Spausdinti

Tarptautinės vystomojo bendradarbiavimo priemonės

ES vystomojo bendradarbiavimo paramos teikimo priemonės ir būdai*

2014–2020 metais ES finansavimas besivystančioms šalims skirstomas pagal tris geografines ir keturias temines priemones. Geografinės finansinės priemonės skirtos tikslinių teritorijų besivystančioms valstybėms, pagal tematines finansines priemones parama gali būti skiriama visoms besivystančioms šalims. 2014–2020 metais daugumą paramos planuojama suteikti pagal geografines priemones.

Geografinės priemonės:

 • Europos plėtros fondas (angl. European Development Fund, EDF) yra pagrindinė pagalbos Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybėms ir ES užjūrio teritorijoms teikimo priemonė. Parama pagal šią priemonę teikiama 79 šalims.
 • Vystomojo bendradarbiavimo priemonė (angl. Development Cooperation Instrument, DCI) skirta bendradarbiauti su Lotynų Amerika, Azija, Vidurine Azija, Artimaisiais Rytais ir Pietų Afrika. Ji taip pat turi dvi temines programas (pasaulinių viešųjų gėrybių ir pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios), kuriose dalyvauti gali visos besivystančios valstybės ir Visos Afrikos programą, skirtą remti strateginę ES ir Afrikos partnerystę.
 • Europos kaimynystės priemonė (angl. European Neighbourhood Instrument, ENI) skirta bendradarbiauti su ES kaimynėmis šalimis.

Tematinės priemonės:

 • Europos demokratijos ir žmogaus teisių rėmimo visame pasaulyje priemonė (angl. European Instrument for Democracy and Human Rights, EIDHR). Ja siekiama apsaugoti žmogaus teises ir pagrindines laisves, remti demokratiją ir teisinės valstybės principus.
 • Pagalbinė taikos ir stabilumo užtikrinimo priemonė (angl. Instrument Contributing to Stability and Peace). Ja siekiama didinti saugumą krizių atvejais ir remti perėjimą prie stabilumo po jų. 
 • Bendradarbiavimo branduolinės saugos srityje priemonė (angl. Instrument for Nuclear Safety Cooperation, INSC). Ja siekiama skatinti branduolinę ir radiacinę saugą bei avarinę parengtį.
 • Partnerystės priemonė (angl. Partnership Instrument). Ja siekiama paskatinti bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis (ne tik besivystančiomis valstybėmis) sprendžiant pasaulinius iššūkius ir užtikrinant ES strateginius interesus.

Patvirtinti projektai dažniausiai įgyvendinami rengiant viešuosius pirkimus. Dalį projektų pavedama tiesiogiai administruoti atrinktoms ES šalių narių Vystomojo bendradarbiavimo (VB) agentūroms, taip didinant decentralizaciją šioje srityje. Viešieji pirkimai, kuriais įgyvendinama dauguma projektų, vykdomi skirtingais būdais − ES VB lėšos panaudojamos per dotacijas (angl. grants) arba kvietimus teikti paraiškas (angl. call for proposals), paslaugų sutartis (angl. contracts) arba kvietimus teikti pasiūlymus (angl. call for tenders), paramą besivystančios valstybės biudžetui (angl. budget support), paramą atskiram besivystančios šalies sektoriui (angl. sector support), preliminariąsias sutartis (angl. framework contract):

