Projektai


Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

„Pranciškaus Skorinos kultūrinis kelias (dalis Polockas – Vilnius“)

Europos Humanitarinis Universitetas

30 000   EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie materialaus ir nematerialaus paveldo, susijusio su Pranciškaus Skorinos asmenybe, išsaugojimo ir populiarinimo, remiantis Europos Tarybos Kultūros kelio programos modeliu. Šis modelis suteiks galimybę plataus masto įvairių institucijų ir organizacijų, įskaitant ir šalis, kuriose bus įgyvendinamas projektas, sinergijai ir bendradarbiavimui.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Pranciškaus Skorinos Kultūros kelio koncepcija, išvystyta ir išbandyta pritaikius istorinio kelio Polockas-Vilnius atvejį.
 • Išaugę pagrindinių socialinių ir kultūrinių partnerių Lietuvoje ir Baltarusijoje gebėjimai išsaugoti ir propaguoti paveldą Kultūros kelio koncepcijos pagrindu.
 • Inicijuotos konsultacijos ir diskursas apie Pranciškaus Skorinos Kultūros kelią tarp įvairių Europos šalių partnerių padės sukurti su Pranciškaus Skorinos asmenybe susijusio paveldo partnerystės tinklą.

„Idėjos ir įrankiai Europos paveldo Baltarusijoje“

Europos Humanitarinis Universitetas

32 000 EUR

2021 m. – 21 500 EUR

2022 m. – 10 500 EUR

TIKSLAS: Populiarinti Europos paveldo ženklo programą Baltarusijoje, nustatyti potencialias vietas, kurios galėtų papildyti Europos sąrašą, parengti naujas jų aiškinimo strategijas. Projektas sukurs prielaidas tolesnei Baltarusijos integracijai į Europos kultūrinę erdvę ir aktualizuos europinį kultūros paveldo aspektą.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Kultūros įstaigų darbuotojai ir paveldo specialistai (ne mažiau kaip 40 iš skirtingų regionų) patobulins savo profesines kompetencijas, studijuos Lietuvos patirtį dirbant su Europos paveldo ženklu ir kitomis su Europos paveldu susijusiomis programomis.
 • Paveldo bendruomenės (ne mažiau kaip 5 iš skirtingų regionų) gaus paramą kuriant savo kultūros objektų interpretavimo koncepcijas pagal Europos paveldo koncepciją.
 • Baltarusijos studentai, dalyvaujantys „Europos paveldo” programoje (mažiausiai trys grupės) turės galimybę dalyvauti su paveldu susijusiuose projektuose. Ugdymo procese bus naudojama projekto metu sukurta medžiaga.

Aplinkosauga ir kova su klimato kaita

Suprasti, matuoti ir sumažinti CO2 pėdsaką Baltarusijoje

Viešoji įstaiga Baltijos aplinkos forumas

Iki 48 384 EUR

2020 m. – 18 547 EUR,

 2021 m. – 29 837 EUR

TIKSLAS: Skatinti ir stiprinti Baltarusijos jaunimo sąmoningumą apie aplinkos apsaugą bei klimato pokyčius, skatinti organizacijas atsakingai vykdyti savo veiklą.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Seminarai Baltarusijos jauniems žmonėms apie klimato kaitą, atliekų tvarkymą ir poveikio aplinkai mažinimą. Praktiniai mokymai apie CO2 pėdsako skaičiavimą ir poveikio aplinkai mažinimo priemones.
 • Organizacijų CO2 pėdsako skaičiavimas. Bus parengtos rekomendacijos organizacijoms, kuriomis remiantis  galės būti daromi sprendimai dėl poveikio aplinkai ir CO2 emisijų mažinimo.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Buvusios sinagogos Baltarusijoje restauravimas ir populiarinimas

Europos humanitarinis universitetas

15 711 EUR

TIKSLAS: Pristatyti Baltarusijai Lietuvos patirtį bendruomeninio architektūros paveldo išsaugojimo ir aktualizavimo vietos gyventojų poreikiams ir miesto populiarinimui srityje.

REZULTATAI:

 • Ne mažiau kaip 15 Baltarusijos paveldo specialistų ir mažiausiai 5 sinagogų iniciatyvinės grupės nariai įgijo naujos patirties istorinio paveldo išsaugojimo srityje;
 • Sustiprintas EHU mokslinis tiriamasis darbas; EHU Žydų studijų centro moksliniame žurnale „Tsaytshrif“ paskelbti 2 straipsniai, susiję su sinagogų paveldu;
 • 30 Baltarusijos studentų įgijo tarpdisciplininio bendradarbiavimo patirties paveldo ir dizaino studijų kryptyse;
 • 4 Baltarusijos studentams skirtos stipendijos  tiriamiesiems darbams 2021-2022 metais atlikti;
 • Parengtas Baltarusijos ir Lietuvos bendradarbiavimo paveldo išsaugojimo srityje planas;
 • Sukurtas 2018-2020 m. Baltarusijos sinagogų paveldo išsaugojimo srityje EHU vykdytus projektus apibendrinantis filmas.

Jaunimas ir socialinė apsauga

Pandeminio atsparumo didinimas Baltarusijos regionuose

Katalikiška labdaros organizacija „Caritas“

9 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Gerinti vaikų ir jaunimo socialinę padėtį internatinėse mokyklose, stiprinti vaikų atsparumą pandemijai.

REZULTATAI:

 • Internatinėse mokyklose, našlaičių namuose ir skurstančiose šeimose augantiems vaikams suteikta žinių apie asmeninės higienos svarbą bei buvo ugdomi savisaugos įgūdžiai pandemijos protrūkių akivaizdoje.
 • Internatinėms mokykloms, našlaičių namams ir skurstančioms šeimoms perduotos  medicininės apsaugos priemonės ir pravesti mokymai, kaip efektyviai jomis naudotis

Geras valdymas

Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje

Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos

Iki 30 000 EUR

2019 m. – 22 984 EUR

2020 m. – 6 731 EUR

TIKSLAS: Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI:

 • Susitikimų ir praktinių mokymų metu sudaryta galimybė Baltarusijos muitinės pareigūnams susipažinti su tarptautiniais standartais ir metodais, leidžiančiais supaprastinti tarptautinę prekybą, pasidalinta gerąja Lietuvos muitinės patirtimi.
 • Sukurtas abiejų šalių muitinių ir pasienio tarnybų koordinavimo mechanizmas, siekiant pagerinti valstybės sienos perėjimo punktų laidumą.
 • Sustiprinus Baltarusijos valstybinio muitinės komiteto pareigūnų gebėjimus, pagerinta muitinės paslaugų kokybė, palengvintos verslo ir prekybos sąlygos.
 • Sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos muitinių specialistų bendradarbiavimas, sukuriant mokymų specialistų kontaktinį tinklą, skatinant gerosios praktikos apsikeitimą tarp Lietuvos Muitinės mokymo centro ir Baltarusijos muitinės pažangiųjų studijų ir perkvalifikavimo instituto.

Demokratija ir pilietinė visuomenė

Nešališkos informacijos pateikimas skaitytojams charter97.org svetainėje dalinio svetainės blokavimo Baltarusijos teritorijoje sąlygomis siekiant kovoti su Rusijos propaganda Baltarusijos Respublikoje ir regione

Charter’97 Foundation

Iki 30 000 EUR

2019 m. – 15 000 EUR

2020 m. – 15 000 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Nepriklausomos alternatyvios informacijos teikimas charter97.org skaitytojams, siekiant užkirsti kelią Rusijos propagandai Baltarusijoje ir regione.

REZULTATAI:

 • Korespondentų tinklas 2020 m. sukūrė 116 publikacijų charter97.org: straipsniai, komentarai, interviu, Lietuvos politikų, ekspertų ir aktyvistų nuomonės.
 • Per 2020 m. ataskaitinį laikotarpį parengti (išversti arba perspausdinti iš kitų šaltinių) iš viso 708 straipsniai (vidutiniškai 79 straipsniai per mėnesį).
 • Atlikti 667 vertimai, iš kurių 33 apmokėti iš projekto.
 • Suteikta skaitytojams galimybė keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie leidinius.
 • Susitikimo su Lietuvos ir Baltarusijos korespondentais metu patobulintas bendradarbiavimas tarp svetainės redakcijos ir korespondentų, pagerinta straipsnių kokybė, kito suplanuoto susitikimo atsisakyta dėl pandemijos.

Aplinkosauga ir kova su klimato kaita

Suprasti, matuoti ir sumažinti CO2 pėdsaką Baltarusijoje

Viešoji įstaiga Baltijos aplinkos forumas

Iki 52 000 EUR

2020 m. – 21 562 EUR

 2021 m. – 30 000 EUR

TIKSLAS: Skatinti ir stiprinti Baltarusijos jaunimo sąmoningumą apie aplinkos apsaugą bei klimato pokyčius, skatinti organizacijas atsakingai vykdyti savo veiklą.

REZULTATAI:

 • 51 dalyvis seminaro „Ecological and carbon footprint“ metu susipažino su klimato kaitos problemomis, atliekų tvarkymo tematika.
 • 10 Baltarusijos įmonių buvo paprašyta duomenų analizei dėl CO2 įtakos. Antraisiais projektiniais metais pateiktų duomenų pagrindu bus atliekama analizė dėl CO2 paliekamo pėdsako.
 • Elektroniniu būdu apklausus 49 Baltarusijos kompanijų darbuotojus ir studentus apie jų elgesį ir poreikius, atlikta rezultatų analizė, kuri antraisiais projekto metais bus panaudota rengiant rekomendacijų dokumentus.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Buvusios sinagogos Baltarusijoje restauravimo bendruomenėje koncepcijos kūrimas

Europos humanitarinis universitetas

16 584,66 EUR

TIKSLAS: Lietuvos patirties, susijusios su architektūros paveldo išsaugojimu bendruomeninės partnerystės pagrindu ir paveldo pertvarkymu vietinių gyventojų poreikiams ir miesto skatinimui, sklaida Baltarusijoje.

REZULTATAI:

 • Surengtos ekspertų dirbtuvės Vilniuje ir ekspedicinės kelionės į Lietuvos sinagogas, Baltarusijos paveldo specialistams perduota Lietuvos patirtis restauruojant sinagogas bei supažindinta su sinagogų pritaikymu vietos bendruomenių poreikiams.
 • Parengti du straipsniai apie buvusių sinagogų situaciją po 1991 m. ir apie sinagogų renovacijos problemas šiuolaikinės paveldo teorijos požiūriu. Tekstai paskelbti EHU žydų studijų centro moksliniame žurnale „Tsaytshrift“.
 • Projekto vykdytojai kartu su partneriu parengė 3 paveldo koncepcijas Vitebsko, Izabelino ir Žaludoko sinagogoms.
 • Rugsėjo 12 d. Vitebske įvyko baigiamoji konferencija, kurioje Baltarusijos visuomenė ir paveldo specialistai supažindinti su  parengtomis Vitebsko, Izabelino ir Žaludoko sinagogų koncepcijomis. Parengta instaliacija ant Vitebsko sinagogos griuvėsių. Projekto rezultatai pristatyti Centriniame Europos forume Krokuvoje.
Stanislovui Moniuškai - 200 Lietuvos muzikų sąjunga 3 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Lietuvos istorikų ir muzikologų patirties perdavimas, bendras istorinės praeities tyrinėjimas.

REZULTATAI:

 • Surengta mokslinė konferencija, kurioje Lietuvos mokslininkai Baltarusijos kolegoms pristatė naujausių mokslinių tyrinėjimų rezultatus apie S. Moniuškos reikšmę Lietuvos ir Baltarusijos kultūros paveldui.
 • Baltarusijos visuomenei pristatytas Lietuvos mokslininkų įdirbis tyrinėjant S. Moniuškos kūrybinį palikimą.

Jaunimas ir socialinė apsauga

Kurčiųjų verslumo skatinimas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

29 584,70 EUR

TIKSLAS: gerinti Baltarusijos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų jaunuolių socialinę bei ekonominę padėtį, įtraukiant į bendras veiklas su Lietuvos jaunimu, skatinant jaunimo visuomeninį aktyvumą ir verslumą.

REZULTATAI:

 • Surengtas seminaras „Lyderystė, efektyvus laiko planavimas, finansinis raštingumas“, Baltarusijos kurtiesiems jaunuoliams suteikta žinių ir įgūdžių, reikalingų įsitraukti į pilietinę ir kultūrinę veiklą;
 • Verslumo mokymuose Lietuvoje kurti ir neprigirdintys jaunuoliai iš Baltarusijos išmoko kurti verslo idėjas bei verslo planus, skaičiuoti pajamas ir išlaidas, mokėsi numatyti rizikos veiksnius;
 • Jaunuoliai iš Baltarusijos įgijo praktinės organizacinės patirties, laiko planavimo įgūdžių,  savanoriaudami Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykloje „Bėgant iš tylos pasaulio...“;
 • Demokratijos stiprinimo seminare kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams buvo perteiktos žinios apie demokratinius procesus Europos šalyse, neįgaliųjų integraciją Lietuvoje.

Baltarusijos jaunimo įtraukimas į socialinę, visuomeninę ir ekonominę veiklą

Europos radijas Baltarusijai (Euroradio)

12 490,29 EUR

TIKSLAS: Informuoti ir skatinti Baltarusijos jaunimą dalyvauti naujos kartos versle, visuomeninėje ir socialinėje veikloje, naudingoje Baltarusijos visuomenei.

REZULTATAI:

 • Virš 120 000 Euroradio klausytojų ir Euroradio internetinio puslapio vartotojų buvo supažindinti su socialiniais projektais Baltarusijos regionuose; gavo patarimų ir žinių, kaip pradėti kurti socialinius projektus ir įsitraukti į socialinę veiklą.
 • Parengtos 45 programos, pristatančios 46 visuomeninio finansavimo ir startuolių iniciatyvas iš visų 6 Baltarusijos regionų, įskaitant labiausiai žinomus už Baltarusijos ribų. Buvo pakviesti Lietuvos verslo atstovai į Euroradio eterį bei supažindinti su Baltarusijos startuolių kūrėjais.
 • Virš 20 000 žmonių aktyviai naudosi Euroradio parengta duomenų baze apie socialines iniciatyvas, verslą ir startuolius, sukurtus Baltarusijos jaunimo.

Geras valdymas

Institucinių gebėjimų stiprinimas ir tarptautinių standartų diegimas Baltarusijos muitinės veikloje

Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos

2019 m.- 22 984,16 EUR

2020 m.– 25 000 EUR

TIKSLAS: Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI:

 • Sustiprintas bendradarbiavimas tarp Lietuvos ir Baltarusijos pasienyje kontrolę vykdančių institucijų, parengta ir suderinta tvarka, pagal kurią derinami pasienio kontrolės punktuose vykdomi procesai, užtikrinantys nenutrūkstamus transporto priemonių srautus kelių pasienio kontrolės punktuose tarp Lietuvos ir Baltarusijos.
 • Organizuota konferencija Latvijos Silene pasienio kontrolės punkte „Nenumatytų atvejų planavimas: pasienio ir muitinės kontrolės reagavimo pajėgumų didinimas“.
 • Sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos muitinės pareigūnų bendradarbiavimas įsteigiant mokymų kontaktinį tinklą ir skatinant gerosios praktikos pasikeitimą tarp Lietuvos Muitinės mokymo centro ir Baltarusijos muitinės mokymų instituto.
 • Pasidalinta gerąją tarptautine ir Lietuvos institucijų patirtimi taikant tarptautinius standartus ir metodus prekių kilmės srityse,  bendradarbiauta vystant efektyvias muitinės ir pasienio kontrolės organizavimo praktikas, kas sudarė sąlygas optimizuoti pasienio kontrolės punktų veiklas ir pagerinti tarptautines prekybos sąlygas tarp šalių.
 • Baltarusijos muitinės tarnybai suteikta metodologinė pagalba Twinning paraiškų rengimo bei muitinės mokymo centrų bendradarbiavimo srityse.
Demokratija ir pilietinė visuomenė Nešališkos informacijos pateikimas skaitytojams charter97.org svetainėje dalinio svetainės blokavimo Baltarusijos teritorijoje sąlygomis siekiant kovoti su Rusijos propaganda Baltarusijos Respublikoje ir Baltarusijos regione Charter’97 Foundation

30 000 EUR

2019 m. - 15 000 EUR;

2020 m. - 15 000 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS:

Nepriklausomos alternatyvios informacijos teikimas charter97.org skaitytojams, siekiant užkirsti kelią Rusijos propagandai Baltarusijoje ir regione.

REZULTATAI:

 • Korespondentų tinklas 2019 m. sukūrė 109 straipsnius, parengti (išversti arba perspausdinti iš kitų šaltinių) iš viso 822 straipsniai (vidutiniškai 102 straipsniai per mėnesį), atlikti 33 vertimai, buvo moderuojami straipsnių komentarai.
 • Skaitytojams suteikta galimybė keistis nuomonėmis ir diskutuoti apie leidinius.
 • Įvyko 3 susitikimai, skirti bendradarbiavimui tarp svetainės redakcijos ir korespondentų tobulinti, pagerinta straipsnių kokybė.
Kuriame tvarią atliekamo maisto gelbėjimo sistemą Baltarusijoje Labdaros ir paramos fondas "Maisto bankas" 5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimas, socialinės ir ekonominės padėties gerinimas skatinant visuomeninį aktyvumą bei ugdant verslumą.

REZULTATAI:

 • Perduota geroji Lietuvos patirtis kuriant atliekamo maisto gelbėjimo sistemas.
 • Aprašytas atliekančio maisto gelbėjimo ir perskirstymo labdaringam nepasiturinčių maitinimui modelis, pateikiant konkrečių veiksmų planą artimiausių metų laikotarpiui.
Kūrybinė reabilitacija vaikams su negalia "Kuriame kartu" Fizinis asmuo 750 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: mažinti Baltarusijos visuomenės socialinę atskirtį, stiprinti pilietinę visuomenę. Atkreipti dėmesį į žmonių su negalia padėtį bei teises Baltarusijoje.

REZULTATAI:

 • Sustiprinta Baltarusijos vaikų su negalia socialinė integracija.
 • Atkreiptas visuomenės dėmesys į Baltarusijos vaikų su negalia padėtį bei jų teises.
Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas Lietuvos ir Baltarusijos moterų organizacijų bendradarbiavimas lyčių demokratijos įtvirtinimo srityje Vilniaus moterų namai 5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Lyčių lygybės stiprinimas, parama Baltarusijos pilietinei visuomenei, moterų įgalinimas.

REZULTATAI:

 • Baltarusijos atstovams diskusijų metu pristatyta praktinė Lietuvos ekspertų patirtis lyčių lygybės srityje.
 • Surengtas sąmoningumo ugdymo seminaras Baltarusijoje, aptartos smurto artimoje aplinkoje problemos, pagerinta vietos moterų organizacijų kompetencija ginti moterų teises.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Istorinio ir kultūrinio paveldo apsauga

 

Buvusios Ašmenos sinagogos restauravimo bendruomenėje koncepcijos kūrimas

Europos humanitarinis universitetas

9 482,69 EUR

TIKSLAS: perduoti Ašmenai Lietuvos patirtį, susijusią su bendruomenės  architektūrinio paveldo išsaugojimu ir panaudojimu vietos žmonių poreikiams patenkinti ir miestui plėtoti.

