Projektai

Lietuva teikia paramą Sakartvelui stiprinant administracinius ir institucinius gebėjimus, įgyvendinant reformas, susijusias su ES-Sakartvelo Asociacijos susitarimu, dalinantis patirtimi, rengiant mokymus ir teisines konsultacijas. Didelis dėmesys skiriamas paramai socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimo, lygių galimybių įtvirtinimo, žemės ūkio ir maisto saugos, klimato kaitos ir aplinkosaugos, sveikatos apsaugos, vidaus ir teisingumo reikalų srityse.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos (EUR)

Projekto tikslai ir rezultatai

Smulkaus verslo skatinimas postpandeminėje situacijoje

„Virtualaus verslo inkubatoriaus kūrimas Sakartvele”

 

Sakartvelo Verslo konsultacijų organizacijų asociacija

(Sakartvelas)

5 360 EUR

TIKSLAS:

Suteikti profesionalią pagalbą ir paslaugas startuoliams ir socialinėms įmonėms per nuolatos veikiantį Virtualų verslo inkubatorių.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Socialinės įmonės ir startuoliai turėtų sugebėti išlaikyti savo verslą sunkiu ekonominiu periodu, taip pat įgyvendinti išsikeltus socialinius tikslus.
 • Įkurta virtuali parduotuvė, kurioje startuoliai ir jaunos socialinės įmonės galėtų parduoti savo produkciją bei taip prisidėtų prie savo išlaikymo.

Tvarios aplinkos sprendimai pasitelkiant švietimą, visuomenės įtraukimą bei gerosios ES patirties perdavimą

“Aplinkos tvarumo skatinimas per matavimų prizmę”

Viktoras Zabolotnas

(Lietuva)

12 000 EUR

TIKSLAS:

Bendradarbiaujant su Gruzijos metrologijos ir standartų  tarnyba, įdiegti tarptautiniu mastu pripažinto 27OC taško matavimo galimybes Sakartvele.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Įdiegtas 27OC temperatūros taškas naudojamas aplinkos temperatūros  matavimui maisto pramonėje, mokslo, sveikatos apsaugos srityse.
 • Tikslūs ir patikimi 27OC  taško matavimai prisideda prie tvarios aplinkos kūrimo, teikia patikimos informacijos valdant COVID-19 pandemiją.

„Gebėjimų stiprinimas ir pilietinės visuomenės įsitraukimo programa - Integruoto atliekų valdymo skatinimas siekiant užtikrinti Sakartvelo Aukštųjų kalnų tvarųjį vystymą“

Jaunimo pilietinio ūgdymo centras

(Sakartvelas)

11 000 EUR

TIKSLAS:

Skatinti integruotą atliekų tvarkymo sistemą Mtscheta-Mtianeti regiono savivaldybėje, stiprinant vietos valdžios pajėgumus ir skatinant piliečių dalyvavimą aplinkos politikos formavimo ir įgyvendinimo procesuose.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Pilietinės visuomenės vietinės organizacijos ir bendruomenių atstovai įgauna  visapusišką supratimą apie integruotą atliekų tvarkymo sistemą ir atitinkamus politikos pokyčius.
 • Sustiprinti vietos valdžios gebėjimai skatinti visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmimo procese aplinkosaugos srityje.
 • Parengta komunikacijos strategija savivaldybėms ir pilietinei visuomenei, siekiant efektyviai įgyvendinti komunalinių atliekų tvarkymo planus ir vykdyti Sakartvelo įsipareigojimus pagal Europos Sąjungos Asociacijos Susitarimą.
 • Padidintas visuomenės supratimas apie integruotas atliekų tvarkymo sistemas ir paskatintas vietos bendruomenių dalyvavimas sprendžiant vietos aplinkos problemas.

Politinio dialogo ir demokratizacijos skatinimas Sakartvelo Euroatlantinių tikslų įgyvendinimo kontekste

„Skatinti sutarimą Sakartvele, paremtą politine kultūra“

Sakartvelo politikos institutas

(Sakartvelas)

4 050 EUR

TIKSLAS:

Projektu siekiama skatinti sutarimu paremtą politikos įgyvendinimą Sakartvele bei didinti jaunų Sakartvelo politikų kompetencijas, pasitelkiant geriausias Lietuvos patirtis.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Bus padaryta įtaka Sakartvelo viešai retorikai, kuri remsis įgyta politinio sutarimo patirtimi.
 • Pasitelkiant Lietuvos partirtį, pademonstruota, kaip galima išbristi iš politinės krizės laikantis politinės etikos principų, gerbiant ir laikantis demokratinių politikos žaidimo taisyklių.

Skatinant strateginį dialogą Sakartvele

Sakartvelo strateginės analizės centras

(Sakartvelas)

7 590 EUR

TIKSLAS:

Prisidėti prie demokratinių veiksmų konsolidavimo proceso skatinimo Sakartvele.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Bus organizuojamos strateginės diskusijos su politinių partijų bei jų jaunimo grupių lyderiais ir atstovais iš Tbilisio, Batumio, Kutaisio, Zugdidžio ir Telavio miestų, kurių metu bus siekiama supažindinti su politinio kompromiso kultūra, dialogu bei derybų metu, siekiant bendrų valstybės interesų.
 • Bus organizuojamos paskaitos ir susitikimai, ypač akcentuojant politinių kompromisų ir politinės kultūros principus.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Demokratija ir pilietinė visuomenė

Kova su kliūtimis, trukdančiomis Sakartvelui pasinaudoti Asociacijos susitarimo galimybėmis – privataus ir vyriausybinio sektoriaus palaikymas siekiant tvaraus ekonominio vystymosi

Išsamių ataskaitų rengimo ir ekonominės analizės centras / In Depth Reporting and Economic Analysis Center

(Sakartvelas)

29 456,92 EUR

TIKSLAS: Padėti privačiam sektoriui pasinaudoti Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos sutarties (angl. DCFTA) su Europos Sąjunga teikiamomis galimybėmis.

REZULTATAI

 • Pagerintas informuotumas apie klasterius ir apie klasterio, kaip tvirto ramsčio siekiant pagreitinti Sakartvelo integracijos į ES procesą, pranašumą.
 • Parengta 12 straipsnių, kuriuose nagrinėjami klasteriai ir iššūkiai, su kuriais jie susiduria. Paruošti 7 informaciniai vaizdo įrašai, populiarinantys privalumus, kuriuos klasteriai patiria pakeliui į ES rinką.
 • Parengtos 3 rekomendacijos, kaip remti klasterių formavimąsi ir plėtoti baldų, žemės ūkio sritis, logistiką bei transportavimą (rekomendacijos dėl baldų ir žemės ūkio sektorių pateiktos Ministrui Pirmininkui).
 • Įregistruotas naujas klasteris „Imeretian Vegetable Producers Cluster“.
 • Aptartos pagrindinės problemos žuvininkystės eksporto ir logistikos srityse su Asociacijų atstovais. Parengta 10 straipsnių, kuriuose nagrinėjama esamos situacijos analizė, kiekvienas straipsnis pasiekė apie 1000 vartotojų.
 • 3 verslininkai iš baldų, informacijos ir komunikacijos technologijų ir filmų klasterių apmokyti nuotoliniu būdu.
Pilietinis švietimas prieš dezinformaciją apie ES integraciją

Pilietinio švietimo mokytojų forumas

(Sakartvelas)

22 225,75 EUR

TIKSLAS:

Skleisti žinias apie asociacijos susitarimą ir ES integraciją Sakartvelo pilietinio ugdymo mokytojų mokinių tarpe, patobulinti mokytojų kompetenciją kovojant su dezinformacija ir propaganda.

REZULTATAI:

 • 18 mokytojų ir 1 432 mokiniai pagilino žinias apie ES integraciją, asociacijos susitarimą, propagandos ir netikrų naujienų atskleidimo ir kovos su jais būdus; 18 mokytojų ir 36 mokiniai įgijo žinių, kaip sukurti internetinę kampaniją, naudojant vaizdo įrašus, internetinius laikraščius, plakatus ir vaizdo įrašus.;
 • 18 mokyklų vykdė internetines kampanijas, kuriose dalyvavo daugiau nei 2 250 mokinių. Buvo sukurti internetiniai laikraščiai, plakatai, infografikai, vaizdo įrašai.

Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas

Pilietinės visuomenės Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje ir Ukrainoje gebėjimų stiprinimas siekiant ginti ir skatinti moterų teises strateginio bylinėjimosi ir interesų atstovavimo būdu

Europos žmogaus teisių gynimo centras  

(Middlesex universitetas, Jungtinė Karalystė)

27 928,13 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Tobulinti pilietinės visuomenės organizacijų įgūdžius įsitraukti į tarptautinius teisminius ginčus ir advokaciją, siekiant išspręsti sistemines problemas, turinčias įtakos jų šalių moterims.

REZULTATAI:

 • Teiktos konsultacijos (nuotoliniu būdu) dvejose teisinėse bylose 2 teisininkams iš Armėnijos ir Sakartvelo. Identifikuotos įstatyminės bazės spragos (lyčių lygybės, būtinosios ginties, kitose srityse).
 • Vykdyta mentorystė, kuriant teisinę strategiją byloje, keliamai Sakartvele pagal JT Konvenciją dėl visų formų diskriminacijos  panaikinimo  moterims.
 • Surengtas apskritasis stalas 6 teisininkams (tame tarpe iš Azerbaidžano, Armėnijos, Sakartvelo ir Ukrainos) dėl  būtinosios ginties bylose, susijusiose su smurtu šeimoje, apžvelgtos atstovaujamų šalių įstatymų nuostatos; aptartas įrodymų, smurto šeimoje konteksto taikymo, būtinybės gauti ekspertų išvadas apie smurto artimoje aplinkoje dinamiką ir poveikį; aptarti paplitę lyčių stereotipai, prisidedantys prie ydingų  tyrimo praktikų, jų neigiama įtaka teisminei praktikai. Nustatyti strateginiai ginčų nagrinėjimo klausimai, aptartas ekspertų pagalbos poreikis (dalyvaujančių šalių teisininkams).
 • Surinktos informacijos pagrindu rengtas „Bylinėjimosi dėl smurto prieš moteris vadovas: buitinis ir seksualinis smurtas“, kurį planuojama paskelbti 2021 m.

Pagalba smulkiam verslui regionuose

Turizmo plėtros skatinimas Chašurio savivaldybėje perduodant Lietuvos patirtį

Visuomeninis judėjimas – daugiatautis Sakartvelas / Public Movement Multinational Georgia

(Sakartvelas)

19515,33 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: paskatinti turizmo vystymąsi Chašurio savivaldybėje perduodant geriausias Lietuvos ir Sakartvelo patirtis.

REZULTATAI:

 • Pasitelkus giminingo miesto  Radviliškio savivaldybės atstovus, išanalizuota esama padėtis: turizmo maršrutai ir objektai, miesto savivaldybės turimos programos, regiono potencialas, iššūkiai su kuriais susiduria vietinės bendruomenės.
 • Ruošiama Chašurio turizmo vystymo strategija, numatyti tikslai ir siekia.
 • Sukurtas bei atspausdintas žemėlapis (4000 vnt.), paruošta strategija turėtų pasitarnauti turizmo veiklų skatinimui, įtraukiant Chašurio savivaldybės gyventojus bei verslininkus. Paruošti 30 turizmo informacinių stendų kartvelų ir anglų kalbomis, stovėsiantys Chašurio regione.

Pilietinė visuomenė ir kova su dezinformacija

Atspari pilietinė visuomenė kaip atsakas į dezinformaciją ir hibridines grėsmes

 

Sakartvelo strateginės analizės centras / Georgian Strategic Analysis Center

(Sakartvelas)

9820,89 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: didinti Sakartvelo vyriausybinių agentūrų, pilietinės visuomenės, nevyriausybinių organizacijų bei žurnalistų gebėjimus  atpažinti hibridines grėsmes - dezinformaciją, melagienas ar propagandą, ir kokių priemonių reikėtų imtis, siekiant jų išvengti arba paneigti.

REZULTATAI:

 • Organizuoti treji savaitės trukmės mokymai 120 pilietinės visuomenės atstovų, suteikiant teorines žinias ir gebėjimus atpažinti dezinformaciją bei su ja kovoti. 
 • Keturiuose Sakartvelo miestuose - Kutaisyje, Batumyje, Zugdidyje, Telavyje - organizuoti vienos dienos seminarai-mokymai 20 dalyvių kiekviename.
 • Tbilisyje surengtas apvalaus stalo seminaras. 
Sakartvelo pilietinės visuomenės atsparumo dezinformacijai stiprinimas rengiantis Sakartvelo parlamento rinkimams 2020 metais

VšĮ Diskusijų klubas “Res publica”

(Lietuva)

2 812,46 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Didinti Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijų atsparumą dezinformacijai rengiantis Sakartvelo parlamento rinkimams 2020 metais.

REZULTATAI:

 • Trys Lietuvos ekspertai pristatė Lietuvos kovos su dezinformacija patirtį Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijoms.
 • Buvo organizuoti nuotoliniai trijų dienų trukmės mokymai 30 Sakartvelo pilietinės visuomenės atstovų, kurių metu buvo pateikti pavyzdžiai bei praktiniai metodai kaip atpažinti ir kovoti su dezinformacija, pasireiškiančia masinės informacijos priemonėmis artėjant rinkimų metui.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Geras valdymas

Maisto saugos reformos Sakartvele

Sakartvelo strateginių tyrimų ir plėtros centras

 

(Center for Strategic Research and Development of Georgia (CSRDG))

17 232 EUR

TIKSLAS: padėti Sakartvelo Nacionalinei maisto agentūrai (NMA) įgyvendinti ES ir Sakartvelo asociacijos sutartyje numatytus uždavinius sanitarijos ir fitosanitarijos sektoriuje.

REZULTATAI:

 • Sustiprinti Sakartvelo NMA gebėjimai pritaikyti naujas informavimo priemones visuomenės sąmoningumui didinti;
 • Padidėjęs Sakartvelo visuomenės informuotumas ir pasitikėjimas NMA - NMA Facebook sekėjų skaičius projekto metu išaugo 20%;
 • Sukurti ir įvairiomis medijos priemonėmis paviešinti informaciniai leidiniai ir vaizdo klipai, skirti stiprinti visuomenės suvokimą apie maisto saugą, reguliacijos svarbą ir vartotojų teises;
 • Pilietinės visuomenės organizacijos, verslo subjektai ir žurnalistai informuoti apie NMA veiklą ir maisto saugos reguliacijos reformas.
Regionų vystymas ir savivalda

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms

 

Lietuvos savivaldybių asociacija

 

13 763 EUR

 

 

Regioninis projektas

TIKSLAS: perduoti Darnaus vystymosi (DV) tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių (Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos) vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti daugiašalį bendradarbiavimą tarp savivaldybių.

REZULTATAI:

 • Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija ir Europos miestų ir regionų taryba (angl. CEMR) Vilniuje surengta konferencija (170 dalyvių). Konferencijos metu pristatyta informacija apie DV politikos aktualijas, pristatyta ES šalių savivaldybių patirtis;
 • Sustiprintas tolimesnis Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių bendradarbiavimas: pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis, taip pat aptartos tolesnio LSA ir Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo bendradarbiavimo galimybės.
 • Konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti spalio mėn. 28-31 dienomis vykusios Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijos metu.
 • Konferencijos medžiagos pagrindu parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms.
Darnaus regionų vystymo strateginių ir sisteminių prieigų formavimas socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos kontekste Prof. Dr. Dalius Serafinas 6 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: suformuoti Sakartvelo regionų darnaus ir strateginio vystymo įgūdžius, pasitelkiant socialiai orientuotos žaliosios ekonomikos prieigas.

REZULTATAI:

 • 21 atstovas iš skirtingų Sakartvelo savivaldybių (miestų merai bei administracijų vadovai) dalyvavo mokymuose, kurių metu formavo savo savivaldybės strategiją bei tolimesnius veiklos planus;
 • Parengtos strategijos bus naudojamos savivaldybėse kurti geresnes sąlygas regionų gyventojams įsitraukti į ekonomiškai aktyvią veiklą, gerinant socialinius regiono rodiklius.

Ekonominė plėtra

Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Sakartvelo regionų vystymuisi

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

27 000 EUR

(2018 m. – 20 000 EUR;

2019 m. –

7 000 EUR)

Bendrai finansuojamo projekto „Georgia on European Way: Creation of Effective Model for DCFTA and SME Strategy Implementation“ dalis

TIKSLAS (bendrai finansuojamo projekto): didinti Sakartvelo gyventojų supratimą apie Išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (angl. DCFTA) suteikiamas galimybes, sustiprinti pilietinės visuomenės gebėjimus savarankiškai vadovauti visuomenės informavimo kampanijoms apie DCFTA įgyvendinimą Sakartvele.

REZULTATAI (URM finansuojamos projekto dalies):

 • 2019 m. projekto veiklų metu – projekto rezultatų pristatymo renginyje Briuselyje ES sprendimų priėmėjai supažindinti su projekto rezultatais, DCFTA įgyvendinimo situacija Sakartvele ir šalies regionų plėtros procesais.

Dalijantis Lietuvos patirtimi suteikti pagalbą Sakartvelo MVĮ pasinaudoti DCFTA teikiamomis galimybėmis

Išsamių ataskaitų rengimo ir ekonominės analizės centras

 

(In Depth Reporting and Economic Analysis Center (IDREAC))

39 466 EUR

TIKSLAS: padėti Sakartvelo mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) ir jų asociacijoms pasinaudoti išsamios ir visapusiškos laisvosios prekybos erdvės (angl. DCFTA) teikiamomis galimybėmis patekti į ES rinką.

REZULTATAI:

 • 50-čiai Sakartvelo medaus ir uogų gamintojų suteiktos Lietuvos ekspertų konsultacijos produkcijos auginimo, šaldymo, konsolidavimo ir paruošimo ES rinkai klausimais
 • Produkcijos gamintojai ir šaldymo įrenginių bei maisto perdirbimo pramonės atstovai užmezgė verslo partnerystes;
 • Sakartvelo regionuose buvo surengti 6 susitikimai, kurių metu daugiau nei 600 smulkių ūkininkų ir gamintojų buvo informuoti apie DCFTA galimybes ir paskatinti eksportuoti į ES rinką.
 • Paruošta ir paviešinta 30 straipsnių ir 7 vaizdo klipаi, kuriuose buvo analizuojamos produkcijos eksporto į ES rinką problemos ir sprendimo būdai.

Sakartvelo (Gruzijos) regionų ekonominis augimas gerinant gyvulininkystės sektoriaus gaminamos produkcijos kokybę pagal ES ir tarptautinius reikalavimus bei sudarant galimybes eksportuoti į Bendriją

AB Kiaulių veislininkystė

6 148 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: padėti Sakartvelo regionų gamintojams pritaikyti produkciją prie ES rinkos kontrolės reikalavimų ir pasiruošti eksportui į ES rinką

REZULTATAI:

 • Batumio gyvulininkystės produkcijos gamintojai, perdirbėjai, eksportuotojai įgijo žinių apie inovatyvių technologijų panaudojimą, maisto kokybės ir saugos reikalavimus, skerdimo ir perdirbimo procesų ir paslaugų  kontrolės ir priežiūros sistemas;
 • Įvykdyti verslumo ir eksporto mokymai, atkreipiant dėmesį europinius ir tarptautinius reikalavimus, suteiktos konsultacijos žemės ūkio augalinės ir gyvulinės kilmės produkcijos gamybos ir sertifikavimo klausimais;
 • Pažintinės kelionės į Lietuvą metu Batumio gyvulininkystės sektoriaus atstovai susipažino su ūkiais, skerdyklomis, stebėjo, kaip veikia proceso grandinė.

Sakartvelo jaunimo verslo čempionatas 2019

 

PKF Georgia

11 869 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: stiprinti jaunimo verslumą ir suteikti jaunimui galimybes vystyti verslumo įgūdžius pasitelkiant verslo simuliacijas.

REZULTATAI:

 • Surengtas inovatyvių praktinio verslo mokymų pristatymas;
 • 300 jaunuolių iš viso Sakartvelo dalyvavo pirminiame atrankos etape;
 • 30 geriausiai pasirodžiusių jaunuolių tęsė kovą ekonomikos simuliaciniame žaidime, kūrė savo verslo strategijas.
 • Verslo strategijas ir jaunuolių gebėjimus vystyti verslą vertino Sakartvelo Švietimo ministerijos ir verslo kompanijų  atstovai;
 • 6 laimėtojams įteikti finansiniai prizai, skirti verslo pradžiai.

Moterų socialinis ir ekonominis įgalinimas

Moterų socialinio ir ekonominio įgalinimo skatinimas: Alytaus rajono patirties perdavimas Ozurgeti regionui

Alytaus rajono savivaldybės administracija

17 970 EUR

TIKSLAS: Gerinti Ozurgeti regiono moterų socialinę, ekonominę bei teisinę padėtį.

REZULTATAI:

 • Subūrus savipagalbos grupes sustiprintas 18 moterų pasitikėjimas savimi, pagerintos sąlygos jų visuomeniniam aktyvumui;
 • 18 moterų įgijo profesinių/rankdarbių įgūdžių, pristatė savo verslumo patirtis, joms suteiktos konsultacijos dėl verslo pradžios.
 • Siekiant didesnio lyčių lygybės temos viešumo, parengti 6 vaizdo klipai ir 12 plačiaformačių nuotraukų, parengtas metodinis leidinys (100 egz.);
 • Sustiprinti moterų organizacijų gebėjimai atstovauti, konsultuoti ir informuoti vietos moteris. Padidėjęs moterų informuotumas apie jų teises ir lygias galimybes;
 • Parengti 6 straipsniai ir praktinių rekomendacijų rinkinys;
 • Surengtas 4 dienų mainų vizitas į Alytų. Vizito tikslas - perimti Alytaus rajono patirtis ir užmegzti abiejų bendruomenių moterų ryšius.

