Projektai

 


 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

 

 

 

 

 

Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas

Supratimo apie lyčių lygybę stiprinimas politinėje, socialinėje ir verslo srityse per jaunų moterų įsitraukimą į socialinę veiklą

NVO „Mongolijos spaudos institutas“

10 255,42  EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: didinti informuotumą apie lyčių lygybę politinėje, socialinėje ir verslo aplinkoje.

REZULTATAI:

 • Sustiprinti 30-40 metų moterų iš verslo, politikos ir pilietinės visuomenės komunikaciniai gebėjimai (pasitelkiant medijas).
 • Projekto dalyvės buvo mokomos pristatyti ir apginti joms rūpinčias problemas, paskatinti viešą diskusiją bei sudominti žiniasklaidą ir politikus siekiant jų paramos.
 • Naudojant specialiai tam parengtą dalomąją medžiagą, socialinius tinklus bei komunikacijos seminarus, mentorystę, 3 mėnesių trukmės stipendijų programas ir viešinimo kampanijas, projekto metu buvo sustiprintas moterų gebėjimas išreikšti savo nuomonę bei vesti viešą dialogą, megzti partnerystes ir bendraminčių tinklą.
 • Mokymų metu buvo parengta mokymo medžiaga, sukurti video siužetai įtraukiant visuomenės atstovus. Apie rezultatus buvo informuojama vietos laikraščiuose bei socialiniuose tinkluose.

Lyčių lygybės stprinimas Mongolijoje

NVO Sainkhuu Iveel San (SIS)

8020,36 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti kaimo vietovėse gyvenančias moteris dalyvauti 2020 m. savivaldos rinkimuose.

REZULTATAI:

 • Projekto metu seminaruose perduota miesto moterų dalyvavimo socialinėje ir politinėje veikloje patirtis kaimo vietovių moterims.
 • Šio projekto rėmuose pravestuose 5 seminaruose buvo  įtrauktos ir apmokytos 150 moterų  iš šiaurinių Mongolijos provincijų.
 • Projekto metu į seminarus vyko ekspertai iš Ulan Batoro.
 • Projektas ir jo rezultatai paviešinti vietinėje televizijoje bei spaudoje ir socialiniuose tinkluose.
 
Bendradarbiavimo sritis Projekto pavadinimas Vykdytojas Skirtos lėšos Projekto tikslai ir rezultatai
Lyčių lygybė

„Balsai už pokyčius“ kaimo bendruomenių (grupių) Mongolijoje būrimas ir įgalinimas siekiant paskatinti moterų dalyvavimą 2020 m. rinkimuose kaimo vietovėse

NVO „Women for Change“ 15 985  EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS:  Skatinti kaimo moteris dalyvauti politiniame gyvenime, perduodant joms miesto moterų lyderių patirtį; suburti aktyvių kaimo vietovių moterų „Balsai už pokyčius“ grupes; siekti aktyvesnio kaimo vietovių moterų dalyvavimo 2020 m. savivaldos rinkimuose.

 REZULTATAI:

 • Surengti mokymai 6 provincijose, dalyvavo 141 moteris, įkurta 11 „Balsai už pokyčius” grupių/klubų. Jų narės nusiteikę dalyvauti politinėje veikloje, remti moteris kandidates rinkimuose į parlamentą nepaisant jų partinės priklausomybės.
 • Surinkti mokymų dalyvių vertinimai, į kuriuos buvo atsižvelgta rengiant seminarą Ulanbatore ir leidinį „Bendruomenės telkimo vadovas“. Lygių galimybių plėtros centro ekspertė M. Jankauskaitė konsultavo rengiant šį leidinį. „Bendruomenės telkimo vadovas“ platinamas internetu, bus išspausdintas leidykloje.
 • Ulanbatore surengtas seminaras „Balsai už pokyčius“ klubų/grupių „ambasadorėms“, kur jos mokėsi bendruomenės kūrimo ir kolektyvinės lyderystės. Tikslas – motyvuoti jaunas moteris skatinti socialinius įgūdžius.
 • Sukurtas internetinis „Balsai už pokyčius“ tinklas ir surengti 3 mokymai internetu. Sudaryta visų mokymų dalyvių Facebook grupė, kurioje dalinamasi patirtimi kuriant „Balsai už pokyčius“ klubus/grupes.
 • Projekte dalyvavo 300 moterų, virš 50 tūkst. moterų sužinojo apie projektą internete.
 • Sukurti 2 trumpi dokumentiniai video filmai apie jaunas moteris lyderes, video ir seminarų nuotraukos platintos socialiniuose tinkluose, Facebook 100 tūkst. peržiūrų. NVO talkino profesionali multimedijos komanda.
Moterų įgalinimas - tradiciškai marginalizuotos visuomenės dalies dalyvavimo vietos savivaldos demokratiniuose procesuose skatinimo priemonė NVO Sainkhuu Iveel San (SIS) 6 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti marginalizuotų ( vienišų ar daugiavaikių motinų, bedarbių, menko išsilavinimo) moterų įgalinimą,  jų įsitraukimą į vietos politinį gyvenimą ir rinkimų procesus; padėti moterims pasirengti  dalyvauti savivaldos rinkimuose.