REZULTATAI:

 • Baltarusijos ekspertai ir dizaineriai sukūrė 43 puslapių albumą, kuriame sukurta Ashmiany sinagogos restauravimo koncepcija;
 • atkreipiant visuomenės dėmesys į Ašmenos istorinio centro kultūros paveldą ir regiono kultūros paveldą surengti 4 seminarai tiek Lietuvoje, tiek Baltarusijoje bei organizuota 4 dienų pažintinė kelionė į Lietuvą, kurios metu su Lietuvos restauratoriais pasidalinta vykdomų paveldo projektų patirtimi;
 • Konferencijoje Krokuvoje "URBAN JEWISH HERITAGE" buvo pristatyta projekto paveldo apsaugos koncepcija ir projekto rezultatai. Konferencijos metu apsikeista kontaktais su potencialiomis tarptautinės žydų bendruomenių suinteresuotomis šalimis ir rėmėjais.

Pranciškus Malevskis – trijų tautų atminties saugotojas

Fizinis asmuo

3 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: bendros Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos istorinės praeities tyrinėjimas.

REZULTATAI:  

 • Projekto įgyvendinimo metu dirbta svarbiausiuose Rusijos Federacijos istoriniuose archyvuose (Maskva: РГАДА, ГАРФ, ЦГАМ, Sankt Peterburgo: РГИА, РНБ), kuriuose saugomi su Pranciškaus Malevskio asmenybe susiję dokumentai. Parengtos dokumentų elektroninės kopijos, atlikta jų analizė;
 • Atlikti baigiamieji mokslinės monografijos apie F. Malevskį darbai, parengta publikacija, suorganizuotas jos pristatymas Varšuvoje, Minske, Sankt Peterburge, Vilniuje (2019 m. sausį).  
Lietuvos istorinės atminties įamžinimas Kuropatuose

Juridinis asmuo

3 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Lietuvos ir Baltarusijos istorinės praeities tyrinėjimas.

REZULTATAI:

 • Minske surengtos diskusijos stalinizmo represijų aukų įamžinimo Lietuvoje ir Baltarusijoje klausimais, kuriose dalyvavo Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro ekspertai, Baltarusijos ir Lietuvos istorikai;
 • Baltarusijos visuomenei pristatytas projektas „Misija Sibiras“, jų veiklos sritys, tikslai, misija;
 • „Misija Sibiras“ atstovai pas kryždirbį Algimantą Sakalauską gamino lietuvišką kryžių, kurį, pastatė stalinistinių nusikaltimų vykdymo vietoje Kuropatuose.

Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje

Kurčiųjų verslumo skatinimas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

 

23 324 EUR

TIKSLAS: gerinti Baltarusijos kurčiųjų jaunimo socialinę bei ekonominę padėtį, skatinant jaunimo visuomeninį aktyvumą bei ugdant verslumą.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas 2 dienų tarptautinis motyvacinis seminaras savanorystės tema Baltarusijos ir Lietuvos kurtiesiems jaunuoliams Baltarusijoje.  Savanoriškas darbas suorganizuotoje Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, stovykloje „Bėgant iš tylos pasaulio...“ Šventojoje;
 • Suorganizuoti 4 d. trukmės tarptautiniai verslumo mokymai Lietuvoje kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams iš Baltarusijos ir Lietuvos.  Jaunuoliai išmoko kurti verslo planus,  atliko praktines užduotis, kurių metu kūrė verslo idėjas, skaičiavo pajamas ir išlaidas, mokėsi numatyti aplinkybes, rizikos veiksnius, betarpiškai susipažino su verslininkais Lietuvoje;
 • Suorganizuoti intensyvūs WEB dizaino kursai kurtiesiems ir neprigirdintiems jaunuoliams Baltarusijoje, kurie vyko 3 mėnesius  Jaunuoliai buvo supažindinti su grafinio WEB dizaino kūrimu, programavimo pagrindais, įgijo teorinių žinių ir praktinių įgūdžių.

Jaunimo socialinis ir ekonominis projektas “Invent Yourself”

Jaunimo asociacija "StudAlliance"

12 421,68 EUR

TIKSLAS: gerinti socialinę ir ekonominę Baltarusijos jaunimo padėtį, skatinti jaunų žmonių socialinę veiklą ir ugdyti jų verslumą.

REZULTATAI:

 • Surengti 3 "BrainHUB" renginiai/mokymai, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 50 jaunuolių. Renginių metu buvo sukurta 15 verslo idėjų ir iniciatyvų, sustiprinti horizontalūs ryšiai tarp Baltarusijos jaunimo, visuomeninių organizacijų ir verslo atstovų;
 • Suorganizuota ir pravesta 10 atvirų susitikimų „Invent Yourself“ su verslininkais bei verslo ekspertais. Susitikimuose dalyvavę jaunuoliai įgijo verslo ir administravimo ir verslo planavimo žinias, kas padėjo įkvėpti projekto dalyvius įgyvendinti komercinius ir nekomercinius projektus;
 • Suorganizuoti 2 Baltarusijos jaunimo mokymosi/pažintiniai vizitai į Vilnių, kuriuose dalyvavo daugiau kaip 20 Baltarusijos jaunuolių. Renginių metu buvo sukurtos 6 verslo idėjos ir iniciatyvos. Šios projekto veiklos įgyvendinimas leido Baltarusijos jaunimui ir jauniems verslininkams susipažinti su verslo aplinka Lietuvoje ir susipažinti su Europos patirtimi, taip pat įgyti žinių nepriklausomoje aplinkoje.

Parama Baltarusijos nevyriausybinėms jaunimo organizacijoms kuriant tvarią miestų bendruomenę

 

Juridinis asmuo

 

 

 

5 000 EUR

 

 

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: parama Baltarusijos pilietinei visuomenei, ypač jaunimui, kuriant tvarią miestų bendruomenę.

REZULTATAI:

 • Liepos mėnesį Minske vykusio Baltarusijos jaunimo sąskrydžio metu, tarp kitų svečių iš ES šalių, pranešimus skaitė ir diskutavo Vilniaus Tech Park atstovai, taip pat startuolių kūrėjai ir menininkai;
 • Baltarusijos jaunimo sąskrydį aplankė per 25 tūkst. žmonių, dalyviai buvo supažindinti su europietišku atvirosios visuomenės modeliu, dalyviams Lietuva buvo pristatyta kaip veržli ir šiuolaikiška regiono lyderė, Baltarusijos jaunimas buvo paskatintas imtis iniciatyvų verslo, mokslo ir technologijų, kultūros srityse.

Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas

 

 

Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas

Asociacija  Lietuvos gėjų lyga

13 677,11 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšių su Europos Sąjunga plėtrą Rytų partnerystės šalyse.

REZULTATAI:

 • Geresnis visuomenės informavimas ir prieiga prie alternatyvių informacijos šaltinių. Kartu su dalyvaujančiomis šalimis parengta nepriklausoma informacija apie Rytų partnerystės šalių politinius, socialinius ir ekonominius klausimus. Siekiant padidinti informacijos sklaidą buvo naudojamos socialinės žiniasklaidos priemonės. Dėl to visuomenė yra geriau informuojama apie politines, socialines ir ekonomines problemas, susijusias su žmogaus teisių tema.
 • Surengti trys seminarai Rytų partnerystės šalyse. Lietuvos patirtis žiniasklaidos priemonių raštingumo, kritiško vertinimo srityje  atsispindi seminarų gairėse ir sukurtoje mokomojoje medžiagoje. NVO ir žurnalistų atstovai Baltarusijoje ir Ukrainoje patobulino savo analitinius įgūdžius.
 • Atliktas tarpvalstybinis kokybinis tyrimas, skirtas geresniam agresyvios informacijos apraiškų supratimui. Dėl to NVO atstovai, žurnalistai yra geriau pasirengę parengti analitinę, kritinę medžiagą, reaguoti į agresyvią informaciją.

Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas Baltarusijai ir regionui Charter97.org pagalba

Charter’97 Foundation

Tęstinis 2017 m. projektas

30 000 EUR

(2017 m. - 15 000 EUR

2018 m. - 15 000 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: nepriklausomos informacijos sklaida Rytų partnerystės valstybėse, remiant demokratinius procesus jose ir perteikiant Lietuvos patirtį.

REZULTATAI:

 • Lietuvos žurnalistų parengta ir publikuota naujų 80 straipsnių apie situaciją Baltarusijoje ir kitose Rytų partnerystės valstybėse.
 • Buvo atliktas Lietuvos žiniasklaidoje skalbiamos informacijos monitoringas, straipsnių ir interviu su Lietuvos politikais, visuomenės veikėjais ir kitos informacijos apžvalga, publikavimui reikalingos medžiagos rengimas ir viešinimas. Per 2018 m. buvo parengta ir perskelbta interneto puslapyje www.charter97.org 606 straipsnių (iš kurių 150 tenka projektui)
 • Per 2018 m. buvo parengta paskelbtų straipsnių ir medžiagos 508 vertimai, iš kurių projekto lėšomis apmokėtas 191 vertimas į kitas kalbas (lietuvių, anglų, rusų, baltarusių kalbos).
 • Buvo atliktas paskelbtos informacijos (straipsnių) komentarų moderavimas.
 • Surengtas vizitas Baltarusijos žurnalistams Lietuvoje, siekiant didinti jų profesionalumą, kuriame dalyvavo 3 Baltarusijos, 2 Lietuvos žurnalistai bei 2 Charter’97 atsakingi darbuotojai.

Baltarusių kalbos, kaip vieno iš nacionalinio identiteto elemento, vartojimo skatinimas

Fizinis asmuo

1 700 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: baltarusių tautinio identiteto stiprinimas.

REZULTATAI:

 • Lietuvos ambasados Minske interneto svetainėje Baltarusijos visuomenė buvo nuolat supažindinama su aktualia informacija apie Lietuvą ir ambasados veiklą;
 • Baltarusijos visuomenė skatinta mokytis ir vartoti savo, valstybinę, baltarusių kalbą kasdieniniame gyvenime.

Antrojo nacionalinio jaunimo komandų konkurso „Ką aš žinau apie Europą“ finalinio žaidimo pravedimas

Fizinis asmuo

1 600 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: žinių apie europines vertybes skleidimas Baltarusijos visuomenės tarpe.

REZULTATAI: 

 • Pagilintos Baltarusijos mokyklų, licėjų, koledžų ir universitetų moksleivių ir studentų žinios apie Baltarusijos istoriją Europos istorijos kontekste, taip pat apie kitų Europos šalių istoriją;
 • suorganizuotas konkursas, kuriame dalyvavo 11 jaunimo komandų iš skirtingų Baltarusijos regionų, konkurso interneto svetainės lankytojų skaičius išaugo iki 11 950;
 • Finalinis konkurso etapas, kuriame dalyvavo 3 komandos-finalininkės, įvyko Vilniuje, 2018 metų lapkričio 11 d.
Etiškos žiniasklaidos link: lyčių stereotipų įveikos galimybės Lygių galimybių plėtros centras 3 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: lyčių lygybės stiprinimas Baltarusijoje, parama pilietinei visuomenei.

REZULTATAI:

 • Projekto įgyvendinimo metu parengta metodika, skirta įvertinti moteris žeminančios retorikos paplitimo mastus ir pobūdį Baltarusijos žiniasklaidoje, atlikta pagrindinių Baltarusijos žiniasklaidos priemonių analizė moteris žeminančios retorikos pobūdžio ir paplitimo tema;
 • Parengta tyrimo medžiaga, kuri galės būti naudojama ateitiems diskusijoms tolerancijos tema, bei platesniam (visuomenė) bei profesionaliam (žurnalistai) ratui;
 • Projekto įgyvendinimo metu surengta apvalaus stalo diskusija, kurios metu Lietuvos ir Baltarusijos ekspertai, žurnalistai bei nuomonių lyderiai turėjo galimybę aptarti tyrimo būdu atskleistas problemas bei nubrėžti tolimesnių veiksmų gaires.
Žemė po baltais sparnais Juridinis asmuo 2 700 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Lyčių lygybės stiprinimas Baltarusijoje, parama pilietinei visuomenei, moterų įgalinimas.

REZULTATAI:

 • Projekto įgyvendinimo metu surengti mokymai Minske, skirti Baltarusijos moterims aktyvistėms, moterų teisių gynėjoms, lyčių lygybės klausimais, kurie buvo sudaryti iš teorinės ir praktinės dalių ir kuriuos pravedė Lietuvos ir Baltarusijos lyčių lygybės ekspertai;
 • Parengti pagrindinių 25-ių Baltarusijos moterų teisių gynėjų portretai su jų sėkmės istorijų aprašais, vizualinės medžiagos eksponavimas įvairiuose Baltarusijos regionuose (2019 metais šią medžiagą planuojama eksponuoti ir Lietuvoje).
Lietuvos ir Baltarusijos regioninės žiniasklaidos bendradarbiavimas Juridinis asmuo 3 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: parama Baltarusijos nepriklausomai regioninei žiniasklaidai.

REZULTATAI:

 • Projekto įgyvendinimo metu organizuoti Baltarusijos regioninės spaudos atstovų (leidėjų, žurnalistų, foto žurnalistų) susitikimai su Lietuvos regioninės spaudos atstovais, taip pat su Lietuvos spaudos fotografų klubo atstovais Vilniuje ir Minske, kurių metu buvo surengti mokymai, diskusijos ir praktiniai užsiėmimai;
 • Baltarusijos regioninės spaudos atstovų (leidėjų, žurnalistų, foto žurnalistų) gebėjimų stiprinimas objektyviai ir nešališkai pateikiant aktualią informaciją šalies regionuose;
 • Bendros jungtinės Lietuvos ir Baltarusijos regionuose dirbančių spaudos fotografų darbų parodos, grįstos Vilniuje ir Minske vykusiais praktiniais užsiėmimais, parengimas ir eksponavimas.
Baltarusijos pilietinės visuomenės informavimas Fizinis asmuo 1 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: parama Baltarusijos pilietinei visuomenei.

REZULTATAI:

 • Projekto įgyvendinimo metu interneto svetainėse buvo skleidžiama nešališka informacija;
 • Interneto svetainėse žurnalistai rengė kasmėnesines išskirtines medžiagas ir interviu su politikos ir visuomenės veikėjais, ši informacija nuolat buvo verčiama į anglų kalbą.
 • Projekto įgyvendinimo metu interneto svetainėse rusakalbių lankytojų skaičius išaugo 15 %, anglakalbių lankytojų skaičius – 12 %.

Socialinis edukacinis fotografijos projektas „PHOTOSTART“

Fizinis asmuo 3 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: mažinti skurdą bei socialinę atskirtį Gardino srities jaunimo tarpe, stiprinti jų profesinius gebėjimus suteikiant fotografijos amato pradmenis. Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę bei šalies partnerės tvarų vystymąsi.

REZULTATAI:

 • sustiprintas Lietuvos ir Baltarusijos visuomenių tarpusavio pažinimas, socialiniai bei kultūriniai ryšiai;
 • sumažinta skurdo bei socialinės atskirties rizika Gardino srities jaunimo tarpe;
 • sustiprinti profesiniai projekto dalyvių gebėjimai, suteikti fotografijos amato pradmenys, bei galimybė savarankiškai įsidarbinti.
Kūrybinė reabilitacija vaikams su negalia "Piešiame kartu" Fizinis asmuo 1 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: mažinti Baltarusijos visuomenės socialinę atskirtį, stiprinti pilietinę visuomenę. Atkreipti dėmesį į žmonių su negalia padėtį bei teises Baltarusijoje.

REZULTATAI:

 • sustiprinti socialiniai ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos;
 • sustiprinta Baltarusijos vaikų su negalia socialinė integracija;
 • atkreiptas dėmesys į Baltarusijos vaikų su negalia padėtį bei teises.
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas Baltarusijos Respublikos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas muitinio įvertinimo ir muitinės veiklos organizavimo srityse Muitinės departamentas prie LR Finansų ministerijos 5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Baltarusijos institucinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI:

 • Projekto įgyvendinimo metu parengta metodinė medžiaga prekių muitinio įvertinimo ir kontrolės srityje, pristatytas Lietuvos muitinėje taikomas muitinio įvertinimo ir jo kontrolės užtikrinimo modelis. Pristatytas teisinis reguliavimas, įskaitant pokyčius, susijusius su Sąjungos Muitinės Kodeksu, muitinio įvertinimo teisingumo ir vieningumo užtikrinimo įrankiai, metodologija, dalyvavimo rizikos valdyme muitinio įvertinimo srityje muitinės procedūrų įforminimo metu ir po muitinės procedūrų įforminimo aspektai ir kt.;
 • Baltarusijos muitinės pareigūnai buvo supažindinti su Lietuvos muitinėje galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais muitinį įvertinimą, taip pat su prekių muitinės vertės kontrolės, pagrįstos rizikos analize, sistema MD, teritorinių muitinių administracijose ir postuose;
 • Parengti siūlymai/rekomendacijos suteikė Baltarusijos muitinei galimybę panaudoti jas tobulinant Baltarusijos teisinę bazę, muitinės veiklos modelį prekių muitinio įvertinimo ir muitinės kontrolės organizavimo srityse.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui The EHU Times VšĮ „Europos humanitarinis universitetas“ 24 945,87 EUR

TIKSLAS: sukurti patikimą ir žinomą informacijos šaltinį rusiškai kalbančiai auditorijai, suteikti EHU studentams praktinio darbo kokybiškoje ir vakarietiškais standartais besivadovaujančioje žiniasklaidos priemonėje įgūdžių, parengti juos atpažinti ir dekonstruoti propagandą, didinti Europos humanitarinio universiteto žinomumą.

REZULTATAI:

 • Sustiprinta EHU TIMES turinio kokybė;
 • Apmokyta 15 EHU studentų;
 • Surengti mokomieji seminarai EHU studentams bei Rytų Partnerystės šalių jauniesiems žurnalistams;
 • Portalo rašiniai cituoti regioninėje žiniasklaidoje.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Pasaulio baltarusių kultūros, mokslo ir jaunimo atstovų susitikimas

Rytų europos studijų centras

16 629,66 EUR

TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kultūrinį tapatumą.