Taip! Ji gali!

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

19 000 EUR

TIKSLAS: suteikti Telavi ir Tianeti savivaldybių moksleivėms žinių ir gebėjimų, reikalingų sėkmingo savarankiško gyvenimo kūrimui ir visaverčiam savęs realizavimui.

REZULTATAI:

 • 50 merginų Telavi ir Tianeti regionuose įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų siekiant tapti savarankiškomis, aktyviomis visuomenės narėmis;
 • 116 merginų susikūrė ir pateikė konkursui karjeros planus. Kuriant karjeros planus buvo sudarytos paskatos apmąstyti  platesnes savirealizacijos galimybes, įgyti žinių apie perspektyvias specialybes; atrinktų geriausių karjeros planų kūrėjos (5 merginos) lankėsi pažintiniame vizite Lietuvoje;
 • 42 pedagogai susipažino su naujausiomis metodikomis socialinių ir emocinių kompetencijų ugdyme, stereotipinių nuostatų keitime, ugdyme karjerai.

Lyčių aspekto integravimas vietos lygiu - moterų socialinio ir ekonominio įgalinimo regioninei plėtrai skatinimas

Pilietinės plėtros jaunimo centras

 

(The Youth Center for Civil Development)

21 723 EUR

TIKSLAS: skatinti Sakartvelo aukštikalnių, etninių mažumų gyvenviečių ir šalies viduje perkeltųjų moterų socialinę ir ekonominę raidą, stiprinant valdžios institucijų ir pilietinių visuomeninių organizacijų gebėjimus bei remiant politikos, skatinančios moterų įgalinimą, įgyvendinimą.

REZULTATAI:

 • Sustiprintos vietos pilietinės visuomenės atstovų, dirbančių Rustavi, Bakuriani miestuose, kompetencijos lyčių lygybės klausimais teisinio reglamentavimo, atstovavimo ir švietimo srityse;
 • Sukurta moterų teisių ir lyčių aspekto integravimo įgyvendinimo ir komunikacijos strategija vietos lygmeniu, įtraukiant savivaldos atstovus Bakuriani mieste;
 • Savivaldybių tarnybų „Moterų kambarių“ atstovai pagerino projektų pasiūlymų rašymo įgūdžius;
 • Verslu besidominčios moterys įgijo praktinių žinių apie teisinius verslo kūrimo aspektus, mokesčius bei konsultavosi su buhalteriu;
 • Vietos moterys bus išmokytos CV ir motyvacinio laiško rašymo technikos.

Demokratija ir pilietinė visuomenė

Sakartvelo atsparumo ir krizių valdymo gebėjimų stiprinimas

 

Sakartvelo politikos institutas

 

(Georgian Institute of Politics (GIP))

 

7 525 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: padidinti Sakartvelo vyriausybinių agentūrų, pilietinės visuomenės ir jaunimo supratimą apie kylančias krizes ir gebėjimą į jas tinkamai reaguoti; taip pat stiprinti visuomenės atsparumą vidaus ir išorės grėsmėms bei iššūkiams.

REZULTATAI:

 • Sakartvelo ir Lietuvos ekspertai diskutavo apie krizių valdymo iššūkius, visuomenės atsparumą vidaus ir išorės grėsmėms;
 • Parengtas dokumentas „Strateginė komunikacija ir krizių valdymas: Sakartvelo ir Lietuvos atvejų analizė“, skirtas pilietinės visuomenės atstovams bei Sakartvelo vyriausybei padėti stiprinti gyventojų atsparumą ir pasiruošimą vidaus ir išorės grėsmėms;
 • 19 studentų iš Sakartvelo ir Europos šalių dalyvavo stovykloje, kurios tikslas – stiprinti jaunimo atsparumą kylantiems iššūkiams;
 • Gorio, Rustavi ir Zugdidi miestuose buvo surengtos diskusijos – seminarai, kurių metų studentai įsigilino į strateginės komunikacijos niuansus, plėtė supratimą apie reagavimą į krizes.

Sakartvelo pilietinės visuomenės atsparumo dezinformacijai stiprinimas rengiantis Sakartvelo parlamento rinkimams 2020 metais

VšĮ „Res Publica“ 9 812 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: pristatyti Lietuvos pilietinius projektus potencialiems Sakartvelo

partneriams, kurie prisidėtų prie skaidrių Sakartvelo rinkimų 2020 metais organizavimo.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti dviejų dienų mokymai Tbilisyje vietos nevyriausybinių organizacijų atstovams. Mokymus vedė daug patirties rinkimų stebėjime Lietuvoje turinčios organizacijos “Baltosios pirštinės”, Laisvės TV, Debunk.eu vadovai. Jie pasidalino savo sukaupta patirtimi apie rinkimų metu vykstančias užkulisines kovas, kaip atpažinti ir kovoti su nuolat didėjančia dezinformacija žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose, kaip patiems kurti teigiamas žinias.
 • Surengta diskusija apie Sakartvelą ir kovą su dezinformacija Vašingtone;
 • 5 Sakartvelo pilietinių organizacijų atstovai pagal „elfų“ veiklos modelius apmokyti Lietuvoje.

Visuomenės atsparumo didinimas per žiniasklaidos raštingumo ir nedraugiško naratyvo atpažinimo ugdymą

 

Sakartvelo strateginių studijų institutas

 

The Georgian Institute for Strategic Studies (GISS)

7 104 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: didinti pilietinės visuomenės atstovų, mokytojų, studentų ir socialiai aktyvių grupių, įskaitant ir tautines mažumas, informuotumą apie dezinformacijos formas ir kanalus; ugdyti žiniasklaidos raštingumą atskirti netikras žinias ir propagandą.

REZULTATAI:

 • 5 Sakartvelo miestuose – Batumyje, Kutaisyje, Rustavyje, Marneulyje ir Achalcichėje socialiai aktyvios grupės supažindintos kaip Sakartvele veikia Rusijos dezinformacija ir propaganda;
 • Organizacijoms suteikta galimybė suformavus grupes teikti paraiškas mažos vertės finansavimui gauti (400 Eur);
 • Paruošti bukletai vietos mažumų kalbomis (kartvelų, armėnų, azerbaidžaniečių) apie ES integracijos istoriją, institucijas ir politiką, Sakartvelo – ES santykius;
 • Finansuoti 5 vietinių organizacijų projektai, kurie suteikė prielaidas vietos gyventojams daugiau sužinoti, kaip vietos bendruomenės gali kovoti su dezinformacija, bei pačios imtis veiklos vietos lygiu.

Aplinkosauga ir kova su klimato kaita

Jaunimo stovykla: nuo žaliojo mokslo iki aplinkosaugos

 

Chašurio regiono vystymo asociacija

Association for Khashuri Region Development

6 246 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: ugdyti jaunimo žinias bei įpročius apie aplinkos apsaugos iššūkius nei galimybes; vystyti savanorystės, tvaraus ir inovatyvaus gyvenimo būdo įpročius Chašurio regione.

REZULTATAI:

 • 10 dienų trukmės  vasaros stovyklos metu, kurioje dalyvavo 40 moksleivių, pristatyti bei pradėti formuoti sveikos gyvensenos, savanorystės, tvaraus ir inovatyvaus gyvenimo būdo įpročiai;
 • Sakartvelo moksleiviai susipažino su juos supančia ekosistema, mokėsi iš naujo panaudoti atliekas;
 • Nagrinėtos Chašurio savivaldybės zonos, kuriose būtų galima steigti rekreacines zonas;
 • Suorganizuota medelių sodinimo akcija Chašuryje.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Asociacijos susitarimų tarp ES ir Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos įgyvendinimas bei administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas

Pagalba Sakartvelui ir Ukrainai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas

Nacionalinė teismų administracija

13 235,52 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas Lietuvos, Ukrainos ir Sakartvelo teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi;
 • Užmegzti ir sustiprinti santykiai tarp atitinkamų Lietuvos, Ukrainos ir Sakartvelo institucijų, aptartos galimos bendradarbiavimo ateityje kryptys;
 • Išversta į rusų kalbą knyga paaugliams „Teismiesčio byla“ ir „Savanorių vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams teisme”.

Asociacijos susitarimų tarp ES ir Moldovos, Sakartvelo, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas

Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

30 171,35 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimų įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, taip pat šiose institucijose dirbančių valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI:

 • Suteiktos 23 darbo dienų projekto eksperto Klaudijaus Manioko konsultacijos Sakartvelo, Moldovos ir Ukrainos valstybės institucijoms, organizuojant keturis vizitus į asocijuotąsias šalis (1 į Sakartvelą, 1 į Moldovą, 2 į Ukrainą). Asocijuotosioms šalims pristatyta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė (veikla kofinansuojama projekto „EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment“);
 • Suorganizuotas trijų dienų trišalis renginys „2nd Association Exchange Forum” („2-asis Asociacijos mainų forumas“), kuriame dalyvavo 121 dalyvis. Forumą organizuojant kartu su partneriais IRF/Civic Synergy projektu ir kofinansuojant URM VB projekto lėšomis, veikla įgyvendinta daug didesne apimtimi nei planuota (planuota - 60 dalyvių);
 • Parengtas ir „2-ajame Asociacijos mainų forume“ pristatytas politikos dokumentas „Enhanced Dialogue with the Associated EaP Trio: joining forces towards AA/DCFTA Implementation and further integration into the EU“, kuriuo apibendrinta trišalė patirtis ir sukurtos geresnės prielaidos nuolatiniam dialogui tarp asocijuotų  šalių.

Pagalba stiprinant Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį, užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste

LR Konstitucinis Teismas

 

 

19 701,46 EUR

(2017 m. – 3 500 EUR;

2018 m. –

16 201,46 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas parengiamasis Vilniaus forumo susitikimas (jame dalyvavo Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos Konstitucinių Teismų teisėjai), kurio metu buvo pateikta informacija apie iššūkius, patiriamus užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą;
 • Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo parengtas ir projekto partnerių užpildytas klausimynas, skirtas identifikuoti egzistuojančias su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusias pagrindines konstitucinės justicijos institucijoms kylančias problemas;
 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame: pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo; aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai, pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.

Aplinkos apsauga

 

 

 

EnerVizija: Sakartvelo energinio efektyvumo didinimas ir atsinaujinančių šaltinių integravimo pastatuose nustatymas, siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

12 678,57 EUR

TIKSLAS: nustatyti energinio efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių šaltinių integravimo pastatuose galimybes ir skleisti gerąją patirtį Sakartvele, siekiant klimato kaitos švelninimo tikslų.

REZULTATAI:

 • Suorganizuota ir atlikta apklausa bei parengta Sakartvelo aplinkos įvertinimo ir barjerų identifikavimo ataskaita, pateikti pasiūlymai bei rekomendacijos Energetikos ministerijai. Apklausoje dalyvavo Sakartvelo Ekonomikos ir darnaus vystymo ministerijos darbuotojai (Energetikos ministerija prijungta prie šios ministerijos po reformos) ir Sakartvelo aplinkos ir gamtinių išteklių ministerijos darbuotojai;
 • 2018 m. gegužės mėn. Sakartvele įvyko 2 dienų mokymai (dalyvavo 32 dalyviai, paraiškoje buvo numatytas dalyvių skaičius 10) ES  teisinio reglamentavimo srityje Energetikos ministerijos ir jos įstaigų darbuotojams;
 • 2018 m. rugpjūčio mėn. Lietuvoje įvyko 2 dienų praktiniai mokymai perduodant gerąją Lietuvos patirtį Sakartvelo Energetikos ministerijos darbuotojams (dalyvavo 3 Sakartvelo EM darbuotojai). Paraiškoje buvo numatyta, kad dalyvaus 2 darbuotojai, tačiau projektas labai sudomino naująjį viceministrą George Chikovani ir pritraukė atvykti į Lietuvą sudalyvauti renginyje;
 • 2018 rugsėjo mėn. Sakartvele įvyko konferencija - viešinimo renginys (dalyvavo 20 dalyvių).

Klimato kaitos švelninimas besivystančiose šalyse perduodant Lietuvos patirtį

UAB Solet Technics

20 000 EUR

 

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: klimato kaitos švelninimas ir saulės energijos sektoriaus Sakartvele vystymas perduodant Lietuvos patirtį vietiniams rangovams ir kartu įrengiant kokybišką saulės elektrinę.

REZULTATAI:

 • Įrengta 11.6 kW saulės elektrinė Prezeti gyventojams, kuri tiekia saulės elektros energiją. Gyventojams pristatyti elektrinės veikimo principai ir poveikis. Saulės modulių elektrinė įrengta ant visuomeninio pastato. Jis yra šalia statomo vaikų darželio, kuris ateityje galės naudotis saulės elektrinės gaminama elektros energija;
 • Po 4 seminarų ciklo vietiniai rangovai įgijo žinių apie įvairių saulės elektrinių montavimą, kokybiškos įrangos elektrinei parinkimą ir parodė gebėjimą savarankiškai plėtoti fotovoltinės energijos sektorių Sakartvele ar pasitelkiant partnerius iš Lietuvos;
 • Po bendrai sumontuotos elektrinės vietiniai rangovai įgijo praktinės kokybiško montavimo patirties, kurią pritaikys tolimesniuose projektuose;
 • Projekto metu užmegzti ryšiai su Sakartvelo institucijomis  bei vietiniais rangovais paskatino ateityje toliau bendradarbiauti atsinaujinančios energetikos srityje.

Demokratija ir pilietinės visuomenės stiprinimas bei parama eurointegraciniams procesams

Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

19 999,90 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti jaunų žurnalistų, ypač dirbančių regionuose ar konfliktinėse zonose, žurnalistinio darbo kompetenciją ir juos apjungti į tinklą, taip siekiant prisidėti prie Sakartvelo ir Moldovos žiniasklaidos lauko kokybės.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti dviejų su puse dienų  jaunų žurnalistų (besimokančių ar neseniai pradėjusių dirbti žurnalistinį darbą) mokymai Tbilisyje (15 dalyvių) ir Kišiniove (16 dalyvių), Mokymų metu žurnalistai buvo supažindinti su 1) Lietuvos veiksmais kovojant su priešiška propaganda bei kaip į tai įsitraukia Lietuvos medijos; 2) Interviu kaip žurnalistinio darbo instrumentu bei interviu technikų naudojimo ypatybėmis;
 • Surengta penkių dienų jaunų žurnalistų iš Sakartvelo ir Moldovos stažuotė (angl. study trip) Lietuvoje. Grįžę į savo gimtąsias šalis jauni žurnalistai turės galimybę pritaikyti gautas žinias kuriant bei vystant savo šalies atsakingos žurnalistikos aplinką, gerinant jos kokybę bei palaikant pilietinės visuomenės įsitraukimą į šiuos procesus.

Rytų partnerystės šalių informacinės aplinkos tobulinimo programa

Vilniaus politikos analizės institutas

14 000 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšius su ES Rytų partnerystės šalyse (Moldovoje, Sakartvele, Ukrainoje) per nepriklausomos informacijos sklaidą, pasitelkus šiuolaikinius sprendimus.

REZULTATAI:

 • Sukurta platforma automatizuotai informacijos paieškai ir analizei apie aktualius įvykius Rytų partnerystės šalyse, leidžianti ieškoti tekstų pagal pasirinktus raktažodžius internetinėje spaudoje ir pasirinktuose socialinės medijos puslapiuose. Surinkta informacija išanalizuota kiekybiniais ir kokybiniais metodais;
 • Sukurtas dezinformacijos stebėsenos ir analizės įrankis, jo pagalba gauti duomenys analizuojami ir pateikiami plačiajai visuomenei suprantama forma. Parengta ir paskelbta apie 50 tekstų dezinformacijos tema su vizualizacijomis, jais pasidalyta socialiniuose tinkluose. Jie taip pat išversti į anglų ir rusų kalbas ir išsiųsti paskelbimui partneriams užsienyje. Parengti, paskelbti ir išversti 4 didesnės apimties straipsniai dezinformacijos tema.
 • Sukurtas klasteris su think-tankais iš Rytų partnerystės šalių (Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ iš Ukrainos, Media Development Foundation iš Sakartvelo, Development and Social Initiatives iš Moldovos), tiriantis ir besidalijantis dezinformacijos tyrimais bei kita su tuo susijusia informacija. Pasidalyta, išversta į kitas kalbas, paskelbta visa eilė straipsnių bei įrašų socialinėse medijose, taip pat ir kitokio pobūdžio su šia tema susijusiais tekstais;
 • Surengta visos dienos tarptautinė konferencija – diskusijų platforma tema „Dezinformacijos menas: išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai“, kurioje aktyviai dalyvavo ir dalijosi patirtimi bei patarimais Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, įskaitant klasterio atstovus iš Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos.

Lietuvos sėkmė Sakartvelui – Regioninis „Etalon“ konkursas, Europinės integracijos procesas ir informuotas jaunimas

 

 

LTD Etaloni-Media

14 000 EUR

 

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: didinti visuomenės žinias bei sąmoningumą apie Integracijos į Europos Sąjungą veiksmus, pasitelkiant pavyzdžiu Lietuvos patirtį.

REZULTATAI:

 • Surengti 20 konkursų-žaidimų moksleiviams įvairiuose Sakartvelo regionuose. Finalas buvo surengtas Tbilisyje, Rustavelio dramos teatre tiesiogiai transliuojant per nacionalinę televiziją;
 • Surengtas rašinių apie Lietuvos integraciją į ES konkursas (paskelbtas internete). Nugalėtojas apdovanotas LR ambasadoje Sakartvele;
 • Konkurse dalyvavusiems moksleiviams, jų mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei per žaidimą pateikta informacija apie Lietuvos patirtį, stojant į ES;
 • Informacija apie Lietuvą, jos kultūrą, gyvenimą, įvairias patirtis išplatinta daugelyje Sakartvelo miestų mokyklų, taip pat buvo akcentuojama Lietuvos patirtis, kuria gali pasinaudoti Sakartvelas savo kelyje į Eurointegraciją.

Skatinti sąmoningą pilietinės visuomenės ir jaunimo įtraukimą į Sakartvelo Europos kelio pasirinkimą

 

 

Georgian Institute of Politics

 

6 000 EUR

 

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Plėsti informaciją apie Europos Sąjungos integraciją  įtraukiant Sakartvelo pilietinės visuomenės organizacijas, jaunimą bei  valdžios institucijas į bendrą dialogą.

REZULTATAI:

 • Surengta apvalaus stalo diskusija su Lietuvos ekspertu Vyčiu Jurkoniu, kurioje kalbėta apie Lietuvos vykdytą politiką stojant į Europos Sąjungą bei galimybę panašią praktiką pritaikyti Sakartvele. Į diskusiją buvo įtraukti ir aukšti Sakartvelo valdžios pareigūnai;
 • Suorganizuotas Tarptautinis vasaros universitetas Tbilisyje Sakartvelo ir Europos studentams liepos 19-25 dienomis. Prie šio renginio prisidėjo Centre International de Formation Europeenne (CIFE) ir NATO. Vasaros universiteto metu dalyviams buvo suteikta galimybė praplėsti savo žinias apie NATO ir ES veiklą Sakartvele ir kaip Sakartvelas yra įtraukiamas į šių organizacijų veiklą;
 • Projekto metu išspausdinti 6 politiniai analitiniai straipsnių rinkiniai apie Sakartvelo aspiracijas Eurointegracijos procese, taip pat 2 politinės apžvalgos apie Sakartvelą ir Rytų partnerystę.

Regionų plėtra ir savivaldos stiprinimas

Aktyvios vietos veiklos grupės - stiprus regionas: Alytaus rajono patirties perdavimas Ozurgeti

Alytaus rajono savivaldybės administracija

16 320 EUR

TIKSLAS: skatinti Sakartvelo Guria regiono vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą.

REZULTATAI:

 • Suorganizuota tarptautinė konferencija apie eurointegracijos procesus (50 dalyvių) Ozurgeti, Sakartvele;
 • Suorganizuotos 3 dienų verslumo dirbtuvės Ozurgeti (20 dalyvių), pristatant verslo idėjų generavimo metodus, verslo plano rengimo bei nuosavo verslo organizavimo aspektus bei suorganizuotas 1 dienos seminaras verslo finansavimą ir patekimo į ES rinką galimybes (25 dalyviai);
 • Suorganizuoti susitikimai ir diskusijos su Ozurgeti savivaldos atstovais ir bendruomenėmis, siekiant sustiprinti vietos savivaldybės gebėjimus plėtoti partnerystę su vietos bendruomenėmis bei išanalizuoti vietos veiklos grupių modelio įgyvendinimo regione galimybės;
 • Suorganizuotas 5 dienų patirties mainų vizitas į Alytų (6 dalyviai), siekiant praktiškai pademonstruoti vietos veiklos grupės veiklos organizavimą;
 • Parengtas metodinis leidinys - smulkaus verslo pradžiamokslis (kartvelų kalba, PDF formatu), kuriame  pateikta informacija apie verslo plano rengimą ir nuosavo verslo administravimą. Parengtos rekomendacijos dėl savivaldos institucijų ir vietos bendruomenių partnerystės stiprinimo.

