Projektai

Prioritetinės Lietuvos bendradarbiavimo su Ukraina kryptys yra parama švietimo reformoms bei psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarkai rytų Ukrainoje, pilietinės visuomenės ir jos atsparumo dezinformacijai stiprinimas, lyčių lygybės ir moterų įgalėjimo įtvirtinimas.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

 

 

 

 

 

 

 

 

Švietimas

„Update 2021: Nuotolinės pedagogų kvalifikacijos tobulinimo sistemos plėtra Donecko ir Luhansko regiono mokyklose“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Iki 40 000 EUR

 

2021 m. iki 33 000 EUR

2022 m. iki 7 000 EUR

TIKSLAS: Reaguojant į Covid-19 pandemijos iššūkius švietimui ir poreikį tobulinti nuotolinį ugdymą Ukrainos mokyklose, projektu siekiama tobulinti nuotolines pedagogų kvalifikacijos tobulinimo paslaugas Donecko ir Luhansko srityse. Projekto veiklos sukurs sąlygas toliau plėtoti pedagogų švietimo programas internetu, tobulinti jų formalų reglamentavimą ir stiprinti regioninių podiplominio pedagogų švietimo institutų paslaugas. Skaitmeninių mokymosi priemonių dėka, projekto rezultatai taps prieinami ir kitų Ukrainos sričių mokykloms.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Sukurta internetinė mokymų platforma, sudaranti galimybes mokytojams mokytis ir gauti kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus internetu. 
 • Parengta ir akredituota nuotolinė savarankiško mokymosi programa Ukrainos mokytojams, skirta stiprinti jų pasirengimą įgyvendinti kokybišką nuotolinį ugdymą mokyklose. Donecko ir Luhansko sričių pedagogai bus pakviesti išbandyti mokymų sistemą ir sudalyvauti naujoje nuotolinio mokymosi programoje 2021-2022 mokslo metais.

Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui

VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“

Iki 1 000 000 EUR

(2019-2021 m.)

TIKSLAS: Aprūpinti Avdijivkos mokyklos Nr. 2 mokymo kabinetus, dirbtuves ir mokyklos virtuvę specializuota įranga ir moderniomis edukacinėmis priemonėmis bei įrengti vaikų žaidimo ir daugiafunkcinį sporto aikštynus.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Nupirkta IT įranga, baldai ir mokomųjų priemonių inventorius. Įrengti mokyklos specializuoti kabinetai,  maitinimo blokas ir dirbtuvės;
 • Parengti žaidimo ir sporto aikštynų projektai, sudarytos sutartys su rangovais. Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės.

Sveikatos apsauga

„Pagalbos ranka Ukrainai: psichosocialinės paramos programa”

"HOPE worldwide" Charity Foundation (liet. Labdaros fondas „HOPE worldwide“) (Ukraina)

Iki 38 000 EUR

TIKSLAS: Projektu siekiama prisidėti prie karo traumas patyrusių vaikų psichinės sveikatos ir reabilitacijos paslaugų gerinimo Ukrainos Donecko ir Luhansko regionuose, mokyklų psichologams, socialiniams darbuotojams ir pedagogams pristatant psichosocialinės paramos mokymo programą bei vaikų psichosocialinę terapiją.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • 54 mokyklų psichologai, socialiniai darbuotojai ir pedagogikos studentai iš Donecko ir Luhansko regionų dalyvaus mokymo programoje „Vaikai ir karas. Atkūrimo technikos mokymas“ ir lavins psichinės sveikatos priežiūros ir traumuotų vaikų reabilitacijos bei diagnostikos įgūdžius.
 • 270 karo traumą patyrusių vaikų, gyvenančių „raudonojoje“ ir „pilkojoje“ karo konflikto zonoje rytų Ukrainoje, mokysis kovos su potrauminiu stresu būdų, lavins psichosocialinės savipagalbos įgūdžius, gerinančius jų psichoemocinę būklę ir atsparumą, o taip pat mokysis išlaisvinti stresą ir nerimą, susijusius su įsibrovimu, pertekliniu susijaudinimu bei PTSS simptomų vengimu.

Ekonominė plėtra

„Tvarus eksporto augimas Ukrainoje, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais“

Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmai

Iki 25 000 EUR

TIKSLAS: Projektu siekiama pagerinti Rytų Ukrainos MVĮ eksporto galimybes, pasinaudojant klasterių teikiamais pranašumais.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Aktyvesnis MVĮ bendradarbiavimas, kuriant bendras paslaugas ir produktus, per apmokytus ZPPR darbuotojus, 30 apmokytų MVĮ, 15 individualiai konsultuotų MVĮ ir pasidalinta gerąja Lietuvos MVĮ ir klasterių patirtimi su ZPPR ir Ukrainos MVĮ.
 • Sustiprintas verslo paramos organizacijų ir vietos valdžios bendradarbiavimas, sudarant sąlygas klasterių kūrimuisi, per susitikimus su vietos valdžia, sąmoningumo didinimą ir diskusijas.

Parama šalies viduje perkeltiems asmenims

„Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas“

Klaipėdos universitetas

Iki 68 000 EUR

2019 m. – 22 434 EUR

2020 m. – 20 000 EUR

2021 m. – 25 000 EUR

TIKSLAS: Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikimo sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Vasaros stovykla iš rytų Ukrainos perkeltiems asmenims.
 • Praktiniai mokymai ir forumas smurto prieš moteris tema.
 • Socialinio tinklapio sukūrimas grupei perkeltų asmenų iš rytų Ukrainos.
 • Individualios psichoterapinės konsultacijos.
 • Baigiamoji projekto konferencija.

Demokratija ir pilietinė visuomenė

“Pagalba nepriklausomai žurnalistikai Ukrainos regionuose”

 

Rytų Europos Studijų Centras

 

 

Iki 70 350.00 EUR:

2021 m. iki 40 000 EUR

2022 m. iki 30 350 EUR

 

TIKSLAS: Didinti Ukrainos žurnalistų kompetencijas; stiprinti komunikaciją ir bendradarbiavimą tarp veikėjų Ukrainos žiniasklaidos srityje ir pilietinės visuomenės organizacijų; prisidėti prie Ukrainos individualių žurnalistų finansinio stabilumo ir nepriklausomumo.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Surengti dveji mokymų renginiai, skirti kompetencijų kėlimui, žurnalistikos ir finansų praktikų perdavimui bei ryšių kūrimui.
 • Per paskirtą laiką (7 mėn.) dalyvaujančių žurnalistų atliktas bent vienas stambus žurnalistinis projektas (pvz., tiriamojo pobūdžio) arba keli smulkesni projektai.
 • Baigiamasis renginys, skirtas veiklų, rezultatų aptarimui ir įvertinimui.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Švietimas

Pilietinio ugdymo programa mokytojams „NaDiz. Pradinė mokykla“

Visuomeninė organizacija „Visos Ukrainos sąjunga „Ukrainian Frontiers“

(Ukraina)

 

24 000 EUR

TIKSLAS: Pagal „Naujosios Ukrainos mokyklos“ koncepciją rytų Ukrainos pedagogams pristatyti naują pilietinio ugdymo profesinio tobulėjimo programą.

REZULTATAI:

 • Sukurti 5 nemokami vaizdo įrašai (pamokos), skirti pradinių klasių mokytojams mokyti pilietinio ugdymo; įrašai patalpinti youtube kanale, visų video trukmė apie 138 minutes (planuota 120 min)
 • Paruošta 11 sertifikuotų mokytojų-instruktorių iš Charkovo, Lugansko, Donecko, taip pat atestuoti 5 pranešėjai/instruktoriai, kaip mokytojų instruktoriai.
 • Pagal kurso programą apmokyti 76 pradinių mokyklų mokytojai.

Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui

VšĮ „Centrinė projektų valdymo agentūra“

1 000 000 EUR

(2019-2021 m.)

TIKSLAS: Aprūpinti Avdijivkos mokyklos Nr. 2 mokymo kabinetus, dirbtuves ir mokyklos virtuvę specializuota įranga ir moderniomis edukacinėmis priemonėmis bei įrengti vaikų žaidimo ir daugiafunkcinį sporto aikštynus.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Nupirkta IT įranga, baldai ir mokomųjų priemonių inventorius. Įrengti mokyklos specializuoti kabinetai,  maitinimo blokas ir dirbtuvės;
 • Parengti žaidimo ir sporto aikštynų projektai, sudarytos sutartys su rangovais. Įrengtos sporto ir žaidimų aikštelės.

Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

80 000 EUR

2018 m. – 33 000 EUR

2019 m. – 32 000 EUR

2020 m. – 15 000 EUR

TIKSLAS: perteikti Lietuvos patirtį vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo srityje.

REZULTATAI:

 • Apmokyti pedagogai, įgyvendinti pilotiniai neformaliojo ugdymo finansavimo pertvarkymo projektai 2 savivaldybėse (Kremenčuko ir Gorodoko). Savivaldybių pedagogams suteiktos naujos žinios ir jų taikymas leis jiems spręsti kylančias vaikų/moksleivių problemas bei kelti motyvaciją, padės atsilaikyti prieš žalingus įpročius.
 • Parengtas ir į ukrainiečių kalbą išverstas metodinis leidinys „Neformaliojo vaikų švietimo vertinimas“. Medžiaga talpinama tinklapio nonformaleducation.org.ua sukurtoje aplinkoje „metodinis bankas“.

Švietimo iniciatyvų skatinimas Naujojoje Ukrainos mokykloje: Kelyje į pokyčius 2019

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

51 871 EUR

2019 m. – 36 871 EUR (iš Švedų Instituto lėšų),

2020 m. – 15 000 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie reformų švietimo srityje įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyklose Luhansko ir Donecko srityse, kryptingai tobulinant mokytojų gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei stiprinant mokyklos bendruomenės partnerystę.

REZULTATAI:

 • 60 jaunuolių ir 4 lydintys pedagogai iš rytų Ukrainos mokyklų dalyvavo jaunimo mainuose.
 • 10 Donecko ir Luhansko mokyklų įgyvendino švietimo partnerystės projektus, turėjusius teigiamų pokyčių vietos bendruomenėse gerinant mokyklos mikroklimatą, formuojant bendradarbiavimu grįstus santykius.
 • 20 mokytojų bei 20 mokymų vadovų iš Luhansko ir Donecko regionų patobulino profesinius gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas.
 • Parengtos socialinio ir emocinio ugdymo įgyvendinimo mokykloje metodinės rekomendacijos, jos bei socialinio bei emocinio ugdymo praktika rytų Ukrainoje pristatyta visos Ukrainos švietimo bendruomenei internetiniame portale obozrevatel.ua

Kokybiškas nuotolinis mokymas – kiekvienam!

NVO „Atviros politikos fondas”

(Ukraina)

15 750 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Nuotolinio mokymosi metodikų, skirtų STEAM (Science, Technology, Engineering, Art and Math) dalykų mokymui, sukūrimas; tarptautinės “Žaliosios mokyklos” organizavimas.

REZULTATAI:

 • 150 pedagogų iš rytų Ukrainos dalyvavo nuotolinių studijų ir STEAM metodikos taikymo mokymuose ir susipažino su dėstymo nuotoliniu būdu praktikomis, taikomomis Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus Ozo gimnazijoje;
 • Adaptuota Vilniaus Ozo gimnazijos nuotolinio mokymo  tvarka ir parengtos rekomendacijos Ukrainos  Švietimo ministerijai, Donecko ir Luhansko sričių skyriams dėl nuotolinio mokymo taikymo Ukrainos mokyklose;
 • Motyvacinis klipas, 2 vaizdo instrukcijos apie nuotolinį mokymąsi.

Geras valdymas

Aktyvus advokatas – kokybiškos teisinės gynybos pagrindas

Labdaros organizacija „Ukrainos teisinės pagalbos koalicija“

(Ukraina)

27 473,28 EUR

TIKSLAS: Pagerinti teisinės gynybos kokybę, didinant Ukrainos advokatūros ir jos regioninių organų skaidrumą ir atskaitomybę, gerinant visuomenės požiūrį į advokatūrą, skatinant advokatų aktyvumą.

REZULTATAI:

 • 5 regioninėse apskritojo stalo diskusijose, kuriose dalyvavo 149 asmenys (advokatai, ekspertai, teisėjai, teisingumo pareigūnai, žmogaus teisių aktyvistai), buvo pasiūlyta ir pateikta 113 dalininių teisės aktų pakeitimų.
 • Iš 5 nacionalinio lygio ekspertų sudaryta darbo grupė, remdamasi gautais pasiūlymais, parengė Advokatūros įstatymo (AĮ) pakeitimų projektą. Šis projektas buvo pristatytas ekspertų bendruomenei nacionalinėje apskritojo stalo diskusijoje. AĮ pakeitimo projektas pateiktas Ukrainos parlamentui.
 • 30 žurnalistų dalyvavo nacionaliniuose dviejų dienų (spalio 28, 29 d., Chernihiv) mokymuose.
 • 5 regionuose suorganizuoti 5 mokymai 150 advokatų, kurie pagerino savo galimybes dalyvauti Ukrainos nacionalinės advokatūros ir Koordinavimo centro sprendimų priėmimo procesuose.
 • 3000 egzempliorių tiražu išleistas leidinys „Advokato dalyvavimas advokatūros savivaldoje“ išplatintas regioninėms advokatų asociacijoms ir kitoms organizacijoms.
 • 20 regioninių advokatūros tarybų vadovų pagilino savo žinias ir motyvaciją įtraukti eilinius teisininkus į sprendimų priėmimą advokatūroje; buvo padaryta mažiausiai 100 regioninių advokatūros tarybų politikos pakeitimų, siekiant padidinti demokratiją advokatūroje.

Parama šalies viduje perkeltiems asmenims

Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas

Klaipėdos universitetas

Iki 68 000 EUR

2019 m. – 22 434 EUR

2020 m. – 1 378,05 EUR

2021 m. – 25 000 EUR

TIKSLAS: Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos, potrauminio streso ir kt. situacijų įveikimo sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

REZULTATAI:

 • Parengta pirmųjų projekto vykdymo metų ataskaita ir valorizacija. Vykdyti nuotoliniai projekto ekspertų susitikimai, konsultacijos dėl projekto veiklų vykdymo būdo korekcijų;
 • Įvykdytas projekto rezultatų viešinimas projekto vykdytojo ir projekto partnerio socialiniuose tinklalapiuose.
 • Parengti du moksliniai straipsniai.
 

Verslo mokykla šalies viduje perkeltoms moterims

NVO „Elios Ukraine“

(Ukraina)

13 334 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių moterų socialinė integracija ir verslumo skatinimas.

REZULTATAI:

 • 30 šalies viduje perkeltų moterų įgijo žinių ir įgūdžių, reikalingų pradėti verslą, projekto metu parengtas 21 verslo planas.
 • 4 moterys projekto metu pradėjo asmeninius verslus (drabužių siuvimas, maisto gaminimas, kosmetika, kirpykla ir drabužių taisymas);
 • Sukurtas ir palaikomas tinklalapis, kuriame patalpinta informacija apie šalie viduje perkeltų moterų verslus.
 

„Žalioji sala“ Lvove. Krymo kultūros centras "Yesil Ada" Lvove“

NVO „Krymo pilietinės visuomenės institutas“

(Ukraina)

5 712 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Krymo totorių kultūros centro veiklų vystymas ir palaikymas.

REZULTATAI:

 • Sukurta kalbinė aplinka vaikams ir moterims;
 • Mokomosios literatūros totorių kalba vaikams parengimas;
 • Suorganizuoti tradicinio siuvinėjimo kursai;

Istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Ukrainos-Lietuvos paveldas: Vytauto epocha Ukrainoje

VšĮ Istorinės atminties akademija

31 882,97 EUR:

2019 m.- 20 000 EUR

2020 m. – 11 882,97 EUR

TIKSLAS: Su Lietuvos ir Ukrainos paveldo, archeologijos ir istorijos mokslininkais plėtoti LDK istorijos koncepciją ir propaguoti bendrą LDK regiono istorinį ir kultūrinį paveldą.

REZULTATAI:

 • Atlikti mokslinių straipsnių vertimai į ukrainiečių kalbą bei santraukos vertimas į anglų kalbą. Vertimai panaudoti rengiant knygą.
 • Parengti/ sukurti 5 žemėlapiai / schemos knygai.
 • Parengtas gausiai iliustruotas mokslinis leidinys „Vytauto epocha Ukrainoje“ ukrainiečių kalba ir santrauka anglų kalba.

Demokratija ir pilietinė visuomenė

Įgalinančio atstovavimo programa jauniesiems Ukrainos ir Moldovos žurnalistams „Naujoji žiniasklaida“

Vilniaus universitetas

49 263,39 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: NVO lyderių informuotumo didinimas apie tinklaraščių rašymą ir skaitmenines galias.

REZULTATAI:

 • Parengta mokomoji priemonė „Netikros naujienos žiniasklaidoje ir socialinėje aplinkoje“ („FAKE NEWS“, autoriai: dr. Viktor Denisenko, doc. dr. Andrius Šuminas, lekt. Justina Januškevičiūtė, VU Komunikacijos fakultetas).
 • Įgyvendinti dveji 4 dienų tarptautiniai mokymai. Parengta grupė asmenų, turinčių profesionalių žinių apie pilietinę žurnalistiką ir melagingų naujienų iššūkius;
 • Sukurtas neformalus tinklaraštininkų ir vietos bendruomenės lyderių tinklas. Įgyvendintos numatytos apskritojo stalo diskusijos Ukrainoje ir Moldovoje.
 • Parengtas mokomasis-reklaminis filmas, kuris gali būti naudojamas kaip papildoma mokomoji medžiaga vaizdo tinklaraštininkams. Nuoroda į filmą: https://youtu.be/YgQhKAQF8cQ
 

Informaciniai karai prieš Ukrainą ir kitas Europos šalis: Lietuvos patirtis kovojant su propaganda

Viešosios diplomatijos centras

(Ukraina)

23 333,80 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Ukrainos vyriausybės, viešojo sektoriaus ir profesionalių žurnalistų gebėjimus atpažinti dezinformaciją ir jai priešintis; pasidalinti Lietuvos patirtimi kovojant su propaganda ir stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą.

REZULTATAI:

 • Surengti 5 regioniniai seminarai Ukrainos rytuose ir pietuose, jų metu sustiprėjo tikslinės auditorijos gebėjimas atpažinti dezinformaciją ir jai atsispirti. Apie 900 žmonių įgijo žinių, kaip atskirti tikrąją informaciją nuo propagandos ir kokius informacijos šaltinius naudoti, norint gauti tikrąją informaciją.
 • 3 žymūs Lietuvos informacijos saugumo ir strateginės komunikacijos ekspertai,  dalyvavę kiekviename CPD regioniniame seminare per vaizdo konferencijas, pasidalino Lietuvos patirtimi kovojant su propaganda ir stiprinant nepriklausomą žiniasklaidą. Lietuvos ekspertai dalyvavo rengiant bendrą leidinį „Informaciniai karai prieš Ukrainą ir kitas Europos šalis: Lietuvos patirtis, kovojant su propaganda”.

Lyčių lygybė ir moterų įgalėjimas

Lygybė saugumui

Ukrainos moterų fondas

(Ukraina)

29 841,43 EUR

TIKSLAS: Sustiprinti vietos valdžios institucijų bei NVO bendradarbiavimą įtraukiant moteris į taikos ir saugumo procesus. Sukurti kokybiškus JT rezoliucijos Nr. 1325 įgyvendinimo veiksmų planus visiems Ukrainos regionams, atsižvelgiant į vietos kontekstą ir problematiką.

REZULTATAI:

 • Parengta JT rezoliucijos Nr. 1325 lokalizacijos darbo patirties ataskaita ir pristatyta vietos valdžios ir NVO atstovams (daugiau nei 100 žmonių);
 • Parengtas JT rezoliucijos lokalizacijos vadovas, atspausdintas ir Ukrainoje išplatintas 200 egzempliorių;
 • Metodika ir įgyta patirtis plačiai skleidžiamos Ukrainoje.

Pilietinės visuomenės Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje ir Ukrainoje gebėjimų stiprinimas siekiant ginti ir skatinti moterų teises strateginio bylinėjimosi ir advokacijos būdu

Europos žmogaus teisių gynimo centras (Middlesex universitetas, Jungtinė Karalystė)

27 928,13 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Tobulinti pilietinės visuomenės organizacijų įgūdžius įsitraukti į tarptautinius teisminius ginčus ir advokaciją, siekiant išspręsti sistemines problemas, turinčias įtakos jų šalių moterims.

REZULTATAI:

 • Nustatytos dvi bylos nagrinėjimui ir  dėl jų nagrinėjimo susitarta su partneriais;
 • Suteiktos konsultacijos dviejose teisinėse bylose, po konsultacijų partneriai teisininkai patobulino teisės aktų rengimą.
 • Buvo sukurta teisinė strategija byloje NG prieš Gruziją.
 • Surengtas apskritasis stalas dėl savigynos atvejų bylose, susijusiose su  smurtu šeimoje, kurio metu buvo nustatyti strateginiai ginčų nagrinėjimo klausimai ir ekspertų pagalbos poreikis partnerių teisininkams.
 • Surinkta nauja informacija apie bylas, susijusias su smurtu prieš moteris, kuri bus paskelbta ateinančiais metais.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Parama šalies viduje perkeltiems asmenims

Nuo konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų socialinio dalyvavimo skatinimas

Klaipėdos universitetas

 

Iki 68 000 EUR

2019 m. – 22 434 EUR

2020 m. – 20 000 EUR

2021 m. – 25 000 EUR

TIKSLAS: Skatinti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusių asmenų, ypač smurtą patiriančių perkeltų moterų, jų vaikų, socialinį dalyvavimą, sukuriant kompleksinę psichosocialinę pagalbą, kaip savirealizacijos, adaptacijos ir  potrauminio streso įveikimo sistemą, kuria siekiama asmenų socialinės gerovės, darbingumo atstatymo ir visaverčio dalyvavimo visuomeniniame gyvenime.

REZULTATAI:

 • Kijeve įvyko susitikimai su perkeltais asmenimis (113 dalyvių).
 • Vasaros stovykloje Lietuvoje dalyvavo 12 dalyvių.
 • Surengti 3 grupiniai užsiėmimai perkeltiems asmenims Ukrainoje (91 dalyvis).

Verslūs ir veiklūs nariai skatina naujų socialinių ir ekonominių santykių kūrimą bendruomenėse

VšĮ Rytų Europos bendradarbiavimas

15 597 EUR

TIKSLAS: Padėti nuo Krymo aneksijos ir konflikto rytų Ukrainoje nukentėjusiems asmenims, ypač moterims ir Krymo totoriams, integruotis juos priimančiose bendruomenėse.

REZULTATAI:

 • Apmokyta 40 moterų: Krymo totorės ir kitos priverstinai persikėlusios moterys bei NVO, vykdančių priverstinai perkeltų asmenų integracijos projektus, atstovės.
 • Sudarytas Krymo totorių tautos istorinis kultūros maršrutas ir išleistas leidinys „Iš Krymo į Lietuvą: istorinis totorių kelias LDK” (1000 egz.). Maršrutas veda per 33 miestus ir gyvenvietes, jame sužymėta virš 100 lankytinų vietų Ukrainoje (taip pat ir Kryme), Baltarusijoje, Lenkijoje ir Lietuvoje. Tarptautinės turizmo dienos renginiuose Lvove pristatytas turistinis maršrutas, surengta diskusija.

Krymo kultūros centras „Yesil Ada“

Krymo pilietinė visuomeninė organizacija

7 247 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: kultūros klubo subūrimas siekiant kurti kalbinę aplinką ir bendrą kultūros erdvę, palaikyti Krymo kultūrą.

REZULTATAI:

 • Užsiėmimų dalyviai gilino gimtosios kalbos žinias – buvo organizuojami kursai suaugusiems, jaunimui ir vaikams. Įkurti vaikų ir moterų klubai.
 • Buvo populiarinama Krymo totorių kultūra: rengiamos parodos, tradicinių siuvinių kursai, veikė folkloro ratelis.
 • Krymo totorių bendruomenės atstovų vizitas į Lietuvą, užmegzti ryšiai su Lietuvos totorių bendruomene.

Švietimas

Parama Ukrainos Donecko srities Avdijivkos mokyklos Nr. 2 įrengimui ir mokyklos aplinkos gerovės sutvarkymui

VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra

Iki 1 000 000 EUR:

2019 m. – 43 446 EUR

2020 m. – 956 554 EUR

TIKSLAS: Aprūpinti Avdijivkos mokyklos Nr. 2 mokymo kabinetus, dirbtuves ir mokyklos virtuvę specializuota įranga ir moderniomis edukacinėmis priemonėmis bei įrengti vaikų žaidimo ir daugiafunkcinį sporto aikštynus.

REZULTATAI:

 • Įvyko vizitai į Ukrainą, kurių metu buvo įvertinta situacija bei identifikuotos rizikos ir problemos, atliekami mokyklos rekonstrukcijos darbų vertinimai.
 • Vyko pasirengimas viešųjų pirkimų procedūroms - atlikta poreikio analizė, sudaryti įrangos/baldų ir kitų priemonių sąrašai, atlikti rinkos tyrimai, paruoštos techninės specifikacijos, parengti pirkimų dokumentų projektai.

„Parama nuo konflikto nukentėjusiems rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas“

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

88 000 EUR:

2018 m. – 33 000 EUR

2019 m. – 32 000 EUR

2020 m. – 15 000 EUR

TIKSLAS: perteikti Lietuvos patirtį vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo srityje.

REZULTATAI:

 • 30 Gorodoko ir Pokrovsko savivaldybių mokymų instruktorių įgijo žinių moksleivių socialinio emocinio intelekto (SEI) ugdymo srityje, išmoko parengti kokybiškas neformalaus ugdymo (NU) programas, konsultuoti kolegas, susipažino su Lietuvoje veikiančiomis neformaliojo švietimo įstaigomis ir jų darbu. Projekto metu paruošti instruktoriai Gorodoke pravedė 19 mokymų.
 • Pokrovsko, Gorodoko ir Kremenčiuko švietimo sistemos administracijos darbuotojams mokymų ir nuotolinių konsultacijų metu buvo pristatyti NU krepšelio įvedimo privalumai. 2 savivaldybės pasiruošė krepšelio modelio įgyvendinimui.
 • Pradėjo veikti informacinė svetainė, kurioje 82 paslaugų teikėjai iš Kremenčiuko ir Gorodoko registravo NU programas. 7 viešinimo renginiuose, skirtuose visuomenei ir potencialiems NU programų paslaugų teikėjams, dalyvavo 234 asmenys. Sukurtas krepšelio modelį pristatantis ir svetainę reklamuojantis filmukas.

Švietimo iniciatyvų skatinimas Naujojoje Ukrainos mokykloje: Kelyje į pokyčius 2019

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

55 000 EUR

2019 m. – 36 871 EUR (finansuojama Švedų Instituto),

2020 m. - iki 15 000 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie reformų švietimo srityje įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyklose Luhansko ir Donecko srityse, kryptingai tobulinant mokytojų gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei stiprinant mokyklos bendruomenės partnerystę.