REZULTATAI:

 • Užmegzti ryšiai tarp namuose ir užsienyje studijuojančių studentų. Pasisemta patirties iš ekspertų, intelektualių ir mokslo atstovų. Sukurta platforma vietiniams baltarusių tyrėjams diskutuoti bei keistis idėjomis su baltarusių diasporos atstovais ir tyrėjais Lietuvoje;
 • Pagilinti santykiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos intelektualų siekiant glaudesnio tarpusavio bendradarbiavimo;
 • Susitikimo metu akcentuotas baltarusiškos tapatybės santykis su europietiška kultūra ir būtinumas toliau puoselėti tarpkultūrinį dialogą. Atkreiptas dėmesys į būtinybę toliau stiprinti prigimtines žmogaus teises ir laisves.
VIII-asis tarptautinis tapytojų pleneras Gardine/ Mokymo seminaras ir dirbtuvės tema: "Šiuolaikinės kryptys ir tendencijos pasaulinės dailės vystymesi“ Valstybinė įstaiga „Gardino parodų salė“ 3 000 EUR

LR Generalinio konsulato Gardine projektas

TIKSLAS: Stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kultūrinį tapatumą. Stiprinti Baltarusijos meno atstovų kompetencijas.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas dviejų savaičių trukmės tapybos mokymo seminaras ir dirbtuvės;
 • Pravesti mokymai Baltarusijos tapytojams;
 • Įykdyti plenero veiklų viešinimo darbai. Plenero metu tapytojų sukurtų darbų pristatymas ir eksponavimas Gardino parodų salėje.
Baltarusių kalbos, kaip vieno iš nacionalinio identiteto elemento, vartojimo skatinimas Fizinis asmuo 1 700 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Skatinti vartoti baltarusių kalbą kasdieniniame gyvenime, kaip vieną iš valstybės nepriklausomybės simbolių.

REZULTATAI:

 • Lietuvos ambasados Minske interneto svetainėje Baltarusijos visuomenė buvo nuolat supažindinama su aktualia informacija apie Lietuvą, ambasados veiklą;
 • Baltarusijos visuomenė skatinta mokytis ir vartoti savo, valstybinę, baltarusių kalbą kasdieniniame gyvenime.
Antrojo nacionalinio jaunimo komandų konkurso „Ką aš žinau apie Europą“ finalinio žaidimo pravedimas Fizinis asmuo 1 600 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Skleisti europines vertybes jaunimo tarpe, skatinti suvokti save europiečiais

REZULTATAI:

 • Pagilintos Baltarusijos mokyklų, licėjų, koledžų ir universitetų moksleivių ir studentų žinios apie Baltarusijos istoriją Europos istorijos kontekste;
 • suorganizuotas konkursas, kuriame dalyvavo 10 jaunimo komandų iš skirtingų Baltarusijos regionų, konkurso interneto svetainės lankytojų skaičius išaugo iki 9000;
 • Vilniuje pravestas finalinis konkurso etapas, kuriame dalyvavo 4 komandos-finalininkės.
Intermarium. Televizijos debatų laida apie regioną Juridinis asmuo 11 840,27 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: informacijos sklaidos suintensyvinimas tarp šalių, priklausančių ES ir NATO ir rytinių jos kaimynų, orientuojantis visų pirmą į Ukrainą.

REZULTATAI:

 • Nufilmuotos 4 televizijos debatų laidos, kuriose analizuojama energetinio saugumo problema, situacija Rusijoje ir jos santykiai su regiono šalimis, išanalizuota situacija Baltarusijoje, aptarti praeities politikos iššūkiai regiono valstybėse.
Ekonominis ir socialinis vystymas

Pilietinės visuomenės organizacijų stiprinimas efektyviam psichikos sveikatos paslaugų vartotojų teisių atstovavimui

Juridinis asmuo

4 300 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: vystyti pilietinės visuomenės gebėjimus kovojant su psichosocialinę negalią ir intelekto sutrikimus turinčių žmonių teisių pažeidimais, inicijuojant de institucionalizacijos procesus Baltarusijoje.

REZULTATAI:

 • Parengtas mokymų modulis, skirtas Baltarusijos NVO atstovams;
 • Pravesti Baltarusijos NVO mokymai šalies regionuose;
 • Apmokyti Baltarusijos NVO atstovai, dirbantys žmonių su negalia ir žmogaus teisių srityse visuose Baltarusijos regionuose.
Bendradarbiavimo našumo tarp verslo paramos organizacijų ir vietos valdžios institucijų didinimas Baltarusijoje: tvaraus dialogo link Lietuvos verslo konfederacija (LVK) 5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: bendradarbiavimo tarp verslo paramos organizacijų ir valdžios institucijų atstovų skatinimas ir vystymas.

REZULTATAI:

 • Baltarusijoje suorganizuotas praktinis seminaras-diskusija. Užmegzta pažintis su seminaro dalyviais iš „Baltarusijos verslo plėtojimo Tarybos“;
 • Seminare dalyvavo ir Baltarusijos Nacionalinio ekspertų centro MTП ES atstovai, kurie turėjo galimybę įvertinti LVK vykdomus bendradarbiavimo Baltarusijoje projektus.

Lietuvos patirties perdavimas pasaulio kultūros paveldo  srityje

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Radvilų palikimas: bendradarbiavimas ugdant kultūros paveldo tyrimų ir išsaugojimo gebėjimus

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

7 352,95 EUR

TIKSLAS: Lietuvos patirčių kultūros paveldo tyrimų, išsaugojimo, valdymo, atgaivinimo ir kultūrinio turizmo srityse perdavimas Baltarusijos specialistams.

REZULTATAI:

 • Valstybės partnerės specialistai supažindinti su paveldosaugos tvarkybos darbų eiliškumu, pamatų hidroizoliacijos, fasadų polichromijos restauracijos, tvarkybos darbų specifika, metalo ir medžio dirbinių restauravimu, muziejų pritaikymo turizmui bei jų veiklos novatoriškumu, tyrimų svarba, rengiant tvarkybos darbų projektus;
 • Užmegzti Baltarusijos institucijų ryšiai su Lietuvos kultūros paveldo apsaugą vykdančiomis institucijomis ir specialistais;
 • Baltarusijos specialistai įgijo kompleksinių tyrimų organizavimo ir vykdymo patirties, praktiškai susipažino su naujausia palaikų tyrimo metodika;
 • Atlikti šešių palaidojimų Nesvyžiaus Dievo Kūno bažnyčios kriptoje kompleksiniai tyrimai.

Senosios politinės tautos patirtys ir paveldas šiuolaikinėje pilietinėje visuomenėje ULB regione (Kunigaikščiai Olelkaičiai (Sluckiai)

VšĮ Istorinės atminties akademija

27 000 EUR

TIKSLAS: plėtoti ir propaguoti bendrą LDK regiono istorinį ir kultūrinį paveldą su Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkais bei išleisti knygą apie Gediminaičių kilmės kunigaikščius Sluckius.

REZULTATAI:

 • Atliekant kng. Olelkaičių (Sluckių) paveldo paiešką informaciniam leidiniui „Kunigaikščiai Olelkaičiai“ surasta ir nufotografuota 490  nuotraukų ir 30 vnt. ikonografijos;
 • Sukurti moksliniai tekstai ir išversti į ukrainiečių ir anglų kalbas;
 • Bendradarbiaujant Baltarusijos, Lietuvos ir Ukrainos mokslininkams surastas visoms trims šalims priimtinas LDK istorijos traktavimas;
 • Išleista iliustruota knyga apie LDK Gediminaičių kilmės kunigaikščius Sluckius (Olelkaičius) „Kunigaikščiai Olelkaičiai“ ukrainiečių ir anglų kalbomis.
Pranciškus Malevskis – trijų tautų atminties saugotojas Fizinis asmuo 3 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Surinkti iki šiol netirtą archyvinę medžiagą apie Lietuvos Metrikos pagrindinį saugotoją, tapusį jos direktoriumi, Pranciškų Malevskį. Ateityje parengti mokslinę monografiją.

REZULTATAI:  

 • Aplankyti svarbiausi Rusijos Federacijos archyvai (Maskva: PГAДA, ГAPД, ЦГAM, Sankt Peterburgas: PГИA, PИБ), nuskenuota daugiau kaip 500 dokumentų puslapių, susijusių su P. Malevskio asmenybe ir jo aplinka;
 • Sudarytas pirminis bibliografinis sąrašas, rasti visi rašytiniai P. Malevskio koresponcijos šaltiniai;
 • Pradėti monografijos apie P. Malevskį rengimo darbai;
 • Nustatyti nauji P. Malevskio ir S. Daukanto bendradarbiavimo faktai, atrasta 17 naujų, anksčiau Lietuvos, Baltarusijos ir Lenkijos istorikams nežinomų dokumentų. Nustatyti nauji Vilniaus universitete veikusių filomatų ir filaretų bendruomenių gyvenimo ir veiklos faktai.

Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje

Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų Baltarusijoje organizavimas

VŠĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“ (ŽKIC)

11 992,62 EUR

TIKSLAS: tirti ir populiarinti litvakų kultūros paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje, stiprinti tarptautinius kultūrinius-mokslinius ryšius.

REZULTATAI:

 • Suorganizuota 1 tarptautinė studentų ekspedicija į Gardino sr. (Baltarusija) siekiant ištirti ir aprašyti čia esančią sinagogą;
 • Susistemintas ir parengtas sinagogos tyrimų medžiagos aprašas lietuvių ir rusų kalbomis;
 • Paruošta ir surengta 20-ies meninių fotografijų „Litvakų sinagogos Baltarusijoje“ paroda.
Kurčiųjų verslumo skatinimas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

15 000 EUR

TIKSLAS: gerinti Baltarusijos jaunimo socialinę bei ekonominę padėtį, skatinant jaunimo visuomeninį aktyvumą bei ugdant verslumą.

REZULTATAI:

 • Du mėnesius vyko vizualiųjų menų užsiėmimai Minske;
 • Pravesti mokymai jaunimui Minske, kuriuose dalyvavo 16 kurčiųjų ir neprigirdinčių BY jaunuolių;
 • Pravesti jaunimo verslumo mokymai ir pažintinis kultūrinis turas Lietuvoje;
 • Išleistas sieninis 2018 m. kalendorius (lietuvių, baltarusių, anglų, rusų k.) atspindintis bendras veiklas, aplankytus objektus.

Jaunimo socialinis ir ekonominis projektas „Invent Yourself“

Jaunimo asociacija "StudAlliance"

12 365,89 EUR

TIKSLAS: didinti socialinių ir ekonominių jaunimo iniciatyvų skaičių Baltarusijoje.

REZULTATAI:

 • Pravesti edukaciniai projekto dalyvių mokymai „Brain HUB“  projektų, verslo planavimo ir verslo administravimo temomis;
 • Įvyko Baltarusijos jaunuolių edukaciniai vizitai į Lietuvą, susitikimai su jaunimo organizacijomis bei verslo bendruomene;
 • Sustiprėjo tarpkultūrinis dialogas tarp Lietuvos ir Baltarusijos-inicijuotas naujas Lietuvos-Baltarusijos stažuočių projektas;
 • Užsimezgė nauji kontaktai jaunimo verslo terpėse, tiek komercinėse, tiek nekomercinėse.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui

The EHU Times

VšĮ „Europos humanitarinis universitetas“ 19 595,08 EUR

TIKSLAS: sukurti patikimą ir žinomą informacijos šaltinį rusiškai kalbančiai auditorijai, suteikti EHU studentams praktinio darbo kokybiškoje ir vakarietiškais standartais besivadovaujančioje žiniasklaidos priemonėje įgūdžių, parengti juos atpažinti ir dekonstruoti propagandą, didinti Europos humanitarinio universiteto žinomumą.

REZULTATAI:

 • Sukurtas mokomasis informacinis portalas (mokymo bazė Europos humanitarinio universiteto (EHU) studentams) rusų kalba, kuriame talpinamos ekspertų ir studentų parengtos publikacijos;
 • Apmokyta 15 EHU studentų;
 • Surengti mokomieji seminarai EHU studentams bei Rytų Partnerystės šalių jauniesiems žurnalistams;
 • Portalo rašiniai cituoti nacionalinėje žiniasklaidoje („Verslo žinios“, 15min.lt, lrytas.lt, ru.delfi.lt, „Lietuvos žinios“, bns.lt, forex.lt, atskirų straipsnių vertimai publikuoti portale lrt.lt).

Švietimas

Bolonijos procesas Baltarusijos jaunimui

Juridinis asmuo

7 834,87 EUR

TIKSLAS: skleisti informaciją apie Bolonijos procesą ir naujas galimybes Baltarusijos studentams ir akademikams.

REZULTATAI:

 • Įvykdyta informacinė kampanija Baltarusijos aukštosiose mokyklose: išplatinta apie 35000 lankstinukų apie Bolonijos procesą ir jo teikiamas galimybes;
 • Suorganizuotas esė „Kaip priartinti mano aukštojo mokslo įstaigą prie europinių standartų“ konkursas, kuriame dalyvavo 60 studentų iš Baltarusijos administracinių regionų. Geriausių esė darbų autoriai dalyvavo Vilniuje vykusioje konferencijoje apie Bolonijos procesą;
 • Prie Baltarusijos nevyriausybinės jaunimo organizacijos „Jaunieji krikščionys demokratai“ inicijuotos studentų organizacijos „Student Network“ prisijungė naujų aktyvistų.
Istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas

LDK didikų Radvilų mauzoliejaus Nesvyžiaus bažnyčios rūsiuose tyrimai ir pritaikymo lankymui koncepcija

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

6 879,64 EUR

TIKSLAS: LDK kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimas, Lietuvos patirties paveldo tyrimų srityje perdavimas Baltarusijos specialistams ir Nesvyžiaus mauzoliejaus saugojimo ir pritaikymo turistų lankymui koncepcijos parengimas.

REZULTATAI:

 • Surengtas ekspertų ir paveldo specialistų praktinis mokomasis seminaras Vilniuje;
 • Baltarusijos specialistai supažindinti su analogiškais palaidojimų objektais Kėdainiuose ir Dubingiuose;
 • Vykdyti mokslininkų ir ekspertų tiriamieji darbai Nesvyžiaus mauzoliejuje;
 • Parengta mauzoliejaus lankymo koncepcija, nurodant pagrindinius darbus, kuriuos reikia atlikti Baltarusijos specialistams;
 • Surengta apibendrinanti konferencija Nesvyžiuje, aktualizuojanti Lietuvos ir Baltarusijos veiksmus saugant ir toliau tyrinėjant Radvilų mauzoliejų.

Pilietinės visuomenės stiprinimas bei pilietinių iniciatyvų skatinimas

Baltarusiškas pavasaris Vilniuje: pasaulio baltarusių kultūros, mokslo ir jaunimo atstovų susitikimas Juridinis asmuo 26 228,11 EUR

TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos pilietinę visuomenę ir kultūrinį tapatumą, stiprinti ryšius ir patirties perdavimą tarp Baltarusijoje ir užsienyje studijuojančio bei dirbančio aktyvaus jaunimo, kultūros bei mokslo atstovų ir intelektualų.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas Vieningų Baltarusijos studentų sąskrydis bei Baltarusijos tyrėjų tarybos susitikimas;
 • Sukurta platforma idėjų apsikeitimui ir patirties perdavimui tarp baltarusių tyrėjų, intelektualų bei jaunųjų lyderių;
 • Surengti Baltarusijos kultūros pristatymo renginiai, suteikę galimybę Baltarusijos kūrėjams pristatyti savo kūrybą tiek Baltarusijos visuomenei ir diasporai, tiek Lietuvos gyventojams.

Jaunimo projektas „Pilietinių iniciatyvų centras“

Juridinis asmuo

8 073,38 EUR

TIKSLAS: skatinti naujas pilietines nevyriausybines jaunimo iniciatyvas ir stiprinti pilietinę visuomenę Baltarusijoje.

REZULTATAI:

 • Surengta vasaros stovykla ir mokymai aktyvistams, sukuriant sąlygas idėjų apsikeitimui bei patirties perdavimui tarp baltarusių jaunimo, nevyriausybinių organizacijų atstovų.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas

Viešoji įstaiga „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės institutas"

10.000 EUR

TIKSLAS: skatinti efektyvesnę Baltarusijos politinių, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų integraciją bei stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su regiono valstybėmis.

REZULTATAI:

 • Apie 450 mokslininkų, visuomenės veikėjų ir ekspertų  iš 22 valstybių apsikeitė patirtimi; 
 • Užmegzti tvarūs bendradarbiavimo ryšiai;
 • Įteikti apdovanojimai už geriausią mokslinę publikaciją trijose srityse:  istorijos, socialiniuose-politiniuose ir humanitariniuose moksluose; 
 • Pagerėjo Baltarusijos supratimas regiono ir pasaulio akademiniuose ir visuomeniniuose sluoksniuose.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, ypač jaunimo iniciatyvų. Moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimas

Baltarusijos pilietinės visuomenės gebėjimų ginti smurto šeimoje aukų teises stiprinimas

Jurdinis asmuo

9.495,49 EUR

TIKSLAS: Lyčių lygybės Baltarusijoje skatinimas, padedant prievartos artimoje aplinkoje (šeimoje) aukoms siekti teisingumo.

REZULTATAI:

 • Organizuotas projekto partnerių iš Baltarusijos ir Lietuvos susitikimas Vilniuje, kurio metu sukurta online platformos koncepcija, komunikacijos ir sklaidos strategija;
 • Sukurta interaktyvaus mokymosi online platforma www.be-ribu.lt / www.without-limits.eu rusų ir lietuvių k. (video kursas, žinių moduliai, savęs įvertinimo priemonės) ir pirmasis (iš 7) mokymosi kursas „Smurtas artimoje aplinkoje: ką turi žinoti kiekvienas profesionalas“, kuris susideda iš 10 žinių modulių lietuvių k. (10 video pamokų, 10 testų ir 9 papildomų skaitinių grupės) ir 8 žinių moduliai rusų k. (8 video pamokos, 8 testai ir 7 papildomų skaitinių grupės). Platformoje taip pat patalpinta teisinė informacija, patarimai smurto aukai ir pan.;
 • Instruktuoti 6 NVO atstovai apie naudojimąsi platforma;
 • Organizuota komunikacinė kampanija platformos populiarinimui;
 • Platformoje jau apsilankė ir esamas pamokas peržiūrėjo 1345 unikalūs vartotojai 2991 seanso metu.

Bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

20.000 EUR

TIKSLAS: Vystyti suinteresuotų Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų, individualių partnerių mokslinį, kultūrinį, jaunimo bendradarbiavimą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties pagrindu ir taip stiprinti  pilietinės visuomenės formavimąsi bei prisidėti prie verslo ir tarp-institucinių ryšių plėtros.

REZULTATAI:

 • Vystytas bendradarbiavimas su Baltarusijos pilietine visuomene pristatant knygą “Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“;
 • XI tarptautinės mokslinės konferencijos "Kng. Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai" metu užmegzti ir sutvirtinti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų, tyrinėjančių kng. Oginskių palikimą;
 • Stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinį palikimą („Polonezų kelias 2015“) bei pristatant M.K. Oginskio valstybinę, visuomeninę, kūrybinę veiklą – kilnojamąją parodą „M.K.Oginskis. Sugrįžimas į Tėvynę“;
 • Vystyta ir įtvirtinta bendradarbiavimo plėtra 2015 m. laikotarpiui diskusijų su projekto partneriais Minske ir Vilniuje metu.

