Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų socialinis vystymas

Azerbaidžano vaikų saugumo ir užimtumo užtikrinimas

Azerbaidžano Raudonojo Pusmėnulio Bendrija

(Azerbaidžanas)

5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: prisidėti prie vaikų socialinės gerovės ir užimtumo skatinimo Azerbaidžano regionuose.

REZULTATAI:

 • Buvusio karinio konflikto zonoje Šikchli kaime, Gazach rajone sukurta saugi laisvalaikio leidimo  ir žaidimo erdvė vaikams.

Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas

Pilietinės visuomenės Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje ir Ukrainoje gebėjimų stiprinimas siekiant ginti ir skatinti moterų teises strateginio bylinėjimosi ir interesų atstovavimo būdu

Europos žmogaus teisių gynimo centras

(Middlesex universitetas, Jungtinė Karalystė)

27 928,13 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: tobulinti pilietinės visuomenės organizacijų įgūdžius įsitraukti į tarptautinius teisminius ginčus ir advokaciją, siekiant išspręsti sistemines problemas, turinčias įtakos jų šalių moterims.

REZULTATAI:

 • Surengtas apskritasis stalas 6 teisininkams (tame tarpe iš Azerbaidžano, Armėnijos, Gruzijos ir Ukrainos) dėl  būtinosios ginties bylose, susijusiose su smurtu šeimoje, apžvelgtos atstovaujamų šalių įstatymų nuostatos; aptartas įrodymų, smurto šeimoje konteksto taikymo, būtinybės gauti ekspertų išvadas apie smurto artimoje aplinkoje dinamiką ir poveikį; aptarti paplitę lyčių stereotipai, prisidedantys prie ydingų  tyrimo praktikų, jų neigiamą įtaką teisminei praktikai. Nustatyti strateginiai ginčų nagrinėjimo klausimai, aptartas ekspertų pagalbos poreikis (dalyvaujančių šalių teisininkams).
 • Surinktos informacijos pagrindu rengtas „Bylinėjimosi dėl smurto prieš moteris vadovas: buitinis ir seksualinis smurtas“, kurį planuojama paskelbti 2021 m.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų vystymas

Saugios vaikų žaidimo aikštelės įrengimas

Azerbaidžano Raudojo Pusmėnulio Draugija (AzRC)

5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie vaikų socialinės gerovės ir užimtumo skatinimo regionuose.

REZULTATAI:

 • Buvusioje aktyvioje karo veiksmų zonoje įkurta saugi žaidimo erdvė vaikams (išminuota ir įrengta lauko žaidimų įranga).
 • Sukurta laisvalaikio praleidimo vieta vaikams (kaimo vietovėje nėra daug alternatyvių laisvalaikio praleidimo vietų).
 • Pasiektas didesnis Lietuvos matomumas Azerbaidžano regione.

Moterų administruojama, visaapimanti, į vaikus nukreipta ikimokyklinio ugdymo programa

Vieninga pagalba Azerbaidžanui (UAFA)

5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

 

TIKSLAS: Įgalinti moteris kurti savo ikimokyklines priežiūros įstaigas.

REZULTATAI:

 • Azerbaidžano Kurdamir ir Siyazin regionuose moterims suteiktos pradinės žinios, reikalingos ikimokyklinių ugdymo centrų administravimui bei padėta įsigyti įranga, reikalinga tokių centrų veiklai;
 • Būsimoms ugdymo centrų savininkėms ir tėvams, auginantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus, įskaitant vaikus su specialiais poreikiais, suteiktos socialinių mokslų žinios apie vaikų vystymosi raidą ir jų specialiuosius poreikius;
 • Susitikta su vietinės valdžios institucijomis ir tarpininkauta gaunant patalpas vaikų priežiūros dienos centrams.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų vystymas

Saugi vaikų žaidimo aikštelė

Azerbaidžano Raudojo Pusmėnulio Draugija (AzRC)

4 929 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie vaikų socialinės gerovės ir užimtumo skatinimo regionuose.

REZULTATAI:

 • Buvusioje aktyvioje karo veiksmų zonoje įkurta saugi žaidimo erdvė vaikams (išminuota ir įrengta lauko žaidimų įranga).
 • Sukurta laisvalaikio praleidimo vieta vaikams (kaimo vietovėje nėra daug alternatyvių laisvalaikio praleidimo vietų).
 • Pasiektas didesnis Lietuvos matomumas Azerbaidžano regione.

Moterų įgalinimas

„Moterų, savarankiškai kuriančių ir valdančių verslą, gebėjimų stiprinimas“

LR Ambasada Azerbaidžane kartu su Counterpart International project

5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Stiprinti moterų savarankiškumą, valdant verslą.