REZULTATAI:

 • LVJC ekspertai atrinko projekto veiklose dalyvausiančias Luhansko ir Donecko regionų mokyklas, nustatė atrankos į jaunimo mainus ir pedagogų mokymus kriterijus.
 • Įvyko jaunimo mainai, kurių metu Vilniuje apsilankė 40 jaunuolių iš Luhansko ir Donecko regionų mokyklų. Mainų dalyviai tobulino bendruosius įgūdžius, mokėsi planuoti ir kurti projektus.
 • Patobulinti mokytojų gebėjimai lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei vesti mokymus savo kolegoms mokyklose. Mokymų dalyviai įgijo žinių apie socialinio ir emocinio ugdymo sampratą ir naudą mokyklos bendruomenei bei jos nariams, išmoko šias žinias pritaikyti ir socialinį emocinį ugdymą integruoti į mokyklos gyvenimą.

Lietuva-Ukraina. Patirtis ir galimybės mokinių profesinio orientavimo ir karjeros planavimo srityje

UAB JOSTRA

33 797 EUR

TIKSLAS: Lietuvos ir kitų Europos šalių patirties perdavimas rytų Ukrainos švietimo įstaigoms.

REZULTATAI:

 • Suorganizuota 7 dienų stovykla Lietuvoje nukentėjusiems nuo karo moksleiviams.
 • Atliktas mokslinis tyrimas apie profesinio mokymo metodų pritaikymą Ukrainoje.
 • Suorganizuota baigiamoji konferencija ir baigiamieji renginiai Lvove bei seminaras nukentėjusiems nuo karo mokiniams (dalyvavo 43 mokiniai).

Naujosios Ukrainos mokyklos pedagogų lyderių ugdymas

Visuomeninė asociacija „Tarptautinis integruoto vystymosi institutas“ (International Institute for Integral Development)

89 000 EUR

(Finansuojama Švedų Instituto)

TIKSLAS: Prisidėti prie švietimo reformų, numatytų ES ir Ukrainos asociacijos susitarime bei „Naujosios Ukrainos mokyklos“ koncepcijoje, įgyvendinimo, ugdant lyderius, kurie galėtų įveikti iššūkius ir vadovauti savo švietimo bendruomenėms pagal naują švietimo paradigmą.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti 4 praktinių mokymų moduliai (dalyvavo 24 mokytojai) apie bendravimą be smurto, lyderių ugdymą ir tarptautinius švietimo standartus; įvyko kūrybinės dirbtuvės ir vasaros stovykla. Baigiamojo modulio metu dalyviai sutvirtino įgytas žinias nesmurtinės komunikacijos, konfliktų moderavimo, darbo komandoje srityse.
 • 10 internetinių seminarų metu projekto dalyviai bendravo su švietimo ekspertais iš Lietuvos ir Šveicarijos; 4 internetinių konferencijų metu Lietuvos, Lenkijos, Vengrijos ir Šveicarijos mokyklų atstovai dalinosi patirtimi su Ukrainos mokytojais, kaip integruotis į tarptautinę nesmurtinės komunikacijos specialistų bendruomenę;
 • Tęsiamas nemokamos mobiliosios bibliotekos išlaikymas. Išverstos ir parengtos leidybai 3 knygos apie bendravimą be smurto. 2020 m. 3000 knygų egz. bus išdalintos 200 mokyklų rytų Ukrainoje.

Inovatyvūs neformalaus mokymo metodai

Joniškio žemės ūkio mokykla

7 443 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Projekto tikslas yra praktiškai pristatyti Ukrainos mokytojams neformalaus švietimo mokymo metodus, taikomus mokant anglų kalbos, fizinio aktyvumo ir sprendžiant socialines problemas.

REZULTATAI:

 • 4 mokytojai ir 2 moksleiviai susipažino su novatorišku popamokinių veiklų organizavimu Joniškyje.
 • 8 dienų popamokinės veiklos užsiėmimų metu 45 Horodoko regiono vaikai išmoko nusiraminti stresinių situacijų metu, susipažino su naujomis fizinio aktyvumo formomis, suprato užsienio kalbos mokėjimo svarbą, pagal naują metodiką mokėsi anglų kalbos. Regiono mokytojai buvo mokomi taikyti naujus formalaus ir neformalaus mokymo metodus.

Vasaros kaleidoskopas

Tarptautinio palaikymo bendrija “Kelias į svajonę”

9 895 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Gerinti Ukrainos Šostkos regiono pedagogų neformaliojo ugdymo kokybę, pritaikant inovatyvius metodus, stiprinant vaikų ekologinius, estetinius ir kūno kultūros įgūdžius.

REZULTATAI:

 • Ukrainos pedagogų vizito Lietuvoje metu buvo perteikta Lietuvos pedagogų patirtis neformaliojo ugdymo srityje.
 • Vasaros stovykloje Lietuvoje dalyvavę vaikai supažino su liaudies amatais, išmoko kurti dekoracijas liaudies meno motyvais, tobulino ekologines žinias, ugdė sveikos gyvensenos įpročius, lavino draugiško požiūrio į aplinką ir gamtą įgūdžius.

Ukrainos naujoji mokykla – Pasidalink gerumu

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

7 949 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie reformų švietimo srityje įgyvendinimo bendrojo lavinimo mokyklose Kijevo regione, kryptingai tobulinant mokytojų gebėjimus lavinti mokinių socialines ir emocines kompetencijas bei stiprinant mokyklos bendruomenės partnerystę

REZULTATAI:

 • 20 Kijevo mokyklų atstovų mokymų Lietuvoje metu įgijo žinių apie socialinio ir emocinio ugdymo (SEU) sampratą, SEU ugdymo naudą vaikui, mokytojui, mokyklai ir bendruomenei. Dalyviai gavo metodinį leidinį apie SEU integravimą į ugdymo procesą.
 • Apskrito stalo diskusijos Kijeve dalyviai įvertino savo mokyklose vykusios kampanijos „Savaitė be patyčių“ veiksmingumą bei aptarė galimas patyčių prevencijos veiklas.

Žiniasklaidos ir dokumentinių filmų kūrimo mokykla nuo karo rytų Ukrainoje nukentėjusiems vaikams ir jaunimui

Ukrainos nevyriausybinė organizacija „Naujasis Donbasas“

11 845 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Parama nuo konflikto nukentėjusiems vaikams juos įtraukiant į edukacinę ir pažintinę veiklą.

REZULTATAI:

 • Vizito Lietuvoje metu 22 vaikai iš Ukrainos įgavo praktinių žinių ir įgūdžių apie dokumentinių filmų kūrimą, kuriuos galės panaudoti įgyvendindami socialinius projektus. Vizito metu vaikai klausėsi Lietuvos menininkų ir žurnalistų paskaitų, aplankė istorinius objektus.

Atverkime žalius srautus

Ukrainos nevyriausybinė organizacija „Atviros politikos fondas“

13 400 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Padidinti perkeltų pedagoginių aukštųjų mokyklų institucinius gebėjimus organizuojant mokslines ir skaitmenines (Science&Digital) vasaros stovyklas.

REZULTATAI:

 • Surengti dveji 56 mentorių parengimo kursai Ivano Frankivsko srityje (vakarų Ukraina) ir 2 dienų seminarai Rubižne ir Bachmute (rytų Ukraina) 130 studentų bei mokytojų.

Istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimas

Kultūros paveldas žmogaus ir valstybės laisvės garantas – Lietuvos ir Ukrainos patirtys

Trakų rajono savivaldybės administracija

18 592 EUR

TIKSLAS: Perteikti Lietuvos gerąją patirtį kultūros paveldo objektų restauravimo ir pritaikymo visuomenei srityje Lucko miesto savivaldybės specialistams.

REZULTATAI:

 • Surengtas praktinis seminaras ir apskrito stalo diskusija 20-čiai specialistų iš Ukrainos. Specialistai apžiūrėjo Trakų rajone restauruotus ir pritaikytus visuomenės lankymui kultūros paveldo objektus.
 • Surengti mokymai Lucko miesto savivaldybės darbuotojams, kultūros paveldo išsaugojimo bei turizmo specialistams Ukrainoje (30 dalyvių), kaip tinkamai įvertinti kultūros paveldo išteklius, nustatyti jų restauravimo poreikį ir pritaikymo visuomenei galimybes.

Ukrainos paveldas: Vytauto epocha Ukrainoje

VšĮ Istorinės atminties akademija

32 000 EUR:

2019 m. – 20 000 EUR

2020 m. – 12 000 EUR

TIKSLAS: Su Ukrainos paveldo, archeologijos ir istorijos mokslininkais plėtoti LDK istorijos koncepciją ir propaguoti bendrą LDK regiono istorinį ir kultūrinį paveldą.

REZULTATAI:

 • Mokslinio seminaro-diskusijos Vilniuje metu sukurta mokslinės knygos koncepcija.
 • 4 ekspedicijose, kurios vyko Dniepro baseino, Pietų Bugo, Dniestro baseino, Voluinės vietovėse, buvo renkama medžiaga knygai apie LDK laikus Ukrainoje.
 • Sukurta 13 mokslinių teminių tekstų lietuvių ir ukrainiečių kalbomis.

Geras valdymas

Pagalba Ukrainai įgyvendinant teismų sistemos reformą

Nacionalinė teismų administracija

10 108 EUR

TIKSLAS: Remti teisingumo sektoriaus reformas  prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

REZULTATAI:

 • Suorganizuoti Lietuvos ir Ukrainos teisininkų mokymai Lietuvoje, kuriuose aptartos šalių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, pasidalinta gerąja patirtimi.
 • Išversta į rusų kalbą 17 psl. metodinė medžiaga „2017–2020 m. teismų sistemos komunikacijos strategija ir jos įgyvendinimo priemonių planas“, reikalinga Ukrainoje rengiant teismų komunikacijos strategijas.

Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas vietos lygmeniu: Lietuvos ir Europos savivaldybių patirties perdavimas Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos savivaldybėms

Lietuvos savivaldybių asociacija

13 763 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Perduoti Darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimo vietos lygmeniu patirtį Rytų partnerystės šalių Moldovos, Sakartvelo ir Ukrainos vietos valdžios institucijoms, parengti politines rekomendacijas minėtų tikslų įgyvendinimui vietos lygmeniu bei sustiprinti savivaldybių tarptautinį bendradarbiavimą.

REZULTATAI:

 • Bendradarbiaujant su Užsienio reikalų ministerija ir Europos miestų ir regionų taryba (angl. CEMR) Vilniuje surengta konferencija (170 dalyvių), kurioje pristatyta informacija apie DV politikos aktualijas, ES šalių savivaldybių patirtis, sustiprintas tolesnis Lietuvos ir Ukrainos, Moldovos, Sakartvelo savivaldybių bendradarbiavimas, pasirašyta LSA ir Ukrainos miestų sąjungos bendradarbiavimo sutartis. Konferencijos rezultatai su minėtų šalių delegacijų atstovais aptarti spalio 28-31 d. Europos Tarybos vietos ir regionų valdžių kongreso sesijoje. Parengtos rekomendacijos Ukrainos, Moldovos ir Sakartvelo savivaldybėms.

Ekonominė plėtra

Partnerystės su verslu stiprinimas įgyvendinant Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus

VšĮ Atvira Europa

21 419 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Ukrainos regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmones, perteikiant joms tarptautinės prekybos ir eksporto į Europos Sąjungos šalis patirtį bei pateikiant informaciją apie aplinkosaugos reikalavimus Europos Sąjungoje.

REZULTATAI:

 • Surengti seminarai Kijevo, Chersono ir Žitomiro regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atstovams, perteikta tarptautinė ir ES prekybos patirtis, suteikta informacija apie ES aplinkosauginius reikalavimus ir barjerus.
 • Paruošta informacinė medžiaga (ukrainiečių ir anglų kalbomis) apie biomasės rinkos plėtros perspektyvas ES ir Ukrainoje, kuri patalpinta projekto vykdytojo bei partnerio internetinėse svetainėse.

Sveikatos apsauga

„Pagalba rytų Ukrainai tęsiant psichosocialinės reabilitacijos, krizių intervencijos ir savižudybių prevencijos tarnybų kūrimą“

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

79 123 EUR

2018 m. - 40 000 EUR

2019 m. – 39 123 EUR

TIKSLAS: sukurti naujas psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas, taip padedant tęsti psichikos sveikatos paslaugų teikimą rytų Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • 5 dienų praktinių mokymų Lietuvoje metu 2 psichikos sveikatos priežiūros specialistų komandos (po 10 žmonių) iš Zaporožės ir Chersono kėlė savo kompetenciją psichosocialinės reabilitacijos srityje. Parengta ir išversta mokymų medžiaga (ir USB forma).
 • 12 Zaporožės, Chersono ir centrinės valdžios sveikatos politiką formuojančių specialistų dalyvavo sveikatos administratorių grupės 5 dienų praktiniuose mokymuose Lietuvoje. Pagerinta specialistų kvalifikacija teikti nuotolinę priežiūrą. Parengta ir išversta mokymų medžiaga (ir USB forma).
 • Suteiktos 4 dienų praktinės ekspertų konsultacijos, kaip pagerinti psichikos sveikatos paslaugų teikimo organizavimą rytų Ukrainos srityse.

Psichosocialinės reabilitacijos metodų vystymas socialinės globos namuose Poltavos, Donecko ir Kijevo regionuose

VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos

12 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Gerinti psichosocialinės reabilitacijos paslaugų kokybę Kijevo, Donecko ir Poltavos regionuose.

REZULTATAI:

 • Kijevo, Donecko ir Poltavos regionuose pravesti psichosocialinės reabilitacijos kursai (I ir II moduliai), kuriuose apmokyta 69 psichosocialinės reabilitacijos specialistų ir NVO atstovų;
 • 5 Ukrainos psichosocialinės reabilitacijos specialistų vizitas į Bulgariją gerajai patirčiai perimti.

Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų plėtra tarp dalyvaujančių antiteroristinėje operacijoje karių ir nuo Rusijos agresijos nukentėjusių asmenų Dnipro srityje

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

14 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Psichosocialinės reabilitacijos paslaugų prieinamumo dalyvaujantiems ATO operacijoje ir nuo Rusijos agresijos nukentėjusiems asmenims didinimas.

REZULTATAI:

 • Atlikta situacijos Dnipro regione analizė;
 • Suteiktos 3 dienų praktinės ekspertų konsultacijos Dnipro regione;
 • Apmokyta 11 Ukrainos specialistų Lietuvoje.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Regionų vystymas ir savivaldos stiprinimas

 

„Lietuvos patirtis Ukrainai - naujos bendradarbiavimo ES galimybės“

 

UAB „Jostra

 

18 000 EUR

TIKSLAS: organizuoti mokymus, kurių metu Ukrainos gyventojai bus informuoti apie eurointegracinius procesus, socialinės atskirties mažinimo problemas ir aplinkosauginę politiką.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotos 2 konferencijos Lvove. Konferencijose dalyvavo iš viso 129 dalyviai.
 • Atliktas tyrimas „Svarbiausių viešojo sektoriaus problemų ir galimų jų sprendimų identifikavimas. Tyrimo apibendrinimas išdalintas baigiamosios Konferencijos dalyviams.
 • Pravesti 0,5 d. trukmės mokymai tema „ES struktūrinių fondų investicijų savivaldybių institucijose efektyvus vertinimas. Investicinių projektų ir sąnaudų-naudos analizės panaudojimas savivaldybių strategijų įgyvendinime.
 • Pravesti 1 d. trukmės mokymai tema „Socialinės apsaugos politikos išlaidos, kaip investicijos.
 • Pravesti 0,5 d. trukmės mokymai tema „Žalioji ekonomika – kelias tolesnei Ukrainos integracijai į ES.
 • Suorganizuota viešoji diskusija, kurioje aptartos Lvovo problemos transporto, ekologijos, energetikos srityse.

„Ukrainos Chersono, Nikolaevo, Kirovogrado ir Poltavos sričių jaunimo organizacijų tinklo sukūrimas pritaikant Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos patirtį“

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga

22 400 EUR

TIKSLAS: sukurti vietos bendruomenių ir jaunimo organizacijų partnerystės principais pagrįstą bendradarbiavimo tinklą siekiant įtraukti jaunimą dalyvauti sprendimų priėmimo procesuose.

REZULTATAI:

 • Surengti  trijų dienų du seminarai (Chersono ir Kirovogorodo regionuose).
 • Partneriai Ukrainoje surengė dalyvių atranką – konkursą jaunimui dėl patekimo į Jaunųjų lyderių akademiją. Surengta Jaunųjų lyderių akademija.
 • Sukurta virtuali bendradarbiavimo platforma www.lituk.eu. Sukurtas internetinis puslapis ukrainiečių - lietuvių - anglų kalbomis.
 • Surengti 3 viešinimo renginiai Chersono,  Nikolaevo ir Kirovogorodo regionuose.
 • Surengtos 3 spaudos konferencijos, Chersone dalyvauta tiesioginėje radijo laidoje, Nikolaeve vyko interviu Nikolaevo regiono TV

Švietimas

„Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas“

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centro

88 000 EUR

(2018 m. –

33 000 EUR

 

2019 m. -

32 000 EUR

 

2020 m. -

15 000 EUR)

TIKSLAS: perteikti Lietuvos patirtį vaikų ir jaunimo neformalaus bei socialinio ir emocinio intelekto ugdymo srityse, siekiant prisidėti prie Ukrainos švietimo kokybės procesų gerinimo.

REZULTATAI:

 • Parengta bendra programa mokymų instruktoriams, įvadiniai mokymai mokytojams, 3 dienų mokymai Vilniuje 20-iai Kremenčiuko pedagogų;
 • Įvykdytos įvadinės Švietimo sistemos administracijos atstovų mokymų-planavimo sesijos Kremenčiuke ir Bachmute (39 dalyviai), 5 savivaldybių (Kremenčiuko, Bachmuto, Gorodoko, Baštankos ir Pokrovsko) švietimo skyrių vadovaujančių asmenų susitikimas-strateginė sesija;
 • Paruošta pirminė informacinės svetainės versija;
 • Parengti 3 edukaciniai straipsniai;
 • Projekto viešinimo renginys Bachmute. Projekto metu sukurtas filmukas apie kompetenciją viešinamas visų renginių metu 

„Parama nuo konfliktų nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius“

 

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

 

 

78 160 EUR

(2017 m. –

58 160 EUR

 

2018 m. -

20 000 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie švietimo proceso kokybės gerinimo nuo konflikto nukentėjusiuose Rytų Ukrainos regionuose

REZULTATAI:

 • 2 grupės moksleivių iš Luhansko ir Donecsko sričių (viso 40 vaikų) ir 4 lydintys pedagogai lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo suorganizuota 5 dienų ugdomoji ir pažintinė programa;
 • 25 pedagogų iš Luhansko ir Donecsko sričių lankėsi 5 dienų mokymuose Lietuvoje, Jie susipažino su Lietuvos švietimo sistema, naujausiomis ugdymo tendencijomis, gavo teorinių ir praktinių žinių apie aktyvius ugdymo metodus, užmezgė ryšius su Lietuvos mokyklomis;
 • 20 su pedagogais dirbančių specialistų iš Luhansko ir Donecsko sričių dalyvavo intensyviuose 5 dienų trukmės kursuose Vilniuje. Jie įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų dirbant su suaugusiųjų grupėmis bei sužinojo apie naujausias ugdymo tendencijas ir kaip jas perkelti  į Ukrainos švietimo sistemą;
 • Apmokyti treineriai pravedė 19 seminarų Rytų Ukrainoje, kuriuose dalyvavo 458 įvairių sričių pedagogai;
 • Įgyvendinta 19 iniciatyvų, kurios įtraukė apie 3000 moksleivių apie 250 mokytojų ir  mokyklos bendruomenės narių. Šiuo metu vykdomos dar 11 iniciatyvų;
 • Įvyko parengiamasis vizitas, išsiaiškinta 2016 m. materialinės bazės gerinimo darbų rezultatai 7-iose dalyvavusiose mokyklose, atrinktos 7 naujos mokyklos ir pagal jų poreikį sudaryti šių mokyklų materialinės bazės gerinimo darbų planai ir sąmatos, pradėti interneto įrengimo darbai 5 mokyklose.

„Empatijos mokykla“

 

 

Visuomeninė asociacija „Tarptautinis integruoto vystymosi institutas”(International Institute for Integral Development)

 

 

100 500 EUR

(Finansuojama Švedų Instituto)

TIKSLAS: didinti profesinius mokytojų gebėjimus, suteikiant jiems novatoriškų empatinio nesmurtinio bendravimo įgūdžius, Rytų Ukrainoje, taip pagerinant švietimo sistemos kokybę.

 REZULTATAI:

 •  Mokymai-pristatymai (du 1-os dienos mokymai Kijeve ir du 5 dienų su ekspertais iš Vokietijos, Prancūzijos ir Vengrijos, viso 50 dalyvių), 3 dienų sesija “5 Chairs.5Choices” metodui pažinti ir internetiniai seminarai  empatijos ir nesmurtinio bendravimo  tema;
 • Įsigyta 200 knygų, skirtų mobiliai bibliotekai „Empatia“, sukurtos mobilios bibliotekos naudojimosi taisyklės, veikia skaitytojų registracijos sistema ( šiuo metu 260 registruotų skaitytojų), pasirašytas kontraktas su siuntų pristatymo įmone . Virš 400 Ukrainos pedagogų gavo priėjimą prie nemokamo skolinimo bibliotekos;
 • Svetainės www.empatia.pro plėtra: naudotojais tapo ne tik projektų dalyviai, bet ir psichologai bei mokyklų bendruomenės (tėvai, mokytojai ir moksleiviai);
 • Įvyko 2 edukacinės mainų kelionės Ukrainos (Kramatorsko, Donecko raj.) ir Lietuvos (Panevėžio) mokyklų mokytojams ir moksleiviams;
 • Projekto dalyviai gavo dalomąją medžiagą - 60 rinkinių apie ugdymą ir empatiją bei nesmurtinį bendravimą; baigiamoji projekto praktinė sesija – 3 dienų renginys.

„ Integruota lyderystė švietime“

 

 

Visuomeninė asociacija „Tarptautinis integruoto vystymosi institutas”(International Institute for Integral Development)

 

 

131 995 EUR

(2017 m. –

101 998 EUR, Švedų institutas

 

2018 m. –

29 997 EUR, URM)

Finansuojama URM ir Švedų Instituto

TIKSLAS: gerinti švietimo kokybę Rytų Ukrainoje, ugdant pedagogų ir vadovų, visapusę lyderystę, emocinį jautrumą, emocinę paramą ir tarpusavio supratimą.

REZULTATAI:

 • 30 dalyvių (pedagogai, mokyklos administracija, valdžios atstovai) iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyvioje, 7 mėnesių, visapusiškoje mokymo programoje, įgijo horizontaliojo ir vertikaliojo vystymosi kompetenciją, kūrė projektus ir strategijas savo vietinėms mokykloms. Vėliau bus prižiūrimi naudojant naujai įsisavintas strategijas;
 • 30 mokytojų iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 10 dienų kursuose apie visapusę lyderystę, emocinį intelektą, neprievartinį bendravimą ir komunikaciją;
 • Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. projekto dalyviai kas mėnesį susitinka ir dalinasi patirtimi, konsultuojasi su psichologais, turi savo atriktą partnerį iš skirtingų mokyklų, kuria projektus ir t.t.;
 • 30 mokyklų administracijos atstovai iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 5 dienų mokymosi seminaruose apie projektų valdymą, mokyklų vystymąsi, komunikaciją, kurių metų buvo nuspręsta, kad mokymų rezultatas – atskirų dalyvių projektų įgyvendinimas mokyklose. Rezultatai bus pristatyti 2018 m. kovo mėn. rengiamoje uždarymo konferencijoje;
 • Atrinkti 24 vaikai dalyvavo stovykloje, kurioje išsiugdė stipresnį charakterį, analitinį ir kritinį mąstymą, emocinį intelektą, mokysis neprievartinio, supratingo bendravimo;
 • 10 vaikų ir 4 mokytojai buvo atrinkti vizitui į Lietuvą, apgyvendinti šeimose, lankėsi Lietuvos mokyklose, Švietimo ministerijoje, IT kompanijose ir t.t;
 • Virš 200 Ukrainos pedagogų dalyvavo 6 internetiniuose seminaruose.
"Švietimas visiems! Donecko ir Luhansko sričių vietos bendruomenių gebėjimų stiprinimas" NGO "Open Policy Foundation" 12 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Didinti Donecko ir Luhansko vietos bendruomenių galimybes ir užtikrinti prieinamą bei kokybišką nuo konflikto nukentėjusių vaikų ir jaunimo mokymąsi.

REZULTATAI:

 • 137-iems švietimo srities atstovams iš Rytų Ukrainos Ivano-Frankivsko sr. organizuoti mokymai bei 6 webinarai,.
 • Sukurti ir socialiniuose tinkluose platinti 3 informaciniai video klipai/instrukcijos apie nuo konflikto nukentėjusių moksleivių priėmimo į Ukrainos nuotolinio mokymosi mokyklas bei stojimo į Ukrainos universitetus 2018 m. tvarką.
 • Įskaitant Ukrainos švietimo ir mokslo ministeriją, organizuotos 4 regioninės spaudos konferencijos Kijeve, Kramatorske, Severodonecke (2900 peržiūros).
"Mokykis linksmai ir laisvai" Joniškio žemės ūkio mokykla 7 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Padėti nuo konflikto nukentėjusiems vaikams ir suteikti regiono mokytojams žinių apie naujų metodų taikymą dirbant su vaikais.

REZULTATAI:

 • Vzito Lietuvoje metu 4 Mariupolio mokytojai ir 2 Mariupolio mokyklos Nr. 52 moksleiviai susipažino su Lietuvos praktika, popamokinio užimtumo formomis, lankėsi Joniškio mokyklose, jaunimo centruose ir kt.
 • 10 d. trukmės vasaros stovykla vaikams Mariupolyje (mokykloje Nr. 52), kurioje 45 vaikai mokėsi ir dalyvavo meno terapijos, sveikos gyvensenos ir anglų kalbos užsiėmimuose.
"Nuo karo nukentėjusių vaikų neformalus ugdymas per kultūrinį-istorinį švietimą ir meno studijas" NVO "Naujasis Donbasas" 20 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Parama nuo konflikto nukentėjusiems vaikams, visuomenės stiprinimas, ukrainietiško identiteto vystymas.

REZULTATAI:

 • Jaunimo stovykla „Kūrybiškumo ir taikos dirbtuvės“  Rybnik k. (Drohobych raj, Lvovo sr.);
 • Stanytsa-Luhanska k. (Luhansko sr.) suorganizuota 14 dienų teatralizuoto cirko mokykla vietos moksleiviams, jų tėvams ir mokytojams, vietos bendruomenei parodytas teatralizuotas dalyvių pasirodymas.
 • Kijeve suorganizuotos 2 spaudos konferencijos, skirtos pristatyti projekto tikslus ir rezultatus.

Sveikatos apsauga

 

„Pagalba Rytų Ukrainai tęsiant psichosocialinės reabilitacijos, krizių intervencijos ir savižudybių prevencijos tarnybų kūrimą“.