 

„Tapatybės vagysčių prevencija: Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimas perduodant gerąją Lietuvos patirtį“

Asociacija Lietuvos vartotojų institutas

5.190,56 EUR

TIKSLAS: Sustiprinti Baltarusijos pilietinės visuomenės gebėjimus, pasidalijant gerąja Lietuvos patirtimi visuomenės švietimo tapatybės vagysčių prevencijos ir pagalbos nukentėjusiems srityse.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti ir įvykdyti 1 mokymai Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų nariams;
 • Surinkta informacija ir parengti pranešimai konferencijai, kuri įvykdyta 2015 m.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Pilietinės visuomenės stiprinimas, ypač jaunimo iniciatyvų aktyvumo skatinimas

Vieningų Baltarusijos studentų sąskrydis „USB 2014": tarpkultūrinio dialogo skatinimas

Juridinis asmuo

TIKSLAS: tęstiniu sąskrydžiu „USB 2014"  skatinti Baltarusijos jaunimo, studijuojančio namuose ir užsienyje, tarpkultūrinį dialogą su Europa.

REZULTATAI:

 • 20 baltarusių studentų pagerino savo žinias tarpkultūrinio dialogo ir šalies įvaizdžio formavimo temomis;
 • parengti pasiūlymai, kaip jaunimui pristatyti Baltarusiją pasauliui;
 • užmegzti su „Open Europe Scholarship Scheme" programos, taip pat skirtos Baltarusijos jaunimui, studentais ryšiai, vedantys į tolimesnį bendradarbiavimą.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Tapatybės vagysčių prevencija: Baltarusijos pilietinės visuomenės stiprinimas perduodant gerąją Lietuvos patirtį

Lietuvos vartotojų institutas

TIKSLAS: pasidalijant gerąja Lietuvos patirtimi, sustiprinti Baltarusijos pilietinės visuomenės gebėjimus visuomenės švietimo tapatybės vagysčių prevencijos ir pagalbos nukentėjusiesiems srityse.

REZULTATAI:

 • Baltarusijoje vykusių mokymų metu sustiprinti Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų (NVO) narių (31 asm.) gebėjimai tapatybės vagysčių prevencijos srityje;
 • praplėstos Baltarusijos NVO sektoriaus galimybės padėti nukentėjusiesiems nuo tapatybės vagysčių.

Tarptautinis Baltarusijos tyrinėtojų kongresas

Viešoji įstaiga „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštytės institutas"

TIKSLAS: skatinti efektyvesnę Baltarusijos politinių, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų integraciją bei stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su regiono valstybėmis.

REZULTATAI:

 • 422 atstovai iš 22 valstybių (Australijos, Baltarusijos, Bulgarijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Danijos, JAV, Izraelio, Italijos, Japonijos, Kazachstano, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Liuksemburgo, Prancūzijos, Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Uzbekistano ir Vokietijos) apsikeitė patirtimi ir įžvalgomis apie Baltarusiją;
 • pagerėjo supratimas apie Baltarusiją regiono ir pasaulio akademiniuose ir visuomeniniuose sluoksniuose;
 • pristatyti nauji baltarusiški leidiniai, parodyti keli šiuolaikiniai baltarusių režisierių filmai, surengta speciali diskusija įvykiams Ukrainoje aptarti;
 • publikuota 2013 m. vykusio kongreso medžiaga.

Lietuva ir Baltarusija per fotoobjektyvą

Asociacija Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

TIKSLAS: mažinti socialinę atskirtį per neįgaliųjų integravimą į visuomenę, fotografijos meno pagalba pristatyti bendrą istorinį ir kultūrinį paveldą kurčiųjų bendruomenei; perduoti Lietuvos patirtį Baltarusijos partneriams.

REZULTATAI:

 • vasaros stovyklos „Bėgant iš tylos pasaulio..." metu plačiu mastu (250 dalyvių iš Lietuvos ir 30 iš Baltarusijos) dalintasi patirtimi, diskutuota apie pasiekimus ir problemas;
 • 58 Baltarusijos ir Lietuvos kurtieji ir neprigirdintys vaikai susipažino su bendru kultūros ir istorijos paveldu Klaipėdos krašte ir LDK atmintinose vietose Baltarusijoje, tobulino fotografavimo teorines žinias ir praktinius įgūdžius, 2 foto plenerų metu darytas fotografijas pristatė plačiajai visuomenei parodose Vilniuje ir Minske bei išleistuose 2015 m. kalendoriuose;
 • Vilniuje suorganizuotoje tarptautinėje konferencijoje Baltarusijos partneriai susipažino, kaip Lietuvoje ir užsienyje ginamos neįgaliųjų teisės ir ieškoma bendro sprendimo bendradarbiaujant su valstybės institucijomis, kaip neįgalieji yra integruojami į švietimo sistemą.

Bendro istorijos ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

TIKSLAS: vystyti suinteresuotų Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų, individualių partnerių mokslinį, kultūrinį, jaunimo bendradarbiavimą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties pagrindu ir taip stiprinti  pilietinės visuomenės formavimosi procesą.

REZULTATAI:

 • parengta spaudai moksliniais tyrimais paremta informacinė medžiaga apie M.K. Oginskio valstybinę, visuomeninę veiklą (dr. Ramunės Šmigelskytės-Stukienės monografija „Mykolas Kleopas Oginskis: politikas, diplomatas, ministras");
 • parengta 12 stendų kilnojamoji paroda „M.K.Oginskis 250", kuri bus pristatoma visuomenei 2015 m. minint M.K.Oginskio 250-ąsiais gimimo metines;
 • X tarptautinės konferencijos „Kng. Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai" metu pasidalinta mokslinėmis įžvalgomis apie Oginskius, puoselėti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų ir meno atstovų, kurie domisi kng. Oginskių kultūriniu paveldu;
 • stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinio palikimą („Polonezų kelias 2015“);
 • vystyta ir įtvirtinta bendradarbiavimo plėtra projekto partnerių apskrito stalo „Oginskių kultūros kelias 2014-2015" Vilniuje metu.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Techninė pagalba Baltarusijos Respublikos muitinei įvertinimo ir tikrinimo srityje

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

TIKSLAS: perduoti Baltarusijos muitininkams gerąją Lietuvos muitininkų patirtį atliekant prekių muitinės vertės kontrolę pagal PMO siūlomus standartus.

REZULTATAI:
- apmokyti 62 Baltarusijos muitinės pareigūnai, iš jų 6 praktiniuose užsiėmimuose Lietuvoje.
- išgryninti uždaviniai ateinantiems etapams – suvienodinti prekių muitinės vertės kontrolės metodus visose 9-iose Baltarusijos muitinėse.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Gyvūnų ligų kontrolės sistemos įgyvendinimas Baltarusijoje

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos Respublikos Žemės ūkio ir maisto ministerijos Vyriausiosios veterinarijos valdybos specialistų gebėjimus ir kompetencijas gyvūnų sveikatos bei laboratorinių tyrimų srityse.

REZULTATAI:

- 7 Baltarusijos Respublikos Žemės ūkio ir maisto ministerijos Vyriausioji veterinarijos valdybos specialistai supažindinti su Lietuvos gyvulių sveikatos priežiūros sistema, ženklinimo ir registravimo sistema, laboratoriniais tyrimų metodais;

- 3 Baltarusijos Respublikos Žemės ūkio ir maisto ministerijos Vyriausioji veterinarijos valdybos specialistai apmokyti laboratorinių tyrimų metodų srityje – veterinarinių vaistų liekanų nustatymas gyvūninės kilmės maisto produktuose, pesticidų nustatymas maisto produktuose ir pašaruose (mokymai Lietuvoje).

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos ir Baltarusijos archyvarų gebėjimų stiprinimas identifikuojant ir puoselėjant lituanistinį dokumentinį paveldą Baltarusijos archyvuose

Kauno apskrities archyvas

TIKSLAS: pasidalinti su Minsko ir Gardino archyvarais gerosios praktikos pavyzdžiais, turimomis profesinėmis žiniomis ir žiniomis apie unikalius istorijos šaltinius, vystyti bendrąsias archyvarų kompetencijas.
REZULTATAI:
- 2 Baltarusijos archyvarai supažindinti su Lietuvos valstybinių archyvų veikla, saugomais dokumentais ir archyvų modernizacijos ypatumais (dokumentų skaitmeninimu, elektroninių dokumentų sudarymu, saugojimu ir valdymu).

- apsikeista gerosios praktikos pavyzdžiais ir sustiprinti BY archyvarų gebėjimai archyvuose saugomų dokumentų išsaugojimo, kaupimo, jų skaitmeninio turinio kūrimo, visuomenės priėjimo prie jų užtikrinimo bei elektroninių dokumentų valdymo srityse;

- aptartos tolimesnio bendradarbiavimo gairės.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Kartu D.A.U.G  (kartu draugaukime, aukime, ugdykime, gyvenkime!)

Lazdijų r. Veisiejų lopšelis-darželis "Ąžuoliukas"

TIKSLAS: užmegzti glaudesnį bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Baltarusijos ikimokyklinių įstaigų pedagogų ir pasidalinti gerąja patirtimi kvalifikacinių gebėjimų vystymo ir tarpkultūrinio dialogo puoselėjimo srityse, paskatinti vietos aktyvumą.
REZULTATAI:
- suformuotos projekto vykdymo komandos ir sutarta dėl projekto įgyvendinimo ir veiklų;
- su 48 auklėtojomis ir pedagogėmis apsikeista darbo patirtimi, pasidalinta darbe naudojamomis metodikomis ir sutarta dėl tolimesnio bendradarbiavimo;

- Lazdijų r. ir Gardino bendruomenėms pristatyti bendrai organizuoti renginiai: vaikų spektakliai, paroda, išleistas leidinukas.

Ekonominio ir socialinio vystymosi skatinimas

Baltarusijos visuomeninių organizacijų ir vietos valdžios institucijų bendradarbiavimo skatinimas

VšĮ "Nacionalinės plėtros institutas"

TIKSLAS: didinti Baltarusijos visuomeninių organizacijų veiklos efektyvumą ir vystyti jų gebėjimus bendradarbiauti su viešosios valdžios ir verslo sektoriumi sprendžiant jaunimo nedarbo problemas.
REZULTATAI:
- 12 baltarusių iš 4 Baltarusijos visuomeninių organizacijų apmokyti verslininko kompetencijų tobulinimo iri, konsultuojami juos apmokiusių lektorių, sėkmingai veda užsiėmimus kitų suinteresuotų Baltarusijos NVO atstovams Baltarusijoje;
- 58 asmenys iš visuomeninių organizacijų, vietos valdžios ir verslo sektoriaus pagilino žinias apie jaunimo verslumą, susipažino su verslo plėtros instrumentais ir aptarė organizacijų bendradarbiavimo aspektus;

- 35 asmenys buvo supažindinti su jaunimo NVO dalyvavimo galimybėmis vystomojo bendradarbiavimo ir švietimo projektuose.

Ekonominio ir socialinio vystymosi skatinimas

Galių suteikimas autizmu sergančių vaikų šeimoms

Labdaros ir paramos fondas "Voluntas"

TIKSLAS: šviesti ir mokyti autizmu sergančių vaikų tėvus, globėjus, specialistus (gydytojus, pedagogus, socialinius darbuotojus, Baltarusijos institucijų atstovus).
REZULTATAI:
- apmokyti 400 specialistų ir tėvų bei globėjų: ekspertai - apie diagnostiką ir paramą šeimoms „po diagnozės“, o tėvai ir globėjai - apie būdus sukurti tinkamą mokymosi aplinką, suvaldyti sudėtingą elgesį, švietimo ir medicinos aplinkų ypatybes;
- Minske įsteigtas išteklių centras (Minsko miesto administracija skyrė patalpas, centras įkurtas mokykloje–internate Nr. 7, skirtoje vaikams, turintiems mokymosi negalią). Vaikų, sergančių autizmu, tėvų asociacija pritraukė finansavimą iš tarptautinės bendruomenės ir užsienio atstovybių reziduojančių Minske;

- mokymo medžiaga parengta CD formatu;
- įsteigta pagalbos linija (apmokyti 5 tėvai), jau veikia. Daroma gaunamų skambučių analizė;
- sukurtas interneto tinklapis www.autism.by , administruojamas Vaikų, sergančių autizmu, tėvų asociacijos narių;
- sukurtas bendradarbiavimo formatas tarp Vaikų, sergančių autizmu, tėvų asociacijos ir Baltarusijos Švietimo, Sveikatos, Darbo ir Socialinės apsaugos ministerijų. Bendraujama per asociacijos narius.

Ekonominio ir socialinio vystymosi skatinimas

Lietuvos ir Baltarusijos kurčiųjų pažintis su kultūros paveldu

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

TIKSLAS: gerinti neįgaliųjų padėtį Baltarusijoje stiprinant NVO ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą bei skatinti neįgalaus Lietuvos ir Baltarusijos jaunimo bendradarbiavimą, kūrybiškumą ir iniciatyvas.

REZULTATAI:

- 20 kurčių jaunuolių iš Lietuvos ir Baltarusijos dalyvavo kūrybinėje edukacinėje stovykloje ir jos metu sukurti darbai pristatyti pilietinei visuomenei A.Mickevičiaus bibliotekoje Vilniuje ir A.Puškino vardo rajoninėje bibliotekoje Minske;

- 60 asmenų (vaikai, turintys klausos negalią, jų tėvai, ekspertai) apsikeitė gerąja patirtimi.

Moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimas

Moterų teisės Baltarusijoje - investicija į ateitį

Juridinis asmuo

TIKSLAS: skatinti Baltarusijos visuomenės susidomėjimą moterų ir vyrų lygybės klausimais ir suteikti žinių ir analitinių duomenų, leidžiančių gerinti teisinę bazę, tokiu būdu prisidedant prie moterų padėties kaimyninėje šalyje gerinimo ir šalies demokratizacijos bei stiprios pilietinės visuomenės kūrimo.
REZULTATAI:
- parengti du įstatymų prieš smurtą šeimoje ir lygių galimybių projektai;
- prisidėta prie stipresnio moterų organizacijų tinklo kūrimo;
- parengta analitinė studija apie lyčių lygybės įstatymus ES šalyse;
- apmokyta 200 lyčių lygybės ekspertų ir aktyvistų;
- pagerintos moterų atstovių žinios apie moterų teisių standartus ir žmogaus teisių apsaugą;
- suorganizuota informacinė kampanija apie moterų teisių užtikrinimą Baltarusijoje.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

United Students of Belarus (USB Rally)

Juridinis asmuo

TIKSLAS: ugdyti demokratiško baltarusių jaunimo kompetencijas, taip prisidedant prie aktyvios pilietinės visuomenės Baltarusijos kūrimo.
REZULTATAI:
 - 44 jauni baltarusiai pagerino savo lyderystės įgūdžius;

- įgyvendinta „Globalių Baltarusijos lyderių“ (angl. Global Belarusian Leaders) tinklo idėja – 2013 m. rugpjūčio 31 d. įvyko šio tinklo, vienijančio jaunus ir aktyvius Baltarusijos profesionalus iš viso pasaulio, oficialus steigiamasis renginys.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Tarp Dieveniškių ir Vidžių: istorija ir dabartis

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

TIKSLAS: tęsti 2011-12 m. projektais puoselėtą Dieveniškių (Šalčininkų raj.) ir Vidžių (Breslaujos raj., Baltarusija) mokyklų bendradarbiavimą.
REZULTATAI:
- 30 profesinių mokyklų mokinių ir pedagogų įgijo tarpkultūrinio bendradarbiavimo kompetencijų bei pažino kaimynines šalis;
- aptartos tolesnio bendradarbiavimo.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Tarptautinis Baltarusijos Tyrinėtojų Kongresas

VšĮ "Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės institutas"

TIKSLAS: skatinti efektyvesnę Baltarusijos politinių, socialinių ir humanitarinių mokslų tyrinėtojų bei ekspertų integraciją bei stiprinti politinius, ekonominius, socialinius ir kultūrinius ryšius su regiono valstybėmis.

REZULTATAI:
- apie 400 Baltarusijos ir Vidurio-Rytų Europos tyrinėtojų iš Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos, Lenkijos, Rusijos, Latvijos, Suomijos, Švedijos, Japonijos ir kt. šalių (iš BY apie 250) apsikeitė patirtimi diskutuodami apie Baltarusiją, kaip Šiaurės Europos dalies valstybę, tema: „Baltarusija – Šiaurinė dimensija“;
-  pagerėjo Baltarusijos supratimas regiono ir pasaulio akademiniuose ir visuomeniniuose sluoksniuose:  pristatyti per paskutinius metus pasirodę nauji leidiniai, organizuotas apvalus stalas žymiam baltarusių intelektualui V.Fursui (1963-2009) atminti, parodyti keli šiuolaikiniai baltarusių režisierių filmai, surengta vieša diskusija „Eurazijos integracija – mitas ar globalinė perspektyva?“, surengta Lietuvoje publikuotų baltarusiškų knygų iš tarpukario laikų paroda;
- įteikti apdovanojimai už geriausią 2011-2012 m. baltarusio tyrinėtojo publikaciją trijose mokslo srityse: istorijoje – Dzianis Lysejčykau, humanitariniuose moksluose – Ifar Zaprudski ir socialiniuose-politiniuose – Iryna Lašuk ir Aksana Šelest.

Bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas

VšĮ "Žydų kultūros ir informacijos centras"

TIKSLAS: tęsti litvakų kultūrinio paveldo Baltarusijoje mokslinius tyrimus, vykdomus nuo 2008 m., t.y. ištirti 1 sinagogą Baltarusijoje ir parengti jos aprašą.
REZULTATAI:
- 13dalyvių kultūros paveldo tyrimo ekspedicijos į Baltarusiją metu ištyrė Astrynės miestelio (Gardino sritis) sinagogą ir parengė jos aprašą;

-parengta eksponavimui sinagogų Baltarusijoje fotografijų paroda.

Bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Litvakų tradicijos: dokumentacija, sąmoningumo ugdumas ir istorinės žydų architektūros Lietuvoje ir Baltarusijoje išsaugojimas

Jakovo Bunkos labdaros ir paramos fondas

TIKSLAS: propaguoti bendrą litvakų kultūrinį paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje taikant patvirtintas metodikas ir praktikas.

REZULTATAI:
- organizuotos dvi ekspedicijos Lietuvoje ir Baltarusijoje, kurių metu aprašytos 20 miestų sinagogos (po 10 miestų Baltarusijoje (12 sinagogų) ir Lietuvoje (10 sinagogų);

- sukurti Lietuvos ir Baltarusijos litvakų paveldo žemėlapiai, kuriuose pažymėtos tirtos sinagogos, specialiai sukurtame tinklapyje www.woodsynagogues.lt paskelbti jų pristatymai;

- sukurta ir tinklapyje paskelbta mokymo programa moksleiviams apie litvakų paveldą (išleista 1000 CD tiražu);

- sukurta projekto fotografijų paroda, eksponuota Vilniuje, Šofar galerijoje.

Bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus (ROKIM)

TIKSLAS: vystyti suinteresuotų Lietuvos ir Baltarusijos organizacijų, individualių partnerių mokslinį, kultūrinį, jaunimo bendradarbiavimą Mykolo Kleopo Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejinės sukakties pagrindu ir taip stiprinti pilietinės visuomenės formavimosi procesą.