Panevėžio rajono savivaldybės patirties perdavimas sėkmingam Moldovos ir Sakartvelo regionų vystymuisi

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

24 830,36 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Skatinti Moldovos ir Sakartvelo regionų vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą.

REZULTATAI:

 • Surengtas pažintinis trijų dienų vizitas Moldovos Jalovenio ir Sakartvelo Achmetos rajonų savivaldybių atstovams – po 10 žmonių iš kiekvienos šalies (iš viso 20 žmonių), kurio metu buvo aplankyti Panevėžio rajono savivaldybėje sėkmingai įgyvendinti ir šiuo metu įgyvendinami ES lėšomis finansuojami projektai, savo veiklą sėkmingai vystantys ūkininkai bei įmonės, surengta edukacinė programa Upytės tradicinių amatų centre;
 • Pravesti 2x6 ak. val. mokymai Moldovos Jalovenio rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) ir 2x6 ak. val. mokymai Sakartvelo Achmetos rajono savivaldybėje (iš viso 50 žmonių) žemės ūkio produkcijos gamintojams, ūkininkams, kaimo gyventojams apie verslo planų kūrimą, nuosavo verslo administravimą, asociacijų žemės ūkio srityje steigimą, jų formas bei privalumus, bendradarbiavimo galimybes, apie konkurencingumą, įėjimą į naujas rinkas, smulkaus verslo žemės ūkio srityje finansavimo bei patekimo į Europos Sąjungos rinką galimybes. Parengti pavyzdiniai verslo planai.

Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Sakartvelo regionų vystymuisi

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

27 000 EUR

 

(2018 m. – 20 000 EUR;

2019 m. –

7 000 EUR)

TIKSLAS: skatinti Sakartvelo regionų vystymąsi ir pilietinės visuomenės raidą.

REZULTATAI:

 • Paskatintas bendradarbiavimas tarp Batumio (Adžarijos Autonominė Respublika) vietos valdžios institucijų, smulkaus ir vidutinio verslo bei pilietinės visuomenės organizacijų atstovų, siekiant pagerinti vietos smulkaus ir vidutinio verslo galimybes eksportuoti į ES rinką (analizuotos bitininkystės ir žuvų auginimo sektorių problemos);
 • Suorganizuotas Vietos tarybų (11 asmenų iš skirtingų Sakartvelo regionų) mokomasis vizitas į Lietuvą, kurio metu dalintasi Lietuvos eurointegracijos ir dalyvavimo ES vidaus rinkoje patirtimi.  Delegacija susitiko su Užsienio reikalų, Ūkio ministerijų,  Verslios Lietuvos bei Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų atstovais ir susipažino su esamais finansavimo mechanizmais ir bendradarbiavimo platformomis skirtomis padėti smulkiam ir vidutiniam verslui eksportuoti;
 • Susitikimai su smulkaus ir vidutinio verslo atstovais (bitininkystė, galvijų auginimas, daržovių ir žolelių apdirbimas) padėjo plačiau įsigilinti į Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo patirtį prisitaikant ir sėkmingai dalyvaujant ES vidaus rinkoje.

Public Movement Multinational Georgia (PMMG)

 

Pagalbos teikimas kuriant tvarias sąlygas Chašurio miesto vystymuisi.

 

 

 

16 980 EUR

 

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Perteikiant Lietuvos patirtį, kelti ir skatinti Sakartvelo piliečių (pasirinktas Chašurio miestas, kaip ankstesnių projektų tąsa) sąmoningumą aplinkosaugos srityje. Skatinti jaunimo įsitraukimą į aplinkosauginius projektus, stiprinti pilietinio veikimo svarbą, skatinti socialinį aktyvumą bei savanorystę.

REZULTATAI:

 • Sutvarkyta parko teritorija, įtraukiant vietinius gyventojus bei aplinkinių mokyklų jaunimą į bendrą aplinkos tvarkymo procesą;
 • Surengti susitikimai/mokymai bei užmegzti partnerystės ryšiai su jaunimo savanorių klubu, kurie skatina vietos gyventojų įsitraukimą į aplinkosauginę veiklą;
 • Į bendradarbiavimą aplinkosaugos srityje buvo įtraukta Chašurio miesto savivaldybė, kuri savo ruožtu skatina gyventojus bei jaunimą įsitraukti į aplinkosauginius projektus bei veiklas. Kartu su miesto savivaldybės atstovais buvo organizuoti mažiausiai 5 susitikimai vidurinėse mokyklose pristatant aplinkos apsaugos veiklas mieste ir būdus, kaip jaunimas galėtų prisidėti prie miesto švarinimo veiklos.

Ekonominė plėtra

Sakartvelo darbdavių asociacijos kompetencijų stiprinimas tarptautinės prekybos srityje

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

14 655 EUR

TIKSLAS: Įgalinti Sakartvelo verslo paramos organizaciją veikti kaip vietiniam ES eksporto ekspertui ir didinti žinomumą tarp smulkaus ir vidutinio verslo.

REZULTATAI:

 • Projekto metu parengtos gairės ir pravesti mokymai (3 dienos/10 asmenų) pagilino Sakartvelo darbdavių asociacijos (toliau – GEA) darbuotojų žinias apie laisvosios prekybos sutartį ir eksportą. Suteikti įrankiai (eksporto gidas, išspausdintas ir išplatintas vietine kalba) ir praktinės žinios įgalino GEA sėkmingai konsultuoti savo narius (eksportuoti siekiančias įmones).
 • Projekto metu buvo pravesti mokymai smulkaus ir vidutinio verslo subjektams Goryje (9 dalyviai) ir Tbilisyje (14 dalyvių), kuriuose dalyvavo ir GEA darbuotojai;
 • Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis tarp VPPAR ir GEA, kurios pagrindu numatomas  tolimesnis bendradarbiavimas su GEA, stiprinami Lietuvos ir Sakartvelo ekonominiai santykiai.

Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas

„Nepriklausomos moterys“

Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras “Co-participant“

10 480,77 EUR

 

(2017 m. – 6 703,90 EUR;

 

2018 m. –

3 776,87 EUR)

TIKSLAS: sudaryti galimybes moterims lavintis ir užsidirbti, tapti socialiai ir ekonomiškai aktyviomis bei nepriklausomomis, tuo pačiu suteikiant galimybę moterims ir vaikams, patyrusiems smurtą šeimoje, gauti psichologinę paramą.

REZULTATAI:

 • Khashuri miestelyje įkurtame moterų centre trys grupės moterų (viso 27 asmenys) apmokytos buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, verslo steigimo pagrindų, verslo plano sukūrimo, pirmosios pagalbos suteikimo ir smulkių amatų - virėjos, kirpėjos, mezgėjos, augalininkystės profesijų;
 • Moterų teisių gynimo ekspertas bei psichologas supažindino dalyves su moterų teisėmis bei išmokė suteikti psichologinę pagalbą sau ir vaikams po patirto smurto šeimoje;
 • Greta moterų centro įkurtas vaikų kambarys suteikia moterims, turinčioms vaikų, galimybę lankyti mokymus.

Moterų ekonominių teisių skatinimas - Kvemo Kartli regiono socialinės ir ekonominės plėtros rėmimas

Inter-Ethnic Union of Kvemo Kartli

15 920 EUR

TIKSLAS: skatinti socialinę ir ekonominę plėtrą ir stiprinti integracinį augimą Kvemo Kartlio regione, didinant moterų ekonomines galias ir stiprinant moterų įsitraukimą į ekonomiką ir politiką.

REZULTATAI:

 • sustiprinti merginų ir moterų, kurios užsiima verslu arba domisi verslo steigimu, verslumo įgūdžiai, suteikta informacija apie DCFTA, taip pat buvo teikiamos asmeninės konsultacijos finansiniais klausimais (2 dienų seminaras, kuriame dalyvavo 25 moterys);
 • sustiprinti moterų įsidarbinimo įgūdžiai (2 d. seminaras darbo paieškos, motyvacinio laiško, CV, darbo pokalbio įgūdžių stiprinimo temomis);
 • parengta strategija ir veiksmo planas, kuriais bus siekiama skatinti pilietinės visuomenės organizacijų ir vietos valdžios bendradarbiavimą didinant moterų ekonominį įsitraukimą. Dalyvavo 24 moterys iš verslo, pilietinių organizacijų bei valdžios institucijų.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas

Skaidrus ir efektyvus viešasis aplinkos valdymas: Lietuvos patirties sklaida Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra 3 343,94 EUR

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos ministerijos administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant reformas, susijusias su Europos Sąjungos ir Gruzijos asociacijos susitarimo įgyvendinimu.

REZULTATAI:

 • Padidinti Gruzijos aplinkos ir gamtos išteklių apsaugos ministerijos ir jos įstaigų administraciniai ir instituciniai gebėjimai;
 • Padidintas visuomenės informuotumas apie aplinkos apsaugos priemones.
Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 15 804,06 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: padėti ES Rytų partnerystės šalims – Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai – stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesams.

REZULTATAI:

 • Lapkričio 6-10 d. įvyko mokomasis vizitas (8 dalyviai, vizito trukmė – 3 darbo dienos), kurio metu Gruzijos ir Moldovos parlamentarai bei Ukrainos parlamento pirmininko ir ministro pirmininko tarnybų atstovai pagal projekto paraiškoje numatytas gaires turėjo trijų dienų programą apie Lietuvos Europos integracijos patirtį;
 • Mokomojo vizito metu Rytų partnerystės valstybių parlamentų nariai turėjo galimybę tobulinti gebėjimą savarankiškai generuoti inovatyvius su vizito tema susijusius sprendimus, įgyti trūkstamus parlamentiniam darbui būtinus įgūdžius, pagilino partinio dalyvavimo, ypatingai politinės ideologijos, įgūdžius, pagerinti tarp-partinius ryšius su savo šalies, kitų Rytų partnerių ir Lietuvos parlamentarais, įgyti gebėjimų kokybiškai bendrauti su savo tiesioginiais rinkėjais. Šie įgūdžiai tiesiogiai prisideda prie jų darbo įgyvendinant reformas ir Asociacijos sutartis su ES.
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekst Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

20 000 EUR

(2017 m. – 3 500 EUR;

2018 m. – 16 500 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą.

REZULTATAI:

 • Projekte dalyvaujančių konstitucinės justicijos institucijų pateikta informacija apie patiriamus iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą parengta aptarimui parengiamajame Vilniaus forumo susitikime.
 • Aptarus projekto partnerių pateiktą informaciją apie iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą, taip pat susipažinus su aktualioje srityje atliktų tyrimų išvadomis dėl regione patiriamų iššūkių, parengiamojo Vilniaus forumo susitikimo metu identifikuotos tos su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusios sritys, kuriose turėtų būti stiprinamas valstybių partnerių konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo ir kuriose atitinkamai aktualiausia pasidalinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir projekto partnerių užsienio konstitucinės justicijos institucijų sukaupta patirtimi.
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

98 017,69 EUR

(2016 m. - 54 264,49 EUR;


2017 m. - 43 753,20 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • Suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais;
 • Vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti  į ES šalis tekstilės pramonėje.
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)

29 640,42 EUR

( 2016 m. - 19 640,42 EUR;

2017 m. - 10 000 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys);
 • sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys);
 • suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams;
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
Inovatyvių sprendimų diegimo civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Moldovoje ir Gruzijoje skatinimas Panevėžio rajono savivaldybės administracija 10 592,85 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: pagerinti administracinius ir institucinius gebėjimus Gruzijos ir Moldovos savivaldybėse, supažindinant su inovatyviais sprendimais, įdiegtais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse Lietuvoje.

REZULTATAI:

 • 54 (iš planuotų 40) konferencijos dalyvių supažindinti su Lietuvoje įdiegtais inovatyviais pasiekimais civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityse;
 • 9 (iš planuotų 10) Achmetos ir Jalovenio savivaldybių darbuotojų apmokyti projektų rengimo pagrindų, susipažino su paramos fondų paieškos sistemomis;
 • Parengtas rekomendacijų ir veiksmų planas tarp Panevėžio rajono ir Moldovos Jalovenio ir tarp Panevėžio rajono ir Achmetos savivaldybių;
 • Parengtas 1 straipsnis Panevėžio rajono spaudoje;
 • Informaciniai pranešimai paskelbti savivaldybių interneto svetainėse;
 • Parengti 2 informaciniai lankstinukai apie ES lėšomis Lietuvoje įdiegtas inovacijas po vieną civilinės saugos ir sveikatos apsaugos srityje (rusų ir anglų kalbomis).

Geras valdymas ir parama euro-integraciniams procesams

Lietuvos sėkmės istorija - regioninis konkursas „Etaloni“

LTD Etaloni-Media 14 000 EUR

Diplomatines atstovybės projektas

TIKSLAS: Lietuvos pavyzdžio pritaikymas siekiant integracijos į ES - privalumų viešinimas bei jaunimo įsitraukimo skatinimas.

REZULTATAI:

 • Surengti 24 konkursai žaidimai moksleiviams įvairiuose Gruzijos regionuose;
 • Konkurse dalyvavusiems moksleiviams, jų mokytojams, tėvams ir vietos bendruomenei per žaidimą pateikta informacija apie Lietuvos patirtį stojant į ES.

 

 

Pilietinės visuomenės stiprinimas

 

 

 

Skatinti visuomenės paramą bei ugdyti verslininkų iš Samtskhe-Javakehti ir Kvemo Kartlis regionų gebėjimus, demonstruojant didesnes vystymosi ir demokratijos stiprinimo galimybes, Gruzijai siekiant Europos ir Euroatlantinės integracijos PM Multinational Georgia

12 965,62 EUR

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti visuomenės paramą bei ugdyti smulkaus ir vidutinio verslo atstovų gebėjimus Samtskhe-Javakehti ir Kvemo Kartlis regionuose, demonstruojant didesnes vystymosi ir demokratijos stiprinimo galimybes, Gruzijai siekiant Europos ir Euroatlantinės integracijos.

REZULTATAI:

 

 • 30-čiai Sacche-Džavacheti ir Kvemo Kartli regionų verslininkų suorganizuoti mokymai Tbilisyje, apie Asociacijos/ DCFTA susitarimą su Europos Sąjunga ir jos teikiamą naudą bei ką galėtų gauti Gruzija integravusis į NATO;
 • Sukurtas bei armėnų ir azerbaidžaniečių kalbomis išspausdintas leidinys “Europos ir Euroatlantinė integracija: vystymosi galimybės ir gerovė”. Leidinys išplatintas tautinių mažumų bendruomenėse;
 • 4-iems sėkmingiausiems projekto dalyviams suorganizuota mokomoji kelionė į Lietuvą, kurios metu jiems buvo pristatytos problemos, su kuriomis susidūrė Lietuva, stodama į ES ir NATO, užmegzti kontaktai su Lietuvos partneriais.

Khashuri: Yes we can

Pozityvūs pokyčiai

22 853,30 EUR

 

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: perduoti Lietuvos patirtį aplinkosaugos srityje, kelti piliečių sąmoningumą, stiprinti pilietinio veikimo svarbą, skatinti socialinį aktyvumą bei savanorystės jausmą tvarkant aplinką bei įrengiant bendras erdves bendruomenės reikmėms.

REZULTATAI:

 • Užmegzti partnerystės ryšiai su nevyriausybinėmis organizacijomis, kurios propaguoja savanorišką gyventojų įsitraukimą į aplinkosauginę veiklą. Chašurio miesto gyventojams perduota aplinkosauginių ir panašių visuomeninių projektų vykdymo patirtis;
 • Išvalyta apleista plytų fabriko teritorija, pakeista žemės paskirtis į rekreacinę. Teritorija paruošta tolimesniam ekologinio parko projekto plėtojimui, į kurio procesą jau įsitraukė Chašurio miesto gyventojai, taip pat verslininkai, kilę iš šio miesto;
 • Kaip projekto rezultatas buvo įsteigta asociacija, kurios tikslas pritraukti aktyvią visuomenę aktyviai dalyvauti savo miesto vystymo procese.
Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas Atsakingos žurnalistikos mokykla: jaunų žurnalistų kompetencijos stiprinimas ir įtinklinimas VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 18 870,57 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti jaunų žurnalistų kompetenciją ir gebėjimus, siekiant gerinti žurnalistikos kokybę Gruzijoje ir Moldovoje.

REZULTATAI:

 • Mokymus sėkmingai išklausė 30 dalyvių iš Gruzijos ir Moldovos, taip pat ir probleminių regionų;
 • Jiems perduota Lietuvos patirtis žurnalistinio darbo srityje bei Rusijos propagandos tyrimuose;
 • Į mokymus įtraukti valstybių partnerių lektoriai;
 • Publikuoti 9 tiriamieji straipsniai aktualiomis temomis Gruzijoje ir Moldovoje;
 • Dalyvavimą projekte tęsusių žurnalistų gebėjimai buvo sustiprinti praktine veikla bei užtikrinant vietos partnerių ir RESC ekspertų mentorystę.

Regionų vystymas

Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

18 590,07 EUR

TIKSLAS: skatinti smulkųjį verslą žemės ūkio srityje Gruzijos regionuose

REZULTATAI:

 • 14-ai Gruzijos bitininkystės ir gyvulininkystės ūkininkų suorganizuoti 3 dienų mokymo kursai;
 • 14 -a ūkių aprūpinti smulkia  bitininkystės įranga (aviliai, medaus produktų gamybos, bičių priežiūros, kt. įranga) bei  smulkia  gyvulininkystės įranga (melžimo aparatai, gyvulių girdymo, pašarų ruošimo, pieno separavimo įranga, kt.);
 • Suorganizuoti 5-ių dienų mokymai/pažintinis vizitas Lietuvoje. 14-a Gruzijos ūkininkų apsilankė dviejuose ekologiniuose ūkiuose bei dviejuose kooperatyvuose.
Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“ 13 996,02 EUR

TIKSLAS: stiprinti Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų vystymąsi keliant sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikaciją.

REZULTATAI:

 • Lietuvoje lankėsi 7 gydytojai iš Gurijos ir Adžarijos sveikatos priežiūros įstaigų - kardiologai, neurologai, reanimatologai, anesteziologai bei šeimos gydytojai. Jie kartu su Santariškių klinikų atitinkamų specializacijų bei aukštos kvalifikacijos  specialistais vykdė praktinius užsiėmimus. Gruzijos gydytojai turėjo galimybę susipažinti su medicinos pasiekimais kardiologijos ir neurologijos srityse, apžiūrėti ir išbandyti naujausius įrenginius, turimus VU Santaros klinikose, Klaipėdos ir Plungės ligoninėse, dirbti su ligoniais, aptarti jų sveikatos būklę, spręsti diagnostikos ir gydymo klausimus;
 • 2017 m. rugsėjo-spalio mėn. vyko kvalifikacijos kėlimo mokymai Gurijos ir Adžarijos regionų  kardiologams, neurologams, reanimatologams, anesteziologams, kardiochirurgams, šeimos ir greitosios pagalbos gydytojams  Gruzijoje šiose srityse: „Intensyvioji kardiologija“, „Insulto profilaktika“ ir „ŠKL reabilitacija“. Apmokyta virš 100 gydytojų.

Konferencija “Verslo žaidimai: verslininkiškumo įgūdžių formavimo inovatyvūs sprendimai“

UAB Kvalitetas 2 999,84 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: pasinaudojus Lietuvos patirtimi, konferencijos – verslo žaidimo simuliacijos Gruzijoje metu pristatyti ir perduoti švietimo ir verslo įstaigų atstovams inovatyvių verslumo ugdymo priemonių pritaikymo galimybes.

REZULTATAI:

 • Surengta 2 dalių konferencija: 1 dalis – verslumo ugdymo priemonių pristatymas, 2 dalis – simuliacinis žaidimas grupėmis, praktikoje panaudojant gautas žinias;
 • Pasirašytas memorandumas su projekto partneriais „Gruzijos TechnoPark“ dėl tolimesnių projektų vystymo;
 • Ateinančiais metais numatoma organizuoti ekonomikos olimpiadą Gruzijos mastu tarp universitetų ir mokyklų.
Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas „Nepriklausomos moterys“ Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras „Co-Participant" 6 703,90 EUR

TIKSLAS: sudaryti galimybes moterims lavintis ir užsidirbti, tapti socialiai ir ekonomiškai aktyviomis bei nepriklausomomis tuo pačiu suteikiant galimybę moterims ir vaikams, patyrusiems smurtą šeimoje, gauti psichologinę paramą.

REZULTATAI:

 • Khashuri miestelyje įkurtame moterų centre trys grupės moterų mokytos buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, verslo steigimo pagrindų, verslo plano sukūrimo, pirmosios pagalbos suteikimo ir smulkių amatų - virėjos, kirpėjos, mezgėjos, augalininkystės;
 • Moterų teisių gynimo ekspertas bei psichologas supažindino dalyves su  moterų teisėmis bei išmokė suteikti psichologinę pagalbą sau ir vaikams po patirto smurto šeimoje.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas

Gruzijos Pajamų tarnybos (Muitinės) institucinių gebėjimų stiprinimas

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

18.400 EUR

TIKSLAS: Perduoti patirtį ir teorines žinias Gruzijos muitinės pareigūnams bei stiprinti Gruzijos pajamų tarnybos institucinius gebėjimus prekių klasifikavimo, nomenklatūros tvarkymo bei kilmės srityse, prisidedant prie Gruzijos pajamų tarnybos modernizavimo ir euro-integracinių siekių rėmimo;


REZULTATAI:

 • Pravesti 2 teoriniai seminarai Gruzijos muitinės pareigūnams Gruzijoje (Tbilisyje ) ir 2 praktiniai seminarai Lietuvoje (Vilniuje);
 • Tikslinėse darbo grupėse apmokyti 79 Gruzijos muitinės pareigūnai;
 • Parengtos rekomendacijos naujų teisės aktų rengimo prekių muitinio įvertinimo kontrolės srityje, teisinio reguliavimo tarifinio prekių klasifikavimo ir kilmės srityje, pateiktos rekomendacijos AEO koncepcijos praktiniam taikymui;
 • Parengta metodinė medžiaga projekte numatytomis temomis;
 • Projektas viešintas URM ir Muitinės departamento tinklalapiuose, ESBO EAK (Ekonomikos ir aplinkosaugos komiteto) susitikimo metu pristatyta LR muitinės VB veikla Gruzijoje bei informacija paviešinta LR nuolatinės atstovybės Vienoje interneto svetainėje. Gruzijos pajamų tarnyboje lankėsi žurnalistai iš Lietuvos ir domėjosi vykdomu projektu.