REZULTATAI:

 • Mokymų dalyvėms suteiktos verslo vadybos, šiuolaikinės komunikacijos žinios ir sustiprinti kontaktų užmezgimo gebėjimai.
 • Pateikti galimi ir siektini moters vaidmens šiuolaikinėje visuomenėje pavyzdžiai.
 • Mokymų dalyvės turės galimybę 2019 m. dalyvauti USAid 2-tros pakopos „savęs vystymo“ programoje, skirtoje tik 1-mos pakopos mokymus išklausiusioms dalyvėms.
 • Pasiektas didesnis Lietuvos matomumas Azerbaidžano regione.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų vystymas

Saugi vaikų žaidimo aikštelė

Azerbaidžano Raudojo Pusmėnulio Draugija (AzRC) 4 973.5 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie vaikų socialinės gerovės ir užimtumo skatinimo regionuose ir sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių sprogus minoms ar kitiems sprogmenims.

REZULTATAI:

 •  Buvusio karinio konflikto zonoje sukurta saugi žaidimo erdvė vaikams (išminuota ir įrengta lauko žaidimo įranga);
 •  Sukurta saugi laisvalaikio vieta vaikams (kaimo vietovėje nėra daug alternatyvių laisvalaikio praleidimo vietų);
 •  Lietuvos matomumas Azerbaidžano regione.
Azerbaidžano kaimo vietovių vaikų saugumo kelyje užtikrinimas UAB „Safe Reflector“ 4 990 EUR

TIKSLAS: Padėti užtikrinti eismo dalyvių, ypač vaikų, saugumą keliuose. Užtikrinti vietos bendruomenių įsitraukimą į saugaus eismo propagavimą ir palaikymą.

REZULTATAI:

 • Vaikai gavo informacijos apie saugų elgesį kelyje, gebės apsaugoti savo gyvybes;
 • Vaikai turi saugos priemones, kurios padidins vaikų matomumą keliuose ir padės išvengti nelaimių kelyje;
 • Lietuvos matomumas Azerbaidžano regione.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Pilietinės visuomenės stiprinimas Azerbaidžano pilietinės visuomenės vystymas per muzikinės kultūros ugdymą VšĮ „Vilniaus džiazo festivalis“ 5.000 EUR

Diplomatines atstovybės projektas

TIKSLAS: pilietinės Azerbaidžano visuomenės ugdymas per muzikinės kultūros vystymą, orientuojantis į jaunimo neformalaus ugdymo formų įdiegimą per muzikinių įgūdžių lavinimą, muzikinių renginių organizavimo patirties perdavimą.

REZULTATAI:

 • Pirmoje projekto dalyje pravestuose mokymuose buvo pagilintos 15-os  Baku džiazo festivalio organizatorių  žinios apie tarptautinį bendradarbiavimą, jo būdus ir metodus, perduota Vilniaus džiazo muzikantų praktinė patirtis, liečianti bendradarbiavimą su tarptautinėmis organizacijomis, pagilintos jų žinios  kūrybiškumo vystymesi,  ugdytas pilietiškumas, lyčių lygybės samprata muzikos kūrėjų ir atlikėjų tarpe;
 • Dialogai ir diskusijos sukūrė pagrindus tolesniam tarptautiniam bendradarbiavimui tarp Vilniaus džiazo festivalio ir Baku džiazo festivalio organizatorių, numatė apsikeitimą delegacijomis šiuose tarptautiniuose džiazo forumuose.
Socialinė apsauga ir tvari plėtra Saugi vaikų žaidimo aikštelė Azerbaidžano Raudonojo  Pusmėnulio bendrija 5.000 EUR

Diplomatines atstovybės projektas

TIKSLAS: sukurti saugias vaikų žaidimo vietas,  sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių vaikų tarpe nuo minų ir nuo karo likusių sprogmenų.

REZULTATAI:

 • Padedant Azerbaidžano Nacionalinei agentūrai dėl minų veikimo (Azerbaijan National Agency for Mine Action - ANAMA ) ir statybinei kompanijai buvo išminuota, aptverta  ir įrengta saugi vaikų žaidimo aikštelė šalia mokyklos  Kazakh rajono Dashsalahli kaime, joje pastatyti sporto įrenginiai;
 • Sumažinta rizika, kad vaikai žaisdami susidurs su minomis arba nuo karo likusiais sprogmenimis ir bus sužeisti arba žus;
 • Prisidėta prie vaikų susidomėjimo sportu didėjimo, taip pat sveiko gyvenimo būdo skatinimo tarp kaimo vaikų.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

 

Lietuvos gydytojų gerosios praktikos sklaida Azerbaidžane. Oftalmologija ir vaikų kardiologija

Birutė Varnienė

6.912,35 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Teorinės ir praktinės medicinos praktikos perdavimas Azerbaidžano medicinos darbuotojams.

REZULTATAI:

 • Apsikeista nuomonėmis dėl teorinių žinių pritaikymo;
 • Diskusijose aiškintasi apie operacijų vienokias ar kitokias įgyvendinimo galimybes;
 • Bendrai vykdant pacientų konsultavimą, pateikta įvairiapusiška nuomonė apie galimus gydymo metodus, pateiktos geriausios išeitys.
Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Gerosios Lietuvos medicininės praktikos perdavimas Azerbaidžano gydytojams (ambasados projektas)

UAB "Medical Education and Partnership" (Lietuva);

ligoninė "Regioninis diagnostikos centras" (Baku, Azerbaidžanas),

agentūra "Vaistų ekspertizės centras" (Baku, Azerbaidžanas)

20 000 Lt (5792,40 EUR)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: atnaujinti Azerbaidžano gydytojų žinias chirurgijos srityje ir farmacininkų žinias apie taikomus metodus ir technologijas vaistų tyrimo ir kontrolės srityse.