REZULTATAI:
- bendromis partnerių pastangomis 2013 11 11 UNESCO Generalinėje konferencijoje Paryžiuje priimtas nutarimas M.K.Oginskio 250-ąsias gimimo metines 2015 m. įtraukti į Europos minimų datų sąrašą;
- IX tarptautinės mokslinės konferencijos "Kng. Oginskių kultūrinės, politinės veiklos pėdsakai" metu apsikeista patirtimi, užmegzti ir sutvirtinti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų, tyrinėjančių kng. Oginskių palikimą;
- stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinį palikimą („Polonezų kelias 2015“);
- pasirašyta oficiali ROKIM ir Maladečino M.K.Oginskio vardo Valstybinės muzikos kolegijos bendradarbiavimo sutartis;
- patvirtinti M.K.Oginskio 250-ųjų gimimo metinių 2015 metais minėjimo organizacinio komiteto nariai ir patarėjų grupė;
- 3 kalbomis išleistas informacinis įdėklas suvenyriniam leidiniui „M.K.Oginskio priesakai sūnui Irenėjui“;
- išleista knyga „M.K.Oginskis: politikas, diplomatas, ministras ir jo pasų kolekcija“.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Dainavos gamtos ir tradicijų lobynas jaunajai kartai

VšĮ " Vienaragių šilas"

TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Baltarusijos jaunimo (15-20 m.) bendradarbiavimą supažindinant juos su baltų etnokultūra, bendra istorine praeitimi, Dzūkijos nacionalinio parko gamtos vertybėmis, gamtos apsaugos problematika.
REZULTATAI:
- 14 jaunuolių sudalyvavo Jaunimo gamtos ir etnokultūros stovykloje Dzūkijos nacionaliniame parke, kurios metu susipažino su tradiciniais amatais: keramika, pynimu, drevine bitininkyste bei dalyvavo praktiniuose gamtosaugos užsiėmimuose bei diskutavo apie bendrą istorinę-kultūrinę praeitį, lygino tautinius kostiumus, spalvas, puošybos elementus.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Lietuvos-Baltarusijos kutūrinio bendradarbiavimo ir muzikos be sienų projektas "Feel Free"

VšĮ "Metų projektai"

TIKSLAS: Lietuvoje pristatyti įdomius ir populiarius Baltarusijos muzikos atlikėjus, kurie neturi galimybės koncertuoti savo šalyje, sudaryti sąlygas jų pasirodymus pamatyti baltarusių žiūrovams, inicijuoti bendrus muzikinius lietuvių ir baltarusių projektus, stiprinant jų bendradarbiavimą, plečiant muzikantų veiklos geografiją.

REZULTATAI:
- apie 500 Baltarusijos piliečių sudalyvavo  jungtiniame baltarusių grupių „Krambambulya“, „Neuro Dubel“ ir „Biplan“ koncerte Vilniuje;
- apie 800 Baltarusijoe piliečių sudalyvavo festivalyje „Galapagai“, kuriame pasirodė dvi baltarusių grupės: „Lyapis Trubetskoy“ ir „Akute“;
- organizuotas jungtinis „Biplan“ ir baltarusių grupės „Bez Bilieta“ koncertas;
- 6000 Baltarusijos piliečių dalyvavo baltarusių grupės „Lyapis Trubetskoy“ koncerte Vilniuje; dar apie 120 000 žiūrovų iš maždaug 20 skirtingų šalių renginį stebėjo internetu tiesiogiai internetu.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Geras valdymas

Techninė pagalba Baltarusijos Respublikos muitinei įvertinimo ir tikrinimo srityje

Muitinės departamentas prie  Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

TIKSLAS: perduoti Baltarusijos muitininkams gerąją Lietuvos muitininkų patirtį prekių muitinio įvertinimo srityje, atitinkantį principus ir taisykles, išdėstytas Bendrajame Susitarime dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1947) VII straipsnyje  ir taip sudaryti palankesnes sąlygas verslui.

REZULTATAI:
- apmokyti 38 Baltarusijos muitinės pareigūnai, iš jų - 3 praktiniuose užsiėmimuose Lietuvoje;

- užmegzti dalykiniai ryšiai, kurie, tikėtina, pasitarnaus greitesniam keitimuisi informacija tarp muitinių, paspartins tikrinimų atlikimą ir sprendimų priėmimą;
- išgryninti uždaviniai ateinantiems etapams – pagelbėti kuriant muitinio įvertinimo kontrolės sistemą, kuri atitiktų PPO taisykles ir principus bei aptartos galimos tolesnio bendradarbiavimo formos.

Geras valdymas

Transformacijų programa demokratinei Baltarusijai

VšĮ Demokratinės politikos institutas

TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos demokratinių politinių ir visuomeninių organizacijų veiklos gebėjimus, įtraukiant į viešosios socialinės ir ekonominės politikos pertvarkų programos kūrimą bendradarbiaujant su Baltarusijos akademinės bendruomenės nariais IR Europos viešosios politikos kūrėjus bei analitikus.
 REZULTATAI:
-13 atstovų iš Baltarusijos demokratinių politinių ir visuomeninių organizacijų, 4 Baltarusijos ir 4 Lietuvos ekspertai (ekonomikos, savivaldos, socialinės apsaugos sistemos, valstybės valdymo ir strateginio planavimo specialistai) parengė pertvarkų programa Baltarusijai.

Geras valdymas; parama pilietinei visuomenei

Baltarusijos Parlamento rinkimų stebėsena, 2012 m. liepa-spalis

Juridinis asmuo

TIKSLAS: kartu su JAV NVO Nacionaliniu demokratijos institutu (NDI) remti Baltarusijos demokratinių jėgų koalicijos “Už teisingus rinkimus” darbą ruošiantis Baltarusijos Parlamento rinkimams bei jų stebėsenai 2012 m. rugsėjo 24 d.

REZULTATAI:
- padėta rengtis parlamentiniams rinkimams Baltarusijoje: bendradarbiauta su  politinėmis ir pilietinėmis organizacijomis bei iniciatyvomis, gerinti Baltarusijos piliečių gebėjimai  reikalauti rinkimus vykdančių pareigūnų atskaitomybės bei nešališkos informacijos apie parlamento rinkimų eigą;

- Baltarusijoje, kaimyninėse valstybėse bei tarptautinėje bendruomenėje po rinkimų viešinama surinkta ir susisteminta informacija apie rinkimų eigą bei stebėsenos rezultatus;

 - organizuotas Tarptautinis Baltarusijos donorų susitikimas, kuriame dalyvavo daugiau nei 100 atstovų iš įvairių organizacijų, dirbančių su demokratijos sklaida Baltarusijoje.

Parama pilietinei visuomenei, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Developing entrepreneurial competences of the Belarusian youth (expanding USB community agenda)

Juridinis asmuo

TIKSLAS: burti aktyvaus baltarusių jaunimo bendruomenę užsienyje; paskatinti jos narius dalyvauti demokratijos ir pagarbos žmogaus teisėms jų gimtojoje šalyje stiprinime,  ugdyti Baltarusijos jaunimo socialinio verslumo įgūdžius, kurie būtini pilietinei visuomenei.

REZULTATAI:
- 39 jauni baltarusiai iš 9 užsienio valstybių ir Baltarusijos įgijo socialinio verslumo įgūdžių, atnaujino žinias apie ekonominę situaciją ir privačios iniciatyvos galimybes Baltarusijoje.

Geras valdymas; parama pilietinei visuomenei

MOKOMĖS KARTU

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

TIKSLAS: gerinti neįgaliųjų padėtį Baltarusijoje stiprinant Lietuvos ir Baltarusijos nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą, dalinantis pozityviąja patirtimi atstovaujant neįgaliuosius, aktyvinti neįgalaus jaunimo bendradarbiavimą ir iniciatyvas.

REZULTATAI:
- 20 dalyvių, iš kurių 8 su fizine negalia, susipažino su neįgaliųjų integracija ir NVO veikla Lietuvoje bei aptarė neįgaliųjų jaunimo problemas Lietuvoje ir Baltarusijoje;

- 40 dalyvių (kurtieji jaunuoliai, jų tėvai ir mokytojai) apsikeitė patirtimi ir susipažino su istoriniu Lietuvos ir Baltarusijos paveldu;

- 40 dalyvių iš Baltarusijos ir Lietuvos apsikeitė patirtimi, apsilankė Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo įstaigose, susitiko su bendrijos PAGAVA ir Kochlearinių implantų vartotojų organizacijos nariais;

- 20 kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių apmokyti projektų rašymo.

Parama bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimui

Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas

VšĮ "Žydų kultūros ir informacijos centras" (ŽKIC)

TIKSLAS: rinkti, tirti, aprašyti ir populiarinti litvakų kultūros paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje ir taip prisidėti prie tarptautinių kultūrinių-mokslinių ryšių su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimo.

REZULTATAI:
- 19 dalyvių ekspedicijų po sinagogas Lietuvoje (Kalvarijose ir Joniškyje) ir Baltarusijoje (Gardine) metu paruošė sinagogų tyrimų medžiagos aprašą;

- surengta meninė fotografijų „Litvakų sinagogos Baltarusijoje“ paroda Vilniuje.

Parama socialiniam vystymuisi ir pilietinei visuomenei

Psichikos sveikatos paslaugų bei jų artimųjų diskriminacijos, stigmatizacijos bei socialinės atskirties mažinimas Baltarusijos regionuose

VšĮ "Globali iniciatyva psichiatrijoje" (GIP)

TIKSLAS: tęsiant 2011 m. pradėtas iniciatyvas prisidėti prie Baltarusijos regioninio vystymosi ir stiprinti Baltarusijos regionuose veikiančių NVO gebėjimus formuojant regioninės žiniasklaidos įgūdžius tinkamai šviesti visuomenę bei keičiant visuomenės nuomonę apie psichikos sveikatos paslaugų vartotojus.
REZULTATAI:
- 29 Baltarusijos regioninių NVO atstovai buvo apmokyti tinkamai pristatyti savo organizacijas ir veiklas;

-įgyvendinti 2011 m. NVO parengti ir finansuoti 10 paprojektai, skirti savęs atstovavimo įgūdžių lavinimui (finansavo ES per EK delegaciją Ukrainai, Baltarusijai ir Moldovai);

- išleistas 64 psl. leidinys žurnalistams „Nuo mitų iki tikrovės: psichikos sveikatos vaizdavimas žiniasklaidos priemonėse“ – pirmas tokio pobūdžio rusų klb. GIP jį platino visų Baltarusijos regionų žiniasklaidos atstovams;

-išdalinti ir platinti išleisti spalvingi plakatai apie projektą universitetuose, kitose švietimo įstaigose, poliklinikose, per NVO visuose regionuose, nes nebuvo gautas leidimas juos platinti metro.

Jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas Parama pilietinei visuomenei

Made in Belarus: Youth for Social Change

VšĮ “Vario burnos”

TIKSLAS: per jaunimo įtraukimą į menus ir žiniasklaidą prisidėti prie demokratinių procesų Baltarusijoje plėtojimo.

REZULTATAI:
- 5 paskaitų/diskusijų su pilietinių teisių aktyvistais ir menininkais gyvenančiais Lietuvoje bei Šiaurės Amerikoje, Lietuvos ir tarptautiniais pilietinės visuomenės lyderiais bei organizacijomis metu projekto  dalyviai pagilino žinias apie tiriamąją žurnalistiką, ir  žiniasklaidos skaidrumą, išmoko dirbti su TAILS (operacinė sistema saugiam žurnalistų darbui),  aptarė šalių žurnalistikos ypatumus, panašumus bei skirtumus;  
- 5 jauni Baltarusijos žurnalistai suporuoti su užsienio žurnalistais dalyvavo žurnalistų bendradarbiavimo projekte „Minsk on the ground“ ir kartu parašė 4 straipsnius 8 kalbomis: In Belarus, Lukashenko and Lenin eat journalists for breakfats; Religious outlows of Minsk; The lost art of speaking Belarusian in Belarus and Being a young election observer in Belarus (www.cafebabel.com ir www.generation.by) .

Jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

TIKSLAS: vystyti mokslinį, kultūrinį, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejaus programos pagrindu ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės stiprinimo.

REZULTATAI:
-sukurta svetainė www.mko.lt ;

- išleistas reprezentacinis leidinys „Mykolo Kleopo Oginskio priesakai sūnui“;

- atlikta M.K.Oginskio diplomatinės veiklos 1790-1812 m. studija ir suformuota koncepcija veikalo „Mykolas Kleopas Oginskis. Diplomatinė veikla 1790-1812 m.“ leidybai 2013 m.;

- VIII tarptautinės konferencijos „Mykolas Kleopas Oginskis. Diplomatinė veikla 1790-1812 m." metu pasidalinta mokslinėmis įžvalgomis apie Oginskius, puoselėti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų ir meno atstovų, kurie domisi kng. Oginskių kultūriniu paveldu;

 - stiprinta pilietinė visuomenė populiarinant M.K. Oginskio muzikinio palikimą („Mykolo Kleopo Oginskio polonezų kelias 2012“);

- parengta kilnojamosios parodos „Mykolas Kleopas Oginskis. Valstybės ir visuomenės veikėjas, diplomatas, kompozitorius“ koncepcija;

- surengtas M.K.Oginskio kamerinės muzikos I tarptautinis festivalis Rietave ir paminklo M.K.Oginskiui Rietave konkursas. 

Jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Etnografiniu protėvių kultūros ir tradicijų taku nuo Dieveniškių iki Vidžių

Dieveniškių technologijų ir verslo mokyklos

TIKSLAS: tęsti 2011 m. projektu pradėtą Dieveniškių (Šalčininkų raj.) ir Vidžių (Breslaujos raj., Baltarusija) mokyklų bendradarbiavimą.

REZULTATAI:
- Dailiųjų amatų ir folkloro bei tradicijų mokymai; pažintiniai ir mokomieji užsiėmimai kultūrinio bei ekologinio turizmo maršrutais;
- Tarpkultūrinio bendradarbiavimo pratybos ir sportiniai žaidimai;
- Viešinimo veiklos.

Parama bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimui

Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų grafų Tyzenhauzų pėdsakais. Rokiškis.Postavai.

VšĮ Rokiškio turizmo informacijos centras

TIKSLAS: plėsti kontaktus tarp susigiminiavusių Rokiškio ir Postavų miestų, paruošti medžiagą reprezentaciniam leidiniui apie Tyzenhauzus LR ir Baltarusijoje, suorganizuoti ir pristatyti plačiajai LR ir Baltarusijos visuomenei foto parodas apie abu miestus ir jų istorinį-kultūrinį paveldą. 

REZULTATAI:
- surinkta ir išversta medžiaga reprezentaciniam leidiniui apie grafų Tyzenhauzų paveldą Rokiškyje ir Postavuose;

- minėtuose miestuose parengtos ir pristatytos  foto-parodos šia tema, išleisti parodų atvirukų rinkiniai, surengti Rokiškyje ir Postavuose kilusių menininkų koncertai.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Centrinės ir Rytų Europos tarptautinių kino festivalių forumas Vilniuje ir Minske

KINO PAVASARIS

TIKSLAS: integruoti Baltarusijos kino srities atstovus į tarptautinę kino industriją ir tuo pagrindu daryti teigiamą įtaką Baltarusijos politikai kino srityje.

REZULTATAI:
- 8 jaunieji kino kūrėjai, kino industrijos ir tarptautinio kino festivalio LISTAPAD atstovai iš Baltarusijos pristatė nacionalinį kiną ir dalinosi patirtimi su kt. 250 kino industrijos atstovų iš Europos. Taip pat buvo tartasi dėl nacionalinio kino sklaidos užsienio kino festivaliuose, užmegzti darbiniai ir asmeniniai kontaktai dėl įvairių tarptautinių projektų ir renginių;

- 19-ame Minsko tarptautinio kino festivalyje LISTOPAD dalyvavo nemažai kviestinių svečių, su kuriais ryšiai buvo užmegzti Vilniuje susitikimų metu.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Tautų mugė 2012

Asociacija "Šventė visiems"

TIKSLAS: puoselėti kultūrinį paveldą, papročius, tradicijas ir amatus.
REZULTATAI:
- Vilniuje Gedimino pr. pristatytas amatų miestelis;

- suorganizuota tautinių patiekalų virtuvė;

- pristatyta muzikinių kolektyvų ir amatininkų programa, Baltarusijos, Gruzijos, Ukrainos, Moldovos atstovų vizitas į mugę;

- neformalioje diskusijoje su valdžios ir NVO atstovais apsikeista nuomonėmis apie vystomojo bendradarbiavimo galimybes kultūrai.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Infrastruktūros stiprinimas

Bendradarbiavimas skatinant transporto politikos plėtrą tarp Lietuvos ir Baltarusijos

Lietuvos verslo konfederacija/ ICC Lietuva

TIKSLAS: skatinti Lietuvos-Baltarusijos transporto sektoriaus bendradarbiavimą, transporto politikos formavimą ir įgyvendinimą Baltarusijoje.

REZULTATAI:
- Minske surengta transporto ir logistikos konferencija „Lietuvos ir Baltarusijos transporto perspektyvos“, kur tartasi dėl transporto infrastruktūros plėtros, didesnio prekių ir keleivių pralaidumo, pervežimo terminų sumažinimo;
- atlikta Lietuvos ir Baltarusijos transporto sektoriaus ir infrastruktūros apžvalga.

Administracinių ir institucinių
 gebėjimų stiprinimas

Cooperation development between local councils and civil organisations in Lithuania and Belarus. Strengthening of local government in Belarus

 

Lietuvos socialinės rinkos plėtros institutas

TIKSLAS: supažindinti Baltarusijos vietos savivaldos iniciatyvų lyderius, pilietinės demokratinės visuomenės aktyvistus su Lietuvos savivaldos sistema, su demokratinės visuomenės funkcionavimu Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje.

REZULTATAI:
- 120 Baltarusijos vietos savivaldos iniciatyvų lyderių ir pilietinės visuomenės aktyvistų buvo supažindinti su Lietuvos savivaldos sistema.

Parama pilietinei visuomenei

NVO įgalinimas ir bendradarbiavimas plėtojant subalansuotą socialinę politiką Baltarusijoje

Nevyriausybių organizacijų informacijos ir paramos centras

TIKSLAS: skatinti Baltarusijos pilietinių iniciatyvų ir NVO plėtrą, užtikrinant darnią socialinę raidą šalyje ir akcentuojant skurdo mažinimo politikos formavimą ir įgyvendinimą Baltarusijoje.

REZULTATAI:
- sukurtas ir išleistas mokomasis leidinys apie socialinės politikos formavimą Baltarusijoje „Skurdo mažinimo priemonės ir pilietinės visuomenės vaidmuo“.

Parama pilietinei visuomenei ir jaunimo bendradarbiavimas

Jaunųjų politikos lyderių akademija

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga

TIKSLAS: stiprinti jaunimo iniciatyvas, suteikti jauniesiems organizacijos lyderiams reikiamas kompetencijas ir sukurti nuolatinio veiklos stiprinimo ir sklaidos mechanizmus.
REZULTATAI:
- jaunimo organizacijų atstovai dalyvavo mokymuose „Lyderystė, vadovavimas, organizacijų valdymas ir organizacijų struktūra“.