REZULTATAI:

 • Surengti 5 dviejų dienų mokymai atokių vietovių marginalizuotoms moterims (150 dalyvių), kuriuose jos buvo mokomos lyderystės, viešo kalbėjimo, bendravimo su žiniasklaida. Dalyvės supažindintos su vietos savivaldos ir moterų teises apibrėžiančiais teisės aktais, siekiant jų įsitraukimo į savivaldos rinkimų procesą, o taip pat dalyvavimą 2020 savivaldos rinkimuose.
 • Rengiant mokymus projekto įgyvendintojas į pagalbą pasitelkė vietos NVO ekspertus. Vietos socialiniai darbuotojai padėjo atrinkti projekto dalyves: vienišas motinas, moteris neturinčias darbo, mažai išsilavinusias ir neįgalias moteris, norinčias įsitraukti į vietos bendruomenių socialinę, ekonominę ir politinę veiklą.
 • Parengta brošiūra apie projektą, informacija apie projekto įgyvendinimą buvo talpinama Facebook internetiniame puslapyje. Mokymų metu buvo duodami interviu vietos TV ir laikraščiams.
 • Siekdamos projekto tęstinumo, projekto įgyvendintojas suteikė projekte dalyvavusioms moterims įgaliojimus rengti mokymus jaunoms bendruomenių moterims ir mergaitėms, pažadėjo savo pagalbą.

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Lyčių lygybė

 

„Kaimo balsai už pokyčius“

NVO „Women for Change“

 

13 989 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti lyčių lygybę kaimo vietovėse, keičiant stereotipus visuomenėje, kuriant visa apimančią ir įtraukią visuomenę, įtraukiant moteris į politiką.

REZULTATAI:

 • Rugsėjo mėn. surengtos Mongolijos moterų lyderių 2 dienų stovyklos trijose pagrindinėse provincijose, dalyvavo 62 moterys. Surengti mokymai, diskusijos  lyčių lygybės, moterų įgalinimo, ypač jų įsitraukimo į politinę veiklą, temomis. Kiekvienos provincijos atstovės parengė veiksmų planus, pradėjo kurti moterų klubus, kuriuose rengia pokalbius moterims aktualiomis temomis.
 • Sukurti 8 trumpi dokumentiniai video filmai apie jaunas moteris lyderes (4 iš provincijų ir 4 iš sostinės), platinti per Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, 100 tūkst. peržiūrų. NVO talkino profesionali multimedijos komanda
 • Spalio 27 d. Ulanbatore surengta 8 dokumentinių video filmų peržiūra ir diskusija.
 • Buvo tęsiamas bendradarbiavimas su Lietuvos Lygių galimybių plėtros centro eksperte M. Jankauskaite, kuri teikė nuotolines konsultacijas rengiant projektą, pateikė savo vertinimus ir rekomendacijas. 
Moterų, dirbančių savivaldos institucijose, įgalinimas

NVO Sainkhuu Iveel San (SIS)

7 970.50 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti lyčių lygybę; moterų, išrinktų į vietos savivaldą, įgalinimas; lyderystės, motyvacijos  ir pasitikėjimo savimi ugdymas.

