Spausdinti

Projektas vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo stiprinimui

Lietuva, atgavusi nepriklausomybę, tapdama demokratine ir rinkos ekonomikos šalimi, nuėjo ilgą ir sėkmingą reformų kelią, tapo aktyvia svarbiausių tarptautinių organizacijų ir institucijų nare. Įgyvendindama Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių donorų programas, Lietuva sukaupė turtingą patirtį demokratijos, teisės viršenybės, gero valdymo, žmogaus teisių ir kitose srityse. Ši patirtis gali būti sėkmingai perduota paramą gaunančioms šalims, įgyvendinant tarptautinius projektus ir programas vystomojo bendradarbiavimo srityje bei pasinaudojant šios srities Europos Sąjungos ir kitų tarptautinių organizacijų bei fondų teikiamomis galimybėmis. Aktyviau įsiliedama į tarptautines vystomojo bendradarbiavimo veiklas Lietuva sustiprintų savo vaidmenį globaliose pastangose kurti darnų ir saugų pasaulį, palaikyti taiką ir stabilumą.

Siekdama skatinti Lietuvos viešojo valdymo institucijas aktyviau įsitraukti ir dalyvauti tarptautiniuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose bei programose ir geriau išnaudoti jų teikiamas galimybes, Užsienio reikalų ministerija (projekto vykdytojas) kartu su Centrine projektų valdymo agentūra (projekto partneris) pradėjo įgyvendinti trejus metus truksiantį projektą „Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimo gerinimas bei Lietuvos viešojo valdymo institucijų ir jų darbuotojų gebėjimų stiprinimas“

Projekto tikslas – pagerinti Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos įgyvendinimą ir sąlygas, skatinančias Lietuvos valstybės viešojo valdymo institucijas labiau  įsitraukti į tarptautines vystomojo bendradarbiavimo veiklas, sustiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų bei valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų gebėjimus.

Projekto metu užsienio ir Lietuvos ekspertai parengs metodologinę medžiagą, apibrėšiančią Lietuvos viešojo valdymo institucijų dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose plėtojimo ir stiprinimo kryptis, prioritetines tematines sritis, svarbiausias užsienio šalis-valstybes partneres, paruoš praktines dalyvavimo tarptautinėse programose ir projektuose rekomendacijas. Įgyvendinat projektą taip pat bus tobulinamos priemonės vystomojo bendradarbiavimo informacijai kaupti, sisteminti ir viešinti.

Įgyvendinant projektą numatytos šios veiklos:

  • Lietuvos institucijų dalyvavimo tarptautinėse vystomojo bendradarbiavimo veiklose gairių, metodologijos ir praktinio pobūdžio informacinio leidinio parengimas.
  • Informacijos apie vystomąjį bendradarbiavimą sisteminimas, viešinimas ir sklaida.
  • Vystomojo bendradarbiavimo teisinės bazės peržiūra ir pasiūlymų dėl vystomojo bendradarbiavimo teisinio reguliavimo tobulinimo pateikimas.
  • Valstybės ir savivaldybių institucijų darbuotojų, dirbančių vystomojo bendradarbiavimo srityje, kompetencijų stiprinimas bei patirties perdavimas ir sklaida.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 2017 m. kovo 28 d. – 2020 m. kovo 27 d.

Projektas vykdomas pagal 2014-2020 Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.