Parama pilietinei visuomenei, socialinės atskirties mažinimas

Lietuvos ir Baltarusijos neįgalaus jaunimo iniciatyvos

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

TIKSLAS: pasidalinti gerąja patirtimi sprendimų priėmime bei inicijuojant pokyčius tarp neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų Lietuvoje ir Baltarusijoje.

REZULTATAI:
- 40 kurčių ir neprigirdinčių jaunuolių dalyvavo seminaruose ir susitikimuose, vasaros stovykloje Lietuvoje;
- projektas prisidėjo prie neįgaliųjų jaunimo iniciatyvų skatinimo ir bendradarbiavimo tinklų kūrimo tarp kaimyninių šalių.

Parama pilietinei visuomenei, socialinės atskirties mažinimas

Psichikos sveikatos paslaugų vartotojų poreikių ir interesų atstovavimo bei tolerancijos jų atžvilgiu didinimas Baltarusijos regionuose

Globali iniciatyva psichiatrijoje

TIKSLAS: prisidėti prie regionų vystymosi Baltarusijoje stiprinant visų 6 regionų NVO, dirbančių psichikos sveikatos srityje, gebėjimus dalyvauti psichikos sveikatos politikos formavimo procese ir skatinant adekvatesnį žiniasklaidos formuojamą psichikos sveikatos paslaugų vartotojų įvaizdį.

REZULTATAI:
- 23 Baltarusijos regionų NVO atstovai, dirbantys psichikos sveikatos srityje, apmokyti apie efektyvų bendradarbiavimą su žiniasklaida atstovaujant savo interesus;

- apmokyti 17 Baltarusijos žiniasklaidos atstovų apie etišką psichikos paslaugų vartotojų vaizdavimą masinės informacijos priemonėse;

- parengtas ir išleistas leidinys „Atstovavimas sau. Praktinis vadovas psichikos sveikatos paslaugų vartotojams, jų artimiesiems ir juos atstovaujančioms organizacijoms“;

- atliktas visuomenės nuomonės apie psichikos sveikatos paslaugų vartotojus bei žiniasklaidos įtaką jų įvaizdžio formavimui tyrimas.

Parama pilietinei visuomenei, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

USB Rally 2011

Juridinis asmuo

TIKSLAS: suburti aktyvaus užsienyje ir Baltarusijoje studijuojančio baltarusių jaunimo bendruomenę, skatinti aktyviai dalyvauti stiprinant demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms jų gimtojoje šalyje.

REZULTATAI:
- 54 Baltarusijoje ir 11 užsienio valstybių besimokantys Baltarusijos piliečiai dalyvavo intensyvioje programoje, kurią sudarė paskaitos, praktiniai užsiėmimai ir debatai tema „Globalūs socialiniai judėjimai ir bendruomenės egzilyje“.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Litvakų sinagogų tiriamųjų studentų ekspedicijų Lietuvoje ir Baltarusijoje organizavimas

Žydų kultūros ir informacijos centras

TIKSLAS: rinkti, tirti, aprašyti ir populiarinti litvakų kultūros paveldą Lietuvoje ir Baltarusijoje ir taip prisidėti prie tarptautinių kultūrinių-mokslinių ryšių su kaimyninėmis valstybėmis stiprinimo.

REZULTATAI:
-20 dalyvių sinagogų tyrimo Baltarusijoje, Dolginovo m. metu ištyrė ir aprašė žydų architektūros paminklus;
- sudarytas 50 psl. sinagogų tyrimų medžiagos aprašas;
- parengta meninė fotografijų paroda „Litvakų paveldas Baltarusijoje“.    

 Kultūrinis bendradarbiavimas ir parama pilietinei visuomenei

Kultūros istorijos sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

TIKSLAS: vystyti mokslinį, kultūrinį, jaunimo organizacijų bendradarbiavimą M. K. Oginskio 250-ųjų gimimo metinių jubiliejaus programos pagrindu ir taip prisidėti prie pilietinės visuomenės stiprinimo.

REZULTATAI:
-surengta IV tarptautinė ekspedicija „Oginskių paveldas. Baltarusija 2012“, kurios metu užmegzti tiesioginiai kontaktai su Slonimo krašto muziejininkais, Baltarusijos Nacionalinės UNESCO komisijos pirmininku bei Baltarusijos kultūros viceministru;

- VII tarptautinės konferencijos metu pasidalinta mokslinėmis įžvalgomis apie Oginskius, puoselėti ryšiai tarp Lietuvos ir Baltarusijos mokslininkų ir meno atstovų, kurie domisi kng. Oginskių kultūriniu paveldu ir išleistos konferencijos pranešimų tezės lietuvių-baltarusių-anglų kalbomis viename rinkinyje;

- apžvelgti Oginskių istorinio paveldo resursai Lietuvos ir Baltarusijos teritorijose;

- surengtų apskritų stalų diskusijų „Oginskių paveldo tiltai“ (Rietave, Maladečine, Minske, Vilniuje) metu suformuoti bendradarbiavimo principai vystant M.K.Oginskio 250-ųjų gimimo metinių programą 2010-2015 m. laikotarpiui.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Lietuvos ir Baltarusijos kalbinių kontaktų plėtra

Lietuvių kalbos institutas

TIKSLAS: užtikrinti lietuvių kalbos mokymosi Baltarusijos Respublikos valstybiniame Gardino Jankos Kupalos universitete ir studijų tęsimo Lietuvoje galimybes, tęsti akademines lituanistikos studijas, aktualizuoti paveldą, mažinti kultūrinę atskirtį, gerinti kaimynystės santykius ir bendradarbiavimą.

REZULTATAI:
- 13-ai Baltarusijos Respublikos valstybinio Gardino Jankos Kupalos universiteto studentų Lietuvių kalbos institute organizuoti intensyvūs 10 dienų vasaros lietuvių kalbos ir etnokultūros kursai.

Visuomenės informavimas

Dvejos marios – 2011

Gyvenimo akademija

TIKSLAS: siekiama supažindinti Baltarusijos visuomenę apie aplinkosaugą, ypač Astravo atominės elektrinės grėsmę tiek Baltarusijai, tiek Lietuvai.

REZULTATAI:
- 19 asmenų pagilino žinias atominės energetikos ir aplinkosaugos temomis; 
- numatytos gairės tolesniam bendradarbiavimui.

Jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Šalčininkai - kaip Šalčia!

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

TIKSLAS: supažindint Lietuvos bei Baltarusijos jaunimą su abiejų šalių istorija, baltiškąja kultūra bei papročiais.

REZULTATAI:
- 15-19 metų jaunimas ir jų pedagogai (viso 60 dalyvių) dalyvavo Dieveniškių technologijų ir verslo mokykloje organizuotuose mokymuose - kūrybinėse dailiųjų amatų ir taikomojo meno dirbtuvėse, kultūrinėje programoje (pažintinėje ekskursijoje ir miesto renginiuose) bei baigiamojoje konferencijoje vystomojo bendradarbiavimo tema;
- sukurtas internetinis dienoraštis, publikuoti straipsniai Šalčininkų rajono, Vilniaus regiono ir Lietuvos spaudoje ir internetiniuose informaciniuose tinklalapiuose.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Lietuvos Metrikos 13, 18 ir 32 knygų ir informacinio leidinio „Lietuvos Metrika: bendra praeitis – bendra dabartis“ parengimas spaudai

Lietuvos istorijos institutas

TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Baltarusijos istorikų bendradarbiavimą tiriant ir ruošiant bendro istorinio paveldo: Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kanceliarijos archyvo – Lietuvos Metrikos – rankraštinių knygas spaudai.

REZULTATAI:

- parengti ir įrišti Lietuvos Metrikos knygų Nr. 18 ir 32 transkribuoti rankraštiniai tekstai rusėnų ir lotynų k.

Kultūrinis bendradarbiavimas

Magnus Ducatus Poesis tarptautinis poetinis ir muzikinis vyksmas Minske, Kaune ir Šeteniuose (Kėdainių raj.)

Viešoji įstaiga "Vilnius"

TIKSLAS: sutvirtinti ir išplėsti Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos menininkų ryšius.

REZULTATAI:
- Minske ir Kaune plačiai auditorijai pristatyta Baltarusijos, Lietuvos, Ukrainos ir Lenkijos dalyvių kūryba;

- atlikti dalyvaujančių šalių autorių poezijos vertimai į kitas regiono šalių kalbas;

- parengtas ir išleistas almanachas bei numatyti tolesni bendrijos veiklos planai.

Kultūrinis bendradarbiavimas

"Lietuvių ir Lenkų P.E.N centrų, dalyvaujant Baltarusijos P.E.N centro atstovams, susitikimas"

Lietuvių P.E.N. Centras

TIKSLAS: skatinti Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos rašytojų bendradarbiavimą.

REZULTATAI:
- Baltarusijos, Lenkijos ir Lietuvos PEN centrų atstovai sutarė, kad būtina skatinti trišalį literatūrinį bendradarbiavimą praktiškais veiksmais;

-numatytos gairės tolimesniam bendradarbiavimui pakviečiant ir Ukrainos rašytojus.

Kultūrinis bendradarbiavimas

"Lietuva Europos žvaigždutė - "Europos šalių mugė"

Asociacija Šventė visiems

TIKSLAS: Europos šalių mugėje puoselėti kultūrinį paveldą, papročius, tradicijas ir amatus.

REZULTATAI:
- 30 Baltarusijos liaudies amatų ir kulinarinio paveldo atstovų Europos šalių mugėje pristatė amatus ir baltarusių kulinarinį paveldą;

- numatytos gairės tolesniam bendradarbiavimui.

Jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Baltarusijos atlikėjų koncertų organizavimas Lietuvoje

Anoniminių darboholikų klubas

TIKSLAS: pritraukti Baltarusijos jaunimą, gyvenantį ar studijuojantį Lietuvoje, per muziką ir kultūrą dialogui apie Baltarusijos problemas.

REZULTATAI:
- paremti Baltarusijoje negalintys koncertuoti atlikėjai (Liapis Trubeckoj ir Dmitrij Vaiciuškevič).

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos Respublikos patirties ir žinių aplinkosaugos ir aplinkotvarkos  srityje pasidalinimas su Baltarusijos savivaldybėmis

Regionų ir demokratijos plėtros institutas

TIKSLAS: išsiaiškinti opiausias aplinkosaugos ir aplinkotvarkos problemas Ašmenos ir Astravo rajonuose.

REZULTATAI:
- 13 asmenų Baltarusijos delegacija vizito į Lietuvą metu supažindinta su ežerų pakrančių tvarkymu Trakų rajone, Kariotiškėse su pagal ES standartus rekultyvuojamu sąvartyno ypatumais, Elektrėnuose su AB „Lietuvos elektrinėje“ įdiegtais technologiniais įrengimais, Šilutės rajone su agroturizmu ;

- konferencijoje Klaipėdos universitete dalintasi patirtimi tokiose srityse kaip bendrų įmonių steigimas, biokuro gamybos iš durpių, Nemuno pagilinimas ir išvalymas, saugus atliekų deginimas pagal ES standartus, taip pat  kultūrinio turizmo ypatumai bei Lietuvos ir Baltarusijos katalikų bažnyčios ir su ja susijusių organizacijų bendradarbiavimas.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos ir Baltarusijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas gaisrinės saugos srityje

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

TIKSLAS: stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos priešgaisrinių gelbėjimo tarnybų bendradarbiavimą gaisrinės saugos srityje.

REZULTATAI:
- 5 Baltarusijos nepaprastųjų situacijų sistemos darbuotojams surengtas seminaras apie pažangią ES šalių teisinio reguliavimo sistemą gaisrinių bandymų srityje.
- Baltarusijos atstovai supažindinti su Gaisrinių tyrimų centro veikla.

Demokratijos stiprinimas

Žmogaus teisių stiprinimas Baltarusijoje

Juridinis asmuo

TIKSLAS: suvienyti Baltarusijos jaunimą užsienyje į gyvybingą komunikacijos ir bendradarbiavimo tinklą, skatinti studentų pilietinį sąmoningumą bei aktyvumą.

REZULTATAI:
- 45 jauni baltarusiai, studijuojantys 11 skirtingų valstybių, 34 jaunimo organizacijų ar iniciatyvų (Baltarusijos krikščionių demokratų partijos, pilietinės akcijos „Sakyk tiesą“) nariai, pagilino savo žinias galios pasiskirstymo visuomenėje, galios realizavimo bei neutralizavimo būdų, planavimo, veiksmų strategijos kūrimo ir įgyvendinimo, narių įtraukimo bei išlaikymo organizacijoje, situacijos valdymo, saugumo kultūros temomis.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Baltarusijos šiuolaikinio meno sklaida

Šiuolaikinio meno centras

TIKSLAS: skatinti demokratinių šiuolaikinio meno idėjų sklaidą Baltarusijoje ir pristatyti Baltarusijos šiuolaikinį meną.

REZULTATAI:
- surengta 24 Baltarusijos šiuolaikinio meno atstovų (dailininkų paroda „Durys atsidaro? Baltarusių menas šiandien“, kurioje eksponuoti įvairių kartų baltarusių menininkų, gyvenančių Baltarusijoje ir užsienyje (Vokietijoje, Olandijoje) darbai (dalyvavo 24 baltarusių menininkai, įskaitant grupes ir kolektyvus);

-2011 m. gegužės mėn. ši paroda pristatyta Lenkijos dailės galerijoje Zacheta;

-8 Baltarusijos mokslininkai mokslinėje konferencijoje „Baltarusių menas šiandien: kontekstai, aktualijos, perspektyvos“ pristatė Baltarusijos šiuolaikinio meno lauko formavimąsi, specifinius baltarusių šiuolaikinio meno bruožus ir šio meno santykį su tarptautiniais procesais;

- parodos katalogas išleistas anglų, lietuvių ir rusų kalbomis.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Mokslo ir kultūros tiltai tarp Gomelio ir Panevėžio

KTU Panevežio institutas

TIKSLAS: tęsti 3 aukštųjų mokyklų iš Gomelio (1) ir Panevėžio (2) akademinio jaunimo bendradarbiavimą ir įtvirtinti aktyvaus piliečio nuostatą.
REZULTATAI:
- 2010 m. projektas apėmė bendradarbiavimo Lietuvoje ir Baltarusijoje aspektus mokslinėje (pranešimai tarptautinėje konferencijoje; paskaitos ir laboratoriniai darbai; gamybinė praktika), kultūrinėje (ekskursija po Vilnių baltarusių kultūros pėdsakais, Panevėžį, istorines LDK vietas Baltarusijoje) ir pilietinio ugdymo („Saugios kaimynystės“ seminaras ir akcija, studentų atstovybių pilietinė veikla) srityse;
- dalyviai taip pat dalyvavo „Expo Aukštaitija 2010“ bei pilietinėje donorystės akcijoje.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

NVO įgalinimas ir bendradarbiavimas plėtojant subalansuotą socialinę politiką Baltarusijoje

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

TIKSLAS: skatinti Baltarusijos pilietinę visuomenę aktyviai dalyvauti socialinės politikos formavime ir plėtroje, stiprinant vietos NVO ir bendruomenių tarpusavio bendradarbiavimą; inicijuoti vietos NVO, bendruomenių ir savivaldos institucijų bei suinteresuotų pusių bendradarbiavimo tinklo sukūrimą; įgalinti Baltarusijos NVO dalyvauti politikos formavimo ir įgyvendinimo procese; sukurti bendradarbiavimo tinklus tarp Baltarusijos ir Europos Sąjungos NVO. Projektas - EK patvirtinto 2 metų trukmės projekto sudedamoji dalis.
REZULTATAI:
- įvyko 8 apskritieji stalai, kuriuose dalyvavo NVO ir valdžios institucijų atstovai: Breste, Gardine, Bobruiske, Svetlagorske, Mozeryje, Minske ;
- paruoštas juodraštinis mokomojo leidinio apie socialinės politikos formavimą variantas (pats leidinys išleistas 2011 m. EK lėšomis.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Lyderių rengimo programa baltarusių (EHU) studentams; jų ryšių su Lietuva įtvirtinimas

Demokratinės politikos institutas

TIKSLAS: EHU studentų ryšių su Lietuva sutvirtinimas.
REZULTATAI:
- 19-ai EHU studentų surengta 6 dienų Lyderystės akademija, kurios metu 17 žinomų Lietuvos politikų, mokslininkų ir visuomenės veikėjų skaitė 17 paskaitų įvairiomis temomis;
- suformuota potencialių lyderių grupė.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Litvakų sinagogų tiriamųjų tarptautinių studentų ekspedicijų organizavimas Baltarusijoje ir Lietuvoje

VšĮ „Žydų kultūros ir informacijos centras“

TIKSLAS: remti pilietinę visuomenę skatinant kultūrinį, mokslinį bei jaunimo bendradarbiavimą.
REZULTATAI:
-tarptautinei žydų bendruomenei pristatyta Lietuvos veikla išsaugant litvakų sakralinį paveldą;

- surengta 19 narių tarptautinė studentų tiriamoji ekspedicija, kurios metu buvo dokumentuojamos ir tyrinėjamos sinagogos Slonime, Gardino srityje;

- parengtas litvakų sinagogų tyrimų medžiagos aprašas;

- ekspedicijų metu surinktu vizualinės medžiagos pagrindu sukurta meninė paroda "Litvakų paveldo Baltarusijoje katalogas: Vilniaus dailės akademijos ir Valstybinio Baltarusijos universiteto studentų darbai" (eksponuota Vilniaus dailės akademijos galerijoje).

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

„Žalgirio mūšis“. Jubiliejui skirta kilnojamoji ikonografinė paroda

Lietuvos dailės muziejus

TIKSLAS: remti pilietinę visuomenę skatinant kultūrinį, mokslinį bei jaunimo bendradarbiavimą.
REZULTATAI:
- surengta tarptautinė kilnojamoji  paroda „Žalgirio mūšiui 600“ baltarusių kalba Nacionaliniame istorijos muziejuje Minske ir Valstybiniame istorijos-archeologijos muziejuje Gardine;
- sustiprintas visuomenės susidomėjimą LDK istorija, skatinantis surasti bendrus sąlyčio taškus tyrinėjant tuos pačius istorinius įvykius.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Istorinio paveldo sąsajos Lietuvos ir Baltarusijos kelyje

Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejus

TIKSLAS: plėtoti kultūrinį bendradarbiavimą ir plėsti partnerių tinklą rengiantis Mykolo Kleopo Oginskio 250-osioms gimimo metinėms (2015 m.).
REZULTATAI:
- arti 40 Oginskių kultūros paveldo puoselėtojų iš Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Rusijos (Maskvos) tarptautinėje apskrito stalo diskusijoje suformulavo pagrindinius principus dėl bendradarbiavimo Programos gairių ir veiklų 2011-2015 m;

- plačiajai visuomenei pristatyta šviečiamoji kultūrinė programa "Polonezų kelias 2010", kuri simboliškai prasidėjo Rietave ir nusitęsė per Užutrakį, Vilnių, Gardiną, Minską, Malodečiną į Zalesę;

- išleista M.K.Oginskio knyga "Atsiminimai IV tomas";

- praplėstas partnerių tinklas: Maladečinos M. K. Oginskio meno mokykla, Baltarusijos valstybinio teatro ir muzikos muziejus (Minskas), M. K. Oginskio muziejus Zalesėje, Smurgainių r. Vykdomojo komiteto valdžios atstovai, M. K. Oginskio provaikaitis kompozitorius, pianistas Ivo Zaluski (Didžioji Britanija).