Klaipėdos rajono ir Akhmetos rajono savivaldybių patirties mainai turizmo srityje

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

6.970 EUR

TIKSLAS: Perduoti Lietuvos vietos savivaldos turizmo plėtros planavimo ir įgyvendinimo patirtį Gruzijos Akhmetos rajono savivaldybės atstovams.

REZULTATAI:

 • 19-os asmenų grupei Gruzijoje pravesti 1 dienos mokymai apie turizmo plėtros planavimą ir įgyvendinimą;
 • Surengta 1 diskusija su Akhmetos rajono savivaldybės administracijos darbuotojais bei politikais turizmo politikos bei plėtros klausimais;
 • Aplankyti 6 Akhmetos turizmo objektai, 2 turizmo verslo subjektai;
 • Įvyko Gruzijos atstovų (5 asmenų) susitikimas su Klaipėdos raj. savivaldybės valdžios atstovais, Klaipėdos raj. Turizmo tarybos nariais ir turizmo informacijos centro darbuotojais;
 • Surengtas 1 susitikimas su verslo/bendruomenių, teikiančių turizmo paslaugas, atstovais;
 • Suorganizuota 1 apskritojo stalo diskusija su Klaipėdos raj. savivaldybės vadovais, Klaipėdos raj. Turizmo tarybos nariais bei savivaldybės administracijos darbuotojais dėl patirties mainų turizmo srityje;
 • Parengta 1 Akhmetos rajono turizmo plėtros programa.

Institucinių gebėjimų stiprinimas aplinkos apsaugos ir klimato kaitos srityse

Lietuvos gamtos fondas

14.860 EUR

TIKSLAS: Sustiprinti Gruzijos institucinius pajėgumus aplinkos apsaugos srityje, ypač subalansuotos miškininkystės ir biologinės įvairovės apsaugos miško ekosistemose srityse.

REZULTATAI:

 • Įvyko 25 susitikimai su Gruzijos Aplinkos ir Gamtinių Resursų apsaugos ministerijos (MENRP), Nacionalinės Gruzijos miškų agentūros (NFA), Saugomų teritorijų tarnybos (APA), privataus sektoriaus, NVO atstovais;
 • Parengti ir išsiųsti 7 laiškai su komentarais naujai rengiamiems įstatymams „Biologinės įvairovės įstatymas“, „Miško kodas“, „Medžioklės įstatymas“, PAV (poveikio aplinkai vertinimo) įstatymas“;
 • Parengtas išsamus (64 ps.) politikos dokumentas, apibūdinantis Lietuvos patirtį vykdant Buveinių ir Paukščių Direktyvas,  steigiant ir tvarkant Natūra 2000 teritorijas;
 • Pravestas seminaras Tbilisyje, kurio tikslas buvo pristatyti Lietuvos patirtį ir pavyzdžius, aptarti ruošiamus naujus Gruzijos aplinkosauginius įstatymus, tokius kaip „Gamtos apsaugos“, „Miškininkystės“ įstatymus ir jų atitikimą Europos Sąjungos teisės aktams;
 • Suorganizuota mokomoji išvyka į potencialias Emeraldo tinklo vietas: Algeti Nacionalinį parką ir Dashbash kanjoną;
 • Parengta atvejo analizė, publikuota LGF ir GA internetiniuose puslapiuose.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

The New Europe Clarion (The Clarion)

UN Association of Georgia - UNAG (Gruzija)

15.000 EUR

TIKSLAS: Lietuvos ir Gruzijos pilietinių ir mokslo bendruomenių bendradarbiavimas, skatinantis ir formuojantis Europos politinę darbotvarkę.

REZULTATAI:

 • Internetinė platforma www.theclarion.eu pradėjo veikti anglų kalba 2015 m. rugsėjo 09 d. Per pirmuosius 2016 m. mėnesius internetinės svetainės dizainas buvo visiškai atnaujintas. Daugiausia dėmesio skirta puslapio gruziniškai versijai bei rusiškos versijos pagrindų kūrimui. Dabar tinklalapis prieinamas trimis kalbomis. Publikuoti 35 straipsniai, įsipareigota papildomai publikuoti dar 10 straipsnių;
 • „Clarion“ įtvirtino tvarias partnerystes su akademinėmis ir pilietinės visuomenės platformomis (Vilniaus universitetu, Carnegie Europe‘s Ukraine Reform Monitor project, Kennan Institute of the Wilson Center) ir pritraukė papildomų lėšų iš kitų fondų projekto poveikio didinimui (Black Sea Trust of the German Marshal Fund nuo 2015 m. spalio 23 d. finansavo 34 934 JAV dolerių). Tinklas plečiamas, kad įtrauktų bent 1 Rytų Partnerystės valstybę (prioritetas – Ukraina).

Gruzijos mokytojų gebėjimų stiprinimas didinti jaunimo supratimą apie Gruzijos europinės integracijos procesus

Georgian Institute for Strategic Studies (GISS)

10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Informuoti Gruzijos visuomenę apie demokratinius procesus bei ES – Gruzijos vertybes, kurios formuoja šią partnerystę, taip pat galimybes, kurias suteikia eurointegracija. Projektas koncentruojasi ties svarbia visuomenės grupe – mokytojais ir jaunimu regionuose.

REZULTATAI:

 • Mokytojų regionuose suvokimo apie ES – Gruzijos santykius didinimas;
 • Koncentruojantis į mokytojus ir regionus, kuriuose gyvena etninės mažumos, projektas pasiekė didelį ratą visuomenės, bei turės ilgalaikį poveikį;
 • Pasinaudodami naujomis žiniomis, įgytomis projekto metu, mokytojai skleis informaciją tarp savo mokinių;
 • Pažymėtinas mokytojų, kaip pasaulėžiūros formuotojų ir autoritetų vaidmuo, formuojant jaunimo vertybių bazę;
 • Projektas apjungė mokytojus ir mokinius, kurie projekto dėka daugiau sužinojo apie ES – Gruzijos santykius ir taps Gruzijos euroatlantinio kurso rėmėjais.
Renkuosi švarią Gruziją VšĮ „Pozityvūs pokyčiai“ 2.600 EUR

TIKSLAS: stiprinti visuomenės sąmoningumą aplinkosaugos srityje

REZULTATAS:

 • Projekto tikslai įgyvendinti konferencijos ir projekto vykdytojų vizito metu, kuomet susitikimuose su vietos valdžios atstovais, bendruomenėmis bei NVO buvo pasidalinta Lietuvos patirtimi bei praktiniais metodais, kaip sukurti sąlygas kelti Gruzijos piliečių sąmoningumą aplinkosaugos srityje;
 • Aplinkos tarša yra itin opi problema šalyje, todėl projektu bandyta paraginti visuomenę aktyviau dalyvauti aplinkosauginėje veikloje;
 • Užmegzta partnerystė tarp Lietuvos ir Gruzijos NVO veikiančių aplinkosaugos srityje.

Rinkėjų sąmoningumo skatinimas tarp Gruzijos jaunimo

Georgian Institute of Politics (GIP)

4.900 EUR

Diplomatines atstovybės projektas

TIKSLAS: Didinti rinkėjų sąmoningumą ir pilietinį aktyvumą Gruzijos regionuose parlamento rinkimų akivaizdoje.

REZULTATAI:

 • Patirties tarp Lietuvos ir Gruzijos NVO pasidalinimas rinkimų stebėjimo ir pilietinio aktyvumo didinimo temomis;
 • Rinkėjų motyvacijos ir dalyvavimo politiniuose procesuose didinimas ypač jaunimo regionuose tarpe;
 • Projekto metu vykę mokymai pakeitė supratimą apie parlamento atsakomybę bei rinkimų procesą, kuris nesibaigia vien balsavimu;
 • Skatino jaunimo aktyvumą regionuose, kur gyvena tautinės mažumos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parama regionų vystymuisi

ES AA ir DCFTA galimybės regionų vystymui

Free University of Tbilisi

Media outlet Tabula

10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Užtikrinti, kad Gruzijos visuomenė būtų tinkamai informuota apie ES AA ir DCFTA teikiamus privalumus bei galimybes, importo – eksporto procedūras, gamintojams keliamus reikalavimus.

REZULTATAI:

 • Gruzijos gamintojai informuoti apie DCFTA privalumus bei teikiamą naudą;
 • Regionų žurnalistai sukūrė ekspertinę bazę ir galės profesionaliai stebėti AA sutarties įgyvendinimo procesą;
 • Kova su antivakarietiška propaganda. Griaunami mitai apie sudėtingas ir komplikuotas ES rinkos pasiekimo procedūras, kuriami Rusijos propagandos.

Tvaraus Akhalkalaki, Akhaltsikhe, Bolnisi ir Tetriskaro rajonų žemės ūkio vystymosi skatinimas, įdiegiant intensyvias daugiamečių produktyvių ir ekologiškai saugių pusiaužemaūgių vasmedžių bei daržovių sodinimo ir derliaus nuėmimo technologijas bei sukuriant galimybes perdirbti ir parduoti vietoje išaugintus vaisius

Public Movement Multinational Georgia

24.985 EUR

TIKSLAS: tvarios žemdirbystės plėtra 4 savivaldybėse.

REZULTATAI:

 • Paruoštas, išverstas ir išplatintas metodinis vadovas su detaliu aprašymu, kaip taikyti intensyvios sodininkystės technologijas. Šis vadovas pristatytas suinteresuotoms grupėms visose keturiose savivaldybėse bei paskelbtas Public Movement Multinational Georgia tinklalapyje;
 • Pasodinti nedideli žemaūgių slyvų ir abrikosų sodai 3 savivaldybių centruose, siekiant skatinti ir populiarinti intensyvios sodininkystės technologijas;
 • Tetritskaro savivaldoje apsodintas 5 hektarų plotas, kuriame vaisiai auginami didele apimtimi;
 • Nupirktos ir Tetritskaro savivaldybėje įdiegtos vaisių džiovinimo technologijos, leidžiančios ūkininkams džiovinti ir parduoti užaugintus vaisius užsienio bei Lietuvos rinkose.

Pieninės galvijininkystės kooperatyvų konkurencingumo didinimas Adžarijos Autonominėje Respublikoje

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras

17.940 EUR

TIKSLAS: smulkių ūkių konkurencingumo stiprinimas plėtojant pieninę galvijininkystę Adžarijoje.

REZULTATAI:

 • 4 Adžarijos smulkieji ūkininkai atnaujino savo ūkių pieninių galvijų bandas. 1 ūkininkas įsigijo 4 karves, 2 – po 2 vnt. ir 1 – 1 vnt.;
 • Projekto ataskaitos pateikimo metu jau buvo apsėklintos ir veršingomis tapusios 5 karvės (šiuo metu apsėklintos visos 9 karvės);
 • Surengtas mokymo seminaras Agropaslaugų centro prie Adžarijos Žemės ūkio ministerijos specialistams (sėklintojams, zooinžinieriams ir veterinarijos gydytojams), Adžarijos žemės ūkio ministerijos specialistams, ūkininkams;
 • 20 Adžarijos smulkių ūkininkų apmokyti galvijų priežiūros;
 • Užmegzti ryšiai su Adžarijos žemės ūkio ministerija;
 • Parengtas tęstinis projektas pagal URM 2017 m. skelbtą koncepciją.

Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje

Viešoji įstaiga „NEW IDEAS“

16.000 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų vystymąsi keliant sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikaciją.

REZULTATAI:

 • 2016 m. gegužės-birželio mėn. ir rugpjūčio-rugsėjo mėn. Lietuvoje lankėsi 14 gydytojų iš Gurijos ir Adžarijos sveikatos priežiūros įstaigų - kardiologai, reanimatologai, anesteziologai bei šeimos gydytojai. Jie kartu su Santariškių klinikų atitinkamų specializacijų bei aukštos kvalifikacijos  specialistais vykdė praktinius užsiėmimus;
 • Lietuvos ir Gruzijos visuomenė buvo informuota apie vykdomą projektą ir jo veiklas.

Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas

Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras“Co-participant“

„Nepriklausomos moterys“

8.952 EUR

TIKSLAS: Sudaryti galimybes moterims lavintis ir užsidirbti, tapti socialiai ir ekonomiškai aktyviomis bei nepriklausomomis tuo pačiu suteikiant galimybę moterims ir vaikams, patyrusiems smurtą šeimoje, gauti psichologinę paramą.

REZULTATAI:

 • Khashuri miestelyje įkurtas moterų centras, kuriame tris kartus per savaitę po 5 valandas vyko įvairūs užsiėmimai;
 • Dvi grupės moterų (po 15 asmenų) lankė buhalterijos, kompiuterinio raštingumo, verslo steigimo pagrindų, pirmosios pagalbos suteikimo ir smulkių amatų - virėjos, kirpėjos, mezgėjos, augalininkystės - kursus (viso 34 moterys nuo projekto pradžios), kuriuos vedė šių sričių specialistai;
 • Moterys išklausė moterų teisių gynimo eksperto paskaitų apie moterų teises;
 • Moterys išklausė psichologo paskaitas, išmoko suteikti psichologinę pagalbą sau ir vaikams po patirto smurto šeimoje, sustiprėjo jų savivertė;
 • Suorganizuota baigiamoji konferencija, kurios metu visoms moterims buvo įteikti kursų baigimo pažymėjimai;
 • Keletas moterų, baigusios kursus, įsidarbino kirpėjomis, pardavėjomis, padavėjomis, grupė moterų sukūrė verslo planą ir ruošiasi pradėti nuosavą verslą.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Geras valdymas

The New Europe Clarion (The Clarion)

UN Association of Georgia - UNAG (Gruzija)

11.742 EUR

TIKSLAS: Gruzijos pilietinės visuomenės ir politinės bendruomenės geresnė integracija į Europos politikos debatus.

REZULTATAI:

 • Portalas populiarino diskusijas apie europinę politiką (ypač apie Europos rolę remiant saugumą ir taiką, RP valstybių poveikį Europos politikai) RP šalyse;
 • Kovota prieš mitus ir neteisingas ES politikos interpretacijas.

Techninė pagalba ir aukšto lygio Lietuvos ekspertų konsultacijos Gruzijai ir Moldovai įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES

VšĮ ESTEP

51.625,9 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Padėti Gruzijai ir Moldovos Respublikai įgyvendinti Asociacijos susitarimus su ES, t.y. parengti įgyvendinimo (institucinę ir procedūrinę) infrastruktūrą bei tam reikalingus išteklius, kad absoliuti dauguma suplanuotų priemonių būtų įgyvendintos laiku ir pagal Asociacijos sutartyse bei jas operacionalizuojančiose darbotvarkėse numatytą grafiką.

REZULTATAI:

 • Projekto vykdymo metu Gruzijai suteikta 58 darbo dienos konsultacijų, Moldovai suteikta 49 darbo dienos konsultacijų;
 • Organizuoti Gruzijos ir Moldovos Respublikos valstybės tarnautojų specialistų trumpalaikiai studijų vizitai į Lietuvą siekiant pasinaudoti Lietuvos patirtimi įgyvendinant asociacijos susitarimus su ES konsultuojantis konkrečiais planavimo ir įgyvendinimo klausimais (2 vizitai, kuriuose dalyvavo 9 specialistai).

Socialinių paslaugų gerinimo modelis Ozurgeti ir Alytaus rajono savivaldybėms

Alytaus rajono savivaldybės administracija

4.719,45 EUR

TIKSLAS: Sukurti bendrą abiem savivaldybėms socialinių paslaugų (pensijų išmokų, neįgaliųjų, senų žmonių ir socialiai remtinų žmonių ir t.t.) plėtros modelį.

REZULTATAI:

 • Pasidalinta socialinių paslaugų teikimo patirtimi ir įžvalgomis dėl plėtros;
 • Sukurtas modelį, kaip socialinių paslaugų teikimą valdyti centralizuotai ir integruoti į savivaldybės sprendimų priėmimo procesą, strateginį planavimą.

Gruzijos Pajamų tarnybos (muitininkų) institucinių gebėjimų stiprinimas

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

13.622,19 EUR

TIKSLAS: Sustiprinti Gruzijos muitininkų profesinius gebėjimus (1) prekių muitinio įvertinimo ir tikrinimo; (2) tarifinio prekių klasifikavimo ir prekių kilmės; (3) muitinio tikrinimo po muitinio įforminimo; (4) įgaliotų ekonominių operatorių parengimo srityse.

REZULTATAI:

 • Apmokyta maždaug 120 Gruzijos Pajamų tarnybos pareigūnų;
 • Parengtos rekomendacijos Gruzijos teisinės bazės tobulinimui.

Laboratorinių tyrimų gebėjimų stiprinimas Adžarijos Autonominėje Respublikoje

Nacionalinis maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutas

4.434 EUR

TIKSLAS: Tobulinti Adžarijos Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto darbuotojų institucinius gebėjimus maisto produktų saugos srityje.

REZULTATAI:

 • Įsisavinta polimerazės grandininės reakcijos tyrimo metodika gyvūnų užkrečiamųjų ligų tyrime;
 • Įsisavinta polimerazės grandininės reakcijos tyrimo metodika diagnozuojant Escherichia coli O157:H7 maisto produktuose;
 • Įsisavinta dioksinų tyrimo metodika maisto produktuose.

HACCP ir ISO standartų diegimo Adžarijos regione skatinimas

NVO „Intellect"

10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Informacijos apie maisto produktams bei pašarams taikomus tarptautinius standartus sklaida Vakarų Gruzijoje, Adžarijos regione; konsultacinio centro steigimas; parama NVO užtikrinant standartų diegimo procesą.

REZULTATAI:

 • Vietos savivaldybėms pristatyta projekto įgyvendinimo metodika, steigiamas konsultacinis centras;
 • Įdiegti  rizikos veiksnių analizės svarbiųjų valdymo taškų (HACCP)  bei tarptautinės standartizacijos organizacijos (ISO) standartai.

Demokratija ir pilietinė visuomenė

Jaunimo debatai ES integracijos tema

NVO „Georgia‘s Reforms Associates - GRASS"

4.600 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Etninių mažumų jaunimo įtraukimas į debatų apie Gruzijos integraciją į europines struktūras simuliacijas. Projektas apima pietų Gruzijos regionus, Achalkalakį, Samtsche-Džavachetiją ir Ninotsmindą.

REZULTATAI:

 • Surengti pirmieji debatai aštuoniuose Ninotsmindos ir Achalkalakio mokyklose. Debatuose dalyvavo apie šimtas dvyliktokų;
 • Projekto rėmuose birželio 21-22 dieną vyko diskutavimo įgūdžių tobulinimo mokymai, taip pat moksleiviai buvo supažindinti su esama ES ir Gruzijos santykių situacija. Mokymuose dalyvavo dvidešimt du  mokiniai iš šešių mokyklų;
 • Šiuo metu projekto vykdytojai steigia jaunimo debatų klubus.

Regionų pilietinės visuomenės grupių sąmoningumo stiprinimas gilinant žinias apie Gruzijos integracijos į ES teikiamas programas

NVO „The Georgian Institute for Strategic Studies" 

4.600 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAI: Remti ir skatinti Gruzijos integraciją į Europos Sąjungą.
 
REZULTATAI:

 • Įvairiuose Gruzijos regionuose (Goryje, Marneulyje, Achaltsichėje, Kutaisyje ir Telavyje) projekto vykdytojai vietos pilietinės visuomenės atstovams vedė mokymus apie Gruzijos integracinius procesus, vizų liberalizavimo planą, išsamią ir visapusišką laisvosios prekybos erdvę, asociacijos su ES sutartį ir potencialią naudą;
 • Projekto dalyviams gegužės 18 d. (Goryje), birželio 1 d. (Marneulyje),  3 d. (Kutaisyje), 15 d. (Achaltsichėje)  ir liepos 6 d.  (Telavyje) buvo rodomas dokumentinis filmas „Moldova - lost in Transition". Filmas pasakoja Moldovos integracijos į  Europos Sąjungą kelią.

„Moldovos ir Gruzijos Europos integracija: sektorinis bendradarbiavimas ir viešojo diskurso kokybės gerinimas“

Rytų Europos studijų centras

7.202,71 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Padidinti Moldovos ir Gruzijos piliečių informuotumą apie Europos integraciją, paneigiant egzistuojančius neigiamus stereotipus.