REZULTATAI: 17 Azerbaidžano medicinos darbuotojų susipažino su 3 Lietuvos gydytojų  darytų operacijų eiga ir rezultatais, vaistų tyrimo ir kontrolės Lietuvos ypatumais (2 dienos, teoriniai mokymai); Baku ligoninėje buvo konsultuoti ligoniai ir dalyvauta keliose operacijose, įvertintas darbas ir suteiktos konsultacijos dėl kelių vaistinių ir centrinės vaistų kontrolės laboratorijoje taikomų technologijų, vaistų tyrimo ir kontrolės (2 dienos, praktiniai mokymai).

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Verslo iniciatyvų skatinimas

Lietuvos dalyvavimas įgyvendinant Pagalbos prekybai iniciatyvą Azerbaidžane

Alfredas Šlekys

46.280 Lt

TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Azerbaidžano prekybinius ir ekonominius santykius.

REZULTATAI: Lietuvos įmonių verslo vizito į Azerbaidžaną metu užmegzti ryšiai su Azerbaidžano eksporto ir investicijų plėtros fondo, Prekybos rūmų, Kaspijos verslo integracijos klubo ir privačių kompanijų atstovais.

Parengta „Azerbaidžano ūkio galimybių Lietuvos verslui" galimybių studija.

2.

 

LR ambasados Azerbaidžane programa (2 projektai pagal LR diplomatinių atstovybių programą)

 

60.000 Lt

2009 metais LR ambasada Azerbaidžane koordinavo 2 vystomojo bendradarbiavimo projektus gero valdymo ir įstatymo viršenybės, socialinės apsaugos ir tvarios plėtros srityse.

 

IŠ VISO

3

 

106.280 Lt

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Žiniasklaidos vaidmuo rinkimų kampanijos metu: Gruzijos, Armėnijos ir Azerbaidžano žurnalistų mokymai

UAB "Komunikacijos mokykla"

129.557 Lt

TIKSLAS: Pietų Kaukazo šalyse ugdyti laisvą ir profesionalią žiniasklaidą, gebančią atlikti demokratijos garanto vaidmenį.

REZULTATAI: apmokyta 16 ekspertų; perduota Lietuvos geroji patirtis žurnalistikos etikos, informacijos teisės ir žmogaus teisių užtikrinimo srityse.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Armėnijos, Gruzijos ir Azerbaidžano nacionalinių standartizacijos institucijų administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas

Standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos

91.703 Lt

TIKSLAS: Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos nacionalinių standartizacijos institucijų stiprinimas.

REZULTATAI: nacionalinės standartizacijos institucijas aprūpintos būtiniausia kompiuterine technika, technika įdiegta, darbuotojai apmokyti ja naudotis.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Azerbaidžano sveikatos priežiūros įstaigų poreikių tyrimas sveikatos priežiūros metodikų ir personalo kvalifikacijos kėlimo srityse (LR ambasados Azerbaidžane projektas)

VšĮ "MSAT biuras”

30.000 Lt

TIKSLAS: sveikatos priežiūros institucijų stiprinimas.

REZULTATAI: atlikta analizė ir bendradarbiavimo galimybių studija, išanalizuoti Azerbaidžano sveikatos priežiūros institucijų poreikiai medicininio personalo tobulinimo, sveikatos priežiūros standartų, medicinos informacinių technologijų ir kitose sveikatos priežiūros srityse.

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Administracinių gebėjimų įgyvendinti EKP Veiksmų planų uždavinius standartizacijos srityje stiprinimas (ARMĖNIJA, AZERBAIDŽANAS, GRUZIJA)

Lietuvos standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos

95.905 Lt

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos, Azerbaidžano ir Armėnijos atsakingų institucijų administracinius gebėjimus standartizacijos srityje.

REZULTATAI: standartizacijos institucijos apmokytos įgyvendinti konkrečius šalių EKP Veiksmų planų įsipareigojimus, paremta jų integracija į ES standartizacijos sistemą. Apmokyti 5 Gruzijos nacionalinės standartų, techninio reguliavimo ir metrologijos agentūros ekspertai; 3 Azerbaidžano nacionalinės standartizacijos, metrologijos ir patentų agentūros ekspertai; 2 Nacionalinio standartų instituto prie Armėnijos prekybos ir ekonominės plėtros ministerijos ekspertai.

IŠ VISO:

1  

95.905 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Kovos su korupcija stiprinimas Azerbaidžane

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

11.223 Lt

TIKSLAS: kelti Azerbaidžano pareigūnų kvalifikaciją perteikiant Lietuvos patirtį.

REZULTATAI: surengti ekspertų vizitai ir konsultacijos, kurių metu pasidalinta korupcijos prevencijos ir baudžiamojo persekiojimo už korupcinius nusikaltimus patirtimi.

IŠ VISO:

1

 

11.223 Lt