 

VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“

 

80 000 EUR

2018 m. - 40 000 EUR

2019 m. - 40 000 EUR

TIKSLAS: sukurti naujas psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas, taip padedant tęsti psichikos sveikatos paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje

 REZULTATAI:

 • Vizito Ukrainoje metu 4 ekspertai atliko esamos situacijos apžvalgą. Buvo suteiktos 5 dienų praktinės ekspertų konsultacijos;
 • Suorganizuoti Zaporožės, Chersono,  Luhansko ir Donecko sričių specialistų mokymai. Mokymų metu dalyvavo 58 Rytų Ukrainos specialistai ;
 • Suorganizuoti specialistų teminiai mokymai Ukrainoje.  Apmokyta 15 sričių specialistų;
 • Parengta ir suderinta su Ukrainos specialistais mokymų medžiaga ir programa, pagerinta jų kvalifikacija teikiant nuotolines supervizijas.

„Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas“.

VšĮ „Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras“

 

 

59 620 EUR

(2017 m. – 19 620 EUR;

2018 m.  – 40 000 EUR)

TIKSLAS: padėti reformuoti psichikos sveikatos paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, sukuriant naujas Psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas. Tęsti reformos psichikos sveikatos ir psichosocialinės reabilitacijos srityse pertvarką Rytų Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • Įvykdyti du sveikatos priežiūros specialistų bei administratorių apmokomieji vizitai į Lietuvą: surinkta 22 asmenų delegacija, suteikta po 4 dienas praktinių ekspertų konsultacijų Dniepropetrovskui ir Poltavai.
 • Perduota geroji Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos administratoriams;
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos reformuojant psichikos sveikatos sistemą Dniepropetrovsko ir Poltavos srityse.

Parama šalies viduje perkeltiems asmenims

„Sėkmingos priverstinai persikėlusių asmenų socialinės įtraukties kelias: užimtumo skatinimas ir tarpkultūrinės kompetencijos didinimas“.

VšĮ Rytų Europos bendradarbiavimas

14 300 EUR

TIKSLAS: padėti nuo Krymo aneksijos ir konflikto Rytų Ukrainoje nukentėjusiems asmenims, ypač moterims, integruotis į priimančias bendruomenes, ugdant jų verslumo ir savarankiško užimtumo įgūdžius bei formuojant pozityvų Krymo totorių įvaizdį regioninėje viešojoje erdvėje.

 REZULTATAI:

 • 3-jų dienų mokymuose suaugusiems apmokytos 27 moterys iš Krymo totorių bendruomenių ir persikėlusios iš Rytų Ukrainos;
 • Sukurta FB platforma tolesniam bendravimui;
 • Išleistas Kultūrologinis žurnalas „Yi“  Nr. 90. “Krymo totoriai - ilgas sugrįžimas”, skirtas Krymo totorių istorijos ir kultūros populiarizacijai;
 • Pravestas viešas leidinio pristatymo renginys. Organizacijos – gavėjos nevyriausybinės organizacijos, mokymo įstaigos, viešosios bibliotekos ( viso 40 įstaigų)  nemokamai gavo leidinį, kurį naudos savo veikloje;
 • Pravesta informacinė kampanija viešojoje erdvėje (žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose) apie projektą.

Paveldosauga, pilietinės visuomenės stiprinimas

„Ukrainos ir Lietuvos istorinio paveldo apsauga Chersono srities teritorijoje“.

Chersono miesto visuomeninė organizacija „Ukrainos ir Lietuvos kultūros centras“

11 048 EUR

TIKSLAS: atlikti mokslinius tyrimus ir leisti publikacijas apie reikšmingus istorinius ir kultūrinius paveldo objektus, siekiant skatinti jų išlaikymą.

 REZULTATAI:

 • Sukurta svetainė http://ualt.ks.ua/ apie Lietuvos ir Ukrainos paveldą Chersono srityje.
 • Atlikti objektų pritaikymo turizmo tikslams tyrimai. Po Tyahyn ir Vitovt bokštų archeologinių kasinėjimų atlikti darbai, reikalingi paminklų išsaugojimui.
 • Remiantis archeologinių kasinėjimų rezultatais, išleista monografija „At the Cross roads of Two Worlds“  (A4 formato, 300 egzempliorių).
 • Archeologinių tyrimų rezultatai pateikti vietos valdžios institucijoms, potencialiems donorams bei plačiajai visuomenei, kad būtų surinka lėšų, reikalingų paveldo išsaugojimui ir jo pritaikymo turizmo reikmėms.
 • 2018 m. liepos mėn. Nacionalinio televizijos kanalo LRT Lietuvos nacionalinės ekspedicijos komanda aplankė Vitovt bokštą, Tyahyn tvirtovę ir Burgunka. Įrašas buvo transliuojamas per LRT televiziją.
"Donbaso regiono mokinių supažindinimas su europietiškomis Donbaso šaknimis ir jo poveikiu regiono identitetui" Visuomeninė organizacija "Donbaso vartai" 5999,6 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Skatinti Donbaso regiono kultūrinio ir istorinio paveldo pažinimą, didinti visuomenės informuotumą apie regiono europines šaknis ir identitetą, užtikrinti demokratinių vertybių sklaidą.

REZULTATAI:

 • Lietuvos ekspertas skaitė paskaitas 28-iose Donecko ir Luhansko sričių mokyklose (Mariupolis, Kramatorskas, Slovianskas, Severodoneckas, Volnovacha, Kurachovas, Pokrovskas, Bahmutas, Novotrojickoje, Marjinka, Krasnogorovka, Sartana, Talakovka, Sviatogorskas, Lisičanskas, Rubežnoje, Kremenoje). 
 • Moksleiviai ir jų mokytojai (apie 820 klausytojų) prisidėjo prie palankesnio jaunimo požiūrio į Vakarų Europos šalis ir demokratinių reformų poreikį.
"Atkurtos Lietuvos šimtmečio leidinys ukrainiečių kalba: Lietuvos istorija kiekvienam" UAB Baltia-Druk 15 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Stiprinti Ukrainos ir Lietuvos istorinius bei kultūrinius ryšius, skatinti intelektualų, kultūros ir švietimo sričių atstovų bendradarbiavimą bei mokslinį dialogą, siekiant puoselėti istorinę atmintį ir kultūrinį paveldą bei prisidėti prie pilietinio sąmoningumo didinimo.

REZULTATAI:

 • Parengtas ir ukrainiečių k. išleistas leidinys „Lietuvos istorija kiekvienam“ (750 egz.).

Demokratija ir pilietinės visuomenės stiprinimas

„Rytų partnerystės šalių informacinės aplinkos tobulinimo programa“

Vilniaus politikos analizės institutas

14 000 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšius su ES Rytų partnerystės šalimis (Ukraina, Moldova ir Gruzija) per nepriklausomos informacijos sklaidą, pasitelkus šiuolaikinius sprendimus.

REZULTATAI:

 • Sukurta platforma automatizuotai informacijos paieškai ir analizei apie aktualius įvykius Rytų partnerystės šalyse, leidžianti ieškoti tekstų pagal pasirinktus raktažodžius internetinėje spaudoje ir pasirinktuose socialinės medijos puslapiuose. Surinkta informacija išanalizuota kiekybiniais ir kokybiniais metodais;
 • Sukurtas dezinformacijos stebėsenos ir analizės įrankis, jo pagalba gauti duomenys analizuojami ir pateikiami plačiajai visuomenei suprantama forma. Parengta ir paskelbta apie 50 tekstų dezinformacijos tema su vizualizacijomis, jais pasidalyta socialiniuose tinkluose. Jie taip pat išversti į anglų ir rusų kalbas ir išsiųsti paskelbimui partneriams užsienyje. Parengti, paskelbti ir išversti 4 didesnės apimties straipsniai dezinformacijos tema;
 • Sukurtas klasteris su think-tank iš Rytų partnerystės šalių (Foreign Policy Council „Ukrainian Prism“ iš Ukrainos, Media Development Foundation iš Gruzijos, Development and Social Initiatives iš Moldovos), tiriantis ir besidalijantis dezinformacijos tyrimais bei kita su tuo susijusia informacija. Pasidalyta, išversta į kitas kalbas, paskelbta visa eilė straipsnių bei įrašų socialinėse medijose, taip pat ir kitokio pobūdžio su šia tema susijusiais tekstais;
 • Surengta visos dienos tarptautinė konferencija – diskusijų platforma tema „Dezinformacijos menas: išmoktos pamokos ir ateities iššūkiai“, kurioje aktyviai dalyvavo ir dalijosi patirtimi bei patarimais Lietuvos ir užsienio šalių ekspertai, įskaitant klasterio atstovus iš Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos.

„Visuotiniai žmogaus teisių apsaugos mechanizmai“

NVO Krymo totorių išteklių centras 15 000 EUR

TIKSLAS: ginti Kryme gyvenančių asmenų individualias ir kolektyvines teises. Siekiama naudotis skundų, prašymų ir alternatyvių ataskaitų teikimo pasaulio ir regionų tarptautinėms institucijoms mechanizmais.

 REZULTATAI:

 • Sudaryta 8 teisininkų grupė, kuri dalyvavo suorganizuotame įvadiniame seminare "Visuotiniai žmogaus teisių apsaugos mechanizmai"
 • Ekspertai ir  seminaruose apmokyti teisininkai parengė šiuos dokumentus:

- ataskaitą Jungtinių Tautų organizacijos darbo grupei dėl priverstinio ar netyčinio išnykimo;

- ataskaitą Jungtinių Tautų ekspertų mechanizmui dėl čiabuvių tautų teisių;

- ataskaitą Jungtinių Tautų organizacijos specialiajam pranešėjui dėl čiabuvių tautų teisių;

- 2 skundus Jungtinių Tautų organizacijos Žmogaus teisių komitetui;

- 6 prašymus Europos Žmogaus Teisių Teismui;

- 8 pranešimus Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai/ Demokratinių institucijų ir žmogaus teisių biurui;

- 2 pranešimus Specialiajam Jungtinių Tautų organizacijos specialiajam pranešėjui dėl čiabuvių tautų teisių;

- pranešimą specialiajam pranešėjui dėl tinkamo būsto, kuris yra teisė į tinkamą gyvenimo lygį ir teisė į nediskriminavimą šiame kontekste;

- pranešimą pranešėjui apie žmogaus teisių gynėjų padėtį;

- pranešimą Jungtinių Tautų organizacijos Žmogaus teisių tarybai;

- 7 skundus Europos kankinimo ir nežmoniško ar žeminančio elgesio ir baudimo prevencijos komitetui;

- skundą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos atstovui apie žiniasklaidos laisvę;

- skundą Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos vyriausiajam komisarui dėl tautinių mažumų.

Demokratijos stiprinimas – nepriklausomos informacijos sklaida ir žmogaus teisių principų įtvirtinimas Asociacija  Lietuvos gėjų lyga 14 000 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: stiprinti demokratiją ir pilietinę visuomenę bei ryšių su Europos Sąjunga plėtrą Rytų partnerystės šalyse.

 REZULTATAI:

 • Visuomenės informavimas ir prieiga prie alternatyvių informacijos šaltinių:  parengta nepriklausoma informacija apie Rytų partnerystės šalių politinius, socialinius ir ekonominius klausimus.
 • Surengti trys seminarai Rytų partnerystės šalyse. Lietuvos patirtis žiniasklaidos priemonių raštingumo, kritiško vertinimo srityje. NVO ir žurnalistų atstovai Baltarusijoje ir Ukrainoje patobulino savo analitinius įgūdžius.
 • Atliktas tarpvalstybinis kokybinis tyrimas, skirtas geresniam agresyvios informacijos apraiškų supratimui. Dėl to NVO atstovai, žurnalistai yra geriau pasirengę parengti analitinę, kritinę medžiagą, reaguoti į agresyvią informaciją.
„Intermarium“. Televizijos debatų laida apie regioną“ Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas 15 000 EUR

TIKSLAS: parengti 4 informacines laidas - diskusijas apie bendras regionui problemas, pateikiant jų sprendimo patirtį Lietuvoje, Lenkijoje ir kitose ES šalyse.

 REZULTATAI:

 • Įvyko derybos su televizinių debatų dalyviais. Išgryninta televizinių debatų koncepcija.
 • Aptarta debatų eiga Varšuvoje. Parengta ir ištransliuota viena papildoma televizinių debatų laida Lenkijoje „Kas mus jungia, kas mus skiria?“ TVP Historia kanalu.
 • Įvyko debatai Kijeve. 4 laidos buvo ištransliuotos Ukrainoje „PravdaTut“ kanalu, internetinės žiniasklaidos platformoje „Lanet.tv“, video serveriuose „Megogo“, internetinėje televizijoje „Divan.tv“, medžiaga buvo prieinama YouTube. Visos laidos buvo ištransliuotos minėtose medijose bent po 2 kartus.

 

 

Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimas

„Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste“

Lietuvos Respublikos konstitucinis teismas

19 701,46 EUR

(2017 m. – 3 500 EUR;

2018 m. – 16 201,46  EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės teisės institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą.

 REZULTATAI:

 • Suorganizuotas konstitucinių teismų teisėjų forumas, kuriame pristatytas bendras leidinys (inter alia bendra ataskaita) dėl teisinės valstybės principų įgyvendinimo ir apsaugos užtikrinimo, aptartos sritys, kuriose tikslinga stiprinti konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį, aptarti galimi probleminių aspektų sprendimo variantai;
 • Pristatyta aktuali Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių konstitucinės justicijos institucijų patirtis.

 

Asociacijos susitarimų tarp ES ir Gruzijos, Moldovos, Ukrainos įgyvendinimo koordinavimo ir šalių tarpusavio bendradarbiavimo šioje srityje stiprinimas“.

 

VšĮ „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

 

30 171,35 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos institucijų, atsakingų už Asociacijos susitarimu įgyvendinimo koordinavimą valstybiniu lygiu, taip pat šiose institucijose dirbančių valstybės tarnautoju gebėjimu stiprinimas, ypač derinant teisę ir koordinuojant Asociacijos susitarimų įgyvendinimą, skatinant trišalį bendradarbiavimą, keitimąsi patirtimi ir bendru įgyvendinimo problemų sprendimą.

 REZULTATAI:

 • Suteiktos 23 darbo dienų projekto eksperto Klaudijaus Manioko konsultacijos Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos valstybės institucijoms, organizuojant keturis vizitus į asocijuotąsias šalis (1 į Gruziją, 1 į Moldovą, 2 į Ukrainą). Asocijuotosioms šalims pristatyta Rytų Partnerystės valstybių ryšių su ES ir modernizacijos perspektyvų analizė (veikla kofinansuojama projekto „EU-STRAT - The EU and Eastern Partnership countries: An Inside-out Analysis and Strategic Assessment“).
 • Suorganizuotas trijų dienų trišalis renginys „2nd Association Exchange Forum” („2-asis Asociacijos mainų forumas“), kuriame dalyvavo 121 dalyvis. Forumą organizuojant kartu su partneriais IRF /Civic Synergy projektu ir kofinansuojant URM VB projekto lėšomis, veikla įgyvendinta daug didesne apimtimi nei planuota (planuota - 60 dalyvių).
 • Parengtas ir „2-ajame Asociacijos mainų forume“ pristatytas politikos dokumentas „Enhanced Dialogue with the Associated EaP Trio: joining forces towards AA/DCFTA Implementation and further integration into the EU“, kuriuo apibendrinta trišalė patirtis ir sukurtos geresnės prielaidos nuolatiniam dialogui tarp asocijuotų šalių.

Adresų registro ir vykdymo proceso IS tobulinimas ir plėtra Ukrainoje

VĮ Registrų centras

 

35 000 EUR

(2017 m. –

25 000 EUR;

 

2018 m. –

10 000 EUR)

TIKSLAS: Padėti kuriant tvarią registrų sistemą  siekiant sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus teisingumo srityje Ukrainoje;

 REZULTATAI: 

 • 2018 m. spalio 4-6 d. vyko vizitas į Ukrainą. Susitikimo su Teisingumo ministerijos Valstybinio registravimo departamento ir Kijevo m. administracijos atstovais metu aptarti artimiausių Adresų registro kūrimo etapai.
 • Susitikimas Ukrainos Teisingumo ministerijoje ir Valstybės įmonėje „Nacionalinės informacinės sistemos“ dėl Adresų registro kūrimo.
 • Atsakingų Ukrainos institucijų specialistų mokymai Adresų registro kūrimo, tobulinimo ir valdymo klausimais Ukrainoje.
 • Susitikimas Kijeve su privačiais antstoliais, vykdančiais veiklą Kijevo, Lvovo, Odesos apskrityse.
 • Registrų centro atstovas dalyvavo Dnipre vykusioje tarptautinėje praktinėje konferencijoje „Modernus vykdymo procesas reformuojant teisinę sistemą ir susijusias teisines institucijas.
 • Registrų centre Vilniuje viešėjo ir spalio 25–26 d. mokymuose „AIS kūrimas ir administravimas Lietuvoje“ dalyvavo 7 atsakingi Ukrainos specialistai.
 • Specialistų mokymai vykdymo proceso IS klausimais ( Ukrainoje).

Ekonominė ir socialinė plėtra

„Ukrainos smulkaus ir vidutinio verslo įmonių tarptautinės prekybos pajėgumų stiprinimas“

VšĮ Atvira Europa

 

19 870 EUR

TIKSLAS: stiprinti Ukrainos regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmones, perteikiant Lietuvos eksporto į Europos Sąjungos šalis patirtį bei informaciją apie aplinkosaugos reikalavimus Europos Sąjungoje.

REZULTATAI:

 • Surengti du mokomieji seminarai: 1 dienos seminaras Limano mieste Odesos srityje (dalyvių skaičius 44), 1 dienos seminaras Chersono mieste (dalyvių skaičius 44).
 • Lietuvos ekspertų darbo ir bendradarbiavimo su Ukrainos kolegomis metu parengtos rekomendacijos, kurios pristatytos 2018 m. rugsėjo 13 d. Vilniuje vykusio seminaro metu (dalyvių skaičius virš 30), taip pat talpinama ir viešai prieinama internete.
 • Ekspertų parengta ir išversta informacinė medžiaga ukrainiečių, anglų ir rusų kalbomis apie Europos Sąjungos reikalavimus pramonei ir prekybai aplinkosaugos srityje
"Lvovo Kyrymly moterų klubas" NGO "Crimean Institution for Civil Society" 7 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Plėtoti Krymo totorių klubo veiklą, siekiant užtikrinti viduje perkeltų asmenų integraciją į vietos bendruomenę ir stiprinti moterų pasitikėjimą savimi.

REZULTATAI:

 • 15 Krymo totorių išklausė ukrainiečių ir anglų kalbos kursus, verslo administravimo ir socialinės partnerystės mokymus, 12 moterų dalyvavo tradicinių amatų mokymuose; moterims buvo teikiamos teisinės konsultacijos šeimos teisės darbo santykių, civilinės teisės ir kitais klausimais.
 • vizito Lietuvoje metu 5 Krymo totorės keitėsi patirtimi ir stiprino ryšius su Lietuvos moterų organizacijomis, populiarino Krymo totorių kultūrą, Keturiasdešimties Totorių kaime organizavo meistriškumos klasę, surengė rankdarbių parodą (aplankė apie 80 dalyvių).
"Žingsnis į ateitį" Tarptautinio palaikymo bendrija "Kelias į svajonę" 6 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: suteikti ukrainietiškų amatų ir verslo kūrimo žinių bei praktinių įgūdžių šalies viduje perkeltoms moterims iš Rytų Ukrainos.

REZULTATAI:

 • 30 priverstinai perkeltų moterų iš Rytų Ukrainos apmokytos ukrainietiškų rankdarbių meno (80 val.trukmės mokymai), Mariupolyje surengta dalyvių dirbinių paroda.
 • moterys išklausė kursus apie smulkaus verslo steigimo pradmenis
 • suorganizuota baigiamoji konferencija, skirta savirefleksijai, gerosios patirties sklaidai ir projektui viešinti.
"Kremenčiugo savivaldybės darbuotojų gebėjimų stiprinimas rengiant ir įgyvendinant daugiabučių namų energinio efektyvumo didinimo projektus" VšĮ Būsto energijos taupymo agentūra 17 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie energetinio efektyvumo didinimo Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • 4 Ukrainos specialistų pažintinis vizitas į Lietuvą
 • Lietuvos ekspertai lankėsi Kremenčiuko šilumos gamybos įmonėje, katilinėje ir komunalinių paslaugų teikimo įmonėje bei dalinosi Lietuvos patirtimi pastatų energinio naudingumo sertifikatų rengimo klausimais.
 • 3 Lietuvos ekspertų vizito Ukrainoje metu seminarų Kremenčiuke ir Poltavoje dalyviai bei 56 Kremenčiuko konferencijos dalyviai - miesto daugiabučių namų bendrųjų objektų valdytojai, komunalinės įmonės ir kt. būsto sektoriaus dalyviai - buvo supažindinti su kompleksiniu energinio efektyvumo didinimo priemonių įgyvendinimu ir rekomendacijomis, Lietuvos patirtimi.

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas

 

Pagalba Gruzijai ir Ukrainai įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas

Nacionalinė teismų administracija

14 400 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: skatinti teisingumo sektoriaus reformas Rytų partnerystės šalyse prisidedant prie teismų sistemos bei teismų savivaldos nepriklausomumo, skaidrumo ir pasitikėjimo šiomis institucijomis stiprinimo.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos teisininkų forumas Lietuvoje, kurio metu aptartos šalių partnerių teisinių sistemų reformų aktualiausios problemos, nustatyti valstybių sistemų ir patirties skirtumai ir tapatumai, aptarta jų įtaka institucijų veiklos efektyvumui, pasidalyta gerąja Lietuvos patirtimi.
 • Užmegzti ir sustiprinti santykiai tarp atitinkamų Lietuvos, Ukrainos ir Gruzijos institucijų, aptartos galimos bendradarbiavimo ateityje kryptys.
 • Išversta į rusų kalbą knyga paaugliams „Teismiesčio byla“ ir „Savanorių vadovas: kaip teikti paramą nukentėjusiesiems ir liudytojams teisme”.
„Mirgorodo (Ukraina) savivaldybės darbuotojų administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas“

Anykščių rajono savivaldybės administracija

11 489,50 EUR

TIKSLAS: tobulinti institucinį valdymą, siekiant sukurti geras sąlygas visiems miesto gyventojams, įskaitant turistus ir poilsiautojus, ekologijos ir energijos taupymo srityse.

REZULTATAI:

 • Surengtas  patirties pasikeitimo vizitas Anykščiuose ( dalyvavo Mirgorodo miesto savivaldybės ir bendruomenės atstovai). Vizito metu vyko 3 darbiniai seminarai, objektų lankymas.
 • Mirgorode vyko 3 darbiniai seminarai. Atliktas energetinis auditas Mirgorodo miesto mokyklai.
 • Projekto rezultatai buvo skelbiami vietinėje svetainėje http://myrgorod.pl.ua/, Mirgorodo miesto vietos televizija rodė 3 video siužetus apie projekto veiklas, taip pat  buvo transliuotos 3 vietos radijo laidos
„Ukrainos teisės sektoriaus reformos įgyvendinimas: antstolių profesinės veiklos ir paslaugų plėtra, pasitikėjimo privačiu antstolių institutu stiprinimas visuomenėje“

Asociacija Lietuvos antstolių rūmai

12 999,72 EUR

TIKSLAS: skatinti privačių Ukrainos antstolių veiklos ir paslaugų plėtrą ir didinti visuomenės pasitikėjimą privačia antstolių institucija Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • Ukrainos privatūs antstoliai supažindinti veikla, vykdant skolų išieškojimą  taikomais elektroniniais sprendimais, informacinėmis sistemomis antstolio darbe.
 • Pristatyti antstolių veiklai keliami reikalavimai, profesinės etikos standartai Lietuvoje, identifikuotos galimos rizikos.
 • Išverstas į ukrainiečių kalbą ir išspausdintas rekomendacijų leidinys (60 vienetų), kurį Ukrainos antstoliai naudos profesinėje veikloje. Leidinys naudingas ir antstolių veiklą kontroliuojančioms institucijoms, įvairių instancijų teismams. Sudarytos prielaidos efektyvesniam antstolio kontoros darbui, žmogaus (kliento, proceso šalies) teisių užtikrinimui, organizuojant antstolio kontoros darbą ir aptarnaujant klientus pagal pateiktas rekomendacijas.
 • Pasiektas platesnis privačių antstolių veiklos žinomumas Ukrainoje.
 

 

 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Švietimas

Parama nuo konfliktų nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

78 160 EUR

(2017 m. – 58 160 EUR;

2018 m. – 20 000 EUR)

TIKSLAS: Prisidėti prie švietimo proceso kokybės gerinimo nuo konflikto nukentėjusiuose Rytų Ukrainos regionuose

REZULTATAI:

 • 2 grupės moksleivių iš Luhansko ir Donecsko sričių (viso 40 vaikų) ir 4 lydintys pedagogai lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo suorganizuota 5 dienų ugdomoji ir pažintinė programa;
 • 25 pedagogų iš Luhansko ir Donecsko sričių lankėsi 5 dienų mokymuose Lietuvoje, Jie susipažino su Lietuvos švietimo sistema, naujausiomis ugdymo tendencijomis, gavo teorinių ir praktinių žinių apie aktyvius ugdymo metodus, užmezgė ryšius su Lietuvos mokyklomis;
 • 20 su pedagogais dirbančių specialistų iš Luhansko ir Donecsko sričių dalyvavo intensyviuose 5 dienų trukmės kursuose Vilniuje. Jie įgijo žinių ir gebėjimų, reikalingų dirbant su suaugusiųjų grupėmis bei sužinojo apie naujausias ugdymo tendencijas ir kaip jas perkelti  į Ukrainos švietimo sistemą;
 • Apmokyti treineriai pravedė 19 seminarų Rytų Ukrainoje, kuriuose dalyvavo 458 įvairių sričių pedagogai;
 • Įgyvendinta 19 iniciatyvų, kurios įtraukė apie 3000 moksleivių apie 250 mokytojų ir  mokyklos bendruomenės narių. Šiuo metu vykdomos dar 11 iniciatyvų;
 • Įvyko parengiamasis vizitas, išsiaiškinta 2016 m. materialinės bazės gerinimo darbų rezultatai 7-iose dalyvavusiose mokyklose, atrinktos 7 naujos mokyklos ir pagal jų poreikį sudaryti šių mokyklų materialinės bazės gerinimo darbų planai ir sąmatos, pradėti interneto įrengimo darbai 5 mokyklose.

Integral Leadership in Education

Visuomeninė asociacija "International Institute for Integral Development"

131 995 EUR

(SE – 2017 m. 101 998 EUR;

(LT – 2018 m.  29 997 EUR)

Projektą finansuoja Užsienio reikalų ministerija kartu su Švedijos Institutu

TIKSLAS: Gerinti švietimo kokybę Rytų Ukrainoje, ugdant pedagogų ir vadovų, visapusę lyderystę, emocinį jautrumą, emocinę paramą ir tarpusavio supratimą.