REZULTATAI:

 • Padidintos vietos bendruomenių (studentų, pilietinės visuomenės, žurnalistų) probleminiuose ir atokiuose Moldovos ir Gruzijos regionuose žinios apie Europos integraciją;
 • Po 4 atrinktus žurnalistus ir politikos apžvalgininkus iš Moldovos ir Gruzijos įgijo daugiau žinių anti-propagandinių technikų, informacinio karo, Europos integracijos ir Europos saugumo temomis (tai ilgainiui turėtų padidinti Europos politikos diskurso kokybę šiose šalyse);
 • Parengta ir publikuota po 4 analitinius straipsnius apie Europos integracijos mitus, vyraujančius Moldovos ir Gruzijos viešojoje erdvėje;
 • Susitikimų su tikslinėmis bei labiau euroskeptiškomis grupėmis Moldovoje (kairiosios partijos) ir Gruzijoje (ortodoksų bažnyčia) metu  siekta suteikti daugiau informacijos apie eurointegracijos privalumus ir pasiųsti signalą, jog Lietuva tvirtai palaiko šių šalių Europos integracijos procesą bei yra pasirengusi padėti išspręsti jiems kylančius keblumus.

Europos Tarybos Generalinės Asamblėjos posėdžio simuliacija Tbilisyje

Gruzijos jaunas  delegatas Jungtinėse Tautose ir Visuotinės Taikos Federacijos atstovas Gruzijoje 

620 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Skatinti jaunimo tiesioginį dalyvavimą diskusijose ir priimant sprendimus pasaulinės svarbos politinių ir demokratijos, žmogaus teisės, socialinių, švietimo, sveikatos apsaugos, migracijos, kultūros, lyčių lygybės ir solidarumo užtikrinimo klausimų.

REZULTATAI:

 • Europos Tarybos Generalinės Asamblėjos posėdžio simuliacija Tbilisyje sutelkė daugiau nei keturis šimtus studentų iš įvairių Gruzijos regionų. Projekto inauguracijos ceremonijoje kalbėjo Europos Komisijos atstovybės Gruzijoje atstovas bei Gruzijos sporto ir jaunimo reikalų ministro pavaduotojas kuris padėkojo LR ambasadai Gruzijoje - vienintelei tarptautinei projekto finansinei rėmėjai.

Švietimas

Europos pamokos

VšĮ Šiuolaikinių didaktikų centras

13.980,44 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Padėti Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti švietimo reformas sukuriant ir atnaujinant su ES integracija susijusias švietimo programas bendrojo lavinimo mokykloms ir taip prisidėti prie europinių vertybių ugdymo.

REZULTATAI:

 • Sukurta laisvai pasirenkama programa „Švietimas Europos integracijai“ Gruzijos bendrojo lavinimo mokykloms. Programa apima tokias temas kaip Europos Sąjunga, ES institucijų sistema ir jų reikšmė, ES vystymosi politika, Gruzija ir ES ir kt;
 • Programa „Švietimas Europos integracijai“ išbandyta 3 Gruzijos mokyklose. Bandyme dalyvavo 46 10-os klasės mokiniai;
 • Atnaujinta laisvai pasirenkama programa „Švietimas Europos integracijai“ Moldovos bendrojo lavinimo mokykloms. Programa apima tokias temas kaip Europa, Europos civilizacija, vieningos Europos idėja, ES įkūrimas, ES institucijos, susitikimai ir sprendimų priėmimas Europos Parlamente, bendra Europos valiuta – ekonominės ES sanglaudos pagrindas, mokykla ir švietimas ES, jaunimas ES, Moldova prieš ir po Europos Asociacijos susitarimo prašymo, naujos Moldovos produktų eksporto rinkos, ES ir šiuolaikinio pasaulio iššūkiai, ES ir arabų migracijos krizė, kokia ateitis laukia Europos ir kt;
 • Programa išbandyta 3 Moldovos mokyklose. Bandyme dalyvavo 58 12-os kl. mokiniai.

Žiniasklaida

Atsparumo propagandai stiprinimas Gruzijoje ir Moldovoje - regioninės žiniasklaidos ir NVO aktyvistų mokymai

Rytų Europos studijų centras

14.951,84 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti Moldovos ir Gruzijos žurnalistų gebėjimus atremti rusišką propagandą, o visuomenių – atsparumą tokiai propagandai, gerinti jų žinias apie ES.

REZULTATAI:

 • Sukurta mokymų metodika ir medžiaga;
 • Organizuoti Moldovos  (4 asm.) ir Gruzijos (4 asm.) žurnalistų 4 d. mokymai Vilniuje apie propagandos technikas ir jų atpažinimą;
 • Organizuoti Lietuvos ekspertų (4 asm.) seminarai Moldovoje ir Gruzijoje šių šalių akademikams, studentams, žiniasklaidai apie propagandos ir anti-propagandos technikas;
 • Parengti ir publikuoti 4 Moldovos ir 4 Gruzijos regioninių žurnalistų straipsniai apie Rusijos propagandą, jos apraiškas šiose šalyse siekiant dekonstruoti kuriamus mitus;
 • Projekto metu suteiktos žinios Moldovos ir Gruzijos žurnalistams, pilietinės visuomenės atstovams, patobulėję jų profesiniai gebėjimai ir įgūdžiai, atsparumas propagandai; mokymų medžiaga išplatinta visam Gruzijos ir Moldovos regioninių žurnalistų tinklui;
 • suteikta alternatyvi informacija visuomenei apie Europos integraciją;
 • išplėstas neformalus žurnalistų tinklas.

Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas

„Nepriklausoma moteris“

Pilietinio įsitraukimo vystomasis centras

3.058,5 EUR

TIKSLAI:

 • Didinti įsidarbinimo galimybes moterims ir jaunoms mergaitėms;
 • Tobulinti moterų profesinius įgūdžius ir gilinti jų žinios;
 • Kelti moterų ir mergaičių supratimą per lyderystės įgūdžių vystymą;
 • Lavinti profesinius įgūdžius vidutinio amžiaus moterims per neformalų įsitraukimą į aukštąjį mokslą;
 • Skatinti moterų įsitraukimą į pilietinį aktyvumą ir integraciją į visuomenę.

REZULTATAI:

 • Moterys ir mergaitės įgijo naujų žinių ir įgūdžių, padidėjo jų savęs vertinimas;
 • Įvykdyti kas savaitiniai susitikimai su moterų teisių ekspertu bei psichologu;
 • Organizuoti  profesiniai mokymai 3 kartus per savaitę;
 • Bendravimas su ekspertais padėjo moterims įveikti turėtas psicho-socialines problemas ir padidino jų savivertę.

Moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo stiprinimas Gruzijoje: Pankisio slėnis ir Akhalgori

Dr. Gražvydas Jasutis/ VšĮ "Trust in development"

7.712,53 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie Pankisio slėnio (Šiaurės Gruzija, Kakheti regionas) moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo stiprinimo; prisidėti prie Akhalgorio (gyvenančių Prezeti, Tserovani ir Tsilkani pabėgėlių gyvenvietėse) moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo stiprinimo

REZULTATAI:

 • Moterys įgijo žinių apie nuosavo smulkaus verslo steigimą (15 moterų)/ verslo administravimo tobulinimą (15 moterų);
 • Tarptautinė bendrija sužinojo daugiau apie Pankisio slėnio ir Akhalgori moterų problematiką.

Įgalinimas per dalinimasi: moterys (po)konfliktinėse situacijose

VšĮ Lygių galimybių plėtros centras

14.985,68 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Gruzijos ir Palestinos moterų ekonominis ir socialinis įgalinimas, siekiant įveikti (po)konfliktinių ir krizinių situacijų pasekmės, ir Lietuvos visuomenės informavimas apie šių šalių moterų padėtį.

REZULTATAI:

 • Lietuvoje organizuotas Gruzijos (6 asm.), Palestinos (3 asm.) ir Lietuvos (6 asm.) moterų - vietos bendruomenių lyderių forumas (3,5 d.), kurio metu dalyvės dalinosi savo darbo ir aktyvizmo patirtimi, buvo įgalintos šviesti vietinę visuomenę lyčių lygybės, demokratinių principų, moterų politinio aktyvumo klausimais. Jos buvo apmokytos teikti paramą pilietinei visuomenei socialinės rūpybos ir švietimo srityse siekiant įveikti konfliktų ir krizinių situacijų pasekmes. Lankėsi EIGE, privačiame Vilniaus darželyje „Nendrė“, Kėdainių raj. savivaldybėje;
 • Forumo metu sukauptos informacijos pagrindu buvo sukurtas filmukas apie Palestinos ir Gruzijos moterų padėtį, išplatintas projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose, naudojamas švietimo tikslais;
 • Parengti ir publikuoti 4 straipsniai apie pilietinės visuomenės situaciją projekto šalyse, išplatinti projekto organizacijų tinklalapiuose, Facebook paskyrose kituose internetiniuose portaluose;
 • Forume įgytą patirtį moterys pritaikė savo vietos bendruomenėse ir kasdieniame aktyvizme siekdamos teisingesnės ir moterims palankesnės visuomenės.

Regionų vystymas ir savivalda

Tvaraus Akhalkalaki, Akhaltsikhe, Bolnisi ir Tetriskaro rajonų žemės ūkio vystymosi skatinimas, įdiegiant intensyvias daugiamečių produktyvių ir ekologiškai saugių pusiaužemaūgių vaismedžių bei daržovių sodinimo ir derliaus nuėmimo technologijas bei sukuriant galimybes perdirbti ir parduoti vietoje išaugintus vaisius

Public Movement
Multinational Georgia (Georgia)

24.795,59 EUR

TIKSLAS: Tvarios žemdirbystės plėtra 4 savivaldybėse.

REZULTATAI:

 • Įvykdyta naujų sodininkystės/daržininkystės technologijų plėtra 4 savivaldybėse;
 • Įvestos naujos vaisių ir pomidorų džiovinimo technologijos vienoje iš savivaldybių.

 Sveikatos apsauga

Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje

VšĮ „New Ideas“

16.490,25 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų vystymąsi keliant sveikatos priežiūros įstaigų specialistų kvalifikaciją.

REZULTATAI:

 • Lietuvoje apmokyti 7 šeimos gydytojai iš Adžarijos ir Gurijos regionų;
 • Mokymų metu sustiprinti 7 sveikatos priežiūros įstaigų specialistų gebėjimai, bei pakelta jų kvalifikacija.
 • Gruzijoje apmokyta 120 gydytojų iš Gurijos ir Adžarijos regionų;
 • Į Lietuvą atvyko 8 gydytojų grupė iš Gruzijos, kurie turėjo galimybę iš arti susipažinti su gydymo procesu Lietuvoje;
 • Gruzinų kalba parengta ir išleista leidinių „Klinikinių sprendimų priėmimų Vadovas‘;
 • Lietuvos ir Gruzijos visuomenė buvo informuota apie vykdomą projektą ir jo veiklas.

 

Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, padedant pasirengti būsimam ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui Parama Gruzijos Žemės ūkio ministerijai plėtojant administracinius ir institucinius gebėjimus Žemės ūkio ministerija

45 303, 99 Lt

(13 120, 94 Eur)

TIKSLAS: stiprinti Gruzijos Žemės ūkio ministerijos aukštesniosios grandies pareigūnų institucinius-administracinius gebėjimus, rengiantis struktūrinei žemės ūkio reformai, susijusiai su Asociacijos susitarimo įgyvendinimu.

REZULTATAI:

- Gruzijos pareigūnams pateiktos rekomendacijos dėl žemės ūkio sektoriaus pertvarkos, veterinarinės kontrolės ir veterinarinės tarnybos pertvarkos, žemės ūkio kooperatyvų ir bendrovių steigimo; apsilankymo Lietuvoje metu pareigūnai susipažino su Lietuvos mokslinių įstaigų, institucijų, kaimo ūkių, mėsos ir pieno perdirbimo centrų veikla.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, padedant pasirengti būsimam ES ir Gruzijos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui Techninė pagalba Gruzijos muitinei muitinio įvertinimo ir tikrinimų srityje Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

44 375,94 Lt

(12 852,16 Eur)

TIKSLAS: perduoti teorines žinias ir praktinę patirtį Gruzijos pajamų tarnybos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje.

REZULTATAI:

- išplėstos 45 Gruzijos muitininkų pareigūnų teorinės žinios ir praktiniai įgūdžiai (vizitai Lietuvos pasienio patikros postuose Vilniuje ir Klaipėdoje leis Gruzijos muitinės pareigūnams sklandžiau atlikti savo darbą); parengta metodinė medžiaga bus naudinga rengiant Gruzijos teisės aktus, reglamentuojančius prekių muitinį įvertinimą.

Regionų vystymasis ir savivaldos stiprinimas Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje Všį „New Ideas"

2014 m. skirta 27 983, 46 Lt

(8 104, 57 Eur)

TIKSLAS: stiprinti Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigas specialistų teorines žinias ir praktinius įgūdžius kardiologijos ir reanimatologijos srityse.

TARPINIAI REZULTATAI:

- 7 gydytojai pagilino savo žinias ir praktinius įgūdžius, susipažino su techninėmis naujovėmis širdies ligų diagnostikos srityje; gruzinų kalba parengtas ir išleistas vadovėlis padės kitiems gydytojams diagnozuoti širdies ligas.

Regionų vystymasis ir savivaldos stiprinimas Bitininkų gebėjimų stiprinimas Aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi asociacija „Mta-Bari"

30 000 Lt

(8 688,6 Eur)

TIKSLAS: apmokyti 28 bitininkus prižiūrėti bičių avilius ir rinkti/pakuoti medų pagal tarptautinius reikalavimus, siekiant skatinti medaus eksportą į ES šalis.

REZULTATAI: 28 bitininkai iš kaimų aplink Mtirala nacionalinį parką (Adžarijos autonominė respublika) išmoko prižiūrėti bites ir kopinėti/pakuoti medų pagal tarptautinius reikalavimus.

Regionų vystymasis ir savivaldos stiprinimas Chašurio miesto savivaldybės darbuotojų kvalifikacijos kėlimas siekiant stiprinti vietinę savivaldą NVO „Co-participant"

4 654, 26 Lt

(1 347, 96 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: gerinti Chašurio miesto savivaldybė darbuotojų administracinius gebėjimus.

REZULTATAI: mokymuose dalyvavo savivaldybės valdytojas, jo pavaduotojai, miesto tarybos pirmininkas ir dar 18 savivaldybės darbuotojų.  Jie buvo apmokyti rašyti projektus ir ataskaitas, „vieno langelio" principų  (greito ir efektyvaus piliečių aptarnavimo).

Pilietinės visuomenės stiprinimas ir lygių galimybių įtvirtinimas Moterų teisių stiprinimas atokiuose Gruzijos regionuose: Pankisio slėnio atvejis Všį „Trust in Development"

12 550 Lt

(3 634,73 Eur)

TIKSLAS: įvertinti moterų teisių būklę Pankisio slėnyje ir prisidėti prie jų stiprinimo.

REZULTATAI:

- 17 moterų dalyvavo 1 d. trukmės mokymuose apie jų teises ir galimybes tas teises įtvirtinti;

- 23 moterys dalyvavo seminare, kurioje EIVT ir Europos Komisijos atstovai Gruzijoje, Gruzijos moksliniai ekspertai aptarė moterų teisių padėtį Pankisio slėnyje;

- mokslinio straipsnio anglų kalba, publikuoto keliuose tarptautiniuose moksliniuose portaluose, ir mokslinio leidinuko anglų kalba dėka daugiau žmonių išgirdo apie Pankisio slėnio moterų teisių padėtį.

Pilietinės visuomenės stiprinimas ir lygių galimybių įtvirtinimas Moterų užimtumo didinimas ir verslumo skatinimas Gruzijoje

UAB „Perspektyvus projektas"

(Ambasados Gruzijoje remiamas projektas)

10 000 Lt

(2 896,20 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: pasikeisti patirtimi tarp lietuvių ir gruzinių verslininkių užmezgimas įtraukiant moteris į darbo rinką;

REZULTATAI:

- renginyje Tbilisyje dalyvavo 26 lietuvės moterys verslininkės, įskaitant Lietuvos moterų verslininkių asociacijos prezidentę, kuri su Gruzijos moterų verslininkių asociacija pasirašė bendradarbiavimo sutartį.

Pilietinės visuomenės stiprinimas ir lygių galimybių įtvirtinimas Moterų teisių stiprinimas pokonfliktinėse teritorijose: Akhalgorio rajonio atvejis Všį „Trust in Development

8 306,96 Lt/

(2 406,76 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: įvertinti moterų teises pokonfliktinėje (Pietų Osetijos) teritorijoje ir prisidėti prie jų stiprinimo.

REZULTATAI:

- 11 moterų iš Pietų Osetijos atvyko į Tbilisį, aptarė savo padėtį ir teises, dalyvavo/sužinojo įžanginiuose mokymuose apie savo pilietines teises.

Pilietinės visuomenės stiprinimas ir lygių galimybių įtvirtinimas Kompiuterinės klasės įrengimas siekiant tobulinti Oni rajono jaunimo įgūdžius Onio rajono savivaldybė

10 373, 22 Lt

(3 004,29 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: didinti jaunimo kompiuterinius ir socialinius įgūdžius.

REZULTATAI:

- įrengta kompiuterinė klasė 1-oje vidurinėje mokykloje.

Visuomenės informavimas apie euroatlantinės integracijos naudą Samtsche-Džavachetijoje gyvenančių etninių mažumų (armėnų) informavimas apie NATO NVO „Georgian Institute for Strategic Studies"

14 256, 16 Lt

(4 128,86 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Samtsche-Džavachetijoje gyvenančių armėnų informavimas jų gimtąją kalbą apie Gruzijos euroatlantinius siekius.

REZULTATAI:

- mokymuose dalyvavo 60 gyventojų iš minėto regiono; projekto metu buvo nustatyti aktualiausi gyventojams rūpimi klausimai, poreikiai. Į užduotus klausimus atsakė NATO informacinio centro kompetentingi darbuotojai.

Visuomenės informavimas apie euroatlantinės integracijos naudą Visuomenės informavimas apie NATO NVO „Multinational Georgia"

1 904,87 Lt

(551, 68 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Samtsche-Džavachetijoje gyvenančių armėnų informavimas jų gimtąją kalbą apie Gruzijos euroatlantinius siekius.

REZULTATAI:

- paskaitose dalyvavo 30 mokytojų iš minėto regiono. Projekto metu buvo nustatyti aktualiausi gyventojams rūpimi klausimai, poreikiai. Į visus užduotus klausimus atsakė, NATO informacinio centro kompetentingi darbuotojai.

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Patirties tiltas Lietuva-Gruzija

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

27.846 Lt

TIKSLAS: Perduoti Klaipėdos ir Plungės rajonų savivaldybių patirtį Gruzijos savivaldos ir bendruomenių atstovams strateginio planavimo bei visuomenės dalyvavimo savivaldoje srityse.

REZULTATAI: Suorganizuota mokymų sesija Gruzijoje, mokymų tema – strateginio valdymo procesų ir visuomenės dalyvavimo įtaka savivaldos valdyme ir bendruomenių raidos Lietuvoje pristatymas; mokymuose dalyvavo 55 dalyviai. Surengtas pažintinis vizitas Lietuvoje 5-iems Gruzijos atstovams.

2.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Apskrito stalo diskusija vizų liberalizavimo klausimais

GISS

17.955 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: parama eurointegraciniams procesams ir reformų patirties perdavimas

REZULTATAI: Surengta apskrito stalo diskusija, kurios metu vyriausybinių institucijų, NVO ir tarptautinių organizacijų atstovai bei ekspertai aptarė klausimus dėl vizų liberalizavimo.

3.

Parama regionų vystymuisi

Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje

VšĮ "NEW IDEAS"

48.000 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Gruzijos Gurijos ir Adžarijos regionų gyventojų sveikatos apsaugos ir bendradarbiavimo tarp skirtingo lygio sveikatos priežiūros įstaigų gerinimo.

REZULTATAI: Surengti du mokomieji vizitai: š. m. birželio 4–9 dienomis Lietuvoje lankėsi 8 gydytojų delegacija iš Gruzijos. Vizito metu svečiai lankėsi Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikose ir susipažino su naujausiais pasiekimais intervencinės kardiologijos srityje. Rugpjūčio 5–9 dienomis gydytojai iš Lietuvos vyko į Gurijos bei Adžarijos regionus ir pravedė mokymų ciklą. Dalyvavo 100 gydytojų iš Gruzijos. Parengtas ir išleistas informacinis lankstinukas gruzinų kalba „Širdies ir kraujagyslių ligų prevencija“ (1000 vnt.) ir išplatintas gydymo įstaigoms Gruzijoje.
Ateityje projekto vykdytojas planuoja mokymus surengti šeimos ir greitosios pagalbos gydytojams iš Gruzijos. Projekto partneriai Gruzijoje ketina inicijuoti pataisas ir papildymus teisės aktuose, reglamentuojančiuose skirtingo lygio regioninių sveikatos priežiūros institucijų bendradarbiavimą.
Informacija apie projekto veiklas buvo viešinama tiek Gruzijoje, tiek Lietuvoje: buvo parengtas ir transliuotas reportažas Gruzijoje Adjara TV, Lietuvos spaudoje paskelbti du straipsniai.

4.

Parama regionų vystymuisi

Kaimo turizmo paslaugų plėtra Adžarijos Autonominėje Respublikoje

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras

42.600 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Gruzijos Adžarijos Autonominės Respublikos žemės ūkio ministerijos pastangų skatinti regionų ekonomiką, plėtojant kaimo turizmo sektorių: išplėsti kaimo turizmo ūkių, užsiimančių žuvininkyste, teikiamų paslaugų spektrą, pagerinti paslaugų kokybę, sustiprinti žmogiškuosius gebėjimus ir paskatinti ūkių savininkus burtis į asociacijas.

