Projektai


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas

“Voices for change”

NVO „Women for Change“

 

15 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti lyčių lygybę, keičiant stereotipus visuomenėje, kuriant visa apimančią ir įtraukią visuomenę, apjungiančią piliečius ir moteris politikes.

REZULTATAI:

  • Surengta dviejų dienų Jaunųjų moterų vadovių stovykla Ulan Batore, Mongolijoje, skirta lyčių lygybės temai (dalyvavo 55 moterys);
  • Surengta filmų ištraukų, skirtų moterų problemoms, peržiūra ir diskusija Ulan Batore, Mongolijoje (dalyvavo 150 moterų);
  • Lygių galimybių plėtros centro ekspertė M. Jankauskaitė Ulan Batore dalyvavo pilietinės visuomenės formavimui skirtuose seminaruose, skaitė pranešimą konferencijoje „Moterų dalyvavimas politikoje ir lyderystė“. Konferencijoje įvairių Mongolijos partijų ir profesijų atstovės diskutavo moterų įgalinimo, socialinės nelygybės, moterų ir vaikų sveikatos temomis;
  • Mongolijos NVO „Women for Change“ koordinatorė Lietuvoje sėmėsi patirties Lygių galimybių plėtros centre, susitiko su  LGBT, jaunimo organizacijų atstovais, domėjosi Lietuvos įstatymais;
  • Internete video medžiaga apie Jaunųjų moterų vadovių stovyklą buvo peržiūrėta 2500 kartų, Facebook-e su projekto renginiais susipažino 100 tūkst. NVO talkino profesionali multimedijos komanda.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityje.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

12 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: sustiprinti Mongolijos institucijų administracinius ir institucinius gebėjimus, gerinant maisto ir saugos kontrolę Mongolijoje ir gilinant Mongolijos Bendrosios specializuotos agentūros ekspertų žinias apie ES reikalavimus maisto produktų kontrolės srityje bei maisto saugos laboratorinius metodus.

NUMATOMI REZULTATAI:

  • Suorganizuotas 3 Mongolijos ekspertų penkių dienų mokomasis vizitas į Lietuvą. Jo metu pristatyti ES reikalavimai maisto produktų kontrolės srityje, Lietuvoje vykdoma valstybinė kontrolė, maisto saugos laboratoriniai metodai, pasidalinta patirtimi nesaugių produktų atšaukimo iš rinkos klausimais;
  • Surengti dviejų dienų mokymai kompetentingos institucijos darbuotojams, atsakingiems už maisto saugą ir veterinariją Mongolijoje;
  • Projektas padėjo Mongolijos maisto ir veterinarijos specialistams sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus, susipažinti su Lietuvoje ir ES taikomais maisto saugos ir veterinarijos reikalavimais;
  • Projektas buvo viešinamas Lietuvoje (2 pranešimai VMVT internetiniame puslapyje) ir Mongolijoje (1 pranešimas Mongolijos Bendrosios specializuotos inspekcijos agentūros internetiniame puslapyje).