REZULTATAI:

 • 30 dalyvių (pedagogai, mokyklos administracija, valdžios atstovai) iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyvioje, 7 mėnesių, visapusiškoje mokymo programoje, įgijo horizontaliojo ir vertikaliojo vystymosi kompetenciją, kūrė projektus ir strategijas savo vietinėms mokykloms. Vėliau bus prižiūrimi naudojant naujai įsisavintas strategijas;
 • 30 mokytojų iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 10 dienų kursuose apie visapusę lyderystę, emocinį intelektą, neprievartinį bendravimą ir komunikaciją;
 • Nuo 2017 m. rugsėjo mėn. projekto dalyviai kas mėnesį susitinka ir dalinasi patirtimi, konsultuojasi su psichologais, turi savo atriktą partnerį iš skirtingų mokyklų, kuria projektus ir t.t.;
 • 30 mokyklų administracijos atstovai iš Rytų Ukrainos dalyvavo intensyviuose 5 dienų mokymosi seminaruose apie projektų valdymą, mokyklų vystymąsi, komunikaciją, kurių metų buvo nuspręsta, kad mokymų rezultatas – atskirų dalyvių projektų įgyvendinimas mokyklose. Rezultatai bus pristatyti 2018 m. kovo mėn. rengiamoje uždarymo konferencijoje;
 • Atrinkti 24 vaikai dalyvavo stovykloje, kurioje išsiugdė stipresnį charakterį, analitinį ir kritinį mąstymą, emocinį intelektą, mokysis neprievartinio, supratingo bendravimo;
 • 10 vaikų ir 4 mokytojai buvo atrinkti vizitui į Lietuvą, apgyvendinti šeimose, lankėsi Lietuvos mokyklose, Švietimo ministerijoje, IT kompanijose ir t.t;
 • Virš 200 Ukrainos pedagogų dalyvavo 6 internetiniuose seminaruose;
 • Nupirkta Rytų Ukrainos mokykloms, mokytojams bei moksleiviams 20 vnt. knygų rinkinių, 47 vnt. mokymosi vadovai kartu su emocinio intelekto žaislais pradinių klasių moksleiviams (viso 720 knygų);
 • Pedagogai iš visos Ukrainos gavo prieigą prie internetinių mokymosi išteklių.
Provision of Open Distance Learning Courses in Ukrainian Studies for Children form Post-Conflict Regions and Temporarily Occupied Territories in Ukraine

Mariupol State University

14 950 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Sukurti nemokamus, visiems prieinamus nuotolinio mokymosi kursus ukrainiečių kalba vaikams, gyvenantiems konfliktinėse ar okupuotose teritorijose.

REZULTATAI:

 • Atlikta šiuo metu esančių mokymosi priemonių peržiūra, mokytojų pajėgumų ir poreikio nuotolinio mokymosi kursams (NMK) analizė;
 • Suorganizuoti trys nuotolinio mokymosi kursų seminarai ir praktiniai užsiėmimai mokytojams bei diskusija/forumas dėl NMK tobulinimo;
 • Parengta ir į NMK platformą įkelta 11 mokymosi programų ukrainiečių kalba (dalykai - Ukrainos istorija, socialinė ir ekonominė geografija, ukrainiečių kalba, Ukrainos literatūra) 6-11 klasių moksleiviams;
 • Sutvarkyta Mariupolio Universiteto techninė bazė leidžianti organizuoti NMK tiesioginiu ir netiesioginiu būdu (online/offline), paleista pilotinė NMK programa su 11 mokymosi dalykų, aptiktos ir išspręstos techninės problemos tolimesniam NMK veikimui;
 • Siekiant pristatyti projekto rezultatus ir skatinti naudojimąsi NMK platforma 2017 m. spalio 26 d. Mariupolio valstybiniame universitete suorganizuota regioninė konferencija švietimo įstaigų atstovams.
Summer Diversity Camp

NGO „New Donbas“

13 996 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Kūrybinė psichosocialinė reabilitacija vaikams, gyvenantiems konflikto zonoje (stovyklų vaikams organizavimas)

REZULTATAI:

 • 2017 m. liepos 31 d. – rugpjūčio 6 d. Unizh kaime (Horodenka raj.) ir 2017 m. rugpjūčio 6-13 d. Segeevka kaime (Odesos raj.) suorganizuotos dvi kūrybinės psichosocialinės reabilitacijos vasaros stovyklos vaikams (14-17 m.), gyvenantiems konflikto zonoje Rytų Ukrainoje (Lysychansk, Mariupol, Kramatorsk), kuriose buvo organizuojami užsiėmimai skirti puoselėti ukrainietišką identitetą, ugdyti kritinį mąstymą, skatinti jaunimo saviraišką ir socialinį aktyvumą;
 • 26 stovyklų dalyviai bendravo su profesionaliais psichologais, kurie mokė vaikus adekvačiai reaguoti į sudėtingas situacijas, valdyti emocijas. Bendrų užsiėmimų metu stovyklautojai reflektavo savo išgyvenimus ir jausmus, dalinosi idėjomis ir asmenine patirtimi, ugdė kūrybiškumą mokydamiesi kurti filmus. Stovyklos dalyviai taip pat aplankė istorines ir kultūrines vietoves (Chotyno, Akermano tvirtovės, Kameneco-Podolsko pilis), susipažino su karinių konfliktų istorija ir jų priežastimis;
 • Suorganizuotos 2 spaudos konferencijos, skirtos pristatyti projekto tikslus ir rezultatus.
Paauglių ir jaunimo vasaros užimtumo užtikrinimas per patriotinį ugdymą Lietuvoje

Lietuvos šaulių sąjunga

6 551,56 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Patriotiškumo stiprinimas ir vakarietiškų vertybių plėtra rytų Ukrainos regione.

REZULTATAI:

 • 2017 m. liepos-rugpjūčio mėnesiais suorganizuotos 4 vasaros stovyklos Tauragės raj., Pabradėje, Ariogaloje ir Telšių raj. 36-iems moksleiviams iš Rytų Ukrainos, kurių metu buvo užtikrintas aktyvus laisvalaikio praleidimas Lietuvoje ir užmegzti nauji draugystės ryšiai;
 • Projektas sustiprino jaunųjų ukrainiečių patriotiškumą, meilę ir pasididžiavimą savo Tėvyne, o taip pat realiu pavyzdžiu supažindino su  europinėmis vertybėmis. Stovyklautojai taip pat susipažino su Lietuvos istorija ir jos pasiekimais įstojus į ES ir NATO.
Tiltelis

Tarptautinio palaikymo bendrija „Kelias į svajonę“

5 828,57 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Skatinti ir stiprinti psichologinį-emocinį atsparumą perkeltiems asmenims, ypač vaikams iš laikinai okupuotos teritorijos.

REZULTATAI:

 • Liepos 24 d. – rugpjūčio 15 d. Mariupolio vaikų darželio-lopšelio „Perlynka“ auklėtiniams, jų tėveliams ir pedagogams Lietuvos ekspertė organizavo menų terapijos užsiėmimus, skirtus psichologinės įtampos mažinimui ir emocinio stabilumo užtikrinimui, teigiamos emocinės aplinkos vaikams ir suaugusiems kūrimui, kūrybinių gebėjimų lavinimui;
 • Daugiau nei 30 darželio-lopšelio auklėtinių, užsiėmimų metu taikant kvapų ir muzikos terapiją, susipažino su EBRU technika, tapė ant drobių, gamino atvirukus, lipdė modelino dirbinius, lavino gebėjimus spalvindami terapinius paveikslėlius, gamino papuošalus ir suvenyrus. Projekto metu surengta sukurtų darbų parodėlė;
 • Rugpjūčio 27 d. vaikų darželyje-lopšelyje „Perlynka“ atidarytas projekto lėšomis įrengtas sensorinis vaikų ugdymo ir lavinimo kambarys, skirtas psicho-reabilitaciniam darbui su mažaisiais nuo konflikto nukentėjusiais regiono gyventojais. Su Lietuvos parama nupirkta sensorinio kambario įrengimui reikalinga įranga, darbo priemonės, baldai;
 • Papildomas svarbus projekto rezultatas yra tai, kad sensoriniame kambaryje, atsižvelgiant į didelį poreikį, sukurta nauja nuolatinė darbo vieta logopedo etatui.
Neformalaus ugdymo kokybės užtikrinimas – sąlyga vaikų ir jaunimo gyvenimo įgūdžių plėtotei

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras (LVJC)

9 750 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie mokymo procesų gerinimo, vaikų ir jaunimo užimtumo skatinimo po konfliktiniuose regionuose.

REZULTATAI:

 • Teikiant konsultacijas Ukrainos specialistams parengta eksperimentinė neformalaus ugdymo teikėjų atitikties vertinimo sistema, eksperimentinė neformalaus ugdymo akreditavimo tvarka, informacinės neformalaus ugdymo platformos komponentų aprašas;
 • 2017 m.  spalio 17-18 d. suorganizuotų mokymų metu 5 Bachmuto ir 21 Kremenčiuko savivaldybių švietimo administracijos atstovas buvo supažindinti su neformalaus ugdymo programų akreditavimo tvarka bei neformalaus ugdymo teikėjų atitikties vertinimo sistema, jų veikimo principais, aptarė praktinius šių modelių įgyvendinimo mechanizmus;
 • 2017 m.  spalio 18-19 d. mokymų metu 5 Bachmuto ir 22 Kremenčiuko savivaldybių neformalaus ugdymo įstaigų atstovai analizavo neformaliojo švietimo sampratą, kuria remiasi Europos šalys, ir NU vietą švietimo sistemoje bei apžvelgė neformaliojo ugdymo principus ir metodus;
 • Apskrito stalo diskusijos metu buvo įvertinti parengtų eksperimentinių tvarkų naudingumas, jų pritaikomumas bei numatyti tolimesni žingsniai kompleksinei NU paslaugų plėtrai, kokybei ir jos stebėsenai užtikrinti. Diskusijoje, kurioje dalyvavo 61 dalyvis, taip pat pristatyta Lietuvos patirtis įgyvendinant neformalaus ugdymo finansavimo sistemos kaitą bei rezultatai, kuriuos davė naujo modelio įdiegimas.
Vandens melodija

Tarptautinio palaikymo bendrija „Kelias į svajonę“

1 449,40 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Užtikrinti nuolatinį vandens ir elektros energijos tiekimą Avdijivkos muzikos mokyklai.

REZULTATAI:

 • Projekto lėšomis įsigyta vandens tiekimo užtikrinimui reikalinga įranga (vandens talpa, vandens siurblys, vandens skaitiklis), atlikti įrengimo darbai. Mokykloje, kurioje dirba 18 pedagogų ir mokosi apie 150 vaikų, užtikrintas vandens tiekimas, kuris leis įgyvendinti kokybišką mokymosi procesą.
Verslumo skatinimas ir parama regionų vystymuisi

Innovative Entrepreneurship Development Programme for Rural Communities, forest Women

NVO „Human Rights Foundation“ 40 000 EUR

TIKSLAS: Stiprinti kaimų bendruomenes bei priverstinai perkeltus asmenis, ypač moteris, skatinant verslumą ir stiprinant NVO. (Projektas apima 4 regionus: Luhanską, Kharkovą, Lvovą ir Dneprą)

REZULTATAI:

 • 107 lektorių (kaimuose įkurtų NVO vadovų ir moterų) buvo apmokyti vesti mokymus apie verslumą;
 • Išleista bei išplatinta 300 vnt. metodinės medžiagos lektoriams, 500 vnt. bukletų ir 400 vnt. lipdukų;
 • 180 kaimų moterų buvo apmokytos įvairių verslumui reikalingų įgūdžių;
 • Verslo atstovų suteikti mokymai 18-ai paramos gavėjų, pagalba įgyvendinant verslo idėją;
 • Atrinkta ir suteikta parama verslo pradžiai 6-ai verslo idėjų;
 • 37 vietos tarnautojai ir 28 žurnalistai dalyvavo apskritojo stalo diskusijose, spaudos konferencijose ir buvo informuoti apie sėkmės istorijas ir poreikius;
 • 12 TV reportažų buvo transliuota vietiniuose TV kanaluose.

TRADE UA: Ukrainos verslo organizacijų gebėjimų stiprinimas ir pagalba prekybai įgyvendinant šalių AA/DCFTA susitarimus su ES

Lietuvos pramonininkų konfederacija 13 244 EUR

TIKSLAS: stiprinti Ukrainos verslo bendruomenės įsitraukimą į prekybos politikos formavimą bei ekonominius santykius su ES.

REZULTATAI:

 • 2017 m. birželio 9 d. įvyko bendras Lietuvos pramonininkų konfederacijos-Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos seminaras Charkove, kuriame dalyvavo 34 Ukrainos verslininkai;
 • 2017m. gruodžio 8 d. įvyko III Lietuvos – Ukrainos verslo forumas Vilniuje, kuriame dalyvavo 120 Lietuvos atstovų bei 30 Ukrainos atstovų. Forume apsilankė Lietuvos ir Ukrainos prezidentai;
 • Viso projekto metu LPK darbuotojas Giedrius Griška atliko įgalioto atstovo nuolatinėms konsultacijoms su Ukrainos verslininkais ir verslo organizacijomis vaidmenį;
 • Projekto metu parengtos rekomendacijos ir informacinė medžiaga rusų kalba Ukrainos verslininkams, skirtos pagerinti verslo struktūrų organizacinę struktūrą bei veiklą.
Verslo paramos centro Odesoje veiklos užtikrinimas NVO „Regional development office“ 8 519,99 EUR

TIKSLAS: prisidėti prie šalių partnerių pajėgumų vystymo  tarptautinės prekybos srityje perduodant gerąją nacionalinę bei europinę patirtį.

REZULTATAI:

 • Konsultuoti smulkaus ir vidutinio verslo subjektai, suinteresuoti plėtoti eksportą, bei su prekybos politikos formavimu ir įgyvendinimu susijusios valstybinės bei nevyriausybinės institucijos apie būdus efektyvinti ir skaidrinti prekybos procedūras, mažinti tarifus ir gerinti investicinę aplinką;
 • Skatintas į eksportą orientuotas verslumas ir atvira prekybos politika, jos reglamentavimas bei procedūrų įgyvendinimas per mokymus, europinių taisyklių ir praktikų aiškinimą ir diegimą;
 • Parengta ataskaita bei rekomendacijos Ukrainos valdžios institucijoms apie Ukrainos galimybes įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos ir laisvos prekybos sutartį.
Sveikatos apsauga Pagalba Rytų Ukrainos sritims reformuojant psichikos sveikatos sistemą ir tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

59 620 EUR

(2016 m.  – 40 000 EUR;

2017 m. – 19 620 EUR)

TIKSLAS: Padėti reformuoti psichikos sveikatos sistemą ir tęsti psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką rytų Ukrainoje.

 REZULTATAI:

 • 32 sveikatos priežiūros specialistams iš rytų Ukrainos mokymų „darbo vietos principu“ Lietuvoje metu suteikta žinių ir praktinių įgūdžių;
 • 12 Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos įstaigų administratoriams perduota Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje;
 • Suteiktos teorinės ir praktinės konsultacijos Poltavos ir Dniepropetrovsko sričių administracijos specialistams, įstaigų vadovams ir psichikos sveikatos specialistams, prisidėjo prie sėkmingos psichikos sveikatos sistemos bei psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarkos: naujai įkurti psichosocialinės reabilitacijos centrai Malcevo psichiatrinėje ir Poltavos veteranų ligoninėse bei Poltavos srities Narkologiniame dispanseryje, taip pat pertvarkyta Kremenčiugo ligoninė bei Dnipro veteranų ligoninės skyriuje įrengtas karių psichosocialinės reabilitacijos centras.

Pagalba Rytų Ukrainos sritims tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką ir sprendžiant potrauminio streso sutrikimo problemas

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

78 439,17 EUR

(2017 m. – 38 439,17 EUR;

2018 m. – 40 000 EUR)

TIKSLAS: Padėti reformuoti psichikos sveikatos paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, sukuriant naujas Psichosocialinės reabilitacijos ir kitas tarnybas. Tęsti reformas psichikos sveikatos ir psichosocialinės reabilitacijos srityse pertvarką Rytų Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • Atlikta situacijos ir poreikių analizė, pagal kurią buvo suteiktos praktinės ekspertų konsultacijos Donecko ir Luhansko srityje;
 • Suorganizuoti 20 Luhansko ir 20 Donecko sričių specialistų mokymai Ukrainoje (viso 40 asmenų);
 • Suorganizuoti tęstiniai 17 Poltavos ir Dniepropetrovsko specialistų teminiai mokymai Ukrainoje;
 • Parengta ir suderinta mokymų medžiaga Ukrainos specialistams (57 vnt. USB forma).
The major repairs of the ambulance station under address: 3, Molodyozhnaya st., Avdiivka

Military-civil administration of Avdiivka, Donetsk region

33 114,84 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Pagerinti medicinos paslaugų kokybę vietos gyventojams.

REZULTATAI:

 • Greitosios pagalbos stotyje Avdijivkoje (Donecko regionas) atlikti remonto darbai – langų ir durų keitimas, vidaus interjero remontas, šildymo, vandens tiekimo ir nuotekų sistemų įrengimas, komunikacijų diegimas/sutvarkymas;
 • Pagerintos medikų darbo sąlygos (20 darbuotojų), užtikrintas geresnis medicinos paslaugų teikimas daugiau nei 25 tūkst. vietos gyventojų.
Parama priverstinai perkeltiems asmenims

Savarankiškas užimtumas ir pilietinis aktyvumas - priverstinai perkeltų asmenų iš Rytų Ukrainos ir Krymo totorių integracijos ir socialinės įtraukties sėkmės garantas

VšĮ "Rytų Europos bendradarbiavimas"

10 320 EUR

TIKSLAS: Skatinti priverstinai perkeltų asmenų iš Rytų Ukrainos ir Krymo totorių įgalinimo ir integracijos procesus Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • Sudaryta tarptautinė ekspertų grupė ir paruoštos 2 mokymų programos Lvovo ir Drohobyčiaus miestuose;
 • 48 dalyvės (Krymo totorių bendruomenės ir kitos priverstinai persikėlusios moterys) Drohobyčiaus ir Lvovo miestuose (Krymo totorių moterų klubas Lvove) verslumo mokymuose gavo praktinių tikslinių žinių apie savarankiško užimtumo galimybes;
 • 17 Krymo totorių bendruomenės moterų Lvove gavo psichologinę pagalbą ir žinių apie tai, kaip kurti pozityvius santykius naujoje bendruomenėje bei kultūrinėje ir tradicinėje aplinkoje;
 • 12 vaikų, priverstinai persikėlusių iš okupuoto Krymo ir Rytų Ukrainos šeimų Drohobičiuje gavo psichologinę pagalbą, mokėsi kartu su vietos bendruomenės vaikais atsiskleisti sociume, konstruktyviai bendradarbiauti siekiant tikslo, įgijo neverbalinės komunikacijos įgūdžių;
 • 5 vietos nevyriausybinės organizacijos, teikiančios paramą priverstinai perkeltiems asmenims, buvo apmokyto ir įgijo papildomų žinių, kurias galės pritaikyti savo veikloje;
 • Parengti pranešimai spaudai (viso 6), 10 straipsnių spaudoje ir 2 televizijos siužetai ir kitos informavimo priemonės viešintos socialiniuose tinkluose bei partnerinių organizacijų tinklapiuose;
 • Suorganizuota viešoji diskusija Ukrainos tautinių kultūrų paveldo išsaugojimas: Krymo totoriai naujose aplinkybėse“ (virš 50 dalyvių).

Lvovo Krymo Totorių Moterų Klubas

NVO „Crimean Institution for Civil Society“

6 032,87 EUR

TIKSLAS: Lvovo Krymo totorių moterų klubas – bendruomenės centras viduje perkeltoms Krymo totorių moterims.

REZULTATAI:

 • Viduje perkeltos moterys užmegs naujus ryšius Lvovo bendruomenėje (suteiktos teisinės konsultacijos, vyko į ekskursijas Lvovo mieste ir regione, projekto įgyvendinimo laikotarpiu veikė vaikų žaidimo kambarys);
 • Susipažino su vietine istorija ir kultūra (organizuoti tradiciniai rankdarbių maisto gaminimo kursai, švęstos Qırımlı nacionalinės šventės, kiti susitikimai), taip įgavo pasitikėjimo savimi bei įgūdžių, reikalingų darbo paieškai.
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, padedant įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES

Adresų registro ir vykdymo proceso IS tobulinimas ir plėtra Ukrainoje

Valstybės įmonė registrų centras

35 000 EUR

(2017 m. – 25 000 EUR;

2018 m. – 10 000 EUR)

TIKSLAS: Padėti kuriant tvarią registrų sistemą  siekiant sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus teisingumo srityje Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • 2017 m. spalio 24 d. Ukrainos teisingumo ministerijoje įvyko Adresų registro kūrimo, tobulinimo ir valdymo mokymai, kuriuose dalyvavo 11 specialistų;
 • 2017 m. lapkričio 27-29 d. VĮ Registrų centre vyko Adresų registro kūrimo mokymai, kuriuose dalyvavo 7 specialistai;
 • Ukrainos specialistų mokymai vykdymo proceso IS klausimais įvyko VĮ Registrų centre 2017 m. rugsėjo 25–28 d., juose dalyvavo 7 specialistai;
 • Ukrainos institucijų atstovų pageidavimu, atsakingų Ukrainos specialistų mokymai Ukrainoje įvyko 2017 m. lapkričio 15–16 d., juose dalyvavo 29 asmenys;
 • 2017 m. rugsėjo 6 d. Kijeve vyko tarptautinis forumas, skirtas vykdymo procesui. Forume dalyvavo Ukrainos Teisingumo ministerijos, Aukščiausiosios Rados atstovai, Ukrainos Aukščiausiojo teismo teisėjai, privatūs antstoliai ir kiti dalyviai;
 • Tarpiniai rezultatai, susiję su Adresų registro Ukrainoje kūrimu, pasiekti: susitikimų metu buvo analizuojamas aktualus Adresų registro kūrimo reglamentavimas, teikiamos konsultacijos. Taip pat susitikimų metu analizuojamas vykdymo proceso reglamentavimas, teikiamos rekomendacijos. Rekomendacijos taip pat atsispindi AIS, PLAIS analizėje.

Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas pastatų energinio efektyvumo didinimo srityje

VšĮ Kauno Regioninė Energetikos Agentūra (KREA)

19 703,76 EUR

TIKSLAS: Pagerinti pastatų energetinio ūkinio planavimą, didinant jų pastatų energetinį efektyvumą, siekiant sumažinti aplinkos taršą.

REZULTATAI:

 • 2017 m. birželio 19-20 d. suorganizuotas seminaras konferencija Nižyne (Černigovo, Kijevo, Sumų, Poltavos sričių savivaldybių 22 atstovams), kurio metu dalyviai supažindinti su ES direktyvomis energetikos srityje, savivaldybių energetinio ūkio planavimu, gerąja patirtimi (pastatų renovavimo pavyzdžiais, pavyzdiniais energetiniais auditais);
 • Sudaryta bendra KREA – Ukrainos partnerio ekspertų grupė, kuri įvertino 5-ų pastatų Ukrainoje energetinę būklę;
 • Atlikti 5 pastatų energetiniai auditai, kurių metu perduota Lietuvos patirtis atliekant energetinius auditus bei parengti 5 pastatų energetinio efektyvumo sertifikatai pagal Ukrainos normatyvus;
 • Lietuvos ekspertai energetinio audito rezultatus pristatė Černigovo, Kijevo, Sumų, Poltavos sričių savivaldybių atstovams 2017 m. spalio 23-27 d. Ukrainos partneris įgijo specialių žinių ir kompetencijų savarankiškai rengti energetinius auditus.

Modernių aplinkosaugos technologijų perkėlimas į Ukrainos regionus

VšĮ Atvira Europa

6 394,38 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Stiprinti UA regionų smulkaus ir vidutinio verslo įmones, perteikiant jiems modernias vandens valymo technologijas ir žinias bei sukuriant jų diegimo finansavimo instrumentus.

REZULTATAI:

 • Odesos srities Limano rajone ir Odesoje surengti mokomieji seminarai, kuriuose dalyvavo po daugiau kaip 40 dalyvių iš Ukrainos regiono valdžios, verslo asociacijų bei smulkaus ir vidutinio verslo įmonių atstovų (iš viso daugiau nei 80 žm.). Dalyviai apmokyti ir supažindinti su moderniomis aplinkosaugos technologijomis, jų pritaikymu ir diegimo finansavimo galimybėmis;
 • Savaitės trukmės mokymų Lietuvoje metu 2 Ukrainos Morzejevo visuomenės sveikatos instituto specialistės praktiškai supažindintos su modernių aplinkosaugos ir vandens valymo technologijų veikimu bei ES reikalavimų aplinkosaugos srityje įgyvendinimo pavyzdžiais. Ekspertės taip pat lankėsi Alytuje ir Vilniuje, susipažino su Alytuje veikiančios UAB Traidenis veikla ir gamyba, susitiko su Alytaus m. savivaldybės vadovais, Vilniaus prekybos pramonės ir amatų rūmų bei Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijos atstovais;
 • Kitų finansavimo šaltinių lėšomis parengtas ir Limano rajono valdžios institucijoms perduotas Centrinės rajoninės ligoninės nutekamojo vandens valymo įrenginių projektas;
 • 2017 m. spalio 26 d. Vilniuje įvyko projekto partnerių susitikimas, kuriame buvo įvertinti projekto rezultatai ir aptartas tolesnis bendradarbiavimas. Susitikime dalyvavo Ukrainos pramonininkų ir verslininkų sąjungos prezidentas Anatolijus Kinachas, viceprezidentas Sergejus Prochorovas, Vilniaus prekybos, pramonės ir amatų rūmų vadovai, Aplinkos apsaugos ir vadybos instituto, UAB Traidenis atstovai.
Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse VšĮ „Rytų Europos studijų centras“ 15 804,06 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: padėti ES Rytų partnerystės šalims – Gruzijai, Moldovai ir Ukrainai – stiprinti įstatymų leidžiamosios valdžios veiklos efektyvumą atstovaujant piliečių interesams.

REZULTATAI:

 • Lapkričio 6-10 d. įvyko mokomasis vizitas (8 dalyviai, vizito trukmė – 3 darbo dienos), kurio metu Gruzijos ir Moldovos parlamentarai bei Ukrainos parlamento pirmininko ir ministro pirmininko tarnybų atstovai pagal projekto paraiškoje numatytas gaires turėjo trijų dienų programą apie Lietuvos Europos integracijos patirtį;
 • Mokomojo vizito metu Rytų partnerystės valstybių parlamentų nariai turėjo galimybę tobulinti gebėjimą savarankiškai generuoti inovatyvius su vizito tema susijusius sprendimus, įgyti trūkstamus parlamentiniam darbui būtinus įgūdžius, pagilino partinio dalyvavimo, ypatingai politinės ideologijos, įgūdžius, pagerinti tarp-partinius ryšius su savo šalies, kitų Rytų partnerių ir Lietuvos parlamentarais, įgyti gebėjimų kokybiškai bendrauti su savo tiesioginiais rinkėjais. Šie įgūdžiai tiesiogiai prisideda prie jų darbo įgyvendinant reformas ir Asociacijos sutartis su ES.
Pagalba stiprinant Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos Konstitucinių teismų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą regiono iššūkių kontekste Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

20 000 EUR

(2017 m. – 3 500 EUR;

2018 m. – 16 500 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: dalijantis LR Konstitucinio Teismo sukaupta patirtimi stiprinti Rytų partnerystės šalių – Gruzijos, Moldovos Respublikos, Ukrainos – konstitucinės justicijos institucijų vaidmenį užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą.