REZULTATAI:

 • Surengti 2 mokymai 60-iai atokios Dornod provincijos moterų, išrinktų į vietos valdžios institucijas.
 • Ekspertai iš Mongolijos savivaldybių asociacijos ir Nacionalinės vadybos akademijos padėjo į vietos savivaldą išrinktoms moterims suprasti savivaldos įstatymus, moterų lyderių vaidmenį ir keliamus uždavinius. Moterys buvo mokomos, kaip įgyti vietos bendruomenės pasitikėjimą, mokėsi konfliktų sprendimo būdų, darbo komandoje įgūdžių.  Pasitelkus žiniasklaidos iš sostinės ir Dornod provincijos ekspertus, moterys gilino darbo su žiniasklaida įgūdžius.
 • Projektą rėmė Dornod provincijos savivaldybė. Moterų, dalyvavusių projekte, vertinimu, mokymai patobulino jų profesines žinias, padidino jų savivertę, kai kurias jų paskatino dalyvauti  2020 m. vietos ir parlamento rinkimuose. Projekto vadybininkė ir dalyvės davė interviu vietos spaudai ir televizijai.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas

“Voices for change”

NVO „Women for Change“

 

14 981 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: skatinti lyčių lygybę, keičiant stereotipus visuomenėje, kuriant visa apimančią ir įtraukią visuomenę, apjungiančią piliečius ir moteris politikes.

REZULTATAI:

 • Surengta dviejų dienų Jaunųjų moterų vadovių stovykla Ulan Batore, Mongolijoje, skirta lyčių lygybės temai (dalyvavo 55 moterys);
 • Surengta filmų ištraukų, skirtų moterų problemoms, peržiūra ir diskusija Ulan Batore, Mongolijoje (dalyvavo 150 moterų);
 • Lygių galimybių plėtros centro ekspertė M. Jankauskaitė Ulan Batore dalyvavo pilietinės visuomenės formavimui skirtuose seminaruose, skaitė pranešimą konferencijoje „Moterų dalyvavimas politikoje ir lyderystė“. Konferencijoje įvairių Mongolijos partijų ir profesijų atstovės diskutavo moterų įgalinimo, socialinės nelygybės, moterų ir vaikų sveikatos temomis;
 • Mongolijos NVO „Women for Change“ koordinatorė Lietuvoje sėmėsi patirties Lygių galimybių plėtros centre, susitiko su  LGBT, jaunimo organizacijų atstovais, domėjosi Lietuvos įstatymais;
 • Internete video medžiaga apie Jaunųjų moterų vadovių stovyklą buvo peržiūrėta 2500 kartų, Facebook-e su projekto renginiais susipažino 100 tūkst. NVO talkino profesionali multimedijos komanda.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

Parama Mongolijai maisto saugos ir kontrolės srityje.

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

11 743,71 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: sustiprinti Mongolijos institucijų administracinius ir institucinius gebėjimus, gerinant maisto ir saugos kontrolę Mongolijoje ir gilinant Mongolijos Bendrosios specializuotos agentūros ekspertų žinias apie ES reikalavimus maisto produktų kontrolės srityje bei maisto saugos laboratorinius metodus.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Suorganizuotas 3 Mongolijos ekspertų penkių dienų mokomasis vizitas į Lietuvą. Jo metu pristatyti ES reikalavimai maisto produktų kontrolės srityje, Lietuvoje vykdoma valstybinė kontrolė, maisto saugos laboratoriniai metodai, pasidalinta patirtimi nesaugių produktų atšaukimo iš rinkos klausimais;
 • Surengti dviejų dienų mokymai kompetentingos institucijos darbuotojams, atsakingiems už maisto saugą ir veterinariją Mongolijoje;
 • Projektas padėjo Mongolijos maisto ir veterinarijos specialistams sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus, susipažinti su Lietuvoje ir ES taikomais maisto saugos ir veterinarijos reikalavimais;
 • Projektas buvo viešinamas Lietuvoje (2 pranešimai VMVT internetiniame puslapyje) ir Mongolijoje (1 pranešimas Mongolijos Bendrosios specializuotos inspekcijos agentūros internetiniame puslapyje).