 • Dotacijos arba kvietimai teikti paraiškas yra tiesioginė finansinė parama trečiosioms šalims, teikiama per VB projektus arba per ES institucijas, kurios įgyvendina VB projektus trečiosiose šalyse. Dotacijos pagrįstos tinkamų patirtų išlaidų kompensavimu. Dažnai dotuoto projekto įgyvendintojas turi prisidėti tam tikra, dažniausiai nedidele, palyginti su dotacijos suma, savų lėšų dalimi. Kvietimai teikti paraiškas turi terminus, per kuriuos paraiškos turi būti pateiktos, tuomet atrenkamas vienas ar keli geriausi projektai, kurie bus finansuojami.
 • Paslaugų sutartys arba kvietimai teikti pasiūlymus yra parama, teikiama per viešuosius pirkimus. Paskelbiamas kvietimas tam tikriems darbams vykdyti, prekėms ar paslaugoms pirkti, iki numatyto termino sulaukiama pasiūlymų ir taikant viešųjų pirkimų taisykles atrenkamas vienas laimėtojas. ES VB viešieji pirkimai skelbiami vienoje vietoje EUROPEAID generalinio direktorato svetainėje. Šie konkursai turi du atrankos etapus: per pirmąjį etapą pagal kompanijų pateiktą informaciją apie panašią patirtį sudaromas kompanijų trumpasis sąrašas (angl. short list, t. y. atrenkama kompanijų, kurių patirtis visų pirma atitinka minimalius reikalavimus, tačiau taip pat ir geriausiai atitinka perkamas paslaugas, dalis), antrajame etape kompanijos, patekusios į šį sąrašą, teikia išsamius paslaugų pasiūlymus (detaliau aprašo savo patirtį, nurodo, kaip teiks paslaugas, detaliai aprašo siūlomų ekspertų patirtį ir vaidmenį teikiant paslaugas) ir atrenkamas vienas tiekėjas.
 • Parama besivystančios valstybės biudžetui teikiama siekiant finansuoti šių valstybių vystymosi strategijas. Teikiant paramą šia forma ES dalyvauja sudarant šalių vystymosi strategijas ir jos įgyvendinimo priemones.
 • Parama atskiram besivystančios valstybės sektoriui teikiama siekiant finansuoti atskirų sektorių šiose šalyse plėtrą. Tokia forma apima ne tik tiesioginę paramą valstybės biudžetui atitinkamo sektoriaus strategijai įgyvendinti, bet ir tokias formas kaip dotacijos, paslaugų sutartys ir pan.
 • Preliminariosios sutartys sudaromos tam tikrai grupei paslaugų įsigyti viešųjų pirkimų procedūrų būdu. Šių sutarčių pagrindinis skirtumas nuo paslaugų sutarties tas, kad paslaugų sutartis turi konkretų objektą, kurio finansinė vertė aiški, paslaugos suteikimo terminas taip pat konkretus, o preliminarioji sutartis sudaroma dėl kelių objektų, kurie ne visi gali būti įsigyti, jų vertė gali būti ne iškart aiški arba įsigijimo laikas nekonkretus. Pavyzdžiui, siekiant sustiprinti besivystančių šalių teisines sistemas, gali būti sudaryta preliminarioji sutartis dėl teisinių sistemų vertinimo ir valstybių teisinės sistemos darbuotojų mokymo.

Konkursai skelbiami adresu: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm?ADSSChck=1472213018231&do=publi.welcome&orderbyad=Desc&nbPubliList=15&orderby=upd&searchtype=QS&userlanguage=en

 

Jungtinių Tautų vystomojo bendradarbiavimo paramos teikimo priemonės ir būdai

Jungtinių Tautų (JT) vystomojo bendradarbiavimo priemonės atskirose veiklos srityse apima įvairius fondus, organizacijas, programas:

 • Jungtinių Tautų vystymosi programa (angl. UNDP) – didžiausias pasaulyje daugiašalis subsidijavimo šaltinis, skirtas bendradarbiavimui plėtros srityje finansuoti;
 • Jungtinių Tautų vaikų fondas (angl. UNICEF);
 • Jungtinių Tautų aplinkos apsaugos programa;
 • Jungtinių Tautų plėtros fondas moterims;
 • Jungtinių Tautų narkotikų kontrolės programa;
 • Jungtinių Tautų gyventojų fondas;
 • Pasaulio bankas;
 • Tarptautinis valiutos fondas;
 • Pasaulio sveikatos organizacija;
 • Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacija (angl. UNESCO);
 • Tarptautinė darbo organizacija;
 • Maisto ir žemės ūkio organizacija;
 • Tarptautinė jūrų organizacija;
 • Pasaulinė meteorologijos organizacija;
 • Pasaulinė intelektinės nuosavybės organizacija;
 • Specializuota Jungtinių Tautų informacinių ir ryšių technologijų agentūra.