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Lietuvos - Baltarusijos kultūrinis dialogas teatro kalba

Valstybinis Vilniaus mažasis teatras

TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Baltarusijos teatro atstovų kultūrinį bendradarbiavimą.
REZULTATAI:
- parengta preliminari galimybių studija ir paraiška Europos Komisijos finansuojamam projektui „Lietuvos – Baltarusijos kultūrinis dialogas teatro kalba“ (toliau Projektas), įgyvendinamam pagal Europos kaimynystės ir partnerystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Demokratinių idėjų jungtis - kultūriniai tiltai

Rašytojų sąjungos fondas (RSF)

TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų bendradarbiavimą minint Nobelio premijos laureato Czeslawo Miloszo 100-ųjų gimimo metines.
REZULTATAI:
- parengtas trijų šalių( Baltarusijos , Lenkijos ir Lietuvos)  autorių esė knyga apie C.Miloszą ir O.Milašių „Laiko pameistrys“.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Lingvistinių ryšių su Gardino sritimi stiprinimas

Lietuvių kalbos institutas

TIKSLAS: skatinti bendradarbiavimą tarp Baltarusijos ir Lietuvos lingvistų.
REZULTATAI:
- Gardino Jankos Kupalos universitete įkurtas Lietuvių kalbos kabinetas;
- surinkta medžiaga iš Lietuvos ir Baltarusijos paribio tarmių;
- pradėta įgyvendinti lietuvių-baltarusių ir baltarusių-lietuvių kalbų žodyno koncepcija.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Lietuvos parama EHU

EHU patikos fondas

PROJEKTO TIKSLAS: parama nepriklausomam švietimui - EHU.
REZULTATAI:
Tęstinis, nuo 2007 m. remiamas projektas.  Lietuvos Vyriausybė, pakvietusi EHU atkurti savo veiklą Vilniuje, prisiėmė įsipareigojimus remti šį universitetą iki jo galimo grįžimo į Minską. Projektu paremtas EHU mokymo patalpų išlaikymas ir lietuvių kalbos kultūros studijos.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Žmogaus teisių stiprinimas Baltarusijoje

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti baltarusių jaunimo veiklų NVO gebėjimus.
REZULTATAI:
- surengti ketveri mokymai NVO atstovams;
- surengtas trečiasis užsienyje studijuojančių baltarusių sąskrydis Lietuvoje.

Europos Komisijos projekto, kurį RESC laimėjo 2009 m., kofinansavimas. Projekto trukmė 2 metai (2009-2010).

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Lyderių rengimo programa EHU studentams. Jų ryšių su Lietuva įtvirtinimas

VšĮ „Demokratinės politikos institutas“ (DPI)

PROJEKTO TIKSLAS: identifikuoti potencialius visuomenės, politikos ir mokslo lyderius EHU studentų tarpe supažindinant juos su Lietuvos istorija, kultūra ir visuomene.                                                                                                      REZULTATAI:
- surengta šešių dienų Lyderystės akademija, kurios metu pravesta 11 seminarų.

- suorganizuotas trijų dienų ekskursijų-paskaitų ciklas „Bendros istorijos pėdsakais“.

Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Kultūrinių ryšių stiprinimas

Statykime tiltus: Lietuvos ir Baltarusijos visuomenių ryšių mezgimas

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: vykdyti europinių vertybių sklaidą.
REZULTATAI:
- surengti dainuojamosios poezijos koncertai, bendras baltarusių ir lietuvių Joninių šventimas, nuotraukų paroda „Baltarusija: laikas ir vieta“;
- Pelesos ir Rimdžiūnų mokyklų moksleivių vizitas į Lietuvą, kurio metu vyko pažintinės moksleivių ekskursijos į Trakus bei Vilniaus istorine vietas;
- parengti 2 leidiniai apie mažai žinomas Vilniaus vietas, susijusias su baltarusiais ir Baltarusija.
Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Europinės partnerystės ir demokratijos vystymas Baltarusijoje

Visuomeninė organizacija „Už pilietinę visuomenę“

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti baltarusių krikščioniško jaunimo organizacijos gebėjimus.
REZULTATAI:
-  Baltarusijos jaunimo atstovai dalyvavo Lietuvoje vykstančiuose renginiuose: Europos Pranciškoniško jaunimo kongrese, studentų ateitininkų vasaros akademijoje, ateitininkų ir žurnalo „Naujasis židinys-Aidai“ studijų savaitgalyje, krikščioniško jaunimo susitikime-konferencijoje „Sociali valstybė“, mokymuose žurnalistams, rašantiems etinėmis, religinėmis, socialinėmis temomis.
- suorganizuota konferencija LR Seime „Rytų partnerystės politika Baltarusijos atžvilgiu. Lietuvos vaidmuo”. Konferencijoje dalyvavo pagrindinių Baltarusijos opozicijos, visuomeninių organizacijų lyderiai, aukšti Lietuvos politikai.
- pasirengta atstatyti paminklą Vytautui Didžiajam Pelesoje (Baltarusija).
 

Kultūrinių ryšių stiprinimas

Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Gruzijos menininkų pleneras Palangoje, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti

Viešoji įstaiga „Rašytojų sąjungos fondas“

PROJEKTO TIKSLAS:  sudaryti galimybes nepriklausomiems baltarusių rašytojams ir poetams publikuoti ir pristatyti savo kūrinius baltarusių ir kitomis LDK kalbomis.
REZULTATAI:
- surengtas jungtinis Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos ir Gruzijos menininkų pleneras, skirtas Lietuvos tūkstantmečiui paminėti.
- surengta keturių šalių menininkų paroda ir išleistas keturkalbis almanachas. Elektroninė versija patalpinta Lietuvos rašytojų sąjungos internetiniame puslapyje www.rasytojai.lt  

Tęstinis projektas, vykdomas nuo 2007 m.

Verslo iniciatyvų skatinimas

Baltarusijos ir Lietuvos moterų verslininkių iniciatyvos skatinimas

Kauno moterų užimtumo informacijos centras (KMUIC)

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Baltarusijos moterų verslumą ir socialinį bei ekonominį aktyvumą.
REZULTATAI:
- 2-jų mokomųjų seminarų Baltarusijoje metu Baltarusijos verslininkėms pristatyti bendrieji verslo principai, sėkmingo verslo pavyzdžiai, suformuota moterų verslininkių grupė (po 10 verslininkių iš Lietuvos ir Baltarusijos).
- parodoje Kaune Baltarusijos verslininkės susipažino su Lietuvos verslininkių moterų prekiaujama produkcija ir užmezgė reikalingus kontaktus.

Verslo iniciatyvų skatinimas

Lietuvos ir Baltarusijos regioninis bendradarbiavimas: verslo partnerysčių stiprinimas Šiaulių ir Gomelio regionuose

Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti palankią verslo aplinką Baltarusijoje, perduoti Lietuvos patirtį smulkaus ir vidutinio verslo skatinime, aktyvinti Šiaulių ir Gomelio regionų bendradarbiavimą.
REZULTATAI:
Verslo forumo Gomelyje metu pristatytas Šiaulių bei Gomelio regionų ekonominis potencialas, smulkaus ir vidutinio verslo skatinimo schemos, surengti dvišaliai įmonių susitikimai, jų metu užmegzti kontaktai tarp Šiaulių ir Gomelio įmonių, kuriuos planuojama plėtoti ateityje.
 

Verslo iniciatyvų skatinimas

Lietuvos-Baltarusijos verslininkų prekybinio bendradarbiavimo perspektyvos

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Baltarusijos verslo plėtrą ir verslumą.
REZULTATAI:
- apskritojo stalo diskusijos Vilniuje ir verslo kontaktų mugės Minske metu Lietuvos ir Baltarusijos verslininkai aptarė verslo Lietuvoje galimybės, pristatyta Lietuvos įmonių produkcija, užmegzti kontaktai su baltarusiais verslininkais.
- parengtas ir išleistas dvikalbis verslo žinynas „Verslo pradžiamokslis Lietuvoje ir Baltarusijoje“, kuriame pateikiama visa reikalinga informacija apie verslo steigimą bei valdymą Lietuvoje ir Baltarusijoje.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Lietuvos - Baltarusijos akademinio jaunimo bendradarbiavimas, europinių vertybių sklaida

Kauno technologijos universiteto Panevėžio institutas (KTU PI)

PROJEKTO TIKSLAS: supažindinti Baltarusijos studentus su Lietuvos studentų organizacijų veikla ir jų įtaka priimant svarbius valdymo sprendimus Lietuvos aukštose mokyklose; supažindinti su ES parlamento ir Lietuvos jaunimo politika/ politinėmis organizacijomis; pateikti informaciją apie dalyvavimą Europos kaimynystės politikoje; ugdyti Baltarusijos jaunimo pilietiškumą organizuojant bendras veiklas su Lietuvos aukštųjų mokyklų studentais, Lietuvos jaunimo atstovais.
REZULTATAI:
- suorganizuoti Baltarusijos studentų susitikimai su Lietuvos jaunimo organizacijų atstovais; parengta paraiška ES finansavimui gauti „Veiklus jaunimas“;
- Baltarusijos studentai kartu su Lietuvos studentais atlikto vietos valdžios ir verslo atstovų apklausas Panevėžio apskr. ir Gomelio srityje;
- pasirašyti 2 bendradarbiavimo susitarimai tarp Kauno Technologijos universiteto (KTU) ir Gomelio P. Suchojaus technikos universiteto (GPSTU).
Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Vietos savivaldos plėtra Baltarusijoje

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA)

PROJEKTO TIKSLAS: pasidalinti gerąją patirtimi organizuojant vietos savivaldą.
REZULTATAI:
- seminarų Minske ir Mogiliove metu vietos savivaldos atstovams buvo pristatyta Lietuvos patirtis bei sudaryta galimybė aptarti vietos savivaldos problematiką neformalioje aplinkoje;

- surengtas baltarusių vietos savivaldos politikų, NVO atstovų ir akademinės bendruomenės pažintinis vizitas į Lietuv;.
- parengti  dokumentai: rekomendacijų rinkinys Baltarusijos savivaldybių įstatymui, į rusų kalbą išverstos ET rekomendacijos dėl vietos savivaldos asociacijų, Lietuvos teisės aktų, reglamentuojančių vietos savivaldos veiklą, rinkinys rusų kalba.
Projektą iš dalies finansavo Švedijos vystomojo bendradarbiavimo agentūra SIDA.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Taika su kaimynais ir praeitimi

Jungtinių pasaulio koledžų nacionalinis komitetas (JPKNK)

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti bendradarbiavimą tarp Rytų ir Vakarų Europos, plėtoti demokratines vertybes.
REZULTATAI:
Baltarusijos jaunimui organizuoti vasaros kursai „Taika su kaimynais ir praeitimi“, kuriuose taip pat dalyvavo jaunimas iš Lietuvos ir Lenkijos.
Pagrindiniai projekto partneriai - Lenkijos ir Baltarusijos nacionaliniai komitetai.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

IV Baltijos regiono ir Baltarusijos baltarusių konferencija Vilniuje

Gudų kultūros draugija (GKD)

PROJEKTO TIKSLAS: sustiprinti baltarusių diasporos ryšius.
REZULTATAI:
- 50 išeivijoje gyvenančių baltarusių konferencijos metu aptarė egzilyje gyvenančių baltarusių situaciją, problemas bei galimus sprendimo būdus;
- priimti ir išplatinti pareiškimai ES institucijoms.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Baltarusijos opozicijos atstovų vizitas į ES Parlamentą

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: sudaryti Baltarusijos opozicijos atstovams galimybes pristatyti situaciją Baltarusijoje ES parlamente bei galimas tolesnio ES ir Baltarusijos dialogo perspektyvas.

REZULTATAI:
Organizuotas Baltarusijos opozicijos atstovų oficialus vizitas į ES Parlamentą.

Parama pilietinei visuomenei

URM stipendijos

Vilniaus universitetas

PROJEKTO TIKSLAS: remti baltarusių studentų studijas.
REZULTATAI:
Pagal 2004 m. URM, ŠMM ir VU susitarimą dviems baltarusių studentams skirtos stipendijos bakalauro studijoms Vilniaus Universitete.

Tęstinė URM iniciatyva.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Parama Europos humanitariniam universitetui"

Europos humanitarinis universitetas (EHU)

PROJEKTO TIKSLAS: parama nepriklausomam švietimui  - EHU.
REZULTATAI:
Lietuvos Vyriausybė, pakvietusi EHU atkurti savo veiklą Vilniuje, prisiėmė įsipareigojimus remti šį universitetą iki jo galimo grįžimo į Minską. Projektu paremtas EHU mokymo patalpų išlaikymas.

Tęstinis, nuo 2007 m. remiamas projektas.  

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Lietuvių kalbos ir kultūros studijos EHU studentams, dėstytojams ir administracijos darbuotojams

Europos humanitarinis universitetas (EHU), Vilniaus Universitetas, Lituanistinių studijų katedra

PROJEKTO TIKSLAS: padėti baltarusiams studentams integruotis Lietuvoje,  gerinti studijų kokybę.
REZULTATAI:
- studentų vasaros akademijos metu baltarusiai studentai mokėsi bendrauti lietuviškai neformalioje aplinkoje bei menų dirbtuvės su žymiais Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjais;
- EHU studentai, bendradarbiaudami su Lietuvos universitetų studentais ir NVO, surengė trumpametražių filmų nepatogiomis temomis festivalį Vilniaus Žmogaus teisių namuose;

- EHU studentai, bendradarbiaudami su Lietuvos universitetų studentais ir NVO, surengė antropologinę ekspediciją į Vilniaus kraštą, kurios metu surinkta etnografinė medžiaga perduota Lietuvos valstybiniam archyvui.

Projekte dalyvavo apie 100 EHU studentų, dėstytojų ir personalo darbuotojų.

Projektas tęstinis, vykdomas nuo 2007 m.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Baltarusijos jaunimo organizacijų stiprinimas

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos jaunimo atstovų motyvaciją veikti ir NVO strateginės veiklos, lyderiavimo bei organizacinius įgūdžius.
REZULTATAI:
- surengti penkeri mokymai (4 – įvairių jaunimo organizacijų atstovams ir 1 - verslininkams) jaunimui iš Baltarusijos. Įtraukta daugiau dalyvių iš regionų (Saligorskas, Lyda, Mogiliovas, Baranovičiai, Gardinas, Polockas, Asipovičiai, Brestas, Molodečnas).
Projektas tęstinis, vykdomas nuo 2006 m.
Pastaba: 2009 m. šis Baltarusijos jaunimo projektas gavo finansavimą iš ES finansinio instrumento EIDHR.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Vaiko teisių apsaugos stiprinimas Baltarusijoje

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (LR VTAKĮ)

PROJEKTO TIKSLAS: gerinti vaikų teisių apsaugą Baltarusijoje stiprinant specialistų gebėjimus.
REZULTATAI:
- Baltarusijos vaiko teisių apsaugos specialistės pusmečio trukmės stažuotė Lietuvoje. Stažuotės metu vaiko teisių apsaugos specialistė buvo supažindinta su Lietuvos vaiko teisių apsaugos institucijų sistema, teisine baze, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijos ir kitų vaiko teisių apsaugos nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę principais, o taip pat lankėsi įvairiose su vaiko teisių apsauga dirbančiose įstaigose.
- Baltarusijos vaiko teisių apsaugos specialistės parengta lyginamoji ataskaita apie Lietuvos ir Baltarusijos vaiko teisių apsaugos sistemas.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Demokratijos ir vystymo paramos fondo smulkiųjų projektų programa

Demokratijos ir vystymo paramos fondas (DVPF)

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti  Baltarusijos pilietinę visuomenę.

REZULTATAI:
- 2008 m. mažos apimties finansavimas suteiktas Baltarusijos disidentams, mokslininkams, menininkams, taip pat konferencijos Černobylio avarijos pasekmių tyrimo klausimais organizavimui.

Tęstinė programa, įgyvendinta nuo 2007 m.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Baltarusių išeivijos studentų (USB) bendruomenės kūrimas

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti užsienio valstybėse studijuojančių baltarusių jaunimo bendradarbiavimą.

REZULTATAI:
- 37 baltarusiai, studijuojantys užsienyje, iš dešimties Europos šalių (iš Čekijos, Vokietijos, Estijos, JAV, Prancūzijos, etc.) dalyvavo 5 d. seminare, kurio metu buvo skaitomos paskaitos, vyko apskritojo stalo diskusijos, kalbėta dėl interneto svetainės www.usb-community.org koncepcijos, aptarti tolesni veiksmai.

Tęstinis projektas, įgyvendintas keletą metų iš eilės.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Baltarusių studijos Vilniaus universitete

Vilniaus universitetas (VU)

 PROJEKTO TIKSLAS: remti baltarusių studentų studijas.
REZULTATAI:
Dviems baltarusių studentams, baigusiems Jakubo Kolaso licėjų,  skirtos stipendijos studijoms Vilniaus Universitete.

Tęstinis projektas, vykdytas nuo 2006 m.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Baltarusijos humanitarinio licėjaus žiemos sesija Lietuvoje

Vilniaus vidurinė mokykla "Lietuvių namai"

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti Baltarusijos jaunimo švietimą ir švietimo darbuotojų gebėjimus.
REZULTATAI:
Suorganizuota Baltarusijos humanitarinio licėjaus 60-ies moksleivių ir mokytojų žiemos sesija Vilniuje, kurios metu Baltarusijos moksleiviai kartu su Lietuvos moksleiviais dalyvavo bendrose pilietiškumo ugdymo pamokose, susitiko su EHU ir Vilniaus licėjaus studentais, vyko į pažintinę ekskursiją senaisiais Vilniaus takais.

Visuomenės informavimas

Žmogaus teisių namų veiklos pristatymas Lietuvos visuomenei

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: užtikrinti Lietuvos visuomenės informavimą apie baltarusių NVO „Žmogaus teisių namai“ vykstančią veiklą. 
REZULTATAI:
- surengti Lietuvos politinių partijų debatai Baltarusijos klausimu, sistemingai rengtos "solidarumo su Baltarusija" akcijos kiekvieno mėnesio 16 d., surengtas jaunų baltarusių bardų koncertas, padėjo organizuojant EHU trumpametražinių filmų festivalį. Visi renginiai vyko Žmogaus teisių namuose.                                    - Sustiprintas Lietuvos (per JuBIC) ir Baltarusijos organizacijų bendradarbiavimas, Lietuvos studentijos įtraukimas į neformalų bendravimą su baltarusių jaunimu.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Lietuvos, Baltarusijos, Lenkijos ir Ukrainos poetų ir fotografų pleneras Druskininkuose

Rašytojų sąjungos fondas (RSF)

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Baltarusijos, Ukrainos, Lietuvos ir Lenkijos poetų bendradarbiavimą. pleneras Druskininkuose, kurio metu plenero dalyviai bendravo neformalioje aplinkoje ir kūrė bei vertė kitų trijų šalių poetų eilėraščius į savo gimtąją kalbą.