REZULTATAI:  Perduota patirtis Adžarijoje surengiant mokymus, kuriuose dalyvavo 20 dalyvių: kaimo turizmo, žuvininkystės ūkių savininkai ir darbuotojai, Adžarijos žemės ūkio ministerijos darbuotojai.
- Įrengta bandomoji žuvies rūkykla Adžarijos žuvininkystės asociacijos patalpose Batumyje. Su šia asociacija buvo pasirašyta sutartis, įpareigojanti ją teikti žuvies rūkymo mokymo paslaugas vietos ūkininkams.
- Suorganizuotas pažintinis 4 dienų trukmės vizitas Lietuvoje 5-iems Adžarijos atstovams.

5.

Parama regionų vystymuisi

Ozurgiečio rajono turizmo sferos atstovų teoriniai-praktiniai mokymai Rokiškio rajone

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

9.000 Lt

TIKSLAS: Suteikti žinių ir įgūdžių projekto partneriams iš Gruzijos, dirbantiems turizmo vadybos srityje,  prisidėti prie turizmo sektoriaus Ozurgečio rajone plėtros.

REZULTATAI: 2013 m. balandžio mėnesį parengta projekto partneriams iš Gruzijos pritaikyta turizmo vadybos teorinių – praktinių mokymų Lietuvoje programa. Pagal šią programą birželio mėnesį buvo surengti mokymai Rokiškyje, kuriuose dalyvavo 5 svečiai iš Gruzijos. Mokymo dalyviai iš Gruzijos rugsėjo mėnesį pravedė seminarus Ozurgečio turizmo centre ir muziejuje šio rajono turizmo sferos koordinatoriams, organizatoriams ir kitiems, su turizmu susijusiems asmenims (30 žmonių), siekdami su savo kolegomis pasidalinti mokymų Rokiškyje metu įgytas žinias ir gebėjimus.

6.

Parama regionų vystymuisi

Šiuolaikiškos bibliotekos vizija Gruzijoje

Asociacija "Viešieji interneto prieigos taškai"

30.843 Lt

TIKSLAS: skatinti Gruzijos viešųjų bibliotekų tarpusavio dialogą bei glaudesnį bendradarbiavimą, pritaikant Lietuvos bibliotekų modernizavimo patirtį bei parengiant Gruzijos šiuolaikiškos bibliotekos viziją.

REZULTATAI: Suorganizuoti 3 seminarai–diskusijos iniciatyvinės darbo grupės nariams Gruzijoje (dalyvavo 10 narių). Suorganizuotas 3 dienų darbo vizitas į Lietuvą 3 gruzinų iniciatyvinės grupės nariams. Parengtas viešųjų bibliotekų ateities vizijos dokumentas gruzinų ir anglų kalbomis. Gruzijoje surengtos diskusija apie tai, kokia kryptimi turėtų vykti Gruzijos šalies bibliotekų plėtra. Diskusijoje dalyvavo Gruzijos valdžios, verslo įmonių, šalies viešųjų bibliotekų ir asociacijų atstovai, užsienio ekspertai (30 žmonių).

7.

Parama regionų vystymuisi

Nauja pradžia – Chašurio 1-ojo darželio antras gyvenimas (Projektas su Japonijos ambasada – darželio remontas ir vidinio kiemo sutvarkymas)

NVO Civitas Georgica (Gruzija)

50.000 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: parama Chašurio savivaldybės teikiamų socialinių paslaugų gerinimui

REZULTATAI: Projektas papildė Japonijos vykdomą darželio rekonstrukcijos projektą. Vaikų darželio teritorijoje įrengta nauja žaidimo aikštelė, tvora ir vidinis kiemas.

8.

Moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Gruzijos moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų stiprinimas Europos integracijos kontekste

Labdaros paramos fondas "Socialinių inovacijų fondas"

40.000 Lt

TIKSLAS: Gruzijos atstovus, suinteresuotus moterų ir vyrų lygių galimybių Gruzijoje užtikrinimu, supažindinti su Lietuvos ir ES moterų ir vyrų lygybės instituciniais mechanizmais, perduodant patirtį.

REZULTATAI: Suorganizuotas 4-ių Gruzijos atstovų 7-ių dienų trukmės mokomasis vizitas Lietuvoje. Vizito metu jie buvo supažindinti su Lietuvos ir Europos Sąjungos moterų ir vyrų lygių galimybių instituciniais mechanizmais. Parengta Gruzijos moterų ir vyrų lygybės institucinių mechanizmų problemų apžvalga ir pateiktos rekomendacijos, kuriomis vadovaujantis būtų stiprinami instituciniai moterų ir vyrų lygybės mechanizmai Gruzijoje.

9.

Parama kovai su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmu, branduolinio saugumo kultūros puoselėjimas

Seminaras branduolinio saugumo srityje Gruzijos kompetentingų institucijų aukštesniosios grandies pareigūnams

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pasieniečių mokykla

21.956 Lt

TIKSLAS: Ugdyti Gruzijos kompetentingų įstaigų (muitinės, pasienio, policijos, Užsienio reikalų ministerijos ir kt.) atstovų gebėjimus branduolinio saugumo srityje, pristatyti jiems kompetentingų įstaigų personalo mokymo infrastruktūrą ir mokymo modulius.

REZULTATAI: Lietuvoje 6-iems atstovams iš Gruzijos suorganizuotas 7 dienų trukmės mokomasis vizitas. Mokomojo vizito metu svečiai iš Gruzijos lankėsi Valstybinėje atominės energetikos saugos inspekcijoje, Radiacinės saugos centre, Ignalinos atominėje elektrinėje ir dalyvavo Branduolinio saugumo kompetencijos centro surengtuose mokymuose.

10.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Piliečių įsitraukimas į savivaldos organizavimo procesus NVO Coparticipatory (Gruzija)

4.680 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: skatinti piliečių dalyvavimą savivaldoje

REZULTATAI: Į projekto įgyvendinimą įtrauktas Chašurio miesto jaunimas; padidėjo gyventojų žinios apie savivaldos veiklos sistemą; piliečių ir savivaldos atstovų bendradarbiavimas tapo skaidresnis.

11.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Armėnų mažumos Samtskhe-Javakheti regione informavimas apie NATO, siekiant didinti visuomenės paramą Gruzijos integracijai į NATO NVO Daugiatautė Gruzija (Gruzija)

4.667 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: paskatinti aktyvesnį armėnų tautinės mažumos dalyvavimą visuomenės procesuose

REZULTATAI: Samtskhe-Javakheti gyvenanys armėnai, kurie sunkiai arba visiškai nekalba gruzinų kalba, įsitraukė į NATO informacinę veiklą.

12.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Akhalgorio rajono problematika: priverstinai perkelti asmenys ir jų ateitis

VšĮ Trust in Development (Lietuva)

2.700 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: sustiprinti institucijų ir pilietinės visuomenės gebėjimus spręsti rajono socialines problemas

REZULTATAI: Surengti mokymai, kuriuose pagrindinis dėmesys skirtas Gruzijos ir Pietų Osetijos konflikto metu priverstinai perkeltų asmenų iš Akhalgori rajono problemoms.

IŠ VISO

12

 

300.248 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Gruzijos regioninės politikos institucijų darbuotojų gebėjimų dalyvauti Europos Sąjungos išorės pagalbos projektuose stiprinimas

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

8.000 Lt

TIKSLAS: pagerinti Gruzijos regioninės politikos institucijų galimybes dalyvauti ES išorės pagalbos projektuose.

REZULTATAI: Už regioninę politiką atsakingoms Gruzijos vykdomosios valdžios institucijoms pristatytos Europos Sąjungos paramos galimybės regioninės politikos ir viešojo administravimo sistemos stiprinimo srityse, visų pirma orientuojantis į ilgalaikio bendradarbiavimo iniciatyvas, pvz., institucijų Dvynių programą.

2.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Parlamento rinkimų Gruzijoje stebėjimas

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

50.000 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: parama demokratiniams procesams.

REZULTATAI: RESC atrinkti stebėtojai iš Lietuvos stebėjo balsavimo bei balsų skaičiavimo procesus Tbilisio miesto ir regionų (Kutaisio, Rustavio, Gorio, Chašurio, Bordžomio, ir Telavio) apylinkėse, parengė stebėjimo ataskaitas.

3.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Lietuvos ir Gruzijos savivaldybių forumas

Lietuvos savivaldybių asociacija

20.000 Lt

TIKSLAS: patirties perdavimas Gruzijos savivaldos stiprinimui.

REZULTATAI: Forumo Tbilisyje metu susitiko bendradarbiaujančių ir pageidaujančių bendradarbiauti abiejų šalių savivaldybių vadovai. Buvo aptartos tolesnės bendros veiklos galimybės, ypač įgyvendinant vietos savivaldos bendradarbiavimui skirtas Europos Sąjungos vystomojo bendradarbiavimo iniciatyvas.

4.  

Aklumo dėl neišnešiotų naujagimių retinopatijos prevencija Gruzijos regionuose

Rasa Bagdonienė

31.970 Lt

TIKSLAS: sveikatos priežiūros institucijų gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI: Suteikta parama efektyvios neišnešiotų kūdikių aklumo prevencijos sistemos kūrimui ir diegimui Batumyje: gydytojai apmokyti diagnozuoti ir gydyti ligą, aprūpinti reikalinga diagnostine įranga, moksline – metodine literatūra, sergančių vaikų tėvai supažindinti su gydymo galimybėmis bei prevencija.

5.

Parama socialiniam ir ekonominiam vystymuisi

Viešųjų erdvių vystymas Chašurio mieste

Chašurio bibliotekų sąjunga

37.000 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas. Tai bendras Lietuvos VBPD programos, verslo ir vietos savivaldos projektas. Prie jo įgyvendinimo Lietuvos bendrovė "ACME grupė“ prisidėjo 17 tūkst. litų, Chašurio savaivaldybė – 23 tūkst litų.

TIKSLAS: Parama regionų infrastruktūros plėtrai

REZULTATAI: Šalia miesto bibliotekos, kuri buvo rekonstruota VBPD programos ir Lietuvos verslo lėšomis, įrengtas parkas, kuris buvo pavadintas Lietuvos sodu.

6.

Parama socialiniam ir ekonominiam vystymuisi

Svajonių kolona - labirintas, smulkiosios infrastruktūros plėtra Batumyje (III etapas)

VšĮ Tsuladzės skulptūra

6.800 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: smulkiosios infrastruktūros plėtra.

REZULTATAI: Pirmojo etapo metu 2010 metais buvo parengti eskizai, planai, bei susitarta su Batumio merija dėl bendradarbiavimo. 2011 metais bendras Lietuvos ir Gruzijos menininkų darbas „Svajonių kolona. Labirintas“ papuošė naująjį Batumio bulvarą, kurį kiekvieną vasarą aplanko vietos gyventojai ir tūkstančiai turistų. 2012 metais instaliacijai buvo įrengtas apšvietimas.

7.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Ateik ir tu: moderni Chašurio vaikų biblioteka/You Are Welcome to the Modern Khashuri Children Library

Asociacija Viešieji interneto prieigos taškai (VIPT asociacija)

40.000 Lt

TIKSLAS: didinti vaikų užimtumo galimybes Chašurio mieste, sukurti šiuolaikinę vaikų biblioteką, paremtą naujomis technologijomis, darbuotojų kompetencijų ugdymu ir naujomis kokybiškomis paslaugomis.

REZULTATAI: suremontuota vaikų biblioteka, darbuotojai apmokyti šiuolaikinių bibliotekos darbo metodų.

8.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Naujos knygos atnaujintai vaikų bibliotekai

Chašurio bibliotekų sąjunga

2.200 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas. Projekto, kuriuo buvo restauruota vaikų biblioteka Chašuryje, tęsinys.

TIKSLAS: pagerinti kultūros paslaugų vaikams kokybę.

REZULTATAI: Nupirkta vaikiškų knygų Chašurio vaikų bibliotekos fondams.

9.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Rokiškėnų darbo savaitė Gruzijoje

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

8.000 Lt

TIKSLAS: stiprinti Ozurgečio rajono kultūros įstaigų darbuotojų gebėjimus.

REZULTATAI: Lietuvos kultūros ekspertai padėjo kelti Ozurgečio rajono kultūros įstaigų darbuotojų kvalifikaciją, įvertino 2011 m. mokymų Lietuvoje metu gautų žinių panaudojimą veikloje, paruošė rekomendacijas tolesniam kultūrinės veiklos gerinimui.

10.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Pažinti- suprasti- veikti!

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

20.000 Lt

TIKSLAS: įtraukti jaunimą į rajono vystymo procesus.

REZULTATAI: Gruzijos Dušeti rajonui perteikta Lietuvos patirtis jaunimo verslumo ugdymo srityje, padedant vietos savivaldai sukurti palankias sąlygas plėtoti jaunų žmonių verslus, taip užtikrinant rajono ekonominį gyvybingumą ir konkurencingumą.

11.

Pilietinės visuomenės stiprinimas, jaunimo ir kultūrinis bendradarbiavimas

Jaunimas atveria sienas Rytų kaimynams

T.L.S korporacija Neo-Lithuania

14.000 Lt

TIKSLAS: sustiprinti studentų pilietinį aktyvumą ir savivaldą.

REZULTATAI: Studentų korporacija Neo-Lithuania užmezgė ryšius su gruzinų studentų organizacija. Gruzijos studentai, atvykę į Lietuvą, sužinojo, kaip veikia Lietuvos studentų organizacijos ir kokia jų reikšmė pilietinės visuomenės formavimui.

12.

Parama regionų vystymuisi

Gruzijos Gurijos regiono sveikatos priežiūros įstaigų veiklos vystymas kardiologijos srityje

VšĮ "Sveikatos mokymų institutas"

51.132 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Gruzijos Gurijos regiono įvairių lygių sveikatos priežiūros įstaigų kardiologinių paslaugų gerinimo.

REZULTATAI: Gruzijos medikai supažindinti su Lietuvos sveikatos apsaugos reformos pasiekimais, kurie bus naudojami regiono sveikatos apsaugos plėtrai ir reformoms kardiologinės priežiūros srityje.

13.

Parama regionų vystymuisi

Adžarijos kaimo plėtros specialistų administracinių gebėjimų stiprinimas

Programos "Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras

40.000 Lt

TIKSLAS: kaimo plėtros specialistų gebėjimų stiprinimas Adžarijoje.

REZULTATAI: Adžarijos Autonominės Respublikos kaimo plėtros specialistų grupė gavo žinių bei gebėjimų, kuriuos panaudos įgyvendinant regionų ir kaimo plėtros iniciatyvas (mokymai vyko Gruzijoje ir Lietuvoje). Žinios bus skleidžiamos Adžarijoje ir kituose Gruzijos regionuose, skatinant gyventojų iniciatyvą patiems gerinti gyvenimo kokybę kaime
14.

Parama regionų vystymuisi

Pasitikėjimo skatinimas, pasitelkiant giminingus ryšius ir konstruktyvų bendradarbiavimą regioninės plėtros procese

Gruzinų ir abchazų mišrių šeimų sąjunga

17.400 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS:– padėti atkurti nutrūkusius ryšius tarp gruzinų ir abchazų, atkreipti dėmesį į mišrių šeimų potencialą sprendžiant įsisenėjusias problemas.

REZULTATAI: suorganizuoti 6 susitikimai tarp giminystės ryšius turinčių gruzinų ir abchazų. Susitikimų metu buvo vedami mokymai įvairiomis temomis („Pilietinės visuomenės vaidmuo regioninės plėtros procese“, „Pozityvus ir negatyvus pasaulis“, „Mišrių šeimų vaidmuo regioninės plėtros procese bei konflikto reguliavime“ ir pan), rengiami ekonominiai projektai abipus administracinės linijos.

15.

Parama regionų vystymuisi

Lietuvos ir Gruzijos bendradarbiavimo vietos savivaldos lygiu skatinimas

CEGSTAR

10.700 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: savivaldos gebėjimų stiprinimas pasinaudojant Lietuvos patirtimi.

REZULTATAI: bendradarbiavimo ryšių tarp Lietuvos ir Gruzijos savivaldybių užmezgimas (surasti partneriai abiejose šalyse), Lietuvos savivaldybių atstovų vizito organizavimas į Gruziją (6 savivaldybių atstovai dalyvavo Gruzijos savivaldybių nacionaliniame kongrese, Pakruojis ir Dmanisi pasirašė bendradarbiavimo sutartį, Kaunas ir Kutaisis, bei Šiauliai ir Zugdidis pasirašė ketinimų protokolus).

16.

Parama regionų vystymuisi

Žemės ūkio vystymas Mtiralos nacionaliniame parke

Mta-Bari

12.800 Lt

LR ambasados Gruzijoje projektas.

TIKSLAS: smulkiojo verslo, pritaikyto jautrioms ekosistemoms, vystymas

REZULTATAI: Projekto metu buvo atrinkti 3 ūkiai, kuriems buvo pravesti mokymai ir kurie buvo aprūpinti bitininkystės reikmėmis (po šešis standartinius avilius bei kitomis bičių priežiūros priemonėmis). Šie ūkiai įsipareigoja kitais metais padidinti avilių skaičių ir perduoti po tris avilius kitiems ūkiams.

IŠ VISO 16  

370.002 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Parama regionų vystymuisi

Pagalba Gruzijos Regionų vystymo strategijos 2010-2017 m. įgyvendinimui: savivaldos atstovų kompetencijos ir įgūdžių ugdymas

VšĮ "Rytų Europos studijų centras"

49.739 Lt

TIKSLAS: Gruzijos savivaldos  kompetencijos ugdymas ir įgūdžių lavinimas pagal 2010 m. Gruzijos pavirtintą Regionų vystymo strategiją.

REZULTATAI: parengta mokymų programa, suorganizuoti 4 d. mokymai Khashuri savivaldybės darbuotojams ir mokymo programos dalyvių vizitas į Lietuvą pristatyti ir apginti parengtas užduotis.

2.

Parama regionų vystymuisi

Periferijos regionų vystymo modelio sukūrimas remiantis Alytaus rajono (Lietuva) ir Ozurgeti (Gruzija) savivaldybių bendradarbiavimo patirtimi

Alytaus rajono savivaldybės administracija

19.999 Lt

TIKSLAS: savivaldos stiprinimas Ozurgeti mieste.

REZULTATAI: surengti 2 projekto dalyvių susitikimai (Alytuje ir Ozurgeti), kurių metu sudarytos darbo grupės parengė preliminarų regionų vystymo modelio koncepciją, patobulinti savivaldybės tarnautojų administraciniai gebėjimai regioninės plėtros planavimo ir projektų rengimo srityje.

3.

Parama regionų vystymuisi

Kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimas - Ozurgečio rajono gyventojų kokybiškesnio poilsio ir laisvalaikio organizavimo garantas

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

8.800 Lt

TIKSLAS: skatinti Rokiškio rajono ir Ozurgečio rajono kultūros įstaigų  bendradarbiavimą siekiant lavinti bendrų projektų rengimo ES paramai gauti įgūdžius.

REZULTATAI: 5 Ozurgečio kultūros darbuotojams surengti kultūros vadybos ir projektų rašymo teoriniai-praktiniai mokymai Panevėžio kolegijoje, Rokiškyje.

4.

Moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Moterų verslumo skatinimas Gruzijoje integracijos į Europos Sąjungą kontekste (II etapas)

VU Tarptautinio verslo mokykla

70.000 Lt

TIKSLAS: skatinti Gruzijos smulkaus verslo kūrimąsi, moterų socialinį užimtumą ir verslumą, nedarbo ir skurdo lygio mažinimo prevenciją.

REZULTATAI: surengti 5 d. verslumo mokymai, siekiant ugdyti Gruzijos moterų verslo plėtros kompetencijas, kuriuose dalyvavo moterys iš 9 Gruzijos regionų. Geriausių strateginių verslo vystymo projektų autorėms suorganizuotas vizitas į Lietuvą siekiant supažindinti su Lietuvos moterų verslininkių patirtimi ir užmegzti verslo kontaktus.

5.

Moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Moters - rašytojos - vaidmuo šiuolaikinėje visuomenėje

Rašytojų sąjungos fondas

30.000 Lt

TIKSLAS: sudaryti galimybę Gruzijos ir Lietuvos rašytojoms bendrauti, diskutuoti, keistis patirtimi ir kūrybinėmis idėjomis.

REZULTATAI:  surengtos kūrybinės dirbtuvės Palangoje moters socialinės padėties Gruzijoje tema, kuriose dalyvavo  Gruzijos ir Lietuvos prozininkės. Sudarytas dvikalbis prozos rinkinys.

6.

Parama kovai su klimato kaita

Alternatyvių energijos šaltinių skatinimas Adžarijos kaimo vietovėse

Aplinkos apsaugos ir tvaraus vystymosi asociacija „Mta-Bari“

70.000 Lt

TIKSLAS: skatinti alternatyvios energijos šaltinių plėtrą Adžarijos regiono kaimo vietovėse siekiant mažinti medienos ir iškastinio kuro naudojimą.

REZULTATAI: įrengtos biologinių dujų linijos (biologinių dujų technologija naudojant biomasę, gyvulių mėšlą, humusą ir kitas atliekas) 3 Adžarijos savivaldybėse (Keda, Shuakhevi, Khelvachauri), 30 ūkininkų supažindinti su naujos technologijos veikimu.

7.

Parama kovai su klimato kaita

Žaliasis kapitalas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

21.200 Lt

TIKSLAS: užtikrinti veiksmingą Gruzijos visuomenės informavimą klimato kaitos klausimais, naudojant pilietinę iniciatyvą skatinančias priemones.