REZULTATAI:

 • Projekte dalyvaujančių konstitucinės justicijos institucijų pateikta informacija apie patiriamus iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą parengta aptarimui parengiamajame Vilniaus forumo susitikime;
 • Aptarus projekto partnerių pateiktą informaciją apie iššūkius užtikrinant teisinės valstybės principų įgyvendinimą ir apsaugą, taip pat susipažinus su aktualioje srityje atliktų tyrimų išvadomis dėl regione patiriamų iššūkių, parengiamojo Vilniaus forumo susitikimo metu identifikuotos tos su teisinės valstybės principų įgyvendinimu ir apsauga susijusios sritys, kuriose turėtų būti stiprinamas valstybių partnerių konstitucinės justicijos institucijų vaidmuo ir kuriose atitinkamai aktualiausia pasidalinti Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo ir projekto partnerių užsienio konstitucinės justicijos institucijų sukaupta patirtimi.
Parama Ukrainai, Gruzijai ir Moldovai įgyvendinti Asociacijos sutartis su ES Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai“

98 017,69 EUR

(2016 m. - 54 264,49 EUR;
2017 m. - 43 753,20 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: Ukrainos, Gruzijos ir Moldovos institucijų ir valstybės tarnautojų gebėjimų stiprinimas Europos integracijos valdymo srityje, o taip pat Europos Sąjungos institucijų supratimo didinimas apie veiksmingą paramą asociacijos sutarčių su šiomis valstybėmis įgyvendinimui.

REZULTATAI:

 • suteiktos ilgalaikio (D. Žeruolis – 29 d.d.) ir trumpalaikių (N. Udrėnas, K. Maniokas, T. Šliogeris, N. Viršilienė – 56 d.d.) Lietuvos ekspertų konsultacijos Europos integracijos horizontaliaisiais ir sektoriniais klausimais;
 • vykdytos vietinių ekspertų (28 d.d.) konsultacijos rengiant teisinio reglamentavimo atitikties metodiką Ukrainos įmonėms, įgyvendinant ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties/DCFTA reikalavimus ir didinant Ukrainos potencialą eksportuoti į ES šalis tekstilės pramonėje.
Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas ekonominės politikos tobulinimo bei integracinių reformų vykdymo pramonės ir verslo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo VšĮ Lietuvos inovacijų centras (LIC)

29 640,42 EUR

( 2016 m. - 19 640,42 EUR;

2017 m. - 10 000 EUR)

Regioninis projektas

TIKSLAS: sustiprinti Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos gebėjimus ekonominės politikos tobulinimo srityje, siekiant sėkmingo asociacijos sutarčių su ES įgyvendinimo.

REZULTATAI:

 • sustiprinti Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (58 asmenys);
 • sustiprinti Moldovos vykdomosios valdžios institucijų, susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovų gebėjimai (32 asmenys);
 • suteikta ekspertinių konsultacijų Gruzijos ir Moldovos institucijų (po 200 val.), susijusių su pramonės ir verslo sritimis, atstovams;
 • Gruzijos, Moldovos ir Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovai, dalyvavę vizite Lietuvoje – 6 asmenys.
Parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui Future of Crimea Limited Liability Company  „TV ATLANT-CV“ 18 459 EUR

TIKSLAS: Teikti objektyvią informaciją apie situaciją Kryme.

REZULTATAI:

 • Parengtos ir transliuotos 35 laidos, kurių metu Ukrainos tikslinei auditorijai (ypač perkeltiems arba netekusiems gyvenamosios vietos Krymo totoriams) pateikta informacija apie situaciją okupuotame Kryme.
Parama istoriniam ir kultūriniam paveldui Dalijimasis patirtimi tautinio paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje

Lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacija „Šventė visiems“

8 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Dalijimasis patirtimi Ukrainos tautinio paveldo išsaugojimo ir puoselėjimo srityje.

REZULTATAI:

 • Suorganizuotas seminaras, kuriame Ukrainos Kultūros ministerijos darbuotojai ir Ukrainos regionų amatininkai gilino žinias apie nematerialiojo paveldo išsaugojimą, jo pristatymą populiaria forma, kultūrinio turizmo, pasitelkiant nematerialųjį paveldą, skatinimą; pasidalinta Lietuvos patirtimi nematerialiojo paveldo puoselėjimo srityje;
 • Sustiprinti dvišaliai Lietuvos ir Ukrainos amatininkų ryšiai, bendradarbiavimas kultūros srityje;
 • 2017 m.  birželio 9-11 d. Charkove ir birželio 14-18 d. Odesoje surengti vieši renginiai-mugės, tautinio ir kulinarinio paveldo pristatymai. Renginiai sulaukė didelio žiniasklaidos ir lankytojų dėmesio (skaičiuojama virš 100 tūkst. lankytojų).
The Herritage of the Grand Dutchy of Lithuania on the territory of Ukraine in historical retrospect

Dmytro Vashchuk

6 982,37 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Bendros Ukrainos ir Lietuvos istorijos analizė ir populiarinimas.

NUMATOMI REZULTATAI:

 • Siekiant skatinti mokslininkų bendradarbiavimą, 2017 m. rugsėjo 13-16 d. Kamenece-Podolske surengta tarptautinė mokslinė konferencija „Ukraine and the Grand Duchy of Lithuania in the 14th –18th centuries: political, economic, interethnic and socio-cultural relations in the pan-European dimension“, kurioje dalyvavo 38 mokslininkai iš Lietuvos, Ukrainos, Baltarusijos, Lenkijos ir Moldovos;
 • Parengtas, išleistas ir tarptautinėje konferencijoje pristatytas istorinis-turistinis kelionių vadovas „Gediminaičių kelias“ apie 22 istorinio paveldo Vakarų Ukrainoje objektus (2 tūkst. egz. lietuvių ir 5,7 tūkst. egz. ukrainiečių kalbomis).
Parama Antiteroristinėje operacijoje dalyvavusiems asmenims Social rehabilitation of widows and families of the victims, ATO veterans and their families by estalishing a social enterprise and training center

NGO „Ukrainian Women‘s Guard“

12 994,70 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: įkurti centrą ATO kariams ir našlėms, kuriame būtų vykdomi mokymai, seminarai ir renginiai, skirti jų integracijai į visuomenę, taip pat įkurti kepyklą ir Duonos muziejų, kur būtų įdarbinti patys ATO kariai ir jų našlės.

REZULTATAI:

 • Ivano Frankivsko srities Yasen gyvenvietėje ambasados skirtomis projekto lėšomis rekonstruotas malūnas, atlikti sandėlių sutvarkymo darbai, patalpos suremontuotos ir pritaikytos duonos kepyklos įrengimui, įsigyta reikalinga įranga;
 • Projekto metu vietos moterims buvo suorganizuoti paramedikų mokymai (25 dalyviai), finansinio raštingumo kursai (12 dalyvių) ir savigynos kursai (40 dalyvių);
 • Projekto vykdytojo skirtomis lėšomis numatyti darbai (Verslumo pagrindų mokymų organizavimas ATO veteranams, jų įdarbinimas; Duonos muziejaus atidarymas) atlikti tik iš dalies dėl užsitęsusių rekonstrukcijos darbų. Projekto vykdytojas mokymus planuoja organizuoti ir kitą veiklą tęsti 2018 metais.
Parama pilietinei visuomenei ir visuomenės informavimas Intermarium. Televizijos debatų laida apie regioną Jerzy Giedroyc dialogo ir bendradarbiavimo forumas 11 840,27 EUR

Regioninis projektas

TIKSLAS: informacijos sklaidos suintensyvinimas tarp šalių, priklausančių ES ir NATO ir rytinių jos kaimynų, orientuojantis visų pirmą į Ukrainą.

REZULTATAI:

 • Nufilmuotos 4 televizijos debatų laidos, kuriose analizuojama energetinio saugumo problema, situacija Rusijoje ir jos santykiai su regiono šalimis, išanalizuota situacija Baltarusijoje, aptarti praeities politikos iššūkiai regiono valstybėse.
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas

Pagalba kuriant tvarią registrų sistemą siekiant sustiprinti administracinius ir institucinius gebėjimus teisingumo srityje Ukrainoje

Valstybės įmonė Registrų centras

14 739.13 EUR

TIKSLAS: Suteikti pagalbą Ukrainos institucijoms kuriant tvarią, efektyvią ir integralią valstybės registrų sistemą.

REZULTATAI:

 • Parengta Ukrainos nacionalinės teisės aktų, reglamentuojančių registrų veikimą, ekonominę aplinką ir IT reikalavimus analizė;
 • Apmokyta 13 Ukrainos institucijų, atsakingų už nacionalinių registrų administravimą, specialistų;
 • Parengtos rekomendacijos ir veiksmų planas dėl tolimesnio bendradarbiavimo.

Techninė pagalba Ukrainai standartizacijos srityje

Lietuvos standartizacijos departamentas

3 163.50 EUR

TIKSLAS: Parama Ukrainai reformuojant Ukrainos nacionalinę standartizacijos sistemą bei derinant ją su tarptautinėmis ir Europos standartizacijos sistemomis.

REZULTATAI:

 • Perduota Lietuvos patirtis Ukrainos specialistams taikant Europos ir tarptautinius standartizacijos principus atitinkančius nacionalinius įstatymus ir reglamentuojančius teisės aktus standartizacijos srityje (3-jų Lietuvos specialistų vizitas į Kijevą ir Ukrainos nacionalinėje standartizacijos institucijoje pravesti mokymai  pravesti mokymai);
 • Sustiprinti Ukrainos standartizacijos specialistų gebėjimai nacionalinės standartizacijos srityje, remiantis tarptautinių ir Europos standartizacijos organizacijų priimtais principais ir normomis (dveji 8-ių Ukrainos pareigūnų praktiniai mokymai Departamente).

Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimui

VšĮ “Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai” (ESTEP)

25 269 EUR

TIKSLAS: Padėti Ukrainos vyriausybei sukurti efektyvią ES reikalų koordinavimo sistemą bei įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį bei būtinas ekonomines reformas.

REZULTATAI:

 • Projekto nuolatinis ekspertas Nerijus Udrėnas 2016 m. Ukrainoje konsultavo efektyvios ES reikalų koordinavimo sistemos kūrimo klausimais, teikė techninę paramą ES ir AA/DCFTA įgyvendinimo bei ekonominių reformų klausimais, atsižvelgdamas į Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų poreikį inicijavo ir koordinavo nenuolatinių Lietuvos ekspertų konsultacijas AA/DCFTA įgyvendinimo bendraisiais ir/ar sektoriniais klausimais, taip pat koordinavo vietinių Ukrainos ekspertų darbą.
 • 2016 m. Ukrainai konsultacijas teikė 3 trumpalaikiai Lietuvos ekspertai (viso 10 darbo dienų):
 • 7 vietiniai Ukrainos ekspertai teikė konsultacijas ir atliko analitines užduotis (viso 143 darbo dienos):
 • Atsižvelgus į poreikį, iš projekto nenumatytoms išlaidoms skirtų lėšų Europos integracijos biurui nupirkta techninės įrangos - serveris, pajėgus palaikyti vietinių Ukrainos ekspertų sukurtą Integruotą Informacinę Sistemą, skirtą AA/DCFTA veiksmų plano monitoringui. IIS sistema įdiegta ir pradėjo veikti 2016 m. sausio mėn.

Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas energetikos srityje

VšĮ Kauno regioninė energetikos agentūra

27 915.97 EUR

TIKSLAS: Perduoti Lietuvos sukauptą patirtį savivaldybių energetikos ūkio valdymo srityje.

REZULTATAI:

 • Pilotinio projekto Nežino savivaldybėje (Černigovo sr.), įtraukto į vienos iš savivaldybių Darnios energetikos veiksmų planą, įgyvendinimas – efektyvaus bio-katilo vaikų darželyje instaliavimas.

Sveikatos apsauga

Pagalba Rytų Ukrainos sritims reformuojant psichikos sveikatos sistemą ir tęsiant psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką

VšĮ Vilniaus miesto psichikos sveikatos centras

40.000 EUR

TIKSLAS: Padėti reformuoti psichikos sveikatos sistemą ir tęsti psichosocialinės reabilitacijos sektoriaus pertvarką rytų Ukrainoje.

REZULTATAI:

 • Įvykdyti du sveikatos priežiūros specialistų bei administratorių apmokomieji vizitai į Lietuvą: surinkta 22 asmenų delegacija, suteikta po 4 dienas praktinių ekspertų konsultacijų Dniepropetrovskui ir Poltavai.
 • Buvo perduota geroji Lietuvos patirtis psichikos sveikatos srityje Rytų Ukrainos sričių sveikatos apsaugos administratoriams;
 • Suteiktos ekspertinės konsultacijos reformuojant psichikos sveikatos sistemą Dniepropetrovsko ir Poltavos srityse.

 

Pagalba Rytų Ukrainos sritims, reformuojant psichosocialinės reabilitacijos sektorių

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

11 313.22 EUR

TIKSLAS: Padėti reformuoti psichosocialinių paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, identifikuojant pagrindines problemas psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje ir perteikiant gerąją patirtį.

REZULTATAI:

 • Ukrainos specialistams teiktos konsultacijos psichosocialinės reabilitacijos centrų steigimo ir veiklos organizavimo klausimais Poltavos ir Dnepropetrovsko srityse;
 • Organizuoti specialistų teminiai mokymai psichosocialinio darbo organizavimo, psichiatrinių, psichologinių, slaugos, socialinio darbo ir užimtumo organizavimo paslaugų teikimo srityse. Apmokyta 30 Poltavos ir 35 Dniepropetrovsko sričių specialistai. Mokymų dalyviai gavo USB laikmenas, kuriose buvo pateikta ne tik visa mokymų medžiaga, bet ir ekspertų parengtos ir išverstos formos, nuorodos į atitinkamus Lietuvos teisės aktus;
 • Išversti ir Ukrainos specialistams išsiųsti visų Vilniaus miesto psichikos sveikatos centre vykdomų psichosocialinės reabilitacijos procedūrų aprašymai, pacientų apklausų anketos, personalo pareigų instrukcijos ir kt.;
 • 2016 m. vasario 29 – kovo 5 d. pagrindinių projekto ekspertų vizito Ukrainoje metu įvertinta kaip diegiamos projekto mokymų metu gautos žinios ir įgūdžiai, kiek pasistūmėta reformuojant psichosocialinės reabilitacijos paslaugas Poltavos ir Dniepropetrovsko sričių sveikatos priežiūros įstaigose.

Pilietinės visuomenės, jaunimo iniciatyvų skatinimas

Viešosios informacinės erdvės laukas Ukrainos regionų pilietinės visuomenės stiprinimui

VšĮ Rytų Europos bendradarbiavimas

9 295.79 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Ukrainos regionų pilietines iniciatyvas, kaip efektyvų instrumentą Ukrainos europinės tapatybės ir vertybių puoselėjimui bei socialinių ir etninių įtampų mažinimui.

REZULTATAI:

 • Donecko informacijos instituto žiniasklaidos priemonėse („Donbaso naujienos“, Donecke Hromadske TV“) paviešinta sukurta informacinė medžiaga (12 tematinių straipsnių, 3 TV siužetai ir 1 laida su Lietuvos ekspertu);
 • Suorganizuota Sloviansko mieste viešoji diskusija „Rusijos propaganda Rytų Europoje ir Rytų Ukrainoje: skirtingos šalys – bendros problemos“;
 • Suformuotas Rytų Ukrainos tikslinių grupių adresų sąrašas (250 adresų);
 • Sukurtas ir publikuotas Lvovo regiono dienraštyje Zaxid.net 6 straipsnių ciklas apie IDP integraciją Lvovo regione;
 • Suorganizuota Lvove viešoji diskusija-seminaras „Pabėgeliai iš karp veiksmų apimtų Ukrainos teritorijų bei okupuoto Krymo ir Rytų Europos pokario patirtis“;
 • Tikslinės grupės gavo ekspertinių žinių apie eurointegracinių reformų įgyvendinimą;
 • Padidintas Rytų Ukrainos gyventojų informatyvumas apie euro-integracinių procesų poveikį, padidėjęs domėjimasis šia tema.

Kuriančių praktikų ir mokyklų bendruomenių partnerystės pilietinės visuomenės stiprinimui

Asociacija „Kūrybinės jungtys“

18 229.84 EUR

TIKSLAS: Stiprinti Ukrainos pilietinę visuomenę, skatinant jaunosios kartos kuriančių praktikų ir mokyklų bendruomenių partnerystes.

REZULTATAI:

 • Sukurti  mokyklų ir kūrėjų atrankos principai;
 • Išanalizuota ir pritaikyta „Kurianti mokykla“ programa Ukrainos mokykloms (išversta ukrainiečių ir rusų kalbomis);
 • Atrinktos 3 mokyklos, kurios dalyvavo „Kurianti mokykla“ programoje. Salio mėn. buvo įgyvendinamos kuriančių praktikų sesijos šiuose  mokyklose (viso dalyvavo 88 mokiniai ir 40 mokytojų);
 • Apmokyta kūrėjų komanda Ukrainoje, kuri toliau ruošiasi tęsti „Kurianti mokykla“ programą  Ukrainos mokyklose.

Vasaros stovykla nuo konflikto nukentėjusiems vaikams

NVO “Naujasis Donbasas”

14 874.43 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Projektu siekiama prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Ukrainoje ir konfliktų sprendimų ne karo būdu mokant būsimus bendruomenės lyderius. Ypatingą dėmesį sutelkti į traumuotus karu vaikus.

REZULTATAI:

 • Projektu siekta prisidėti prie pilietinės visuomenės kūrimo Ukrainoje organizuojant vasaros stovyklą nuo konflikto nukentėjusiems vaikams.

Kurčių vaikų atskirties mažinimas

Lietuvos šeimų, auginančių kurčius ir neprigirdinčius vaikus, bendrija PAGAVA

10.000 EUR

TIKSLAS: Stiprinti klausos negalią turinčių jaunuolių pilietiškumą regionuose, skatinti juos įsijungti į bendruomeninį gyvenimą, puoselėti istorinį ir kultūrinį paveldą per tautinių šokių kūrybinį procesą ir pažinimą.

REZULTATAI:

 • Neįgaliųjų tėvai bei specialistai supažindinti su gerąja NVO patirtimi, dirbant kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų vaikų integracijos srityje ir vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programų nauda;
 • Kurtieji susipažino su tautiškumo ir kultūros paveldo sąvokomis, praplėstas pilietiškumo suvokimas;
 • Jaunuoliai dalyvavo kūrybiniame procese, kuris paskatino jų kūrybiškumą, iniciatyvumą;
 • Ukrainos projekto dalyviai susipažino su Lietuvos kultūros paveldu, dalinosi idėjomis, mokėsi bendradarbiauti tarpkultūrinėje aplinkoje;
 • Sustiprintas projektų dalyvių pasitikėjimas.

Švietimas

Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje: Kelyje į pokyčius

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

70 839.55 EUR

TIKSLAS: Prisidėti prie švietimo proceso kokybės gerinimo nuo konflikto nukentėjusiosiose Rytų Ukrainos regionuose.

REZULTATAI:

 • 2 grupės moksleivių iš Luhansko ir Donecsko sričių (viso 40 vaikų) lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo suorganizuota 7 dienų edukacinė, pažintinė ir pramoginė programa;
 • 1 grupė pedagogų iš Donecko srities (viso 25 mokytojų ir mokyklos administracijos atstovų), lankėsi Lietuvoje, kur jiems buvo parengta mokymo programa ir susitikimai su Lietuvos pedagogais ir švietimo įstaigų atstovais;
 • Atlikta 20 mokyklų  poreikių analizė ir atrinktos 8 mokyklos, kuriose bus pagerinta materialinė bazė, didžiausią dėmesį skiriant mokyklų internetinio ryšio gerinimui, kompiuterinės technikos įsigijimui.

Socialinė integracija Rytų Ukrainoje vystant emocinį intelektą ir mediaciją konfliktuose

NVO "Tarptautinė švietimo iniciatyva "OPEN KHATA" (Ukraina)

107 471.37 EUR

TIKSLAS: Apmokyti mokytojus, mokyklos psichologus ir vaikus kaip naudoti savo nesmurtinės komunikacijos įgūdžius kasdieniniame gyvenime.

REZULTATAI:

 • Surengtas 3 dienų seminaras mokytojams ir psichologams, kurio metu jie buvo supažindinti su nesmurtinės komunikacijos metodais, vystomosios psichologijos pagrindais ir įgijo nesmurtinės komunikacijos įgūdžių;
 • Apmokyta nesmurtinės komunikacijos pagrindų  daugiau nei 600 pedagogų „EdCamp“ stovyklos metu;
 • Suorganizuoti  dviejų dienų nesmurtinės komunikacijos mokymai 27 mokytojams Kijeve;
 • Suorganizuotas praktinis seminaras 84 mokyklų direktoriams, pavaduotojams, psichologams, socialiniams darbuotojams ir mokyklos administratoriams;
 • Suorganizuoti 10 dienų teoriniai ir praktiniai mokymai 30 mokytojų ir psichologų, kurių metu rengti nesmurtinės komunikacijos užsiėmimai, dėmesingo įsisąmoninimo praktika, meno ir šokio terapija ir kitos veiklos; 
 • Mokymų dalyvių parengti pasiūlymai dėl švietimo iniciatyvų įgyvendinimo vietos mokyklose;
 • Surengtos 2 dviejų savaičių trukmės mokomosios stovyklos vaikams. 48 vaikai įgijo empatiško bendravimo, nesmurtinės komunikacijos, rašymo, vaidinimo, fotografavimo įgūdžių;
 • Vyko efektyvus projekto tikslų ir veiklų viešinimas socialiniuose tinkluose, „YouTube“ kanale bei kituose Ukrainos ir Lietuvos informaciniuose šaltiniuose;
 • Surengta baigiamoji 2 dienų konferencija, kurioje dalyvavo daugiau nei 100 dalyvių (projekto dalyviai, švietimo sistemos atstovai, NVO ir kt.).

Parama priverstinai perkeltiems ar gyvenamosios vietos netekusiems asmenims

Ukrainos viduje perkeltų asmenų integracijos ir įgalinimo programa "Nauja pradžia"

NVO Žmogaus teisių fondas (Ukraina)

40.000 EUR

TIKSLAS: Žmonių, kurie yra perkelti šalies viduje (IDP) į kitas bendruomenes (ypač moterų), įgalinimas dalyvauti darbo rinkoje stiprinant NVO, IDP pajėgumus trijose Ukrainos regionuose (Zaporožė, Lvovas, Vynnytsa).

REZULTATAI:

 • Apmokyti 26 NVO (nevyriausybinių organizacijų) lyderiai ir 75 vietos IDP lyderiai: verslo pagrindų, darbo teisės, teisinės pagalbos IDP. Išdalinta 300 mokymų vadovų;
 • Apmokyti 375 IDP įvairiomis verslumo temomis (ranku darbo meno, socialinės žiniasklaidos informavimo kampanijos, elektroninės prekybos pagrindų ir kt.);
 • Supažindinta 30 vietinių valdininkų ir 30 žurnalistų su IDP „sėkmės istorijomis“;
 • Parengta 19 TV laidų, kuriuose dalyvavo vietos IDP lyderiai.

Parama žiniasklaidos laisvei ir pliuralizmui, bendro istorinio paveldo puoselėjimas

„Intermarium“. Televizijos debatų laida apie regioną

Alvydas Nikžentaitis

11 424.97 EUR

TIKSLAS: Informacijos sklaidos suintensyvinimas tarp šalių, priklausančių ES ir NATO ir rytinių jos kaimynių, orientuojantis į Ukrainą.

REZULTATAI:

 • Nufilmuotos 3 diskusijų laidos, skirtos desovietizavimo problemoms regione, pasikeista ekonominės transformacijos patirtimi, išdiskutuotos nacionalizmo/patriotizmo problemos regione.

Verslumo skatinimas ir parama regionų vystymuisi

Verslumo skatinimas Odesos srities kaimo vietovėse

 

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras

16 118 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Siekta sumažinti bedarbystę Odesos srityje, Bolhrado rajone, skatinti kaimuose gyvenančių žmonių verslumą atgaivinant nendrinių stogų dangos gamybos tradicijas ir kartu apsaugant Jalpug ežerą nuo didėjančio apaugimo ir pelkėjimo.

Tvarios kaimo plėtros regionuose skatinimas protingai naudojant natūralius gamtos resursus bei istorinį ir kultūrinį paveldą

NVO “Regioninių studijų centras” 14 821.06 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: sumažinti bedarbystę Odesos srityje, Bolhrado rajone, skatinti kaimuose gyvenančių žmonių verslumą atgaivinant nendrinių stogų dangos gamybos tradicijas ir kartu apsaugant Jalpug ežerą nuo didėjančio apaugimo ir pelkėjimo.

REZULTATAI:

 • Sukurtas gamtos ir etnografinis parkas “Tarutino Stepės”, skatinant privataus sektoriaus ir vietos valdžios bendradarbiavimą, kuriant naujas darbo vietas, skatinant turizmą.
Bendro kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimas ir tyrimai Lietuvos patirties nematerialiojo kultūrinio paveldo puoselėjimo, populiarinimo ir sklaidos srityse perdavimas Lietuvių liaudies buities, papročių, valgių ir amatų asociacija “Šventė visiems” 8 500 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Pristatyti Lietuvos patirtis nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo ir populiarinimo srityje.

REZULTATAI:

 • Pristatyta Lietuvos patirtis nematerialiojo kultūros paveldo išsaugojimo ir populiarinimo srityje Ukrainos kultūros institucijų darbuotojams, amatininkams ir visuomenei;
 • Įvyko seminaras Dnipro mieste bei vieši nematerialiojo kultūros paveldo pristatymo renginiai Dnipro ir Odesos miestuose.
Ukrainos ir Lietuvos bendro istorinio paveldo tyrimas ir pristatymas Ukrainos visuomenei UAB Baltia-Druk 5 000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Lietuvos ir Ukrainos istorinių tyrimų skatinimas.

REZULTATAI:

 • Projektu prisidėta prie Lietuvos ir Ukrainos istorinių tyrimų skatinimo, visuomenės kultūros paveldo pažinimo didinimo. Panaudojant Lietuvos ir Ukrainos istorikų sukauptą naujausią medžiagą perleista knyga, supažindinanti Ukrainos visuomenę su XIV-XVIa. bendra LT ir UA istorija.
Lietuvos skvero architektūrinis projektas UAB Stupak architektų biuras 10.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas

TIKSLAS: Prisidėti prie gerbūvio gyventojams plėtros, sukuriant  modernaus „Lietuvos skvero“ architektūrinį projektą ir jį suderinant su Kijevo miestu. Projektas taps pagrindu rangos darbams
 

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Faktinės išlaidos

Projekto tikslai ir rezultatai

Administracinių ir institucinių
gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus,
padedant įgyvendinti ES ir Ukrainos asociacijos
 susitarimą ir su juo susijusias reformas

Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimui

Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

134.860 EUR

TIKSLAS: padėti Ukrainos vyriausybei sukurti efektyvią ES reikalų koordinavimo sistemą bei įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį bei būtinas ekonomines reformas.