Prieš daugiau nei dešimtmetį JT pradėjo rūpintis, kad verslo įmonės ir kitos privačios įstaigos (taip pat nevyriausybinės organizacijos) labiau įsitrauktų ir padėtų įgyvendinti organizacijos siekiamus tikslus. Buvo sukurta keletas priemonių, kurios privačiam ir nevyriausybiniam sektoriui leidžia dalyvauti įgyvendinant JT politiką:

 • įmonės ir organizacijos gali prisijungti prie JT tvaraus bendradarbiavimo iniciatyvos, savo veiklos procesus sureguliuodamos pagal JT principus ir nepažeisdamos žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos, antikorupcijos principų (JT pasaulinis susitarimas, tai yra savanoriška verslo veikla, už kurią jos negauna atlygio);
 • įmonės ir organizacijos gali tiekti įvairaus pobūdžio produktus ir teikti paslaugas per viešuosius pirkimus, kurių kasmet JT Organizacija ir tarpvyriausybinės agentūros[1] įvykdo už daugiau nei 15 mlrd. JAV dolerių (JT pasaulinė rinka)[2];
 • įmonės ir organizacijos, norėdamos dalyvauti JT viešųjų pirkimų konkursuose, kaip potencialūs tiekėjai, privalomai turi užsiregistruoti JT pasaulinės rinkos sistemoje. Ši registracija yra elektroninė ir nemokama. Registruodamasi įmonė ar organizacija nurodo savo finansinį ir kvalifikacinį pajėgumą, prekes, darbus ir paslaugas, kurias ji gali suteikti[3].

Paslaugoms ir prekėms įsigyti JT turi tris skirtingas pirkimų procedūras:

 • prašymas pateikti kainą (angl. request for quotation) – neformalus pirkimo kvietimas įsigyti nedidelės vertės prekių ir paslaugų (iki 100 tūkst. JAV dolerių). Dažniausiai pasirenkamas mažiausios kainos pasiūlymas;
 • prašymas pateikti pasiūlymą (angl. request for proposal) – formalus pirkimo kvietimas įsigyti aukštesnės finansinės vertės (per 100 tūkst. JAV dolerių) prekių ir paslaugų, kai pasiūlymai vertinami ekonominio naudingumo kriterijumi;
 • prašymas teikti kainos pasiūlymą (angl. request for bid) – formalus pirkimo kvietimas įsigyti aukštesnės finansinės vertės (per 100 tūkst. JAV dolerių) prekių ir paslaugų pagal mažiausios kainos kriterijų.

[1] Ne visos, tačiau dauguma JT agentūrų viešuosius pirkimus vykdo per šią sistemą.

[2] Ne visi pirkimai tiesiogiai susiję su vystomuoju bendradarbiavimu.

[3] JT išskiria dvi pirkimų objektų grupes – prekes ir paslaugas (darbai priskiriami paslaugoms).

 

Konkursai skelbiami adresu:

https://devbusiness.un.org/content/site-search

 

Pasaulio banko vystomojo bendradarbiavimo paramos teikimo priemonės ir būdai

Pasaulio banko (PB) grupė yra dar viena labai reikšminga finansinės ir techninės pagalbos besivystančioms šalims teikėja. Tai yra tarptautinė finansų institucija, įsteigta 1944 metais ir dabar veikianti kaip viena iš JT specializuotų organizacijų. Ją sudaro penkios tarptautinės organizacijos:

 • Tarptautinis rekonstrukcijos ir plėtros bankas (TRPB, angl. International Bank for Reconstruction and Development), dažnai vadinamas Pasaulio banku, įkurtas 1944 m. kartu su Tarptautiniu valiutos fondu. Pradiniu TRPB tikslu buvo karo nuniokotos Vakarų Europos atstatymo programos finansavimas, vėliau jis savo veiklą pakreipė kita linkme ir ėmėsi ekonomikos pažangos skatinimo besivystančiose valstybėse. TRPB remia ekonomikos plėtros ir skurdo mažinimo programas, teikia šalims narėms finansinę ir techninę pagalbą, padeda įgyvendinti struktūrinius pokyčius ir ekonomikos sektorių pertvarkymą, dalyvauja finansuojant konkrečius projektus.
 • Tarptautinė finansų korporacija (angl. International Finance Corporation) įkurta 1956 m. Šios PB grupės institucijos įkūrimo tikslas – papildyti TRPB veiklą skatinant privataus sektoriaus plėtrą ir investicijas į privačias įmones.
 • Tarptautinė plėtros asociacija (angl. International Development Association) įsteigta 1960 m. siekiant paskatinti neturtingiausių pasaulio valstybių ekonomikos plėtrą ir sumažinti jų atsilikimą. Padėdama skurdžiausioms pasaulio šalims, Tarptautinė plėtros asociacija teikia paskolas be palūkanų ir negrąžintiną finansinę paramą. Pradėtos Lietuvos stojimo į Tarptautinę plėtros asociaciją procedūros.
 • Tarptautinis investicinių ginčų sprendimo centras (angl. International Center for Settlement of Investment Disputes) – tai 1966 m. įkurta nepriklausoma tarptautinė investicinių ginčų sprendimo institucija.
 • Daugiašalė investicijų draudimo agentūra (angl. Multilateral Investment Guarantee Agency) veiklą pradėjo 1988 m. Jos tikslas – skatinti užsienio investicijas į besivystančias šalis. Daugiašalė investicijų draudimo agentūra draudžia užsienio investicijas nuo nekomercinės rizikos, susijusios su ekspropriacija, valiutos operacijų suvaržymu, karu, pilietiniu perversmu, padeda šalims narėms kurti tiesioginėms užsienio investicijoms palankią teisinę aplinką.

Paramą besivystančioms šalims PB teikia per individualių šalių programas. Remiantis naująja strategija, šias programas sudaro du strateginiai-analitiniai dokumentai – sisteminė šalies diagnozė (angl. Systematic Country Diagnostic) ir tam tikros šalies partnerystės su PB struktūra (gairės, angl. Country Partnership Framework). Sisteminėje šalies diagnozėje turi būti apibendrintos konkrečios šalies studijos, atliktos PB ar jo užsakymu, partnerystės su PB struktūroje turi būti identifikuotos svarbiausios remtinos sritys ir problemos šalyje, atsižvelgiant į šalies vystymosi politiką, šalies vyriausybės pastabas, PB rekomendacijas, taip pat šiame dokumente įvardijami ir konkretūs siekiami rodikliai. Remiantis šiais dokumentais šaliai teikiama parama. Paramos panaudojimo eiga, tarpiniai rezultatai aptariami įgyvendinimo ir mokymosi apžvalgose (angl. Performance and Learning Reviews), prireikus pagal jas taisoma šalies partnerystės su PB struktūra.

Viešosios ir privačios įstaigos gali prisidėti prie PB paramos besivystančioms šalims teikimo dalyvaudamos viešuosiuose pirkimuose[1]. Jie skirstomi į organizuojamus tiesiogiai PB ir organizuojamus pasiskolinusių iš PB šalių. Dauguma pirkimų organizuojama tiesiogiai per PB. Dauguma jų vykdomi pagal įprastą pirkimų tvarką, t. y. skelbiant pirkimo dokumentus ir laukiant tiekėjų pasiūlymų, tačiau nedidelė dalis mažos apimties pirkimų vykdoma be formalių konkursų, tiesiogiai perkant paslaugas ar prekes iš konkretaus tiekėjo. Norint dalyvauti PB pirkimuose, registruotis tiekėjų sąraše nereikia.

Be to, Pasaulio bankas samdo ir konsultantus, kurie dalyvautų PB visiškai ar iš dalies finansuojamuose projektuose ir teiktų įvairaus pobūdžio paslaugas. Terminu konsultantai įvardijami viešieji ir privatūs juridiniai subjektai, taip pat ir privatūs asmenys. Konsultantai savo paslaugas gali siūlyti dalyvaudami konkursuose (angl. call for proposals).

[1] Ne visi pirkimai tiesiogiai susiję su vystomuoju bendradarbiavimu.


 

*Informacija pateikiama remiantis ūkio subjektų grupės UAB „ESTEP Vilnius“ bei VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“ atliktu tyrimu pagal Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos užsakymą (2014 m. gruodžio 31 d. paslaugų teikimo sutartis Nr. 363-14-ESD). Pilną tyrimo ataskaitą galima rasti čia.