REZULTATAI:
-plenero metu dalyviai bendravo neformalioje aplinkoje, kūrė ir vertė trijų šalių poetų eilėraščius į savo gimtąją kalbą;

- išleistas keturkalbis almanachas ir dainuojamosios poezijos kompaktinė plokštelė iš plenero metu sukurtų darbų ir pristatyti Lietuvos ir Baltarusijos visuomenėms.

Tęstinis projektas, įgyvendintas nuo 2007 m.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Laisvo žodžio akademija

Rašytojų sąjungos fondas (RSF) (direktorius Jonas Liniauskas, proj. vadovė Birutė Jonuškaitė)

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų bendradarbiavimą.
REZULTATAI:
- suorganizuoti bendri Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų sąjungų renginiai, įtraukiant EHU ir Lietuvos universitetų studentus į diskusijas apie  žodžio laisvę Baltarusijoje;
- surengtos kūrybinės dirbtuvės ir EHU studentų rašinių konkursas lietuvių rašytojos Lazdynų Pelėdos ir baltarusių kultūros ir politikos veikėjo Vaclovo Lastovskio gyvenimo ir veiklos Lietuvoje tema;
- Užtikrintas lietuvių-baltarusių naujausios literatūros publikavimas interneto svetainėje www.litbel.org.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Lietuvių kalbos ir kultūros studijos EHU studentams, dėstytojams ir administracijos darbuotojams

EHU

PROJEKTO TIKSLAS: padėti baltarusiams studentams integruotis Lietuvoje, gerinti studijų kokybę.
REZULTATAI:
Projektas apėmė vasaros stovyklą, filmų peržiūras, aktyvius kūrybinius užsiėmimus ("Мастер-классы").

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Tarptautinis pilietinis forumas

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: informuoti LR ir Europos visuomenę apie žmogaus teisių padėtį Baltarusijoje bendradarbiaujant su LR ir tarptautinėmis NVO bei teisininkais.
REZULTATAI:
- sukurtas internetinis puslapis;

- surengta konferencija žmogaus teisių tema.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Jaunimo mokymai "Empowering Grassroots Organizations in Belarus"

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Baltarusijos jaunimo lyderystę.
REZULTATAI:
Suorganizuoti keturi Baltarusijos jaunimo mokymai ir lyderių kursai.  

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

Socialinių paslaugų efektyvinimo projektas

Nacionalinės plėtros institutas

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti vietos NVO ir rajono valdžios bendradarbiavimą teikiant socialines paslaugas.
REZULTATAI:
Surengtas socialinių paslaugų konkursas vienoje iš Baltarusijos savivaldybių.   

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

NVO monitoringo projektas "Shaping a "screen" for civil campaigns"

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras

PROJEKTO TIKSLAS: susisteminti informaciją apie NVO veiklas Baltarusijoje.
REZULTATAI:
Informacijos apie vykdomus projektus, susijusius su Baltarusijos pilietine visuomene, surinkimas ir sklaida.

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

Efektyvus atsinaujinančių miško resursų panaudojimas

KMAIK

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti efektyvų atsinaujinančių miško resursų panaudojimo galimybes.

REZULTATAI: Baltarusijos miškininkams perduota Lietuvos patirtis subalansuoto miško resursų panaudojimo srityje, supažindinta su energetinių plantacijų kūrimo galimybėmis.  

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Baltarusijos ir Lietuvos mokslininkų bendradarbiavimas „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės užsienio politikos dokumentai (ankstyviausios Lietuvos Metrikos pasiuntinybių knygos ir santykiai su Rusijos valstybe (1506–1513 m. ir 1581–1605 m.)

Lietuvos istorijos institutas

PROJEKTO TIKSLAS: prisidėti ugdant baltarusių pilietiškumą, tautinę savimonę remiantis istorijos tyrimais ir studijomis.

REZULTATAI: pradėti sisteminti Lietuvos ir Baltarusijos (LDK palikuonių) užsienio politikos dokumentus.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Lietuvos-Baltarusijos-Lenkijos poetų ir dailininkų pleneras

Rašytojų sąjungos fondas

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Lietuvos, Lenkijos ir Baltarusijos poetų ir dailininkų bendravimą ir bendradarbiavimą.
REZULTATAI:
-surengtas poetų ir dailininkų pleneras;

-išleistas plenero albumas.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Vasaros stovykla Baltarusijos studentams išeivijoje

Juridinis asmuo

PROJEKTO TIKSLAS: sukurti Baltarusijos studentų, besimokančių užsienyje, tinklą.
REZULTATAI:
Vasaros stovyklos metu sukurta šio tinklo koncepcija bei informacijos sklaida.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Teisė į demokratiją Baltarusijoje - filmo "Aikštė" pristatymas tarptautinei bendruomenei

VŠĮ "Spaudos klubas"

PROJEKTO TIKSLAS: informuoti kitų valstybių visuomenę apie situaciją Baltarusijoje.
REZULTATAI:
 Dokumentiniame filme "Aikštė" užfiksuoti 2006 m. vykę šalies prezidento rinkimai, oficialios valdžios reakcija į teisėtus Baltarusijos piliečių veiksmus, kiti aktualūs įvykiai. Filmas demonstruotas Ukrainoje, Jungtinėje Karalystėje, Austrijoje, Vokietijoje, JAV.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

ES idėjos propagavimas Europos humanitarinio universiteto studentams

European humanities university (EHU)

PROJEKTO TIKSLAS: ES idėjos skleidimas EHU studentams.
REZULTATAI:
8 EHU studentų ir 2 dėstytojų 2 d. vizitas Briuselyje su tikslu susitikti su komisarėmis B.F. Waldner, D. Grybauskaite, D.Hubner, europarlamentaru J.V.Paleckiu bei kitais ES institucijų atstovais.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Mūsų praeitis ir dabartis

Istorinės atminties akademija

PROJEKTO TIKSLAS: inicijuoti ir įgyvendinti Lietuvos ir Baltarusijos, vienijamų LDK tradicijų, istorinius tyrimus.
REZULTATAI:
Projekto metu buvo pradėta įgyvendinti bendradarbiavimo tarp Lietuvos, Baltarusijos ir Ukrainos bendro paveldo puoselėjimo iniciatyva. Medžiaga patalpinta Istorinės atminties akademijos ir Magnus Ducatus Lituania interneto puslapiuose.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Birutės Jonuškaitės apysakos leidyba ir pristatymas

Rašytojų sąjungos fondas (RSF)

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos kultūrinius ryšius.
REZULTATAI:
Birutės Jonuškaitės apysakos vaikams "Ūsuotas Levukas" leidyba ir pristatymas baltarusių kalba. 

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

V. Akudovičiaus knygos "Neesaties kodas" leidyba ir vertimai

UAB "Versus Aureus"

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti Lietuvos ir Baltarusijos kultūrinius ryšius.
REZULTATAI:
V. Akudovičiaus knygos, nagrinėjančios Baltarusijos identiteto klausimus, vertimas į lietuvių ir rusų kalbas.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Baltarusijos J. Kolaso licėjaus mokinių vizitas į Lietuvą.

Demokratijos ir vystymo paramos fondas

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Europos integraciją Baltarusijos moksleivių tarpe.

REZULTATAI: tradicinis renginys, organizuojamas mokiniams iš Baltarusijos Lietuvių namuose metų pabaigoje.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Tarptautinė krikščioniška ekspedicija, skirta pažymėti Vilniaus Bernardinų vienuolyno 500 m. jubiliejų

Romos - katalikų Minsko parapijos Šv. Simono ir Šv. Alenos bažnyčia

PROJEKTO TIKSLAS: prisidėti prie Lietuvos ir Baltarusijos katalikiškų bendruomenių ryšių stiprinimo.

REZULTATAI: suorganizuota tarptautinė krikščioniška ekspedicija, skirta paminėti 500-ąjį Vilniaus Bernardinų vienuolyno jubiliejų.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Vilnius ir baltarusiai

Sutartis pasirašyta su fiziniu asmeniu

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti baltarusių studentų ir jaunimo aktyvumą ir saviraišką.
REZULTATAI:
Sukurtas filmas apie Vilnių Baltarusijos istorijoje.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

LR ambasados Baltarusijoje mažieji projektai

Sutartys pasirašytos su fiziniais asmenimis

PROJEKTO TIKSLAS IR REZULTATAI:
Mažieji projektai, įgyvendinami kultūrinių ryšių stiprinimo, bendradarbiavimo kultūros bei istorijos srityje, suteikiant paramą laikraščių leidybai.

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

Čečersko vaikų gydymas

Čečersko vidurinė mokykla Nr. 1

PROJEKTO TIKSLAS: suteikti gydymą nuo Černobylio atominės katastrofos nukentėjusiems Baltarusijos Čečersko miesto vaikams.
REZULTATAI:
Projektas, kurio metu Čečersko vaikams organizuojamas gydomasis - reabilitacinis kursas Druskininkuose.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Didysis Nemunas - kelionės Nemunu iš Baltarusijos į Lietuvą kronika

Riftur

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimą, ypač kultūriniais aspektais.
REZULTATAI:
-2006 m. vykusios istorinės ekspedicijos "Didysis Nemunas" knygos išleidimas;
- sustiprintas kaimyninių visuomenių domėjimąsis bendra istorija;

- sustiprinti gebėjimai vykdyti turizmo srities plėtrą Baltarusijoje.

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

Vaikų radioekologinio gyvenimo sąlygų gerinimas

Radiacinės saugos institutas "BELRAD"

PROJEKTO TIKSLAS: gerinti vaikų redioekologinio gyvenimo sąlygas.

REZULTATAI: apie 800 Čečersko rajono (Gomelio apskritis avarijos Černobylio AE paveikta zona) moksleiviams patikrintas radiacijos lygis organizme ir jei reikalinga, skirtas gydymo kursas.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

 Gydomasis-pažintinis vaikų iš Černobylio katastrofos paveikto regiono vizitas į Lietuvą

KTU Panevėžio institutas

PROJEKTO TIKSLAS: suteikti gydomąją pagalbą nuo Černobylio atominės katastrofos nukentėjusiems Baltarusijos Čečersko miesto vaikams.
REZULTATAI:
- Susitikimai su Lietuvos mokyklų moksleiviais bei debatai pilietiškumo ir patriotizmo tema;
- Seminaras „Laisvos rinkos ekonomikos dėsniai ir planinės ekonomikos „logika“;
- Susitikimas su žiniasklaidos atstovais;
- 2 pilietinės akcijos Palangos gatvėse „Padėkime Černobylio vaikams“;
- Vizitas į Europos informacinį centrą, diskusijos ES integracijos tema bei filmo apie ES bei ES posėdžių transliacijos peržiūra;
-  Foto parodos apie Lietuvos narystę ES aplankymas;
- Seminaras – viktorina apie Baltarusijos ir Lietuvos istoriją ir šiandieninius skirtumus;
-  Susipažinimas su Lietuvos mokyklų įgyvendinamais bendrais su ES šalių mokyklomis projektais;
-  Bendra vakaronė su etnografinio ansamblio „Mėguva“ dalyviais, tautinių ir šiuolaikinių šokių kolektyvų pasirodymai;
-  Ekskursijos po Baltijos jūros pajūrio, istorines, kultūrines ir išskirtinas gamtos vietas; Sveikatos stiprinimo procedūros, pajūrio klimatas, geras maistas, fiziniai pratimai ir judrus gyvenimo būdas.

Visuomenės informavimas

Europinių vertybių sklaida Baltarusijoje

UAB  "Rodiklis"

PROJEKTO TIKSLAS: skleisti europines vertybes Baltarusijoje.

REZULTATAI: informacinės medžiagos apie ES parengimas ir platinimas Baltarusijoje.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Į demokratiją, pasitelkus plunksną: Lietuvos ir Baltarusijos rašytojų sąjungų bendradarbiavimo stiprinimas

Demokratijos ir vystymo paramos fondas

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti bendradarbiavimą tarp Lietuvos ir Baltarusijos demokratinio intelektualinio elito – rašytojų sąjungų ir taip prisidėti prie pilietinės demokratinės visuomenės Baltarusijoje stiprinimo.                                                                                                                                                                                                                 REZULTATAI:                                                                                                                                                           - Suorganizuoti Baltarusijos rašytojų susirinkimai Lietuvos rašytojų sąjungoje; atkurta Baltarusių rašytojų sąjunga;
- Surengtas laikraščio „Naša niva“ šimtmečio minėjimas 2006 m.  lapkričio 23 d. Lietuvos rašytojų sąjungoje;
- Parengtas Baltarusijos autorių kūrybos rinkinys lietuvių-baltarusių kalba;
- Parengti Baltarusių rašytojų sąjungai aktualios medžiagos bei jų siūlomų rašytojų kūrybos vertimų i lietuvių kalbą vertimai‘
- Suorganizuotas bendras baltarusių ir lietuvių dainuojamosios poezijos vakaras Lietuvos rašytojų sąjungoje;
- Įvyko Baltarusistų asociacijos ir Lietuvos rašytojų sąjungos konferencija „Naša Niva“ Vilniaus baltarusių kultūros kontekste“;
- Pasirengta žymaus baltarusių rašytojo Alesiaus Razanovo sukakties minėjimui 2007 m.

     Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

 Baltarusijos ekspertų vizitas į Lietuvą pasikeisti patirtimi taikant veiksmingas priemones ŽIV-AIDS prevencijai tarp intraveninių narkotikų vartotojų

UNDP

PROJEKTO TIKSLAS: stiprinti gebėjimus sveikatos srityje.

REZULTATAI: pasidalinta gerąja Lietuvos patirtimi taikant veiksmingas priemones ŽIV-AIDS prevencijai tarp intraveninių narkotikų vartotojų.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Regioninis projektas "Mūsų praeitis ir dabartis"  (Ukraina, Baltarusija)

Všį Istorinės atminties akademija

PROJEKTO TIKSLAS: inicijuoti, integruoti ir įgyvendinti reikšmingus bei metodologiškai naujus modernių valstybių tautų, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, turėjusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (toliau -LDK) tradicijas, istorinius tyrimus.                                                                                                                                                                   REZULTATAI:                                                                                                                                                           - 2006m. spalio – gruodžio mėn. suorganizuoti 3 seminarai „LDK paveldo dalybos“, skirti nacionalistinių istoriografinių stereotipų kilmei, funkcionavimui ir įveikai laike.
- Sukurta knygos „LDK istorija ir tradicija“ struktūra ir susisteminta ikonografinė duomenų bazė.
- Sukurta CD „LDK Europos kelyje“ struktūra, 22 CD skyrių tekstai ir tezės, sudarytas CD teiktinos vizualikos sąrašas.
- Sukurta interneto svetainė www.iaa.lt , kurioje paskelbta 3-jų seminarų medžiaga, nuotraukos „LDK paveldas Ukrainoje“.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, visuomenės informavimas

Pilietinių organizacijų Baltarusijoje stiprinimas

Demokratijos ir vystymo paramos fondas

PROJEKTO TIKSLAS: sisteminė vietinių demokratinių nevyriausybinių organizacijų narių edukacija; žinių ir patirties perdavimas, remiantis Lietuvos integracijos į Europos Sąjungas struktūras metu sukauptomis ekspertinėmis žiniomis apie Europos Sąjungos įvairių institucijų ir programų teikiamas paramos ir bendradarbiavimo galimybes; efektyvaus nevyriausybinių organizacijų darbo organizavimo vykdant pilietines akcijas.
REZULTATAI:
- 60 narių apmokymas, suteikiant jiems žinių ir įgūdžių organizuoti bendradarbiavimą ir komunikaciją su įvairiomis Europos Sąjungos institucijomis.
- Egzistuojančio nevyriausybinių ir jaunimo organizacijų tinklo Baltarusijoje išplėtimas.
- Naujų taikių pilietinių iniciatyvų pagal sėkmingą patirtį postkomunistinėje erdvėje skleidimas.
-  Pagalbos mechanizmų, skirtų remti ir stebėti apmokytas  nevyriausybinių organizacijų narių grupes bei įvertinti jų veiklą, išplėtimas.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

Nuo Černobylio katastrofos nukentėjusių vaikų gydomasis-mokomasis vizitas į Lietuvą

Plungės rajono Babrungo seniūnijos šeimų bendruomenė “Tėviškė”

PROJEKTO TIKSLAS: sudaryti sąlygas sveikatos reabilitacijai jauniems žmonėms iš Baltarusijos; propaguoti sveiką gyvenseną be žalingų įpročių; padėti atsiskleisti jaunimo asmeniniams gebėjimams ir pilietiniam aktyvumui.
 REZULTATAI:   
- Vaikams iš Baltarusijos buvo suteikta galimybė pasinaudoti medikų paslaugomis ir visomis reikalingomis gydymo bei  reabilitacinėmis priemonėmis.
- Suorganizuoti seminarai sveikos gyvensenos tema.
- Vyko pilietinio aktyvumo ir tautinio mentaliteto stiprinimui skirti renginiai, dailės, floristikos užsiėmimai.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Baltarusijos studentų studijos VU

Vilniaus Universitetas 

PROJEKTO TIKSLAS: remti baltarusių studentų studijas.
REZULTATAI:
Pagal 2004 m. URM, ŠMM ir VU susitarimą dviems baltarusių studentams skirtos stipendijos bakalauro studijoms Vilniaus Universitete.

Ekonominio ir socialinio vystymosi skatinimas

 Baltarusijos ūkininkų konsultavimas

Žemės ūkio ministerija

PROJEKTO TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Baltarusijos ūkininkų bendradarbiavimą ir stiprinti gebėjimus.
REZULTATAI:
ŽUM ir URM bendrai finansuoti mokymai Baltarusijos ūkininkams, kurių metu parengti pasiūlymus dėl tolimesnio bendradarbiavimo ir ūkininkų teisinės apsaugos centro steigimo.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Baltarusijos parlamentarų pažintinis vizitas

UNDP Lietuva

PROJEKTO TIKSLAS: skirta supažindinti su Lietuvos informacinės visuomenės plėtros politikos bruožais, įgyvendinimo pasiekimais bei problemomis.
REZULTATAI:
Baltarusijos Parlamento narių mokomasis vizitas.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Projekto vykdytojas

Projekto rezultatai

Socialinė apsauga ir ekonominė plėtra

 

Nuo Černobylio katastrofos nukentėjusių vaikų gydomasis-mokomasis vizitas į Lietuvą

 

DPI (Demokratinės politikos institutas)

PROJEKTO TIKSLAS: gerinti gyvenimo sąlygas Černobylio katastrofos paveiktuose regionuose Baltarusijoje.
 REZULTATAI:
Sveikatingumo seansai sanatorijoje, seminarų ciklas, mokomieji susitikimai ir pažintinė veikla
Baltarusijos vyresnių klasių moksleiviams, kurie psichologiškai ir/ar fiziologiškai paveikti Černobylio katastrofos.