REZULTATAI:

 • konsoliduotas ES reikalų koordinavimas, spartesnis ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties bei ekonominių reformų įgyvendinimas.
 • perduota geroji Lietuvos patirtis, taip keliant Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų atstovų kompetenciją ES reikalų koordinavimo, ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo srityje bei motyvaciją ją panaudoti Ukrainoje.
 • Projekto vykdymo metu ilgalaikis ekspertas iš Lietuvos dirbo Ukrainoje ir teikė konsultacijas bei techninę pagalbą dėl efektyvios ES reikalų ir reformų koordinavimo sistemos sukūrimo bei ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimo, įskaitant susitarimą dėl Glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios prekybos zonos (AA/DCFTA) bei būtinų ekonominių reformų. Atsižvelgiant į Ukrainos vykdomosios valdžios institucijų poreikius, inicijuotos trumpalaikių Lietuvos ekspertų konsultacijos AA/DCFTA įgyvendinimo bendraisiais ir sektoriniais klausimais.
 • 2015 m. sausį konsultacijas teikė Lietuvos ekspertas valstybės valdomų įmonių reformos srityje. 2015 m. kovo-balandžio mėn. konsultacijas teikė trumpalaikiai Lietuvos ekspertai sveikatos apsaugos, ES sprendimų priėmimo ir Europos integracijos, audito srityse. 2015 m. rugsėjo-gruodžio mėn. teiktos trumpalaikės konsultacijos energetikos, darbo saugos, būsto energijos efektyvumo didinimo srityse, taip pat skaityta paskaita ES integracijos reikalų srityje dirbantiems valstybės tarnautojams.

Ukrainos muitinės institucinių gebėjimų stiprinimas

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

11.992 EUR

TIKSLAS: perduoti patirtį ir teorines žinias Ukrainos muitinės pareigūnams tobulinant muitinės veiklos modelius prekių kilmės, muitinio įvertinimo, tikrinimų po muitinio įforminimo ir įgaliotojų ekonominių operacijų vykdytojų (AEO) koncepcijos įgyvendinimo srityse.

REZULTATAI:

 • suteikta reikiama techninė pagalba Ukrainos muitinei, kuriant bei tobulinant teisingą, vieningą ir nešališką aplinką, užtikrinančią tinkamą muitinio tikrinimo veiksmų ir teisėtos prekybos palengvinimo pusiausvyrą;
 • parengta  metodinė medžiaga prekių muitinės vertės nustatymo ir kontrolės, kilmės, muitinės tikrinimų po įforminimo ir AEO vykdytojo statuso suteikimo koncepcijos įgyvendinimo srityse;
 • parengtos rekomendacijos Ukrainos muitinės administracijai.

Ukrainos savivaldybių administracinių ir institucinių galių stiprinimas energetikos srityje

VšĮ Kauno Regioninė Energetikos Agentūra

11.501 EUR

TIKSLAS: perduoti Lietuvos sukauptą patirtį savivaldybių energetikos ūkio valdymo srityje.

REZULTATAI:

 • atstovai  iš Ukrainos supažindinti su ES direktyvomis energetikos srityje, savivaldybių energetinio ūkio planavimu ir pavyzdiniais energetikos projektais.
 • keturiose savivaldybėse parengti darnios energetikos veiksmų planai;
 • instaliuotas biokuro katilas vienoje iš savivaldybių.

Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos ir Ukrainos valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas

LR žemės ūkio ministerija

13.360 EUR

TIKSLAS: stiprinti Ukrainos žemės ūkio politikos ir maisto ministerijos ir Ukrainos valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos administracinius ir institucinius gebėjimus įgyvendinant su Europos Sąjungos-Ukrainos asociacijos sutartimi susijusias reformas.

REZULTATAI:

 • Ukrainos specialistams pristatyta Lietuvos žemės ūkio reformų patirtis  fitosanitarijos, augalų apsaugos produktų priežiūros, gyvulių veislininkystės, pieninės ir mėsinės gyvulininkystės srityse;
 • Pristatyta Lietuvos ŠGP tvarkymo, kontrolės ir priežiūros sistema;
 • Pristatyta Lietuvos patirtis zootechnikos, pieninės ir mėsinės gyvulininkystės, gyvulių genetinės ir prekinės vertės didinimo, pažangių gyvulininkystės technologijų diegimo srityje;
 • Ukrainos specialistai supažindinti su fitosanitarijos ir augalų apsaugos produktų priežiūros sistemomis.

Gebėjimų ugdymas žemės ūkio politikos srityje Ukrainoje

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

19.619 EUR

TIKSLAS: padėti Ukrainai įgyvendinant žemės ūkio reformas.

REZULTATAI:

 • Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos (UAPMM), Ukrainos valstybinio fondo (UVF) ir Ukrainos veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos (UVFT) atstovai supažindinti su:
 • pagrindiniais ES mokėjimo agentūrų (MA) akreditavimo kriterijus reglamentuojančiais ES teisės aktais, su šių kriterijų perkėlimu į nacionalinę teisę ir  įgyvendinimu.
 • UAPMM, UVF ir  UVFT atstovai supažindinti su procesų atsekamumo schemomis, su jų įgyvendinimo praktika (pagal kompetenciją).
 • pateiktas pagrindinių (aktualių) ES ir nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių ES MA steigimą ir akreditacijos kriterijus, sąvadas (rusų k.)
 • įvykdytas pilotinis projektas Kijevo ir Ivano-Frankovsko UVF regioniniuose padaliniuose: pateiktas UVF centrinio ir regioninių padalinių struktūros reorganizavimo pasiūlymas (rusų k.)
 • pateiktos pagrindinių MA veiklos procesų atsekamumo schemų gairės (rusų k.).

 

Techninė pagalba Ukrainai standartizacijos srityje

Lietuvos standartizacijos departamentas

5.283 EUR

TIKSLAS: parama Ukrainai įgyvendinant nacionalinių standartizacijos ir sertifikavimo sistemų reformą atitinkančias tarptautinių ir europinių sistemų reikalavimus.

REZULTATAI:

 • atlikta analizė standartizacijos srityje, atsižvelgiant į Ukrainos poreikius perduota patirtis standartizacijos, informacijos apie standartus teikimo, techninio reguliavimo ir atitikties procedūrų srityse.
 • Ukrainos specialistams perteikta Lietuvos standartizacijos sistemos patirtis rengiant ir taikant techninius reglamentus ir standartus bei techninių reglamentų ir standartų atitikties įvertinimo procedūras.

Sveikatos apsauga

Pagalba Rytų Ukrainos sritims, reformuojant psichoanalitinės reabilitacijos sektorių

LR sveikatos apsaugos ministerija

44.053 EUR

TIKSLAS: padėti reformuoti psichosocialinių paslaugų teikimą Rytų Ukrainoje, identifikuojant pagrindines problemas psichosocialinės reabilitacijos paslaugų srityje ir perteikiant gerąją patirtį.
 
REZULTATAI:

 • parengtos esamos situacijos kiekvienoje srityje apžvalgos;
 • parengti psichosocialinių paslaugų teikimo galimybių aprašymai kiekvienai sričiai;
 • suteiktos 5 dienų praktinės ekspertų konsultacijos psichoreabilitacijos centrų steigimo klausimais;
 • suorganizuoti specialistų teminiai mokymai kiekvienoje srityje, apmokyta 30 Poltavos ir Dnipro sričių specialistų.

Emocinės pagalbos teikimo telefonu metodologija ir įtinklinimas Ukrainoje

Paramos fondas „Unija 1219"

18.301 EUR

TIKSLAS: pradėti teikti pagalbos telefonu emocinio stabilizavimo ir psichologinio diagnozavimo ir palaikymo paslaugas asmenims, tiesiogiai ir netiesiogiai nukentėjusiems nuo karinių veiksmų.

REZULTATAI:

 • suformuota ir apmokyta vietinių traumų psichologų savanorių komanda (nemažiau 20 asm.), gebanti teikti pagalbą telefonu tikslinėms grupėms.
 • atliktas pilotinis paslaugų teikimas;
 • parengta vietos sąlygoms pritaikyta metodika, leidžianti teikti kokybiškas pagalbos telefonu paslaugas. Metodikoje bus nustatytos priemonės, integruojančios pirminę pagalbą į bendrą reabilitacijos sistemą.

Parama pilietinei
 visuomenei

Europos piliečio formulė

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

8.500 EUR

TIKSLAS: skatinti aktyvų Ukrainos jaunų žmonių pilietiškumą suteikiant žinių ir gebėjimų, būtinų organizuoti veiklas, įtraukiančias jaunuolius į Rytų Partnerystės politikos formavimą ir įgyvendinimą bei informacijos apie eurointegracijos naudą sklaidą.

REZULTATAI:

 • dešimtyje Ukrainos rajonų atsirado pilietinio ugdymo, paremto Europinių vertybių perėmimu, konsultantai;
 • pagal pateiktą metodiką apmokyta apie 1000 jaunuolių;
 • sukurta aktyvų pilietiškumą, europines vertybes propaguojanti aplinka elektroninėje erdvėje;
 • 100 konferencijoje dalyvausiančių žmonių pristatyti projekto rezultatai ir ukrainiečių jaunimo pilietinio dalyvavimo aktualijos.

CIVIL UA: Ukrainos verslo organizacijų, kaip svarbios pilietinės visuomenės dalies, gebėjimų stiprinimas, jų aktyvesnio įsitraukimo į Rytų partnerystės politikos įgyvendinimą skatinimas

Lietuvos pramonininkų konfederacija

13.454 EUR

TIKSLAS: stiprinti Ukrainos verslo organizacijos, ypač regioninės, įsitraukimą į politikos formavimą, stiprinti Ukrainos verslo organizacijos gebėjimus ES verslo organizacijų pavyzdžiui, padėti Ukrainos verslo bendruomenei sustiprinti ekonominius santykius su ES, skatinti Ukrainos jaunimo ir moterų įsitraukimą į politikos formavimą ir verslumą.

REZULTATAI:

 • sustiprinti gebėjimai bendradarbiauti su valdžios institucijomis, NVO ir kitomis suinteresuotomis grupėmis formuojant politiką;
 • pagerinta projekto dalyvių organizacinė struktūra ir veikla remiantis ES verslo struktūrų pavyzdžiu;
 • padidintas projekto dalyvių informuotumas apie ES prekybos taisykles, ekonominius ir socialinius verslo aplinkos aspektus.

Rusakalbių Ukrainos sričių gyventojų žinių Europos integraciją gerinimas stiprinant regioninės žiniasklaidos žurnalistų gebėjimus

VšĮ Rytų Europos studijų centras

19.339 EUR

TIKSLAS: stiprinti rusakalbių Ukrainos regionų gyventojų pilietinį sąmoningumą, jų ryšį su Ukrainos valstybe, skatinant domėjimąsi ir gerinant žinias apie Europos integracijos teikiamas galimybes.

REZULTATAI:

 • sustiprintos rusakalbių Ukrainos regionų gyventojų žinios apie Europos integraciją ir jos teikiamas galimybes;
 • pagerintos regioninių žiniasklaidos žurnalistų kompetencijos;
 • analitinis leidinys anglų kalba padėjo vietos politikos analitikams pasiekti tarptautinę bendruomenę ir pateikė jiems požiūrį į procesus Ukrainoje „iš vidaus".
 • sustiprintas „europieriškas" proeuropietiškų žiniasklaidos priemonių Ukrainoje turinys, mažinant skeptiškai Europos integracijos atžvilgiu nusistačiusių gyventojų skaičių.

Parama Ukrainos pilietinei visuomenei ir informacijos sklaida apie europinės integracijos privalumus

VšĮ „Rytų Europos bendradarbiavimas"

10.367 EUR

TIKSLAS: puoselėti Ukrainos europinę tapatybę ir vertybes, mažinti socialines ir etnines įtampas regionuose, skatinant pilietines iniciatyvas ir tarptautinį bendradarbiavimą.

REZULTATAI:

 • padidintas Ukrainos regionų gyventojų informatyvumas apie eurointegracinių procesų raidą ir poveikį;
 • sumažinta socialinė ir etninė įtampa Ukrainos regionuose, paskatintas tolerancijos ugdymas.

Švietimas

Kūrybinės partnerystės Donbaso mokykloms. Parengiamasis etapas.

Asociacija „Kūrybinės jungtys"

14.783 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

REZULTATAI:

 • Remiantis Lietuvos patirtimi parengta koncepciją darbui su Ukrainos mokyklomis, nukentėjusiomis konflikto Ukrainoje metu, kuri apimta mokymo proceso atstatymą, tarpusavio pasitikėjimo didinimą ir pilietinės visuomenės vertybių sklaidą.

Development cooperation for the schools

NGO „New Donbas“

10.901 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

REZULTATAI:

 • Skirta lėšų Luhansko mokyklų infrastruktūros atstatymui, mokymosi sąlygų gerinimui (nupirkti kompiuteriai, spausdintuvai, langai, lentos, suolai, internetas, tualetai, prausyklos).

Moterų ekonominio ir socialinio aktyvumo skatinimas

Viduje perkeltų moterų įgalinimo iniciatyva "Nauja pradžia"

Human Rights Foundation

15.000 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

REZULTATAI:

 • Skatinta viduje perkeltų moterų integracija ir verslumas Kirovogrado, Lvovo, Donecko, Luhansko srityse. Įvykdyti konsultantų, NGO lyderių apmokymai, seminarai moterims 4 regionuose, 12 inovatyvių verslo seminarų, seminarai apie IDP integraciją su vietinės valdžios atstovais. Informacinių bukletų leidyba.

Parama priverstinai perkeltiems ar gyvenamosios vietos netekusiems asmenims

Psychological Assistance to children of IDPs

Charity foundation „Pomogaem“

5.131 EUR

Diplomatinės atstovybės projektas.

REZULTATAI:

 • Atlikta IDP vaikų psichologinė diagnostika ir reabilitacija per meno terapiją, žaidimus ir pan., taip pat mobiliame „Vaikų miestelyje“ Dnipre. Komanda psichologų, klounų ir savanorių lankėsi vaikus skirtingose IDP gyvenamosiose vietose, vertino jų būklę, konsultavo, parengė ataskaitą.
 
Paramos teikimo sektorius Projekto pavadinimas Projekto vykdytojas Skirtos lėšos Projekto rezultatai
Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimam ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui Gebėjimų ugdymas agrarinės politikos srityje Ukrainoje Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

52 372,04 Lt

(15167,99 Eur)

TIKSLAS: paskatinti ES reikalavimus atitinkančio Ukrainos žemės ūkio modernizavimo ir kaimo plėtros procesus.

REZULTATAI:

- supažindinta su pagrindiniais ES ir nacionaliniais teisės aktais, reglamentuojančiais investicines ir kompensacines kaimo plėtros priemones ir jų įgyvendinimą Lietuvoje;

- pristatytos Lietuvos 2007-2013 m. kaimo plėtros programos investicinės priemonės, skatinančios naujų ūkių kūrimąsi ir jau esamų modernizavimą, technologinių inovacijų juose diegimą (įskaitant gyvulininkystės ir pienininkystės ūkius), kaimo plėtrą ir supažindinta su jų įgyvendinimu praktikoje (kontrolės vykdymas, investicinio projekto įgyvendinimo procesai, susijusių institucijų veikla (Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registrai ir kt.)

- partneriai iš Ukrainos supažindinti su Europos kaimynystės žemės ūkio ir kaimo plėtros programa ir jos administravimo principais.

Administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimas, skatinant integracijos į ES procesus, padedant pasirengti būsimam ES ir Ukrainos asociacijos susitarimo ir su juo susijusių reformų įgyvendinimui „Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam ES ir Ukrainos Asociacijos sutarties įgyvendinimui" Viešoji įstaiga „Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai"

Projektui įgyvendinti 2014-2015 metais skirta 299 945 Lt, iš jų 2014 m. 112 242, 94 Lt

(32 507,80 Eur)

TIKSLAS: Padėti Ukrainos institucijoms sukurti efektyvią ES reikalų koordinavimo sistemą bei įgyvendinti ES ir Ukrainos Asociacijos sutartį bei būtinas ekonomines reformas.

- Ilgalaikio eksperto konsultacijos Ukrainos Ministrų kabinete.

- Trumpalaikių ekspertų konsultacijos:

- energetikos srityje (suskystintų dujų, energetinio efektyvumo didinimo ir kitais klausimais);

- valstybės valdomų įmonių reformų ir efektyvumo didinimo klausimais.

Parama pilietinei visuomenei Lietuvos parama Ukrainos pilietinei visuomenei ir eurointegracinių procesų skatinimas Europos integracijos studijų centro filialas Lvove

40 854,60 Lt

(11 832,31 Eur)

TIKSLAS: puoselėti europinę tapatybę ir vertybes, skatinant pilietines iniciatyvas regionuose.

REZULTATAI:

- Surengtas seminaras Lvove tema „Eurointegraciniai procesai Ukrainoje: pilietinės visuomenės institucijų indelis" - sustiprintas prie eurointegracijos procesų sklaidos prisidedančių NVO tinklas; parengta informacinė medžiaga apie bendras NVO eurointegracines iniciatyvas ir kvietimas įvairioms organizacijoms bei ekspertams prisijungti prie jų.

- surengta diskusija Dnipro srities valstybinėje televizijoje ir spaudos konferencija su Lietuvos ekspertu. Sukurtas televizijos filmas privačiame kanale „34"- kanalas", skirtas eurointegracinių idėjų populiarinimui Ukrainoje. Televizijos diskusijos ir filmas transliuoti Dnipro ir Donecko kanale „Donbas".           

- Odesoje surengta diskusija tema „Ukrainos eurointegracija: nuo mitų iki realybės" ir spaudos konferencija dalyvaujant ekspertams iš Lietuvos. Odesos visuomenės supažindintos su eurointegracijos procesų pozityviu poveikiu, sumažintos ES atžvilgiu nepalankios nuostatos regionuose.

Parama pilietinei visuomenei Ukrainos Europos integracijos viešasis diskursas: mitų įveikimas Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras

41 369,78 Lt

(11 981,51 Eur)

TIKSLAS: prisidėti prie Ukrainos, ypač pietinių ir rytinių jos regionų, viešojo Europos politikos diskurso kokybės ir taip puoselėti europinę tapatybę ir vertybes, skatinant pilietines iniciatyvas regionuose.

REZULTATAI:

- Suorganizuoti 4 Lietuvos ekspertų vizitai į Ukrainą (į Odesą/Mykolajevą ir Zaporožę/Charkovą), kurių metu skaitytos paskaitos Europinės integracijos tema šių miestų universitetuose, vyko susitikimai su vietos bendruomenėmis, žiniasklaidos atstovai, parengti trumpi reportažai vietos televizijose. Pagilintos regiono visuomenės žinios ir sumažintos neigiamos nuostatos Europinės integracijos atžvilgiu;

- Surengti 8 Ukrainos žurnalistų, politikos apžvalgininkų ir analitikų mokymai Lietuvoje, kuriuose Lietuvos žurnalistai, Europinės integracijos ekspertai ir anti-propagandos specialistai pristatė metodologinę medžiagą ir perdavė žinias savo kolegoms iš Ukrainos.

- Parengti 8 analitiniai straipsniai apie Europinės integracijos mitus ir publikuoti įvairiuose Ukrainos interneto portaluose.

Parama pilietinei visuomenei TV programa „Saugumo panorama" Odesos telekanaluose Glas, Plius, Tarybų šalis ir radijo stotyje Glas. Akcinė radijo ir televizijos kompanija „Glas"

19 991,71 Lt

(5790 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: skatinti informacijos apie Europinės integracijos naudą sklaidą.

REZULTATAI:

- Parengtas ir Odesos regioninėje televizijoje ir radijuje transliuotas laidų ciklas „Saugumo panorama". Iš viso 6 televizijos laidos (5 pagal projektą ir viena papildoma). Kiekvienos laidos trukmė: 35-40 min.

Parama pilietinei visuomenei Lietuvos ekspertinė pagalba Odesos televizijos žurnalistams euroatlantinės integracijos srityje Viešoji įstaiga Rytų Europos studijų centras

22 335,16 Lt

(6 468,70 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: Stiprinti Odesos regiono gyventojų pilietinį sąmoningumą, jų ryšį su Ukrainos valstybe, skatinant domėjimąsi ir gerinant žinias apie Europos integracijos teikiamas galimybes gerojo valdymo, ekonomikos ir saugumo politikos srityse

REZULTATAI:

- Įvykdyti Odesos žurnalistų mokymai Vilniuje, paruošti reportažai apie Lietuvą ir Vilnių, išspausdinti keturi  analitiniai straipsniai apie Ukrainos civilizacinį apsisprendimą, Europos integracijos kelią, mitus, iššūkius bei galimybes einant Vakarų link Odesos regioninėje spaudoje, parengtos ir Odesos regione transliuotos 5 informacinės analitinės laidos, dalyvaujant Lietuvos ekspertams.

Bendro kultūrinio ir istorinio paveldo puoselėjimas ir tyrimai Zenono Norkaus knygos „Nepasiskelbusi imperija. Lietuvos didžioji kunigaikštija lyginamosios istorinės imperijų sociologijos požiūriu" (Vilnius: Aidai, 2009) išleidimas ukrainiečių kalba Ribotos atskaitomybės bendrovė (LTD)  dienraštis „Kritika"

26 000 Lt

(7 530,12 Eur)

Diplomatinės atstovybės projektas.

TIKSLAS: puoselėti bendrą LDK istorinį ir kultūrinį paveldą.

REZULTATAI:

- Atliktas knygos Z. Norkaus knygos vertimas į ukrainiečių kalbą, teksto literatūrinis ir techninis redagavimas, įsigytas popierius spaudai, surinkti žemėlapiai, sukurtas knygos viršelis, suformatuotas ir iš dalies parengtas knygos maketas (vietoje licencijos įsigijimo, nes to padaryti buvo neįmanoma dėl piniginių pervedimų apribojimo į užsienio šalis). Knyga parengta tolesnėms priešleidybinėms procedūroms.

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Techninė pagalba Ukrainos muitinei tarifinio prekių klasifikavimo srityje

Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos

30.759 Lt

TIKSLAS: Suteikti pagalbą Ukrainos muitinės tarnyboms, pristatant gerąją Lietuvos muitinės patirtį tarifinio prekių klasifikavimo srityje, pateikti rekomendacijas Ukrainos muitinės tarifinio prekių klasifikavimo sistemos tobulinimui.

REZULTATAI: Seminarų Kijeve ir Lvove  metu 60 muitininkų buvo išsamiai supažindinti su ES muitų teise, reglamentuojančia tarifinį prekių klasifikavimą, šios muitinės veiklos srities infrastruktūra Lietuvos muitinėje bei įvairių lygių muitinės įstaigų funkcijomis, tarifinio prekių klasifikavimo kontrolės priemonėmis ir metodais.

Praktinių seminarų Lietuvoje metu 8 Ukrainos muitinės pareigūnai stebėjo Lietuvos muitininkų atliekamus tarifinio prekių klasifikavimo kontrolės veiksmus ir laboratorinius tyrimus.

Lietuvos muitinės ekspertų komanda, identifikavusi keletą itin komplikuotų šios srities klausimų Ukrainos muitinėje, parengė jų sprendimo rekomendacijas.

2.

Geras valdymas ir parama eurointegraciniams procesams

Lietuvos patirties perdavimas, diegiant Ukrainoje efektyvią nacionalinės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

36.053 Lt

TIKSLAS: padėti kurti Ukrainos nacionalinės paramos žemės ūkiui administravimo kontrolės sistemą pagal ES reikalavimus.

REZULTATAI:

 • Lietuvos Nacionalinės mokėjimų agentūros (NMA) ekspertų ( 4 asm.) vizito Kijeve metu Ukrainos agrarinės politikos ir maisto ministerijos ir Valstybinės veterinarijos ir fitosanitarijos tarnybos atstovai supažindinti su:

  1) ES mokėjimo agentūrų akreditacijos kriterijais;
  2) ES investicinės paramos žemės ūkio sektoriuje administravimo sistema;
  3) ES investicinės paramos kontrolės vykdymo sistema.

NMA ekspertai aptarė galimas paramos administravimo schemas Ukrainoje, kurios labiau atitiktų šiuo metu galiojančius ES akreditacijos reikalavimus.

 • Vizito Lietuvoje metu  (7 asm.)  iš Ukrainos lankėsi NMA struktūriniuose padaliniuose ir kartu atliko konkrečias padaliniui priskirtas praktines užduotis, tokias kaip:

  1) GPS naudojimas;
  2) NMA informacinių sistemų naudojimas (Kaimo plėtros priemonių administravimo sistema, Pareiškėjų registravimo informacinė sistema ir kt.).
   
 • Seminarų Vilniuje metu ukrainiečiai taip pat supažindinti su:

  1) ES investicinės paramos žemės ūkio sektoriuje administravimo procedūromis;
  2) ES investicinės paramos kontrolės vykdymo procedūromis;
  3) Finansinio poreikio prognozių sudarymo metodologija.
3.  

Lietuvos patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykstantiems eurointegraciniams procesams, parama pilietinei visuomenei, moterų socialinio aktyvumo ir verslumo skatinimas

VšĮ „Europos integracijos studijų centras“

46.691 Lt

TIKSLAS: Integruoti Ukrainą į europinę erdvę, išnaudojant ES Rytų partnerystės iniciatyvą pilietinės visuomenės, demokratijos ir savivaldos ugdymo srityse.

REZULTATAI:

 • Lvove surengta vieša diskusija (virš 50 dalyvių), skirta ES ir Ukrainos Asociacijos Sutarties pasirašymo problemų aptarimui ir  Lietuvos pirmininkavimo ES aspektų bei jų tiesioginio poveikio Ukrainai pristatymui. Tokiu būdu paskatintas visuomenės aktyvumas dalyvauti diskusijose apie eurointegracijos iššūkius, sutelktas žiniasklaidos dėmesys eurointegracinių reformų ir demokratinių procesų problemoms šalyje.
 • Sukurta ir Krymo televizijoje transliuota laida, skirta Ukrainos eurointegraciniams siekiams remti. Filmavimo darbai atlikti Briuselyje ir Kryme (Lietuvos dienų metu).
 • Dviejuose Donecko srities miestuose surengti moterų mokymai (35 dalyvės), kurie pagilino jų žinias apie nuosavo verslo steigimą ir vystymą bei padidino asmenines socialines kompetencijas.
4.

Parama pilietinei visuomenei ir parama eurointegraciniams siekiams

Informacijos apie europiečių vertybes bei gyvenimo kokybės standartus suteikimas visuomenei regioninei žiniasklaidai dalyvaujant

Nevyriausybinė organizacija „Demokratinis veiksmas“ (Ukraina)

7.668 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas. TIKSLAS: remiantis regioninių (vietinių) žiniasklaidos priemonių pagalba, suteikti daugiau žinių Ukrainos visuomenei, ypač regionų gyventojams, apie ES vertybes, standartus, gyvenimo kokybę.

REZULTATAI: Kijeve surengtas seminaras “Ukrainos integracija į ES ir žiniasklaida“ (57 dalyviai, iš jų 31 žurnalistas iš įvairių Ukrainos regionų, 13 lektorių ir 5 žurnalistikos specialybės studentai ir 8 visuomeninių organizacijų atstovai).