REZULTATAI: Tbilisyje surengta konferencija apie klimato kaitą, sukurtos 4 menines instaliacijas ir eksponuotos Tbilisio viešose erdvėse.

8.

Parama karo paveiktiems žmonėms

Modernių psichikos sveikatos paslaugų vaikams ir jų šeimoms plėtra nuo karo nukentėjusiuose Gruzijos regionuose

Globali iniciatyva psichiatrijoje

30.000 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie darnios socialinės raidos ir skurdo mažinimo Gruzijoje, plėtojant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas vaikams ir jų šeimų nariams, nukentėjusiems nuo karo ir turintiems psichikos sveikatos problemų.

REZULTATAI:  pravesti mokymai pirminės grandies pediatrams ir slaugytojoms bei švietimo sistemos darbuotojams pabėgėlių stovyklose ir buferinėse zonose; atliktas vaikų pabėgėlių psichosocialinių poreikių tyrimas ir parengtos rekomendacijas.

9.  

LR ambasados Gruzijoje programa (10 projektų)

 

177.000 Lt

Įgyvendinti projektai paramos ekonominiam ir socialiniam vystymuisi, ypač kaimo plėtrai ir sveikatos apsaugai srityse, teikta parama regionų vystymuisi ir pilietinės visuomenės stiprinimui.
IŠ VISO

18

 

476.738 Lt

 
Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos dirbančiųjų gebėjimų stiprinimo 2 etapas

Lietuvos Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas

28.616 Lt

TIKSLAS: stiprinti Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos dirbančiųjų gebėjimus.

REZULTATAI: Aštuoniems Gruzijos vidaus reikalų ministerijos Ekstremalių situacijų valdymo departamento (ESVD) darbuotojams, projekto partneriams, surengti mokymai Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento (PAGD) prie Vidaus reikalų ministerijos Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (UGM).

2.

Parama socialiniam vystymuisi ir sveikatos apsaugai

Labdaros ir paramos akcija Gruzijos karo pabėgėlių vaikams pagelbėti

Kiškių Garbė

150.000 Lt

TIKSLAS: LRT TV kanalu surengti Lietuvos visuomenės informavimo kampaniją apie karinio konflikto Gruzijoje metu nukentėjusius vaikus, jų gyvenimą pabėgėlių stovyklose, siekiant paramos šiems vaikams bei visuomenės informavimo.

REZULTATAI: Surengta paramos akcija - koncertas, kuriame dalyvavo Lietuvos ir Gruzijos atlikėjai ir kurio metu buvo surinktos lėšos, skirtos Gruzijos pabėgėlių stovyklose gyvenančių vaikų poreikiams; identifikuoti paramos gavėjų poreikiai ir sudaryta paramos akcijos metu surinktų lėšų panaudojimo schema – pasirašytas susitarimas su Gruzijos „Paramos fondu prievarta karo iškeldintiems vaikams“, į kurį ir pervestos projekto metu surinktos lėšos - 71.530 eurų.

3.

Parama socialiniam vystymuisi ir sveikatos apsaugai

Psichikos sveikatos paslaugų užtikrinimas nuo karo nukentėjusiems vaikams Gruzijoje

Globali iniciatyva psichiatrijoje

50.000 Lt

TIKSLAS: plėtoti Gruzijos psichikos sveikatos priežiūros paslaugas teikiant jas mobiliųjų komandų pagalba nuo karo nukentėjusiems vaikams.

REZULTATAI: Bendradarbiaujant su GIP-Tbilisi buvo sukurtos ir apmokytos dvi psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandos,  kiekvienoje po 2 psichologus, 1 neurologą-psichiatrą ir 1 socialinį darbuotoją. Šios mobilios komandos teikė paslaugas Gorio mieste, vyko į pabėgėlių stovyklas ir buferinėse Gruzijos zonose esančius kaimus. Per 5 mėn. komandos dirbo su 80 skirtingų atvejų. Sudėtingais atvejais buvo konsultuojamasi su Lietuvos specialistais.

4.

Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi

Gruzijos regionų kompetencijos ir socialinių gebėjimų stiprinimas: infrastruktūros plėtra ir Lietuvos regioninės praktikos perdavimas

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

97.000 Lt

TIKSLAS: pristatyti Lietuvos ir Gruzijos bendradarbiavimą ES Rytų kaimynystės kontekste, dalintis gerąja Lietuvos nevyriausybinių organizacijų patirtimi, stiprinti Lietuvos ir Gruzijos jaunimo, NVO bei regioninės valdžios ryšius, rengti kultūrinius mainus. Taip pat siekta tęsti projekto pirmojo etapo veiklas - infrastruktūros plėtrą regionuose, šiuo atveju - Khashuri mieste.

REZULTATAI: Infrastruktūros plėtra (Khashuri miesto bibliotekos viešosios erdvės renovacija); Gerosios patirties perdavimas ir ryšių stiprinimas (koordinacinis RESC atstovų vizitas į Gruziją, „Lietuvos dienų Gruzijoje“ renginiai, jaunimo „kūrybinės dirbtuvės“); Projektų vystymas (parengtos 4 projektų paraiškos Europos Komisijai).

5.

Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi

Gruzijos Gurijos regiono sveikatos apsaugos institucijų gebėjimų stiprinimas

RELI

70.000 Lt

TIKSLAS: tęsti 2006 m. pradėtą bendradarbiavimą tarp Gurijos ir Panevėžio regionų plėtojant ilgalaikę sveikatos apsaugos įstaigų partnerystę su tikslu pagerinti pažangios patirties, kitokio vadybos modelio ir profesinių gebėjimų perteikimą ir taip užtikrinti ilgalaikį (tęstinį) teigiamą poveikį Gurijos įstaigų instituciniams gebėjimams.

REZULTATAI: Projekto veiklos padėjo sustiprinti Gurijos sveikatos apsaugos įstaigų vadovų gebėjimus pagal jų identifikuotus poreikius ir Gruzijos sveikatos apsaugos reformos tikslus. Instituciniai gebėjimai buvo stiprinami perteikiant pažangią patirtį, sukauptą Lietuvoje įgyvendinant sveikatos apsaugos reformą. Organizuota Gurijos atstovų stažuotė Lietuvoje, skaitytos Lietuvos gydytojų paskaitos kolegoms Gruzijoje; parengtas mokomasis filmas, skirtas Gurijos sveikatos priežiūros įstaigoms; į Gruziją nugabenta diagnostinės, reabilitacinės, laboratorinės įrangos labdara, skirta Gurijos sveikatos apsaugos įstaigoms. Pasirašytas bendradarbiavimo susitarimas tarp 6 Lietuvos ir 12 Gruzijos sveikatos priežiūros įstaigų, numatytos tolesnio bendradarbiavimo kryptys.

6.

Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi

„LIPPEGA“ (Lietuvos intelektualų ir praktikų pagalba europėjančios Gruzijos administracijai)

Viešosios politikos ir vadybos institutas

29.081 Lt

TIKSLAS: didinti Gruzijos apskričių ir savivaldybių administracijų atstovų kompetenciją (1) regiono politikos planavimo ir įgyvendinimo, regiono plėtros plano rengimo, bei (2) investicinių projektų rengimo ir administravimo srityse.

REZULTATAI: Lietuvos lektoriai vyko į kiekvienos iš 10 apskričių centrą ir ten pravedė 8 ak. val. trukmės mokymus tarnautojams ir tarybų nariams, Gruzijos regionų plėtros ministerijos atstovams, CEGSTAR (projekto partneris) atstovams – regioninės politikos ekspertams apie regiono politikos planavimą ir valdymą, bei investicijų projektų rengimą ir administravimą. Projekto metu apmokyti daugiau nei 200 dalyvių.

7.

Parama integracijai į ES didinant visuomenės informuotumą

Moterų verslumo skatinimas Gruzijoje integracijos į Europos Sąjungą kontekste

Vilniaus universiteto Tarptautinio verslo mokykla

67.941 Lt

TIKSLAS: skatinti moterų verslumą pristatant Lietuvos patirtį ir ES siūlomas verslo kūrimo paramos  galimybes.

REZULTATAI: 1. Bendradarbiaujant su Gruzijos „Kaukazo universitetu“, suburta grupė Gruzijos moterų, mentorių. Parengta dėstytojų-mentorių mokymo programa; apmokyta 18 (po 2 iš 9 regionų)  vietinių Gruzijos verslumo skatinimo programos mentorių; suorganizuota tarptautinė konferencija (50 dalyvių); parengta ir išplatinta konferencijos medžiaga, o taip pat ir „Investuok Lietuvoje“ parengta informacinė medžiaga.

8.

Parama pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą

Lietuviškos pasakos ir legendos Gruzijos ir Lietuvos vaikams: vertimas, iliustravimas, leidyba. I etapas

VšĮ „Kita komunikacija“

14.070 Lt

TIKSLAS: plėsti Gruzijos vaikų akiratį, mažinti tarpnacionalinius nesusipratimus, ugdyti skirtingų tautų ir kultūrų savitarpio supratimą.

REZULTATAI: Vilniaus legenda išversta į gruzinų ir anglų kalbas; nacionalinės M.K.Čiurlionio menų mokyklos moksleiviams ir jų mokytojams surengtos dvi paskaitas: „Padavimuose glūdinti Lietuvos istorija“ ir „Vilniaus legendos interpretacijos grožinėje prozoje ir dailėje“ Nacionalinės M.K.Čiurlionio meno mokyklos moksleiviai sukūrė legendos iliustracijas; 2000 vnt. tiražu išleista į gruzinų kalbą išversta ir moksleivių piešiniais iliustruota „Legenda apie Vilniaus įkūrimą“.

9.    

LR ambasada Gruzijoje (16 projektų)

156.383 Lt

2010 metais LR ambasada Gruzijoje koordinavo šešiolika vystomojo bendradarbiavimo projektų gero valdymo ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimo, paramos regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi, paramos pilietinei visuomenei skatinant mokslinį, kultūrinį ir jaunimo bendradarbiavimą srityse.
IŠ VISO

24

 

663.090 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Gruzijos nacionalinės standartizacijos institucijos administracinių ir techninių gebėjimų stiprinimas įgyvendinant Europos kaimynystės politikos Veiksmų planų priemones

Standartizacijos departamentas prie LR aplinkos ministerijos

98.000 Lt

TIKSLAS: Gruzijos standartizacijos specialistų gebėjimų ugdymas, parama dalyvauti ES Dvynių programoje.

REZULTATAI: Surengti du konsultacijų ciklai Gruzijos standartizacijos agentūros specialistams. Lietuvos ekspertai parengė ir su partneriais Gruzijoje suderino ES Dvynių projektą. Nupirkta ir įdiegta kompiuterinė techninė ir programinė įranga.

2.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Lietuvos Respublikos patirties ir žinių komunalinių ir pramoninių atliekų tvarkymo srityje pasidalinimas su Gruzijos Respublikos savivaldybėmis

UAB „TELOSVI“

90.044 Lt

TIKSLAS: pagerinti komunalinių atliekų tvarkymą Gruzijoje.

REZULTATAI: 10 Gruzijos suinteresuotų asmenų dalyvavo plačioje mokomojoje programoje ir jiems organizuotoje konferencijoje Klaipėdoje. Parengta ir į anglų kalbą išversta išsami Borjomi regiono aplinkosaugos ir aplinkotvarkos situacijos analizė su galimais tolesniais plėtros modeliais (79 psl.).

3.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Investavimas į valdžios institucijų darbuotojų kvalifikaciją siekiant ekonominės ir socialinės grąžos Gurijos regionui (projektu tęsiamas nuo 2006 m. vykstantis regionų bendradarbiavimas)

VšĮ „Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas“

87.177 Lt

TIKSLAS: remti Gurijos regiono plėtrą.

REZULTATAS: 14 Gruzijos atstovų dalyvavo mokymuose Panevėžio apskrities savivaldybėse.

Gurijoje įkurta nevyriausybinė organizacija - Regioninės plėtros agentūra.

Pasirašyti 2 ketinimo bendradarbiauti protokolai tarp Gurijos ir Panevėžio apskrities savivaldybių.

4.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

PEGAS (Pagalba europėjančios Gruzijos administracijai stiprėti)

VšĮ „Viešosios politikos ir vadybos institutas“

34.689 Lt

TIKSLAS: padidinti Gruzijos administracijos ir ekspertų kompetenciją regioninės politikos kūrimo, formavimo ir valdymo srityje.

REZULTATAI: įvyko Gruzijos atstovų pažintinis mokymo vizitas Lietuvoje ir Lietuvos atstovų konsultacijų vizitas Gruzijoje.

Parengtas Gruzijos valdymo decentralizavimo ir regionų plėtros strategijos projektas.

5.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Trumpalaikė ekspertinė pagalba Gruzijos ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolės klausimais

Viešojo saugumo tarnyba prie VRM

4.851 Lt

TIKSLAS: ypatingų viešosios tvarkos situacijų kontrolės klausimų efektyvus sprendimas.

REZULTATAI: VRM Vilniaus dalinio Taktikos ir specialaus parengimo centro Specialaus rengimo poskyrio viršininkas komandiruotas į Gruziją. Komandiruotės metu buvo stebima Gruzijos viešosios tvarkos pajėgų veikla ir valdymas, pateiktos ataskaitos.

6.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Gruzijos regionų kompetencijos ir socialinių gebėjimų stiprinimas: infrastruktūros plėtra ir Lietuvos regioninės praktikos perdavimas

VšĮ „Rytų Europos studijų centras“

187.763 Lt

TIKSLAS: regionų kompetencijos ir socialinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI: Terjola miesto jaunimo namai pritaikyti neįgaliųjų poreikiams, sutvarkyta mokyklos kiemo infrastruktūra.

 • Kobuleti mieste įrengtas Jaunimo kino teatras.
 • Khulo mieste renovuotas vaikų dailės mokyklos stogas.
 • Jvari mieste atnaujintas kultūros namų inventorius.
 • Khashuri savivaldybėje įrengta autobusų stotelė „Lietuva“.
 • Įvyko 2 gerosios praktikos perdavimo seminarai (Lietuvoje ir Gruzijoje). 
7.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Bendruomeninių psichikos sveikatos paslaugų plėtra Gruzijoje

Viešoji įstaiga „Globali iniciatyva psichiatrijoje“

95.157 Lt

TIKSLAS: inicijuoti psichikos sveikatos paslaugų teikimą Gorio miesto vaikų poliklinikoje.

REZULTATAI: Gruzijos psichiatrai pradėjo teikti konsultacijos vaikams Goryje, organizuojamos tėvų pagalbos grupės (šios veiklos tęsiamos ir po projekto pabaigos).

Įgytos ir įdiegtos priemonės bendruomeninių paslaugų teikimui Goryje (literatūra, baldai, įranga, interneto įvadas).

8.

Verslo iniciatyvų skatinimas

Gruzijos ir Lietuvos ekonominio bendradarbiavimo stiprinimas

Raimondas Paškevičius

37.704 Lt

TIKSLAS: skatinti Lietuvos ir Gruzijos verslininkų bendradarbiavimą, investicijas ir prekybą.

REZULTATAI: surengti susitikimai su Gruzijos verslininkais, valdžios atstovais ir Lietuvos verslininkais, dirbančiais Gruzijoje (Tbilisyje, Bolnise, Telavyje).

 • Surinkta informacija apie verslo sąlygas Gruzijoje.
 • Parengta ekonominio bendradarbiavimo tarp Lietuvos ir Gruzijos galimybių studija lietuvių ir rusų kalbomis.
 • Vilniuje surengtas viešas pažintinis seminaras „Verslo galimybės Gruzijoje“.
9.

Verslo iniciatyvų skatinimas

Lietuvos - Gruzijos verslo forumas Vilniuje

Lietuvos verslo konfederacija

29.973 Lt

TIKSLAS: prekybos tarp Lietuvos ir Gruzijos plėtra.

REZULTATAI: Surengtas Lietuvos ir Gruzijos verslo forumas, kuriame dalyvavo 28 Lietuvos ir 10 Gruzijos verslininkų. Daugiausiai verslo susitikimų įvyko tarp žemės ūkio ir turizmo sektorių atstovų.

10.

Visuomenės informavimas

„Keliaukim į Gruziją per žmonių širdis“

VšĮ ,,Kiškių garbė“

15.000 Lt

TIKSLAS: supažindinti Lietuvos visuomenę su pabėgėlių vaikų situacija Gruzijoje.

REZULTATAI: parengta ir transliuota televizijos laida  „Keliaukim į Gruziją per žmonių širdis“.

11.  

LR ambasados Gruzijoje programa (13 projektų, pagal LR diplomatinių atstovybių programą)

 

120.000 Lt

2009 metais ambasada Gruzijoje koordinavo 13 vystomojo bendradarbiavimo projektų socialinė apsaugos ir tvarios plėtros, kultūrinio bendradarbiavimo ir visuomenės informavimo srityse.

IŠ VISO

23  

800.358 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Parlamento rinkimų stebėjimas Gruzijoje

Rytų Europos studijų centras (RESC)

334.021 Lt

TIKSLAS: remti skaidrų ir demokratišką rinkimų procesą, informuoti tarptautinę bendruomenę apie rinkimų eigą ir rezultatus.

REZULTATAI: Parlamento rinkimų stebėjimo misija iš Lietuvos (95 asmenys iš įvairių Lietuvos NVO) gegužės 21 d. vykdė išankstinių Gruzijos parlamento rinkimų stebėjimą 6 didžiuosiuose Gruzijos miestuose. Lietuvos stebėtojų rezultatai pristatyti viešai kitą dieną po rinkimų.

2.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Paramos demokratijai ir žmogaus teisių stiprinimo smulkiųjų projektų programa (tęstinė programa, įgyvendinama nuo 2007 m.)

Demokratijos ir vystymo paramos fondas (DVPF)

107.685 Lt

TIKSLAS: parama demokratinėms veikloms.

REZULTATAI: programa padėjo sukurti lankstų finansavimo instrumentą, galintį operatyviai reaguoti į skubius šalių partnerių poreikius. Mažos apimties finansavimas suteiktas humanitarinės pagalbos nukentėjusiems nuo karinių veiksmų Gruzijoje organizavimui, paramos Gruzijai akcijų rengimui ir atributikos gamybai (vėliavos, marškinėliai, ženkliukai), filmo apie įvykius Gruzijoje rengimui.

3.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Gruzijos visuomeninio gynėjo įstaigos Vaiko teisių centro gebėjimų stiprinimas

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (LR VTAKĮ)

37.263 Lt

TIKSLAS: didinti Gruzijos visuomeninio gynėjo įstaigos Vaiko teisių centro efektyvumą.

REZULTATAI: Lietuvos ekspertai – konsultantai prisidėjo prie Gruzijos Nepilnamečių justicijos bei smurto prevencijos ir pagalbos vaikams, nukentėjusiems nuo smurto, sistemų patobulinimo, institucijų, veikiančių vaiko teisių apsaugos srityje, veiklos įvertinimo.

4.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Gruzijos ombudsmeno įstaigos Vaiko teisių centro gebėjimų ugdymas (LR ambasados Gruzijoje projektas, papildantis LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos vykdomą projektą)

Gruzijos ombudsmeno įstaigos

24.860 Lt

TIKSLAS: didinti Gruzijos visuomeninio gynėjo įstaigos Vaiko teisių centro efektyvumą.

REZULTATAI: prisidėta prie Kutaisi ir Batumi miestų resursų centrų, užsiimančių vaiko teisių klausimais, įkūrimo.

5.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Parlamento rinkimų stebėjimas Kakheti regione (LR ambasados Gruzijoje projektas)

Žmogaus teisių centras

13.293 Lt

TIKSLAS: parama skaidriam ir demokratiškam rinkimų procesui, pilietinės visuomenės kūrimas.

REZULTATAI: apmokyti stebėtojai, kurie vėliau stebėjo rinkimus ne savo regione, o tai rinkimų rezultatams suteikė daugiau patikimumo.

6.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Jaunųjų teisininkų partnerystė 2008 (LR ambasados Gruzijoje projektas)

Lietuvos teisininkų draugija

9.200 Lt

TIKSLAS: bendradarbiaujant su Gruzijos jaunuosius teisininkus vienijančia NVO "Georgian Young Lawyers' Association", stiprinti aktyvią pilietinę visuomenę, propaguoti vakarietiškas vertybes ir skatinti demokratinius procesus Gruzijoje

REZULTATAI: Gruzijos atstovai Lietuvoje susipažino su LR teisine sistema ir jos ypatumais, su pilietinės visuomenės formavimo iššūkiais ir įveikimo būdais.

7.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

NATO reikšmė moterų ir paauglių pataisos kolonijose (LR ambasados Gruzijoje projektas)

NATO informacijos centras

8.286 Lt

TIKSLAS: informacijos apie NATO sklaida.

REZULTATAI: į moterų ir vaikų įkalinimo įstaigų bibliotekas pristatyta informacinė medžiaga ir išdalinta kaliniams, organizuoti seminarai, surengtas konkursas žinių patikrinimui.

8.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Gruzijos piliečio studijos Vilniaus universitete

Vilniaus Universitetas

7.000 Lt

TIKSLAS: parama švietimui.

REZULTATAI: skirta stipendija Gruzijos piliečiui, gyvenančiam ir studijuojančiam Lietuvoje, Vilniaus universitete.

9.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Lietuvos jaunimas - Gruzijos jaunimui

Vilniaus skautų centras

3.850 Lt

TIKSLAS: parama švietimui, pilietinės visuomenės kūrimas.

