Spausdinti

Teisinė informacija

  • 2013 m. spalio 1 d. įsigaliojo Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymas, kuriuo pirmą kartą valstybės lygmeniu buvo reglamentuota vystomojo bendradarbiavimo veikla ir humanitarinės pagalbos teikimas. 2016 m. lapkričio 3 d. priimta nauja Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo redakcija, kuri numatė nemažai svarbių pakeitimų: Užsienio reikalų ministerijos vaidmens koordinuojant Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politiką sustiprinimą, projektų administravimo gebėjimų sutelkimą vienoje agentūroje, taip užtikrinant geresnę projektų administravimo kokybę ir mažesnius kaštus, vystomojo bendradarbiavimo veikloje dalyvaujančių subjektų sąrašo išplėtimą, galimybę institucijoms dalyvauti tarptautinių donorų finansuojamuose konkursuose kartu su privačiais juridiniais ar fiziniais asmenimis ir kt.
  • 2016 m. rugsėjo 21 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 937 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugsėjo 19 d. nutarimo Nr. 961 redakcija) buvo patvirtintas Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstitucinis veiklos planas, kurio paskirtis – nustatyti 2019–2021 metų Lietuvos vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis ir jų įgyvendinimo priemones.
  • Siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo politikos suderinamumą ir koordinuoti vystomojo bendradarbiavimo veiklą, 2014 m. sausio 15 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 42 buvo įkurta Nacionalinė vystomojo bendradarbiavimo komisija ir patvirtinti jos nuostatai (nauja redakcija nuo 2017m. birželio 6d.).
  • Lietuvos Respublikos institucijų vystomojo bendradarbiavimo veiklos vykdymą ir humanitarinės pagalbos teikimą reglamentuoja Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 (aktuali redakcija 2019 m. balandžio 3 d. LRV nutarimo Nr. 301). Šiame tvarkos apraše pateikiami reikalavimai vystomojo bendradarbiavimo projektams, jų atrankai ir įgyvendinimui, apibrėžiami kiti dvišalės ir daugiašalės paramos vystymuisi ir humanitarinės pagalbos teikimo būdai valstybėms partnerėms. Institucijoms rekomenduojamos formos, reikalingos vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti, pateikiamos Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakyme Nr. V-226 (galiojanti suvestinė redakcija nuo 2017-09-15 su naujausiais 2019-06-12 pakeitimais)
  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija iš jai patvirtintų valstybės asignavimų kasmet įgyvendina Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programą. Šios programos lėšomis finansuojama vystomojo bendradarbiavimo veikla yra reglamentuota Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2019 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-170.
  • Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos vystomojo bendradarbiavimo veiklą įgyvendina ir humanitarinės pagalbos teikimą organizuoja Vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisija, vadovaujama viceministro, kuriam pavesta kuruoti Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo klausimus. Ši komisija buvo įkurta Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-85.

Dokumentai