Pagerėjusios Ukrainos visuomenės žinios apie ES vertybes, standartus ir Ukrainos integracijos į ES privalumus, perduota Lietuvos narystės ES patirtis, pagerėjęs Ukrainos žurnalistų informuotumas apie ES, po seminaro paskelbti straipsniai regionų žiniasklaidoje.

5.

Parama pilietinei visuomenei ir parama eurointegraciniams siekiams

Nepaprastoji Lietuva!

Nevyriausybinė organizacija „Žmogaus teisių fondas“ (Ukraina)

10.383 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas.

TIKSLAS: ES integracijos privalumų bei Lietuvos populiarinimas Ukrainos visuomenėje, išnaudojant Lietuvos pirmininkavimą ES Tarybai 2013 m.

REZULTATAI: Surengta 2 mėn. trukmės radijo viktorina apie Lietuvą populiarioje Ukrainos komercinėje radijo stotyje,.

Padidėjęs Lietuvos matomumas Ukrainoje, padidėjęs Ukrainos visuomenės dėmesys Lietuvai ir jos ryšiams su Ukraina, didelei  Ukrainos auditorijai pristatyta Lietuvos narystės ES patirtis.

6.

Parama bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimui

Trijų dalių dokumentinio filmo „Tarp Nemuno ir Dniepro“ užbaigimas: ukrainietiškos versijos gamyba (vertimas, titravimas, įgarsinimas) ir DVD gamyba

UAB „Jano studija“

7.000 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas.

TIKSLAS: pristatyti Lietuvos ir Ukrainos visuomenei Lietuvos ir Ukrainos istorinius ir šiuolaikinius ryšius, Ukrainos lietuvių gyvenimą, taip pat garsius Ukrainos žmones, susijusius su Lietuva.

REZULTATAI: Sukurtas trijų dalių dokumentinis filmas “Tarp Nemuno ir Dnepro”, išsamiai apžvelgiantis Lietuvos ir Ukrainos istorinius ir šiuolaikinius ryšius, įgarsintas lietuvių ir ukrainiečių kalbomis. Kijeve pristatytas apie 100 Ukrainos lietuvių bendrijų atstovams ir ukrainiečiams.

7.

Moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Įgalinimo politikos programa moterims su negalia "Būk įdarbinta"

Nevyriausybinė organizacija "Žmogaus teisių fondas" (Ukraina)

47.000 Lt

TIKSLAS: pasinaudojant Lietuvos patirtimi, pagerinti moterų su negalia įsiliejimo į darbo rinką galimybes ir sustiprinti vietinių NVO ir neįgaliųjų organizacijų atstovavimo šiai visuomenės grupei gebėjimus kovoje su darbo teisių pažeidimais ir diskriminacija (3 Ukrainos regionai).

REZULTATAI: Surengti tarpregioniniai multiplikatorių mokymai, kurių metu, pasinaudojant partnerių iš Lietuvos metodika, 15 moterų su negalia buvo apmokytos atstovavimo darbo santykiuose ir pilietinių teisių gynimo srityse ir yra kompetentingos perteikti įgytas žinias kitoms neįgalioms moterims.

Suorganizuoti seminarai 3 Ukrainos regionuose, kurių metu nevyriausybinių organizacijų, įdarbinimo centrų ir žiniasklaidos atstovai buvo supažindinti su atstovavimo darbo santykiuose ir antidiskriminacijos pažeidžiamų visuomenės grupių atžvilgiu praktika Lietuvoje.

Surengti 9 neformalaus ugdymo metodika paremti asmeninio tobulėjimo mokymai, kuriuose dalyvavo 180 moterų bei 21 paskaita įsidarbinimo tematika (302 dalyvės moterys).

Surengtos darbų mugės 3 Ukrainos regionuose, kurių metu 135 moterys su negalia turėjo galimybę pristatyti save įdarbinimo centrams ir vietiniams darbdaviams.

Įvyko 6 apvaliojo stalo diskusijos neįgalių moterų darbo politikos bei profesinio mokymo temomis.

8.

Parama aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita

Tvarus energijos planavimas: tarptautinis bendradarbiavimas ir Geriausia Merų pakto praktika

Nevyriausybinė organizacija "Dobrochyn" centras (Ukraina)

31.875 Lt

TIKSLAS: sustiprinti Ukrainos vietos valdžios gebėjimus tvarios energetikos srityje bei supažindinti su tvaraus energijos planavimo teikiama nauda, kartu įtraukiant visuomenę į energetikos politikos planavimą.

REZULTATAI:

 • Parengtas Lietuvos ir kitų Europos miestų patirtimi paremtas gerosios praktikos bukletas tvaraus energetikos planavimo srityje. Pristatytas ir išdalintas 50-čiai savivaldos ir NVO atstovų Černigovo regione (elektroninės versijos).
 • Surengti 3 seminarai savivaldos ir NVO atstovams Černigovo regiono miestuose, skirti pristatyti Merų pakto įgyvendinimo ir tvarios energetikos veiksmų planų rengimo praktiką kitose valstybėse. 125 savivaldos ir NVO atstovai susipažino su Merų pakto įgyvendinimo teikiama nauda.
 • Suorganizuotas vizitas į Lietuvą, kurio metu 8 ukrainiečių delegacija dalyvavo susitikimuose su savivaldos ir regioninių agentūrų atstovais, mokymų ir diskusijų metu patobulino žinias energetikos planavimo srityje. Seminarų Lietuvoje metu pasidalinta Lietuvos patirtimi energetikos efektyvumo srityje.

IŠ VISO:

8  

217.429 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

„Pagalba Ukrainos valstybinei žuvininkystės agentūrai, stiprinant administracinius gebėjimus žuvininkystės sektoriaus administravimo srityje bei integruojantis į ES“

LR žemės ūkio ministerija

33.524 Lt

TIKSLAS: remti Ukrainos žuvininkystės sektoriaus modernizavimą, supažindinti Ukrainos specialistus su ES reikalavimais ir jų taikymo patirtimi.

REZULTATAI: suorganizuoti du Lietuvos ekspertų vizitai į Ukrainą ir vienas Ukrainos specialistų vizitas į Lietuvą, kurių metu Ukrainos atstovai buvo supažindinti su ES žuvininkystės kontrolės sistema ir kovos su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba priemonėmis, žuvivaisos valstybiniuose žuvininkystės vandens telkiniuose sistema Lietuvoje ir žuvininkystės sektoriaus organizacijų vaidmeniu ES bendrojoje žuvininkystės politikoje. Parengtos Lietuvos ekspertų rekomendacijos ir pasiūlymai Ukrainos valstybinei žuvininkystės agentūrai dėl jūrų žvejybos kontrolės priemonių tobulinimo, žuvininkystės sektoriaus organizacijų ir valstybės institucijų bendradarbiavimo stiprinimo ir dėl nacionalinių teisės aktų, reglamentuojančių žuvininkystę, derinimo su ES teise.

2.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

„Techninė pagalba Ukrainos muitinei muitinės tikrinimų srityje“

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

55.498 Lt

TIKSLAS: perduoti Ukrainos muitinės pareigūnams žinias ir patirtį, reikalingą efektyvios muitinės kontrolės sistemos kūrimui.

REZULTATAI: parengta ir vizitų metu pristatyta metodinė medžiaga rusų kalba apie muitinės veiklos muitinės vertės, prekių klasifikavimo ir kilmės nustatymo, efektyvios kontrolės sistemos kūrimo ir muitinės audito planavimo bei vykdymo srityse organizavimą. Pristatytos informacinės sistemos, naudojamos Lietuvos muitinėje, vykdant patikrinimus prekių muitinės vertės klasifikavimo, kilmės ir asmenų audito srityse. Iš viso apmokyti 55 Ukrainos muitinės pareigūnai.

3.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

„Lietuvos žemės ūkio sektoriaus svarbiausių pasiekimų, naujausių standartų ir eurointegracijos patirties dalijimasis su Ukrainos žemės ūkio atstovais“

Lietuvos ūkininkų sąjunga

28.548 Lt

TIKSLAS: paskatinti modernių europinių technologijų ir metodų panaudojimą grūdų supirkimo, saugojimo, apdorojimo procesuose bei sudaryti prielaidas grūdų apskaitos modernizavimui šalyje, siekiant mažinti patiriamus nuostolius ir sudaryti geresnes sąlygas eksportui. Supažindinti su ES standartais ir rekomendacijomis šioje srityje.

REZULTATAI: atlikta Ukrainos žemės ūkio sektoriaus bendroji grūdų apskaitos ir kokybės nustatymo procesų bei susijusių reglamentų analizė ir parengtos rekomendacijos. Lapkričio 8 d. suorganizuota konferencija, kurioje buvo pristatyti projekto rezultatai. Dalyvavo apie 50 dalyvių – grūdų versle dalyvaujančių įmonių darbuotojai, žemės ūkio produkcijos gamintojų ir perdirbėjų asociacijos, žemės ūkio sektoriaus darbdavių asociacijų ir vietinių valdžios institucijų atstovai.

4.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

„Parlamento rinkimų Ukrainoje stebėjimas“

Viešoji įstaiga „Rytų Europos studijų centras“

50.000 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas.

TIKSLAS: 3 ilgalaikių Lietuvos (nacionalinių) stebėtojų dalyvavimas Ukrainos parlamento rinkimų, įvykusių 2012 m. spalio 28 d., procese. Lietuvos stebėtojų dalyvavimas svarbus užtikrinant bendrą objektyvų rinkimų vertinimą tarptautinės demokratinės bendrijos vardu.

REZULTATAI: trys Lietuvos ekspertai dirbo Ukrainoje tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos sudėtyje (Lietuva, Lenkija, Vokietija) rugsėjo 23 d.-lapkričio 3 d. Du ekspertai buvo dislokuoti Odesos regione, vienas – Lvovo regione. Šių ekspertų tarpinės ir galutinės ataskaitos prisidėjo prie tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos ataskaitos apie parlamento rinkimų Ukrainoje atitikimą demokratijos standartams.

5.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

Projektas „Parlamento rinkimų Ukrainoje stebėjimas“

Viešoji įstaiga „Rytų Europos studijų centras“

10.000 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas.

TIKSLAS: 4 trumpalaikių Lietuvos (nacionalinių) stebėtojų dalyvavimas Ukrainos parlamento rinkimų, įvykusių 2012 m. spalio 28 d., procese.

REZULTATAI: keturi Lietuvos ekspertai dirbo Ukrainoje tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos sudėtyje (Lietuva, Lenkija, Vokietija) spalio 25 -31 d. Lietuvos ekspertai dirbo Černihivo srities Nižino mieste ir Kijeve. Šių ekspertų ataskaitos prisidėjo prie tarptautinės rinkimų stebėjimo misijos ataskaitos apie parlamento rinkimų Ukrainoje atitikimą demokratijos standartams.

6.

Geras valdymas, parama eurointegraciniams siekiams

„Lietuvos patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykstantiems euro-integraciniams procesams: parama pilietinei visuomenei, moterų socialinio aktyvumo skatinimui ir socialinės bei religinės įtampos mažinimui Kryme“

Europos Integracijos Studijų Centro Filialas Lvove, Ukraina

52.339 Lt

TIKSLAS: įtraukti Lvovo regiono pilietinę visuomenę į Ukrainos integracijos į ES perspektyvų aptarimą. Supažindinti Donecko moterų organizacijų lyderes su Lietuvos patirtimi skatinant moterų verslumą ir socialinį aktyvumą. Aptarti jautrias ir ginčytinas euro-integracines bei istorines temas televizijos laidos tiesioginiame eteryje Kryme.

REZULTATAI: Lvove surengtas seminaras apie Ukrainos problemas ir perspektyvas Europos Sąjungoje. Dalyvavo ekspertai iš Lietuvos, Ukrainos visuomeninių organizacijų, žiniasklaidos atstovai, kiti visuomenės veikėjai. Diskusija paskatino Ukrainos pilietinės visuomenės aktyvumą ir prisidėjo prie vietos visuomenės nuomonės ir vertybių formavimo, žiniasklaidos dėmesio euro-integracinei problematikai bei demokratinių procesų šalyje skatinimo.

Rugsėjo 24-28 d. keturios Donecko regiono verslininkės ir visuomenininkės lankėsi Lietuvoje – užmegztas bendradarbiavimas, pasidalinta patirtimi ir diskutuota apie tai, kaip Lietuva pasiekė pažangos įgyvendindama lyčių lygybę versle ir politikoje.

Birželio 22 d. „ITV-Krym“ televizijos tiesioginiame eteryje surengta debatų laida „Liaudies verdiktas“, kurioje diskutuota apie Ukrainos perspektyvas Europoje.

7.

Parama pilietinei visuomenei ir eurointegraciniams siekiams

Parlamentarų vaidmuo stiprinant demokratiją Rytų Europoje: pakeliui į demokratines visuomenes“

Asociacija „Parliamentary Forum for Democracy“

22.038 Lt

TIKSLAS: Vilniuje surengti ES Rytų kaimynystės šalių politikų bei nevyriausybinių organizacijų atstovų susitikimą su aukšto rango politikais iš JAV, ES valstybių narių ir Demokratijų Bendrijos Parlamentinio Forumo nariais.

REZULTATAI: LR Seime surengta tarptautinė konferencija, kurioje dalyvavo apie 100 dalyvių iš 12 šalių. Priimta ir paskelbta deklaracija, smerkianti autoritarinius ir totalitarinius režimus, reiškianti paramą opozicijos atstovams autokratinėse ir totalitarinėse valstybėse. Parengtas ir išsiųstas kreipimasis į Ukrainos Prezidentą, prašant buvusiai Ukrainos premjerei J. Tymošenko suteikti galimybę gauti sveikatos priežiūrą už Ukrainos ribų. Parengta ir išleista (600 vnt.) konferencijos brošiūra.

8.

Parama pilietinei visuomenei ir eurointegraciniams siekiams

„Moterų darbo teisių apsaugos iniciatyva“

Visuomeninė organizacija „Žmogaus teisių fondas“

8.545 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas.

TIKSLAS: pagerinti Ukrainos kaimiškų gyvenviečių moterų galimybes įsidarbinti, suteikti praktinių žinių darbo teisių klausimais, taip pat stiprinti vietinių NVO, propaguojančių darbo teises ir kovojančių su šių teisių pažeidimais, gebėjimus.

REZULTATAI: apie 500 Ukrainos Vinnycios ir Černivcų sričių kaimiškų gyvenviečių darbo neturinčioms moterims buvo suteiktos žinios darbo teisių klausimais, taip pat žinios, padedančios ieškoti darbo ir bendrauti su darbdaviais. Šiuo tikslu Storožinec ir Mohiliv-Podilskij miestuose buvo surengti du mokomieji seminarai ir dvi „laisvų darbo vietų mugės“. Renginiuose dalyvavo 25 vietinių NVO atstovai, kurie dalijosi savo patirtimi kovojant su darbo teisių pažeidimais. 100 egz. tiražu išleistas vadovas tolesniems mokymams.

9.

Parama istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimui

„Dokumentinių televizijos laidų „Tarp Nemuno ir Dniepro: tęsiant Maironio semestrus“ parengimas“

UAB „Jano studija“

8.500 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas.

TIKSLAS: sukurti dokumentinių TV laidų ciklą, skirtą istorinių ir dabartinių Lietuvos ir Ukrainos ryšių įamžinimui ir populiarinimui. Projektas taip pat skirtas Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjimui.

REZULTATAI: sukurtas trijų dokumentinių TV laidų ciklas „Tarp Nemuno ir Dniepro: tęsiant Maironio semestrus“, nufilmuota 40 valandų vaizdo medžiagos devyniuose Ukrainos regionuose. Filmavimo metu surasti nauji, anksčiau nežinomi lietuvybės pėdsakai Ukrainoje.

10.

Parama istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimui

„Lucko suvažiavimas – rašytojų, poetų ir vertėjų forumas“

VšĮ Rašytojų sąjungos fondas

43.812 Lt

TIKSLAS: sutvirtinti ir išplėsti Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos menininkų ryšius, pristatyti Ukrainos auditorijai regiono šalių menininkų kūrybą. Skatinti ir puoselėti šių šalių autorių poezijos vertimų kultūrą ir prestižą.

REZULTATAI: surengtas tarptautinis forumas Lucke, kuriame vyko diskusijos, kūrybinės dirbtuvės ir vertimai, parodos atidarymas, suvaidinti du spektakliai, įvyko muzikos ir poezijos renginys „Magnus Ducatus Poesis“. Forumo dalyviai – Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos ir kitų šalių menininkai – pristatė savo kūrybą, pasidalino patirtimi, susipažino su Lietuvos kultūrine spauda ir leidybos tradicijomis.

11.   „Pasaulio tautų teisuolių pagerbimo ceremonija“

Visuomeninė pelno nesiekianti organizacija „Ukrainos žydų forumas“

7.956 Lt

LR ambasados Ukrainoje projektas.

TIKSLAS: prisidėti prie kasmetinės Pasaulio tautų teisuolių pagerbimo ceremonijos organizavimo, siekiant aktyvaus Lietuvos vaidmens užtikrinant istorinį teisingumą ir propaguojant bendrą Lietuvos ir regiono žydų paveldą.

REZULTATAI: surengta Ukrainos Pasaulio teisuolių pagerbimo ceremonija Kijevo merijoje, dalyvaujant miesto administracijos vadovams, Ukrainos ir Izraelio visuomeninių organizacijų atstovams, Lietuvos, Vokietijos ir Izraelio diplomatams.

IŠ VISO:

11  

320.759 Lt

 

Nr.

Paramos teikimo sektorius

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Parama eurointegraciniams procesams

Techninės pagalbos prekių muitinio įvertinimo kontrolės srityje teikimas

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

28.557 Lt

TIKSLAS: teikti techninę pagalbą Ukrainos muitinėms pareigūnams rengiant Ukrainos nacionalinius muitų teisės aktus, reglamentuojančius prekių muitinį įvertinimą bei tobulinant teisės aktų įgyvendinimą užtikrinančią kontrolės sistemą.

REZULTATAI: surengti mokymai Ukrainos regioninių muitinių tarnautojams, kuriuos vedė Lietuvos muitinės  ekspertai, surengtas Ukrainos muitinės pareigūnų vizitas, mokymai Lietuvos muitinėje ir praktiniai seminarai Ukrainoje. Mokymų metu Ukrainos atstovai supažindinti su Lietuvos muitinės veikla prekių muitinio įvertinimo srityje (darbo procedūros, duomenų bazės),  efektyvios kontrolės sistemos kūrimu.

2.

Parama eurointegraciniams procesams

Lietuvos euro-integracinės patirties sklaida Rytų Europoje: Lietuvos euro-integracinės patirties perdavimas ir parama Ukrainoje vykdomoms reformoms

VšĮ Europos integracijos studijų centras

53.931 Lt

TIKSLAS: didinti Ukrainos teismų administracijų tarnautojų gebėjimus, perduodant Lietuvos ekspertinę patirtį.

REZULTATAI: organizuotas Lvovo srities teismų reformos ekspertų vizitas į Lietuvą susipažinti su Lietuvos teismų reforma, teismų veikla ir sistema. Darbo grupė parengė lyginamąją teismų veiklos analizę, bei rekomendacijas Ukrainos teismų reformai.

Podorėje, Medžibože organizuotas mokslinis simpoziumas. Pristatyta nuotraukų paroda „Litvakų sinagogos Baltarusijoje“.

Donecke organizuoti ekspertiniai mokymai moterims, norinčioms kurti nuosavą verslą arba išplėsti turimą.

3.

Parama eurointegraciniams procesams

Ukrainos milicijos vidaus reikalų struktūrų darbo metodų tobulinimas perimant Lietuvos policijos gerąją patirtį

Telšių apskrities vyriausiasis policijos komisariatas

18.583 Lt

TIKSLAS: stiprinti vadovaujančių milicijos pareigūnų gebėjimus, užtikrinantį nuolatinį milicijos organizacijos veiklos tobulinimą taikant kokybės vadybos sistemas, modelius ir priemones Telšių apskrities vyriausiojo policijos komisariato pavyzdžiu.

REZULTATAI: Surengti 2 vizitai: 1. Lietuvos 6 asmenų delegacijos vizitas, kurio metu buvo pristatyta Lietuvos patirtis bendradarbiavimo su visuomene, veiklos kokybės vadybos sistemų plėtros, veiklos skaidrumo ir viešumo, veiklos kontrolės užtikrinimo, klientų aptarnavimo, viešojo saugumo ir nusikalstamų veiklų tyrimo srityse. 2. Krymo autonominės respublikos 6 asmenų delegacijos vizitas, kurio metu vyko susitikimai ir diskusijos su Telšių apskrities Vyriausiuoju policijos komisariato, Policijos departamento prie LR VRM, Lietuvos policijos kriminalistinių tyrimo centro atstovais.

4.

Parama eurointegraciniams procesams

Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos vystymas – Parama euro-integraciniams siekiams

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

25.381 Lt

TIKSLAS: remti Ukrainos socialinį vystymąsi, stiprinti Ukrainos socialinės politikos ministerijos specialistų gebėjimus, prisidėti prie reformų darbo ir socialinėje srityje vykdymo Ukrainoje.

REZULTATAI: suorganizuoti 3 vizitai:

 1. Ukrainos specialistų vizitas į Lietuvą darbo apmokėjimo klausimais (supažindinta su Lietuvoje taikoma samdomų darbuotojų darbo apmokėjimo valstybinio reguliavimo praktika, minimalių darbo apmokėjimo garantijų nustatymu, kova su nelegaliu darbu).
 2. Ukrainos specialistų vizitas į Lietuvą neįgaliųjų socialinės apsaugos klausimais (aptarti JT Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo klausimai, taip pat negalią nuo vaikystės turinčių asmenų ir neįgaliųjų vaikų materialinio aprūpinimo klausimai, finansinės paramos neįgaliųjų visuomeninėms organizacijoms teikimo ir valstybinių institucijų bendradarbiavimo su šiomis organizacijomis formos bei praktika).
 3. Lietuvos specialistų vizitas į Ukrainą skurdo mažinimo klausimais (Pristatyti  skurdo ir socialinės atskirties mažinimo rodikliai, naudojami Europos Sąjungoje ir jų skaičiavimo metodika;Lietuvoje taikoma piniginės socialinės paramos sistema ir ją reguliuojantys teisės aktai, aptartos su piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įgyvendinimu susijusios problemos ir jų sprendimo būdai bei numatomos šios sistemos pertvarkos kryptys).
 4. Ukrainos pusei buvo pateikti išversti Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymas bei Prašymo-paraiškos piniginei socialinei paramai gauti forma.
5.

Moterų socialinio aktyvumo skatinimas

Moters įgalinimas asmeninei karjerai: savipagalbos grupių veiklos bendruomenėje skatinimas

Kauno technologijos universiteto socialinių mokslų fakultetas

16.136 Lt

TIKSLAS: perduodant Lietuvos patirtį didinti moterų socialinį aktyvumą ir skatinti savitarpio pagalbą bendruomenėse.

REZULTATAI: sukurta mokymų programa „Patrauklioji moterų lyderystė ir edukacinė filantropija: socialiniai tinklai, modeliai ir įgūdžiai“, kurios pagrindu inicijuotas Ukrainos moterų socialinio aktyvumo tinklo sukūrimas. Kaune organizuotas minėtos mokymų programos tarptautinis seminaras, kuriame apmokytos 6 aktyvios Ukrainos moterys. Trys Lietuvos mokslininkės dalyvavo ir skaitė mokslinius pranešimus Kijeve vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Moterys moksle ir švietime: praeitis, dabartis ir ateitis“. Ukrainietės, dalyvavusios mokymuose, grįžusios pristatė gerąją Lietuvos patirtį šviečiamuosiuose seminaruose aukštųjų mokyklų aktyviems lyčių lygybės ir studijų tematikoje darbuotojams ir iki lapkričio mėn. Ukrainoje buvo įsteigti 8, o vėliau dar 2 universitetiniai lyčių studijų centrai.

6.    

LR ambasada Ukrainoje

(3 projektai)

25.120 Lt

Įgyvendinti projektai paramos bendro istorinio ir kultūrinio paveldo puoselėjimo bei pilietinės visuomenės stiprinimo srityse.

IŠ VISO:

8  

167.708 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto rezultatai

1.

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

ES teisės perkėlimo ir įgyvendinimo koordinavimo Ukrainoje administracinių gebėjimų stiprinimas

Viešoji įstaiga “Europos socialiniai, teisiniai ir ekonominiai projektai” (ESTEP)

70.760 Lt

TIKSLAS: stiprinti administracinius gebėjimus ES teisės derinimo ir perkėlimo srityje.

REZULTATAI: Organizuotas šešių Ukrainos atstovų vizitas į Lietuvą. Suorganizuota 17 susitikimų, paskaitų ar konsultacijų aktualiausiais horizontaliaisiais ir vertikaliaisiais ES teisės derinimo ir perkėlimo klausimais (maisto sauga ir fitosanitarija, vartotojų teisių apsauga, asmens duomenų apsauga ir kt.)

Parengta Ukrainos teisės derinimo sistemos analizė bei rekomendacijos dėl SDLA institucinės plėtros ir teisės derinimo koordinavimo sistemos gerinimo.

Organizuotas teminis seminaras Kijeve SDLA pageidauta tema – „Informacijos valdymo sistema LINESIS“  (dalyvavo 34 asm.).

Parengti pasiūlymai (Terms of Reference) dėl techninės užduoties informacinei sistemai Ukrainoje įdiegti.

2,

Geras valdymas ir institucijų administracinių gebėjimų stiprinimas

Ukrainos milicijos vidaus reikalų struktūrų darbo metodų tobulinimas perimant  Lietuvos policijos gerąją patirtį

Telšių apskirties vyriausiasis policijos komisariatas

28.776 Lt

TIKSLAS: stiprinti Ukrainos pareigūnų gebėjimus perteikiant Lietuvos policijos gerąją patirtį.

REZULTATAI: Suorganizuoti du susitikimai: Lietuvos pareigūnų vizitas Ukrainoje, kurio metu buvo pristatyta Lietuvos policijos geroji patirtis bendradarbiavimo su visuomene, veiklos kokybės vadybos sistemų plėtros, veiklos skaidrumo ir viešumo, veiklos kontrolės užtikrinimo, klientų aptarnavimo, viešojo saugumo srityse. 3 Ukrainos pareigūnų vizitas Lietuvoje, kurio metu aplankyti Mažeikių, Plungės, Rietavo  policijos komisariatai, pristatytos darbo veiklos ir priemonės, pristatytos ir aptartos Lietuvos ekspertų parengtos rekomendacijos nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos srityse.

3.

Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi

Telšių ( Lietuva) ir Krymo (Ukraina) regionų strateginio planavimo gebėjimų tobulinimas ir bendradarbiavimo stiprinimas

Viešoji įstaiga “Telšių apskrities verslo inkubatorius“

37.900 Lt

TIKSLAS: stiprinti administracinius gebėjimus strateginio planavimo srityje.

REZULTATAI: Suorganizuoti 3 susitikimai, kurių metu buvo suteiktos strateginio planavimo ir jo procesų valdymo žinios;

 • atskleisti strateginio planavimo ypatumai ir jo tobulinimo galimybės;
 • išmokyta strateginį planavimą integruoti į savivaldybės nuolatinį sprendimų priėmimo procesą, tokiu būdu didinant savivaldybės darbuotojų ir visuomenės novatoriškumą;
 • išmokyta parengti programas, suformuoti jų įvertinimo gebėjimus;
 • parengtos trijų Krymo savivaldybių strateginių plėtros planų koncepcijos.
4.

Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi

Ukrainos savivaldos kelias į ES: Lietuvos patirties panaudojimas Ukrainos Černigovo srities administracijoje ir savivaldos institucijose

Viešoji įstaiga „Lietuvos savivaldybių asociacijos mokymo ir konsultavimo centras“

25.000 Lt

TIKSLAS: stiprinti vietos valdžios institucijų gebėjimus.

REZULTATAI: Suorganizuotas 9 Ukrainos Černigovo srities savivaldos institucijų vizitas į Lietuvą, kurio metu įvyko susitikimai Lietuvos savivaldybių asociacijoje, Vilniaus, Varėnos, Alytaus ir Druskininkų savivaldybėse. Pristatyti socialinių paslaugų centrai, infrastruktūros objektai (katilinė, stadiono statyba, vandens telkinių renovacija, ūkio plėtros projektai ir pan.)

5.

Parama integracijai į ES didinant visuomenės informuotumą

Lietuvos eurointegracinės patirties sklaida Rytų Europoje

Viešoji įstaiga „Europos integracijos studijų centras“

38.853 Lt

TIKSLAS: parama Ukrainos eurointegracijos procesams perteikiant Lietuvos ekspertinę ir pilietinės visuomenės stiprinimo patirtį.

REZULTATAI: Pravestos 8 ekspertų iš Lietuvos paskaitos: parama Ukrainos teisinės sistemos reformai (Lvove), savivaldybių reforma (Donecke), policijos reforma (2 paskaitos Donecke), pilietinės visuomenės, etninės ir religinės tolerancijos ugdymas bei NVO stiprinimas (2 paskaitos Lvove ir Kryme).

Sukurtas televizijos siužetas „Lietuva-Ukraina. Bendradarbiavimo keliu“ ir parodytas per 5 regionines sričių televizijas (Krymo, Lvovo, Odesos, Donecko ir Ivano Frankivsko).

6.

Parama regionų ir savivaldos institucijų vystymuisi

Širvintų rajono savivaldybė- bendradarbiavimo tiltas tarp Charkovo (Ukraina) bei Postavų (Baltarusija) rajonų savivaldybių ir ES šalių, skleidžiant gerąją patirtį socialinio ir ekonominio vystymosi srityse

Viešoji įstaiga „Širvintų rajono turizmo ir verslo informacijos centras“

6.700 Lt

TIKSLAS: didinti Charkovo rajono savivaldybių institucijų bei visuomenės informuotumą apie Europos Sąjungą, narystės praktinę naudą šalies regionams.

REZULTATAI: Projekte dalyvavo 10 Ukrainos Charkovo rajono administracijos pareigūnų ir verslininkų. Projekto metu buvo surengta konferencija, kurioje savo patirtį pristatė Lietuvos, Lenkijos ir Norvegijos savivaldybių atstovai.

IŠ VISO:

6  

207.989 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas

LR muitinės departamentas

46.249 Lt

TIKSLAS: patobulinti prekių muitinio įvertinimo kontrolę.

REZULTATAI: apmokyti centrinės ir regioninių (įskaitant Krymo) muitinių pareigūnai. Ukrainos muitinės pareigūnai buvo tiesiogiai supažindinti su Lietuvos muitinės regioniniuose jos padaliniuose veikiančia prekių muitinio vertinimo sistema.

2.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos formavimas, siekiant stoti į ES (projektas tęsia 2008 m. Lietuvos SADM projektą)

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

26.277 Lt

TIKSLAS: supažindinti Ukrainos institucijų atstovus su ES reikalavimais socialinių standartų ir socialinių paslaugų, Darbo inspekcijos veiklos sektoriuose.

REZULTATAI: konsultacijų metu Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos padaliniams buvo pristatyti ES reikalavimai socialinių standartų ir socialinių paslaugų srityse; darbo inspekcijos veiklos klausimais; ES integracijos klausimais.

3.

Demokratijos stiprinimas ir žmogaus teisės

Lietuvos euro-integracinės patirties sklaida Rytų Europoje: tęstiniai eurointegracinės patirties perdavimo Ukrainai renginiai Lvove, Donecke ir Krymo Autonominėje Respublikoje

VšĮ „Europos integracijos studijų centras“

81.346 Lt

TIKSLAS: informuoti Ukrainos regionų visuomenę eurointegracijos klausimais.

REZULTATAI: EISC veikla pristatyta Lietuvos dienų Kryme atidarymo programoje, seminare “Tautinės bendruomenės ir valdžia: naujas Europos geopolitinis žemėlapis bei Juodosios ir Kaspijos jūrų baseino saugumo problemos“..

Skaitytos paskaitos:

 • Lvove: “Rytų partnerystės iniciatyva - strateginis žingsnis į priekį ES santykiuose su Rytinėmis kaimynėmis“;
 • Lucke: „Lietuvos integracija į ES ir derybinė patirtis“, “Pasirengimas narystei Europos Sąjungoje. Teisės derinimas“, „Lietuvos integracija į ES ir derybinė patirtis“.

Surengtas Lvovo ir Krymo televizijų filmavimo grupių vizitas Lietuvoje, kurio metu sukurta serija reportažų apie Lietuvą Ukrainos regioninėms televizijoms.

Lvove surengta tarptautinė konferencija „Už mūsų ir jūsų laisvę! Už mūsų bendrą ateitį“, kurioje V. Landsbergis skaitė parnešimą „Kova už demokratiją – kelias į nepriklausomos Lietuvos valstybės restituciją“.

4.

Verslo iniciatyvų skatinimas

Žemaitijos (Lietuva) ir Krymo (Ukraina) regionų verslo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas

Telšių apskrities verslo inkubatorius

49.357 Lt

TIKSLAS: skatinti pažangių metodų diegimą verslo sektoriuje Kryme.

REZULTATAI: Kryme Žemaitijos verslininkai susitiko su Krymo pramonės ir prekybos rūmų, kurortų ir turizmo, ekonomikos ministerijos, asocijuotų turizmo struktūrų, „žaliojo“ turizmo sąjungos atstovais, Bakčisarajaus, Bielogorsko, Sevastopolio rajonų administracijų vadovais.

Krymo verslininkai Žemaitijoje susipažino su valdžios ir verslo bendradarbiavimo patirtimi, ES finansuojamais projektais Telšių apskrityje.

Pasirašytos bendradarbiavimo sutartys tarp Telšių rajono savivaldybės ir Bachčisarajaus rajono administracijų ir Telšių apskrities verslo inkubatoriaus ir Krymo AR pramonės, prekybos rūmų.

Užmegzti ryšiai tarp Telšių policijos ir Simferopolio miesto milicijos komisariatų (tolesnį bendradarbiavimą finansavo LR ambasada Ukrainoje).

5.

Verslo iniciatyvų skatinimas

Tauragės ir Ternopolio regionų organizacijų, kurios skatina verslumą, bendradarbiavimo skatinimas

Tauragės verslo informacijos centras

29.110 Lt

TIKSLAS: Ternopolio regiono verslumą skatinančių organizacijų gebėjimų ugdymas.

REZULTATAI: surengtas Tauragės verslininkų vizitas Ternopolio srityje (delegacija dalyvavo IV Tarptautiniame Ternipolio investiciniame forume); Lietuvoje lankėsi 10 Ukrainos verslininkių, jų vizito metu įvyko Tauragės investicinis forumas. 

6.  

LR ambasados Ukrainoje programa (7 projektai pagal LR diplomatinių atstovybių programą)

 

58.000 Lt

2009 metais LR ambasada Ukrainoje koordinavo 7 vystomojo bendradarbiavimo projektus gero valdymo ir įstatymo viršenybės, pagalbos institucijoms ir regioninio bendradarbiavimo stiprinimo srityse.

IŠ VISO:

12  

290.339 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Europos informacijos ir studijų centrų veikla Donecke ir Lvove (tęstinė programa, kurios dėka 2007 m. buvo įsteigti centro filialai Donecke ir Lvove)

Europos integracijos studijų centras (EISC)

147.505 Lt

TIKSLAS: parama Ukrainos visuomenei ir valstybinėms institucijoms ruošiantis galimai narystei ES.

REZULTATAI: surengta 20 Lietuvos ekspertų paskaitų įvairiomis temomis Ukrainos visuomenei, pristatytas Lietuvos nueitas kelias ir reformų patirtis, suteikta parama socialinių tinklų tarp Lietuvos ir Ukrainos plėtrai.

2.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

118.901 Lt

TIKSLAS: administracinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI: suteikta techninė pagalba Moldovos muitinei derinant importuojamų prekių muitinio įvertinimo procedūras reglamentuojančią teisinę bazę su atitinkamais ES teisės aktais, pristatyta Lietuvos patirtis praktiškai įgyvendinant naujus teisės aktus; apmokyti 98 Ukrainos muitininkai.

3.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Ukrainos draudimo priežiūros specialistų administracinių gebėjimų, reikalingų derinant nacionalinę draudimo teisę su ES standartais, stiprinimas

Lietuvos Respublikos draudimo priežiūros komisija

38.719 Lt

TIKSLAS: administracinių ir teisinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI: 9 Ukrainos draudimo priežiūros ekspertų apmokyta Lietuvoje, suteikta techninė pagalba Ukrainos draudimo sektoriaus reglamentavimo derinimui su ES standartais.

4.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Ukrainos darbo ir socialinės apsaugos sistemos stiprinimas, rengiantis stoti į ES

LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija

31.365 Lt

TIKSLAS: administracinių gebėjimų stiprinimas.

REZULTATAI: Ukrainos specialistams buvo pristatyta Lietuvos europinės integracijos patirtis socialinio dialogo, socialinių paslaugų srityse, surengti mokymai specialistams, dirbantiems kvalifikacijos tobulinimo srityje.

5.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Apskritas stalas "Lietuvos Respublikos patirtis formuojant ir įgyvendinant miestų vystymo informacinį-inovacinį modelį“ (LR ambasados Ukrainoje projektas)

Sumų tarpregioninis personalo valdymo akademijos institutas

15.792 Lt

TIKSLAS: gerinti investicinį klimatą regione, remiantis Lietuvos patirtimi vietos savivaldos organų reformų srityje.

REZULTATAI: parengtos rekomendacijos vietos valdžios organams, kaip organizuoti vietos valdžios organų darbą, kad būtų suderinti gyventojų, verslo ir valdžios interesai, regionas taptų patrauklesnis investicijoms, kaip formuoti ir įgyvendinti praktinę investicijų pritraukimo ir informacinę politiką ir reformuoti vietos savivaldos organus iš „sovietinio“ modelio į europinį.

6.

Geras valdymas ir įstatymo viršenybė

Mokslinė praktinė konferencija „Ukrainos Euroatlantinė integracija: regioniniai visuomenės informavimo aspektai“ (LR ambasados Ukrainoje projektas)

Prikarpatės nacionalinis V. Stefaniko universitetas

12.925 Lt

TIKSLAS: informacijos apie NATO sklaida.

REZULTATAI: surengta konferencija - kartu su kitų regionų euroatlantinės integracijos informavimo centrų atstovais, Ivano Frankovsko visuomene, dėstytojais, NATO informacijos ir dokumentacijos centru, NVO aptarti visuomenės informavimo euroatlantinės integracijos klausimais aspektai; parengta metodinė darbo šiuo klausimu medžiaga.

7.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Pagalba Ukrainos Sumų srities verslo sistemos institucinio vystymo infrastruktūrai, remiantis Telšių apskrities pavyzdžiu (LR ambasados Ukrainoje projektas)

Sumų apskrities komunalinė įmonė Sumų apskrities verslo palaikymo fondas

9.360 Lt

TIKSLAS: smulkaus ir vidutinio verslo plėtra Sumų srityje.

REZULTATAI: ambasada ko-finansavo projektą, kuris suteikė galimybes Sumų smulkaus ir vidutinio verslo atstovams susipažinti su Telšių apskrities veikla vystant SVV, užmegzti verslo kontaktus ir padėti smulkiam ir vidutiniam verslui įsitvirtinti regione.

8.

Socialinė apsauga ir tvari plėtra

Telšių (Lietuva) ir Sumų (Ukraina) regionų verslo sektoriaus bendradarbiavimo skatinimas

Telšių apskrities verslo inkubatorius

68.549 Lt

TIKSLAS: parama verslo asocijuotų struktūrų kūrimui ir jų veiklai Sumų regione.

REZULTATAI: atrinktos įmonės susipažino su veiklos Ukrainoje ir Lietuvoje specifika. Ukrainos įmonėms perduota patirtis, kaip dirbti periferiniuose regionuose, parengta ilgalaikio bendradarbiavimo strategija.

9.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Be2gether tarptautinės kūrybinės dirbtuvės (LR ambasados Ukrainoje projektas, sudėtinė projekto Be2gether dalis)

Pilietinių iniciatyvų centras, Lietuva

15.000 Lt

TIKSLAS: parama kultūros darbuotojų ir menininkų tarptautiniam bendradarbiavimui.

REZULTATAI: kūrybinės dirbtuvės suteikė galimybę Ukrainos ir Baltarusijos menininkams su kolegomis iš Lietuvos ir Lenkijos diskutuoti svarbiausiomis demokratijos, žmogaus teisių, kultūros ir istorijos temomis, pažinti bendros istorinės praeities kultūrą, istorinę patirtį, siekiančią LDK laikus, susipažinti su ES vykdoma kultūros politika. Dalyvavo 32 menininkai.

10.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Tarptautinė konferencija LDK paveldas Ukrainoje, jo svarba, tyrimas ir išsaugojimas (LR ambasados Ukrainoje projektas)

Viešosios įstaigos Europos integracijos studijų centro filialas Lvove

9.994 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie LDK palikimo, kaip bendro abiejų šalių europinio istorinio ir kultūrinio paveldo, populiarinimo.

REZULTATAI: surengta konferencija paskatino Ukrainos ir Lietuvos akademinių bendruomenių bendradarbiavimą LDK paveldo tyrimo ir išsaugojimo srityje.

11.

Demokratijos stiprinimo ir žmogaus teisių apsauga

Projektas „Our lives are not for sale“ (LR ambasados Ukrainoje projektas)

Ja Galery (Kijevas) kartu su Tarptautine migracijos organizacijos misija Ukrainoje

4.227 Lt

TIKSLAS: atkreipti visuomenės ir atitinkamų institucijų dėmesį į prekybą žmonėmis, stiprinti kovą su nelegalia prekyba žmonėmis.

REZULTATAI: surengta vietinių menininkų paroda.

12.

Demokratijos stiprinimo ir žmogaus teisių apsauga

LR ambasados Ukrainoje mažųjų projektų programa

Lietuvos ir Ukrainos valstybinės įstaigos ir organizacijos

7.705 Lt

TIKSLAS: mažos apimties greito poveikio projektai, atsiliepiantys į besikeičiančias aplinkybes, kilusius poreikius, į kuriuos šalyje partnerėje reziduojanti diplomatinė atstovybė gali reaguoti operatyviai ir veiksmingai.

13.

Visuomenės informavimas

Euro-integracinių idėjų sklaida

VšĮ "Pasauliui apie mus"

66.666 Lt

TIKSLAS: euro-intergracinių idėjų sklaida, Ukrainai rengiantis narystei euroatlantinėse organizacijose.

REZULTATAI: parengtos ir išleistos 3 informacinės brošiūros: „Demokratinis pasaulis renkasi saugumą ir stabilumą / Kartu – saugiau“, „Abipusiai naudinga partnerystė“, „Mus vienija bendros vertybės“ dviem kalbomis – rusų ir ukrainiečių, iš viso 6 leidiniai.

IŠ VISO:

13  

546.708 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Geras valdymas ir įstatymų viršenybė

Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas

Muitinės departamentas prie LR finansų ministerijos

98.400 Lt

TIKSLAS: teikti techninę pagalbą, padėti Ukrainos muitinei derinti savo veiklą su ES muitinių standartais.

REZULTATAI: 15 Ukrainos specialistų apmokyti derinti prekių muitinio įvertinimo procedūras reglamentuojančią teisinę bazę su atitinkamais ES teisės aktais bei tobulinti teisės aktų įgyvendinimą užtikrinančią sistemą; sustiprinta Ukrainos muitinės muitinio įvertinimo kontrolės sistema, atsižvelgiant į paskutines ES iniciatyvas.

2.

Geras valdymas ir įstatymų viršenybė

Žemės ūkio produktų kontrolės sistemos Ukrainoje stiprinimas

(2006 m. projekto pratęsimas)

LR valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)

45.000 Lt

TIKSLAS: pristatyti naujoves veterinarijos ir maisto saugos bei sienų kontrolės srityje.

REZULTATAI: apmokyti 7 Ukrainos valstybinės veterinarijos tarnybos bei Žemės ūkio ministerijos specialistai ir 3 Valstybinės sienos apsaugos specialistai.

3.

Geras valdymas ir įstatymų viršenybė

Ukrainos specialistų, dirbančių viešųjų pirkimų srityje, administracinių gebėjimų stiprinimas

Viešųjų pirkimų tarnyba prie LR Vyriausybės

36.000 Lt

TIKSLAS: tobulinti Ukrainos viešųjų pirkimų sistemą ir kurti viešųjų pirkimų informacinę sistemą.

REZULTATAS: seminare „Lietuvos patirtis harmonizuojant viešųjų pirkimų teisę su ES standartais“ apžvelgta Lietuvos viešųjų pirkimų sistemos raida, pasidalinta viešųjų pirkimų sistemos kūrimo patirtimi, pristatyta šiandieninė viešųjų pirkimų sistema, apmokyti 5 Ukrainos specialistai.

4.

Geras valdymas ir įstatymų viršenybė

Europos integracijos studijų centrai Lvove ir Donecke

Europos integracijos studijų centras (EISC)

99.990 Lt

TIKSLAS: vykdyti švietėjišką ir kultūrinę veiklą, kaupti ir platinti informacinę medžiagą, leisti leidinius apie ES.

REZULTATAI:

 • Lvove baigti filialo registravimo vietos valdžios institucijose darbai, filialas paruoštas tolesnės veiklos vykdymui (pagaminti antspaudai, atidarytos banko sąskaitos, atlikti EISC įstatinių dokumentų vertimai į ukrainiečių kalbą bei jų notariniai tvirtinimai ir kt.);
 • paruoštas ir išleistas informacinis lankstinukas apie EISC ir jo filialus Ukrainoje ukrainiečių kalba;
 • įvyko susitikimai su regiono NVO, vietos valdžios įstaigomis, vietos žiniasklaida ir kitais suinteresuotais asmenimis;
 • lapkričio 13–14 dienomis Lvove surengtas seminaras „Quo vadis, Ukraina? – Ukrainos ir Lietuvos visuomenių transformacija“;
 • lapkričio 13 d. Potockių Rūmuose Lvovo regiono visuomenei buvo pristatyti EISC, jo filialai Ukrainoje ir leidinys „Quo vadis, Ukraina?“, surengta spaudos konferencija;
 • surengta fotografijų paroda ”Lietuva – ES valstybė. Rakursai”;
 • gruodžio 12 d. Donecko Prekybos ir pramonės rūmuose surengtas EISC atidarymas, kuriame dalyvavo LR prezidentas A.Brazauskas.
5.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

LDK paveldas Ukrainoje: pilys, rezidencijos ir šventyklos (LR ambasados Ukrainoje projektas)

Istorinės atminties akademija

60.000 Lt

TIKSLAS: pristatyti Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) paveldą Ukrainoje

REZULTATAI: ištirtas nekilnojamasis LDK paveldas Ukrainoje; surinktos iliustracijos, užsakyti straipsniai ir atlikti kiti parengiamieji darbai informaciniam albumui "Ukraina: Lietuvos epocha 1340 -1565 m. LDK paveldas Ukrainoje" (albumas išleistas 2008 m., susilaukė didelio dėmesio Ukrainos visuomenėje, pateko tarp geriausių 2008 m. Ukrainoje pasirodžiusių istorinių leidinių).

6.

Kultūrinių ryšių stiprinimas, kultūros paveldo apsauga

Magnus Ducatus Poesis pristatymas Ukrainoje

I. Maistrenka (Taraso Ševčenkos fondas)

15.000 Lt

TIKSLAS: pasidalinti tolerancijos, žmogiškųjų vertybių idėjomis.

REZULTATAI: pristatyti ukrainiečių, lietuvių, lenkų poetų, poezijos vertėjų, muzikų, dailininkų darbai.

IŠ VISO:

6

 

354.390 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Ukrainos mokesčių sistemos tobulinimas administracinio bendradarbiavimo ir informacijos mainų su ES valstybėmis srityje

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

29.980 Lt

TIKSLAS: pasidalinti patirtimi apie Europos integracinių procesų kontekste vykdytinas mokesčių administravimo reformas, suteikti žinias ir informaciją apie Europos Sąjungos reikalavimus ES ir nacionalinės teisės harmonizavimo atžvilgiu.

REZULTATAI: surengti praktiniai seminarai Ukrainoje ir Lietuvoje, kurių metu perteiktos žinios apie pagrindinius ES teisės aktus, reglamentuojančius PVM, akcizų ir tiesioginių mokesčių administravimą bei keitimąsi informacija, taip pat praktinės žinios apie ES reikalavimų įgyvendinimą administracinio bendradarbiavimo ir informacijos mainų srityje ir pristatyta Lietuvos mokesčių reformų vykdymo, mokesčių administratoriaus struktūros stiprinimo ir institucinių gebėjimų lavinimo patirtis.

2.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Žemės ūkio produktų kontrolės sistemos stiprinimas Ukrainoje

Lietuvos valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

23.336 Lt

TIKSLAS: prisidėti prie teisinės bazės maisto ir veterinarijos srityje harmonizavimo su ES teise ir efektyvios veterinarinės kontrolės sistemos Ukrainoje kūrimo.

REZULTATAI: Mokymų Lietuvoje metu apmokyti 8 Ukrainos žemės ūkio politikos ministerijos inspektoriai. 2 Lietuvos ekspertai pravedė mokymus Ukrainoje efektyvios maisto saugos ir veterinarinės kontrolės sistemos klausimais.

3.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Pagalba Ukrainos muitinei ruošiantis ES finansinės paramos programų taikymui Europos Kaimynystės ir Partnerystės Instrumento rėmuose

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

8.250 Lt

TIKSLAS: supažindinti Ukrainos muitinės pareigūnus su ES finansinių instrumentų taikymo ir įgyvendinimo tvarka ir sustiprinti administracinius gebėjimus koordinuoti ES finansinės paramos programas.

REZULTATAI: suteiktos konsultacijos Ukrainos muitinės pareigūnams.

Parengtas finansinės paramos koordinavimo Ukrainos muitinėje tvarkos projektas.

4.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Intelektinės nuosavybės apsaugos teisinis reglamentavimas ir praktinis muitinės priežiūros jos teisėms apsaugoti įgyvendinimas. Patirties pasidalijimas su Ukraina

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

20.750 Lt

TIKSLAS: pasidalinti intelektinės nuosavybės apsaugos srityje įgyta patirtimi su atitinkamomis Ukrainos Valstybės institucijomis.

REZULTATAI: surengtas seminaras, kurio metu perteikta informacija, padėsianti kurti ir tobulinti teisės aktus ir prisidėsianti prie pažangios praktikos formavimo.

5.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Techninės pagalbos Ukrainos muitinės pareigūnams prekių muitinio įvertinimo srityje teikimas

Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

20.575 Lt

TIKSLAS: stiprinti Ukrainos muitinės muitinio įvertinimo kontrolės sistemą.

REZULTATAI: praktinių mokymų metu suteikta pagalba Ukrainos muitinei besirengiant įstatyminės bazės, darbinės praktikos ir organizacinės struktūros tobulinimui. Perteiktos žinios muitinio įvertinimo kontrolės sistemos darbo organizavimo ir praktinio ES bei nacionalinių muitinį įvertinimą reglamentuojančių teisės aktų taikymo srityse, reikalingos naujų administracinių funkcijų vykdymui.

Parengtos rekomendacijos dėl Ukrainos muitinės muitinio įvertinimo sistemos tobulinimo.

6.

Pilietinės visuomenės stiprinimas

Europos integracijos institutų įsteigimas Charkove ir Lvove

VšĮ „Europos integracijos studijų centras“

102.993 Lt

TIKSLAS: stiprinti Lietuvos ir Ukrainos bendradarbiavimą skleidžiant informaciją apie Europos Sąjungą ir Lietuvą, stiprinti Lietuvos ir Ukrainos regionų bendradarbiavimą ir skatinti domėjimąsi Ukrainos užsienio ir vidaus politikos procesais vykdant mokslinius tyrimus bei atliekant nuolatinę problemų analizę.

REZULTATAI: Ukrainos Teisingumo ministerijai pateikti registracijai būtini dokumentai, gautos patalpos filialų veiklai, nupirkta reikalinga kompiuterinė technika, atliktas Ukrainos gyventojų apklausos tyrimas, sudaryta potencialių partnerių Ukrainoje ir Lietuvoje sąrašas, parengta leidybai analitinė studija „Quo vadis, Ukraina?“, sukurta internetinė svetainė (www.eisc.lt), parašyti preliminarūs filialų veiklos planai kitiems metams.

7.

Istorinio ir kultūrinio paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas

Mūsų praeitis ir dabartis

Všį Istorinės atminties akademija

49.154 Lt

TIKSLAS: inicijuoti ir įgyvendinti reikšmingus bei metodologiškai naujus modernių valstybių tautų, t.y. Lietuvos, Baltarusijos, Ukrainos, turėjusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos (LDK) tradicijas, istorinius tyrimus.

REZULTATAI: organizuoti 3 seminarai „LDK paveldo dalybos“, skirti nacionalistinių istoriografinių stereotipų kilmei ir funkcionavimui.

Sukurta knygos „LDK istorija ir tradicija“ struktūra ir susisteminta ikonografinė duomenų bazė.

Sukurta CD „LDK Europos kelyje“ struktūra, 22 CD skyrių tekstai ir tezės (tiems skyriams, kurie būtini Ukrainos bei Baltarusijos auditorijai).

IŠ VISO:

7

 

255.038 Lt

 

Nr.

Bendradarbiavimo sritis

Projekto pavadinimas

Vykdytojas

Skirtos lėšos

Projekto tikslas ir rezultatai

1.

Administracinių gebėjimų stiprinimas

Ukrainos valstybės tarnautojų administracinių gebėjimų stiprinimas

Lietuvos viešojo administravimo institutas (LIVADIS)

79.501 Lt

TIKSLAS: Ukrainos valstybės tarnautojams suteikti žinių apie Europos Sąjungą – stojimo procesą, teisinę sistemą, prekybą gyvūninės ir negyvūninės kilmės produktais, paramos programas, sprendimų priėmimo procesą.

REZULTATAI: Surengti 7 seminarai Kijeve, 4 septynių dienų trukmės stažuotės Lietuvos valstybės institucijose, 3 konsultacijos, 2 priežiūros komiteto susitikimai, 1 korespondento kelionė į Kijevą.

IŠ VISO: 1  

79.501 Lt