REZULTATAI: skautų iš Gruzijos pažintinis vizitas Lietuvoje, jo metu svečiai diskutavo apie jaunimo problemas Gruzijoje, dalinosi patirtimi su Lietuvos jaunimu, dalyvavo Lietuvos skautijos stovykloje; Vilniuje vyko susitikimai su Lietuvos jaunimo tarybos (LiJOT), Vilniaus jaunimo organizacijų sąjungos „Apskritasis stalas“, kitų jaunimo organizacijų atstovais.

10.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Gruzijos pasienio policijos kinologų-instruktorių ir kinologų mokymas bei tarnybinių šunų dresiravimas

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie LR VRM

86.910 Lt

TIKSLAS: padėti Gruzijos pasienio policijai sukurti kinologijos veiklos struktūrą, parengti kinologus–instruktorius ir kinologus darbui su šunimis.

REZULTATAI: perduota patirtis plėtojant kinologijos veiklą Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) struktūroje, apmokyti Gruzijos ekspertai, surengti tarnybinių šunų mokymai.

11.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistemos administracinių gebėjimų stiprinimas

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM (PAGD)

40.943 Lt

TIKSLAS: perduoti Lietuvos patirtį organizuojant ekstremalių situacijų valdymą.

REZULTATAI: surengti Lietuvos ir Gruzijos ekspertų vizitai Gruzijoje ir Lietuvoje, skirti susipažinti su Gruzijos priešgaisrinės gelbėjimo ir civilinės saugos sistema, įvertintos administravimo problemos, numatyti jų sprendimo būdai.

12.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Gurijos ir Panevėžio regionų bendravimas siekiant darnaus vystymosi

Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas (RELI)

100.000 Lt

TIKSLAS: Gurijos regiono plėtra (suteikti žinių Gurijos vietos savivaldos ir regiono administracijos darbuotojams rengiant investicinius projektus finansavimui gauti ir sudaryti galimybę juos pristatyti Lietuvoje; sudaryti galimybę Gurijos produkcijai būti pristatytai Lietuvoje regioninių renginių metu ir siekti skatinti jos eksportą; įtakoti patirties ir paramos tinklo tarp Gurijos ir Panevėžio regionų formavimą, siekiant stiprinti formalius ir neformalius institucijų ir individų tarpusavio kontaktus, skatinti vadybinių bei profesinių gebėjimų, pažangios patirties perteikimą, ir kitokio vadybos modelio sklaidą).

REZULTATAI: suteikta konsultacinė parama 3 Gurijos regiono savivaldybėms rengiant investicinius projektus; Gurijos žemės ūkio ir maisto produkcijos atgabenimo į verslo parodą Lietuvoje, jos eksponavimo bei verslo kontaktų organizavimas; Gurijos atstovų parengtų investicinių projektų pristatymo Aukštaitijos investuotojų forume Lietuvoje bei Gurijos atstovų dalyvavimo verslo ir pasiekimų parodoje EXPO Aukštaitija 2008, vykusioje Panevėžyje, organizavimas. Projekte dalyvavo 19 Gruzijos atstovų.

13.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Metodinės psichikos sveikatos paslaugų vaikams bazės diegimas

Globali iniciatyva psichiatrijoje

50.000 Lt

TIKSLAS: įdiegti pagalbos vaikams, turintiems psichikos sveikatos problemų bei jų artimiesiems sistemą Gruzijoje perduodant Lietuvos sukauptą patirtį žmogaus teisių, sveikatos bei socialinės apsaugos srityse.

REZULTATAI: įkurtas pirmas Gruzijoje vaikų Psichikos sveikatos centras M.Iašvili centrinėje vaikų ligoninėje Tbilisyje (klinikos patalpos suremontuotos ir įrengtos pagal lietuvių ekspertų pateiktas rekomendacijas; atrinkta komanda darbui vaikų psichikos sveikatos centre; komanda apmokyta teikti tinkamas paslaugas, naudoti modernius psichikos sveikatos paslaugų modelius ir metodus).

14.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

"Nugalėkime tuberkuliozę kartu!"

A.Adamkienės labdaros ir paramos fondas

20.000 Lt

TIKSLAS: paremti Gruzijos vaikus, sergančius tuberkulioze.

REZULTATAI: surengti du labdaringi koncertai, kurių lėšos skirtos tuberkuliozės gydymui.

15.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Gruzijos Šv. Trejybės patriarchato vyrų folkloro ansamblio "Basiani" dalyvavimas projekte "Nugalėkime tuberkuliozę kartu!"

A.Adamkienės labdaros ir paramos fondas

15.000 Lt

16.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Borjomi: kurortinio miesto galimybių analizė ir įvertinimas (LR ambasados Gruzijoje projektas)

Druskininkų savivaldybė

13.300 Lt

TIKSLAS: bendradarbiavimo skatinimas siekiant užtikrinti tvarų Borjomi ekonomikos augimą.

REZULTATAI: išanalizavus verslo sąlygas, investicinį Borjomi patrauklumą ir pasidalinus Druskininkų patirtimi plėtojant verslą, pritraukiant investicijas, gerinant miesto, kaip kurorto, įvaizdį, pasiūlytos bendradarbiavimo kryptys.

17.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Švara IDP (LR ambasados Gruzijoje projektas)

Gurdžianio savivaldybė

876 Lt

TIKSLAS: gyventojų sveikatos apsauga.

REZULTATAI: po Rusijos-Gruzijos karinio konflikto pabėgėliams plūstelėjus į ramesnius Gruzijos regionus, dėl nepakankamos higienos pajėgumų iškilo ligų grėsmė. Gurdžiani pabėgėlių punkte buvo įsteigtas švaros centras – įgyta skalbimo mašina, kuri aptarnauja 30 pabėgėlių.

18.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Alaverdi: Lietuva-Gruzija-Užupis

Užupio meno inkubatorius

60.020 Lt

TIKSLAS: Gruzijos menininkų tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas, bendrų lietuvių ir gruzinų menininkų projektų įgyvendinimas.

REZULTATAI: įvyko vizitai Gruzijoje ir Lietuvoje, sukurtas fotografijų ciklas apie Gruziją, kuris buvo eksponuojamas abiejose šalyse.

19.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Šekspyras lietuviškai (Lithuanian Theatre in Tbilisi, Marjanishvili Theater International Forum  “PARNAS”) (LR ambasados Gruzijoje projektas)

Mardžianishvili teatras

17.139 Lt

TIKSLAS: parama Gruzijos kultūros tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai.

REZULTATAI: tarptautinio teatrų renginio Gruzijoje metu pristatyti dviejų Lietuvos režisierių ir teatrų kolektyvų darbai Šekspyro pjesių pagrindu, pasirašyti bendradarbiavimo tarp Gruzijos ir Lietuvos teatro kolektyvų susitarimai.

20.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Meno saitai. Vilnius-Tbilisis (LR ambasados Gruzijoje projektas)

Tomas J.Daunora

3.050 Lt

TIKSLAS: parama Gruzijos kultūros tarptautinio bendradarbiavimo plėtrai.

REZULTATAI: parengtas tarptautinės programos "In&Outdoors" įgyvendinimas, pasirašyti bendradarbiavimo dokumentai su Tbilisio miestu ir Gruzijos kultūrinėmis organizacijomis.

IŠ VISO

20

 

952.696 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Ekonominio ir demokratinio potencialo Gurijoje stiprinimas

Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas (RELI)

300.000 Lt

TIKSLAS: parama vietos savivaldos institucijoms strateginio planavimo ir finansavimo pritraukimo klausimais.

REZULTATAI: 60 Gurijos rajono atstovų (verslininkų, valstybės tarnautojų, NVO, žurnalistų, mokytojų, studentų) apmokyti verslo planavimo ir valdymo įgūdžių siekiant paspartinti vietos savivaldos institucijų vystymąsi ir padidinti galimybes gauti bankų paskolas; strateginio planavimo ir bendruomenių plėtros administracinių gebėjimų; projektų rengimo gebėjimų, leidžiančių gauti užsienio finansavimą rajono plėtrai; užmegzti ryšiai tarp Panevėžio ir Gurijos rajono savivaldybių.

2.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Lietuvos jaunimo demokratinė misija Gruzijoje: jaunimo organizacijų stiprinimas ir rinkimų stebėjimas

Rytų Europos studijų centras (RESC)

298.000 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie rinkimų proceso skaidrumo, paremti Gruzijos demokratinius procesus.

REZULTATAI: 100 Lietuvos trumpalaikių rinkimų stebėtojų dalyvavo 2008 m. sausio 5 d. Gruzijos prezidento rinkimuose; paskatintas lietuvių ir gruzinų jaunimo bendradarbiavimas.

3.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Vystomasis bendradarbiavimas ir parama reformuojant Gruzijos pasienio policiją

Valstybinės sienos apsaugos tarnyba prie LR vidaus reikalų ministerijos (VSAT)

90.730 Lt

TIKSLAS: Gruzijos pasienio policijai perduoti Lietuvos Valstybės sienos apsaugos tarnybos patirtį rengiantis narystei Šengeno erdvėje: teisine bazės kūrimo, tarnybos organizavimo, ES išorės ir vidaus sienų apsaugos klausimais.

REZULTATAI: 12 Gruzijos pareigūnų lankėsi Lietuvoje, 9 VSAT atstovai lankėsi Gruzijoje. Vizitų metu vyko infrastruktūros objektų ir veiklų įvertinimas, konsultacijos dėl Šengeno reikalavimų įgyvendinimo.

4.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Pagalba Gruzijos valstybės institucijoms žiniasklaidos laisvės klausimais

Sutartis pasirašyta su fiziniu asmeniu (LR ambasados Gruzijoje projektas).

16.800 Lt

TIKSLAS: prisidėti įtvirtinant nepriklausomą žiniasklaidą Gruzijoje.

REZULTATAI: surengtas 3 žurnalistų vizitas į Lietuvą ir konsultacijos žiniasklaidos laisvės klausimais.

5.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Lietuvos ir Gruzijos politinių partijų bendradarbiavimo skatinimas

International Republican Institute (IRI)

14.391 Lt

TIKSLAS: supažindinti Gruzijos parlamentarus su rinkimų organizavimu; giminingų partijų bendradarbiavimo ir koalicijų sudarymo galimybėmis.

REZULTATAI: trys IRI ekspertai Vilniuje konsultavo Gruzijos partijų atstovus.

6.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Gruzijos teismų sprendimų vykdymo sistemos vizija

Lietuvos antstolių rūmai (LR ambasados Gruzijoje programos projektas)

18.400 Lt

TIKSLAS: teikti pagalbą, įgyvendinant Gruzijos teismų sprendimų vykdymo sistemos reformą.

REZULTATAI: parengtas Gruzijos teismų sprendimų vykdymo sistemos projektas.

7.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

NATO informacinių centrų steigimas Gruzijoje

Atlanto sutarties Lietuvos bendrija (LATA) (LR ambasados Gruzijoje projektas)

11.474 Lt

TIKSLAS: skatinti Gruzijos politines, ekonomines ir administracines reformas, siekiant šios šalies integracijos į europines struktūras. Abu projektai yra susiję su Lietuvos tęstine pagalba Gruzijoje NATO integracijos klausimais.

REZULTATAI: surengti du seminarai Tbilisyje apie narystės NATO reikšmę Gruzijai: vienas seminaras plačiajai visuomenei, antras – saugumo ekspertams.

8.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Kalbėkime apie NATO Kvemo-Kartli regione

NATO Informacijos centras prie Gruzijos Gynybos ministerijos  (LR ambasados Gruzijoje projektas)

6.920 Lt

9.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Pagalba siekiant užtikrinti minimalų maisto saugumą vargingiausiems čečėnų pabėgėliams Pankisio slėnyje

World Food Programme (WFP) (laisvanoriškas įnašas, projektas patvirtintas atsižvelgiant į LR ambasados Gruzijoje rekomendaciją)

78.000 Lt

TIKSLAS: padėti Čečėnijos pabėgėlių centre esantiems gyventojams.

REZULTATAI: į pabėgėlių centrą nugabenta reikalingiausių maisto produktų.

10.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Parama Tbilisio kūdikių namams

United Nations Children's Fund (UNICEF) (LR ambasados Gruzijoje projektas)

21.840 Lt

TIKSLAS: bešeimių kūdikių sveikata ir gerovė.

REZULTATAI: prisidėta renovuojant kūdikių namų skalbyklos patalpas.

11.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Pagalba Tbilisio krepšinio akademijos plėtrai

Tbilisio krepšinio akademija(LR ambasados Gruzijoje projektas)

15.323 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie paauglių užimtumo didinimo ir nusikalstamumo prevencijos.

REZULTATAI: suorganizuota 2 Tbilisio krepšinio akademijos trenerių stažuotė Lietuvoje, Š. Marčiulionio krepšinio akademijoje.

12.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Sveika aplinka akliems vaikams

Tbilisio aklųjų vaikų mokykla Nr. 202 (LR ambasados Gruzijoje projektas)

11.740 Lt

TIKSLAS: aklųjų vaikų gerovė.

REZULTATAI: įkurta speciali treniruoklių salė, pritaikyta aklųjų vaikų poreikiams.

13.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Pagalba kuriant Gruzijos vaiko teisių apsaugos sistemą

LR vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga (LR ambasados Gruzijoje projektas)

6.680 Lt

TIKSLAS: vaikų teisių apsauga.

REZULTATAI: apmokyti 23 Gruzijos specialistai, dirbantys vaiko teisių apsaugos srityje.

14.

Socialinė ir ekonominė plėtra

Vaikų Guernica: tarptautinis vaikų taikos paveikslo projektas

N. Karumidze (LR ambasados Gruzijoje projektas)

1.265 Lt

TIKSLAS: vaikų meninis švietimas

REZULTATAI: Vaikų Guernika - dalis meninio projekto vaikams, kurio metu skirtingų pasaulio šalių vaikai nupiešė po paveikslėlį taikos tema, vėliau sujungtą į vieną didelį paveikslą.

IŠ VISO

14

 

891.563 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Administracinių gebėjimų stiprinimas Gruzijos nacionalinėje standartizacijos institucijoje

Lietuvos standartizacijos departamentas

31.800 Lt

TIKSLAS: sustiprinti administracinius Gruzijos standartų ir techninių reglamentų agentūros (LEPL) gebėjimus, parengti LEPL integracijos veiksmų planą ir suteikti žinias dėl įstojimo į Europos standartizacijos organizacijas CEN ir CENELEC.

REZULTATAI: surengtas 2 dienų seminaras, kuriame pristatytas nacionalinis į ES orientuotas standartizacijos modelį, išaiškintos procedūros ir nauda Gruzijai įstojus į Europos standartizacijos organizacijas CEN ir CENELEC.

Pagerinta ir patikslinta keitimosi informacija apie standartus ir techninius reglamentus procedūra su PPO, parengtas priemonių planas ir rekomendacijos, kaip stiprinti ryšius su visuomene ir vykdyti tolesnį integracijos į ES struktūras procesą.

2.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Demokratinių permainų skatinimas vietos savivaldos institucijose Gruzijoje

VšĮ Regioninis etikos ir lyderiavimo institutas (RELI)

35.543 Lt

TIKSLAS: stiprinti Gruzijos vietos savivaldos institucijas supažindinant jų atstovus su naujos viešosios vadybos ir gero valdymo principais, pagerinti darbuotojų gebėjimus korupcijos prevencijos srityje.

REZULTATAI: Praktinių mokymų Lietuvoje metu Gruzijos valstybės tarnautojai susipažindinti su savivaldybės įgyvendinamomis ES administracinėje erdvėje taikomomis naujovėmis, kurios padeda ne tik spręsti aktualias vietos problemas, bet ir įtvirtina demokratijos principus bei stiprina pilietinę visuomenę.

3.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Gruzija kelyje į Euro-atlantinę bendruomenę: nuo viešojo informavimo iki pilietinės visuomenės

NVO Atlanto sutarties Lietuvos bendrija

14.976 Lt

TIKSLAS: stiprinti pilietinę visuomenę puoselėjant Gruzijos visuomenėje euro-atlantinės bendrijos propaguojamas vertybes ir keliant šalies žmonių susidomėjimą  saugumo reikalais.

REZULTATAI: surengti susitikimai Telavi, Gori, Kutaisi, Batumi ir Rustavi mokyklose (apie 60 dalyvių kiekvienoje mokykloje). Mokykloms buvo dalinama spausdinta medžiaga NATO tematika gruzinų kalba.

Surengti seminarai vietinių organizacijų, politinių partijų, regiono valdžios atstovams, studentams ir plačiajai visuomenei Telavi, Gori, Kutaisi, Batumi ir Rustavi miestuose. Skaitytos paskaitos apie NATO (istorija, struktūra, veikimo principai), Gruzijos-NATO santykius, Lietuvos kaip NATO narės patirtį (viso apie 350 dalyvių). Per susitikimus rodytas specialiai projektui sukurtas filmas apie NATO ir Gruzijos-NATO santykius.

4.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Tėvų atstovavimo švietime įgūdžių bei žinių stiprinimas (Moldova/Gruzija)

Asociacija  „Naujos jungtys“

15.889 Lt

(viso projekto vertė

31.779 Lt)

TIKSLAS: supažindinti partnerių šalių  organizacijas su Europos tėvų asociacijos veikla, padėti užmegzti bendradarbiavimo ryšius, taip prisidedant prie eurointegracinių procesų.

REZULTATAI: Organizuotos 2 apskrito stalo diskusijos su Nacionalinio Lietuvos tėvų forumo atstovais; Moldovoje ir Gruzijoje organizuotos apskrito stalo diskusijos su partnerių šalių organizacijomis atstovavimo klausimais: pakviesti dalyvauti ir tų šalių atsakingų institucijų atstovai, mokytojai, tėvai; organizuoti mokymai partnerių šalių organizacijoms, tėvų iniciatyvinėms grupėms: buvo mokoma ieškoti potencialių donorų atstovavimo bei įtakos darymo švietimo sistemai kampanijoms;

Vykdyti mokymai nacionaliniu lygmeniu Moldovoje ir Gruzijoje, parengiant atstovavimo veiksmų planą kiekvienoje.

5.

Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi

Kompiuterių klasės įrengimas Kutaisyje

LR Ambasada Gruzijoje

58.350 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie Gruzijos švietimo sistemos modernizavimo, kuriant šiuolaikinę informacinių technologijų infrastruktūrą.

REZULTATAI: įrengta funkcionuojanti kompiuterinio mokymo klasė vienoje Kutaisio mokykloje, aktyviai naudojama mokyklos ir regiono mokymo procese.

6.

Parama ekonominiam ir socialiniam vystymuisi

Vaikų namų Gruzijoje rekonstrukcija

Lietuvos nacionalinis UNICEF komitetas bendradarbiaujant su UNICEF ofisu Gruzijoje

56.991 Lt

TIKSLAS: įdiegti dujų sistemą, kuri užtikrintų patalpų ir vandens šildymą.

REZULTATAI: atlikta dujų sistemos, užtikrinančios šildymą ir šilto vandens tiekimą, renovacija vaikų namuose Tbilisyje.

7.

Lyčių lygybės stiprinimas

Demokratija ir žmogaus teisės Gruzijoje: lyčių lygių galimybių stiprinimas

Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai (EStep)

29.141 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie lyčių lygybės stiprinimo Gruzijoje.

REZULTATAI: 37 Gruzijos Adžarijos autonominio regiono savivaldos tarnautojų ir NVO atstovai supažindinti su Lietuvos lyčių lygybės/lyčių aspekto integravimo (LL/LAI) viešosios politikos patirtimi.

Centrinėms Gruzijos LL/LAI institucijoms parengtos išsamios rekomendacijos dėl efektyvių būdų plėtoti Gruzijos LL/LAI sistemą, siekiant jos jautrumo skirtingiems regionų poreikiams/ socialiniam atskirų gyventojų grupių konservatyvumui.

IŠ VISO: 7   242.690 Lt  

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Ilgalaikė techninė parama Gruzijai

VšĮ ”Europos socialiniai, teisniai ir ekonominiai projektai” (EStep)

137.684 Lt

TIKSLAS: suteikti techninę pagalbą Gruzijai kuriant planavimo, monitoringo ir įgyvendinimo instrumentus, kurie padės siekti Gruzijai ilgalaikių eurointegracinių tikslų.

REZULTATAI: suteiktos konsultacijos Gruzijos Europos ir Euro-Atlantinės integracijos ministro biurui Europos integracijos strategijos plėtojimo klausimais, identifikuoti ilgalaikiai ir vidutinės trukmės Gruzijos europinės integracijos tikslai.

Atlikta institucinių poreikių eurointegracinėje srityje analizė bei pasiūlytas derybų su Europos Komisija ir ES reikalų koordinavimo Gruzijoje modelis.

Parengta valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimo ir mokymo ES integracijos klausimais koncepcija.

Projekto ekspertai įvertino ir pateikė Gruzijos institucijoms rekomendacijas dėl: (a) geresnio Gruzijos atitikimo pirmajam (politiniam) ir antrajam (ekonominiam) Kopenhagos kriterijams, (b) Gruzijos nacionalinės teisės harmonizavimo su ES acquis, (c) Gruzijos socio-ekonominės plėtros, (d) Gruzijos vidaus reikalų sistemos restruktūrizacijos.

Surengta 11 mokomųjų seminarų, parengti 6 informaciniai e-leidiniai apie ES ir Gruziją bei išplatinti Gruzijos institucijoms, nevyriausybinėms organizacijoms bei universitetams.

IŠ VISO:

1   137.684 Lt